Den originale sprogudgave af denne side estisk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog er allerede oversat.
Swipe to change

National retspraksis

Estland

Dette afsnit giver et overblik over estisk retspraksis samt en beskrivelse af de relevante databaser vedrørende retspraksis.

Indholdet er leveret af
Estland
Der findes ingen officiel oversættelse af den sprogudgave, du ser.
Her kan du få adgang til en maskinoversat udgave af indholdet. Vær opmærksom på, at oversættelsen kun tjener til at give læseren en kontekst. Indehaveren af siden påtager sig intet som helst ansvar for kvaliteten af den maskinoversatte tekst.

Retspraksis tilgængelig på internettet

Første- og andeninstansdomstolenes retspraksis har været tilgængelig på internettet siden 2001. Højesterets retspraksis har været tilgængelig, siden retssystemet blev omstruktureret i 1993, og offentliggøres i den elektroniske udgave af Riigi Teataja (Estlands statstidende) og på højesterets websted. Første- og andeninstansdomstolenes retspraksis er tilgængelig i den elektroniske udgave af Riigi Teataja.

Forpligtelsen til at gøre retspraksis tilgængelig er fastlagt i loven om offentlig information, og der findes mere specifikke regler i de forskellige retsplejelove. Alle endelige afgørelser offentliggøres normalt, men der kan gøres undtagelser i civile sager og forvaltningssager, hvor retten i sin dom undlader at oplyse navn (erstattes med initialer eller andre tegn), personnummer, fødselsdato eller adresse på personen, enten af egen drift eller på anmodning fra den pågældende. Retten kan i civile sager og forvaltningssager også af egen drift eller på anmodning fra den pågældende person beslutte kun at offentliggøre konklusionen i en dom, der indeholder personfølsomme oplysninger, eller slet ikke at offentliggøre den, hvis udskiftning af personens navn med hans eller hendes initialer eller andre tegn kan skade vedkommendes privatliv. Retten kan også vælge kun at offentliggøre konklusionen i en dom, hvis dommen ifølge loven er underlagt adgangsbegrænsninger.

Alle endelige domme i straffesager offentliggøres, men kun den dømtes personoplysninger (navn og personnummer eller fødselsdato) offentliggøres. Som hovedregel offentliggøres personoplysninger på mindreårige ikke (deres navn og personnummer eller fødselsdato erstattes af initialer eller andre tegn). Retten kan i straffesager enten på anmodning fra en person eller af egen drift vælge kun at offentliggøre indledningen og konklusionen eller den sidste del af en dom, hvis dommen indeholder personfølsomme oplysninger. Det samme gælder, hvis dommen indeholder personoplysninger, der ifølge loven er underlagt adgangsbegrænsninger og gør det muligt at identificere den pågældende, på trods af at navne og andre personoplysninger er erstattet med initialer eller andre tegn.

Offentliggørelse af retspraksis betragtes som en del af retsplejen, og det er muligt at anfægte offentliggørelse af bestemte oplysninger. Derfor skal domstolene overveje, hvordan dommene offentliggøres.

Præsentation af domme og overskrifter


Højesteret

Andre domstole

Retspraksis præsenteret med overskrifter?

Ja

Nej

Der kan søges i højesterets retspraksis i Riigi Teataja og på højesterets websted efter år, sagstype, sagsnummer, dato for dom, rettens sammensætning, proceduretype, type af lovovertrædelse, annotation og indhold. På højesterets websted kan der søges i retspraksis ved hjælp af søgeord.

Domme fra domstole i første og anden instans kan findes under den relevante proceduretype, og afhængigt af hvilken proceduretype der vælges, kan der benyttes forskellige kriterier. I alle typer procedurer kan der søges efter domme ved hjælp af sagsnummer, domhus, domstype og -dato, datoen for retssagen og indholdet af afgørelsen. I straffesager kan der også søges efter nummeret på det indledende retsmøde, sags- og domstype, påstandens art, typen af straf eller f.eks. begrundelsen for frifindelse. Der kan også søges efter domme i civile sager og forvaltningssager ved hjælp af kategori og sagstype, påstandens art og tvistbilæggelse.

Eksempel på overskrift

Prøvelse af luftfartslovens artikel 71, stk. 2, andet punktums forenelighed med forfatningen.

Formater


Højesteret

Andre domstole

Dokument

Metadata

Dokument

Metadata

Er retspraksis tilgængelig i XML-format?

Nej

Nej

Nej

Nej

Hvilke andre formater anvendes der?

HTML

HTML

PDF

HTML

Andre oplysninger


Højesteret

Andre domstole

Findes der oplysninger om

appelsager?

-

Nej

hvorvidt sagen stadig verserer?

Ja

Nej

resultatet af appelsager?

-

Ja

hvorvidt dommen kan omstødes?

Ja

Ja

yderligere procedurer ved

en anden indenlandsk domstol (forfatningsdomstol…)?

EU-Domstolen?

Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol?

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Regler for offentliggørelse


På nationalt plan

På domstolsplan

Findes der bindende regler for offentliggørelse af retspraksis?

Ja

-

Regler om offentliggørelse af retspraksis er fastsat i de relevante retsplejelove. Der er forskellige regler for straffesager og civile sager.


Højesteret

Andre domstole

Offentliggøres hele retspraksis eller kun en del af denne?

Kun en del af retspraksis.

Kun en del af retspraksis.

Hvilke kriterier anvendes til udvælgelsen?

Udvælgelsen foretages på baggrund af følgende:

1) Dommen skal være trådt i kraft.

2) Dommen kan offentliggøres, hvis:

a) (civile sager og forvaltningssager) den ikke indeholder personfølsomme oplysninger; navne i dommen erstattes med initialer eller andre tegn på en måde, der ikke skader de involverede personers privatliv; dommen ikke indeholder oplysninger, der ifølge loven er underlagt adgangsbegrænsninger

b) (straffesager) den ikke indeholder personfølsomme oplysninger eller personoplysninger, der ifølge loven er underlagt adgangsbegrænsninger; navne og andre personoplysninger i dommen erstattes med initialer og andre tegn, således at den pågældende ikke kan identificeres; dommen ikke indeholder oplysninger, der ifølge loven er underlagt adgangsbegrænsninger.

Udvælgelsen foretages på baggrund af følgende:

1) Dommen skal være trådt i kraft.

2) Dommen kan offentliggøres, hvis:

a) (civile sager og forvaltningssager) den ikke indeholder personfølsomme oplysninger; navne i dommen erstattes med initialer eller andre tegn på en måde, der ikke skader de involverede personers privatliv; dommen ikke indeholder oplysninger, der ifølge loven er underlagt adgangsbegrænsninger

b) (straffesager) den ikke indeholder personfølsomme oplysninger eller personoplysninger, der ifølge loven er underlagt adgangsbegrænsninger; navne og andre personoplysninger i dommen erstattes med initialer og andre tegn, således at den pågældende ikke kan identificeres; dommen ikke indeholder oplysninger, der ifølge loven er underlagt adgangsbegrænsninger.

Juridiske databaser

Databasens navn og URL-adresse

Retspraksis offentliggjort af højesteret kan findes på højesterets websted og i Riigi Teataja.

Retspraksis fra domstole i første og anden instans, som er trådt i kraft og offentliggjort, kan findes ved at foretage en søgning efter retspraksis i Riigi Teataja.

Anmodninger fra estiske domstole til EU-Domstolen om en præjudiciel afgørelse er tilgængelige via højesterets websted. Her kan man se navnet på den domstol, der anmoder om en præjudiciel afgørelse, en beskrivelse af anmodningens indhold samt det estiske sagsnummer og EU-Domstolens sagsnummer.

Sammendrag af retspraksis fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol er tilgængelige i Riigi Teataja.

Domstolenes websted indeholder statistikker om retssager ved domstolene i første og anden instans siden 1996. Statistikker for højesteret er tilgængelige på højesterets websted. Statistikker om prøvelse af afgørelsers forenelighed med forfatningen er blevet lagt ud siden 1993, mens statistikker om forvaltningssager, civile sager, straffesager og sager vedrørende mindre alvorlige forseelser er blevet lagt ud siden 2002.

Højesterets websted indeholder også analyser af udvalgte emner inden for retspraksis siden 2006.

Er der gratis adgang til databaserne?

Ja, der er gratis adgang.

Sidste opdatering: 13/08/2019

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.