National retspraksis

Estland

Dette afsnit giver et overblik over estisk retspraksis samt en beskrivelse af de relevante databaser vedrørende retspraksis.

Indholdet er leveret af
Estland

Retspraksis tilgængelig på internettet

Første- og andeninstansdomstolenes retspraksis har været tilgængelig på internettet siden 2001. Den øverste domstols retspraksis har været tilgængelig, siden retssystemet blev omstruktureret i 1993, og offentliggøres i den elektroniske udgave af Riigi Teataja (Estlands statstidende) og på den øverste domstols websted. Første- og andeninstansdomstolenes retspraksis er tilgængelig i den elektroniske udgave af Riigi Teataja.

Forpligtelsen til at gøre retspraksis tilgængelig er fastlagt i loven om offentlig information, og der findes mere specifikke regler i de forskellige retsplejelove. Alle endelige afgørelser offentliggøres normalt, men der kan gøres undtagelser i civile sager og forvaltningssager, hvor retten i sin dom undlader at oplyse navn (erstattes med initialer eller andre tegn), personnummer, fødselsdato, registreringsnummer eller adresse på personen, enten af egen drift eller på anmodning fra den pågældende. Retten kan i civile sager og forvaltningssager også af egen drift eller på anmodning fra den pågældende person beslutte kun at offentliggøre konklusionen i en dom, der indeholder personfølsomme oplysninger, eller slet ikke at offentliggøre den, hvis udskiftning af personens navn med hans eller hendes initialer eller andre tegn kan skade vedkommendes privatliv. Retten kan også vælge kun at offentliggøre konklusionen i en dom, hvis dommen ifølge loven er underlagt adgangsbegrænsninger.

Alle endelige domme i straffesager offentliggøres, men kun den dømtes personoplysninger (navn og personnummer eller fødselsdato) offentliggøres. Som hovedregel offentliggøres personoplysninger på mindreårige ikke (deres navn og personnummer eller fødselsdato erstattes af initialer eller andre tegn). Retten kan i straffesager enten på anmodning fra den berørte person eller af egen drift vælge kun at offentliggøre indledningen og konklusionen eller den sidste del af dommen, hvis dommen indeholder personfølsomme oplysninger. Det samme gælder, hvis dommen indeholder personoplysninger, der ifølge loven er underlagt adgangsbegrænsninger og gør det muligt at identificere den pågældende, på trods af at navne og andre personoplysninger er erstattet med initialer eller andre tegn.

Offentliggørelse af retspraksis betragtes som en del af retsplejen, og det er muligt at anfægte offentliggørelse af bestemte oplysninger. Derfor skal domstolene overveje, hvordan dommene offentliggøres.

Præsentation af domme og titler


Den øverste domstol (Riigikohus).

Andre domstole

Retspraksis præsenteret med overskrifter?

Ja

Nej

Der kan søges i den øverste domstols retspraksis i Riigi Teataja og på den øverste domstols websted efter år, sagstype, sagsnummer, dato for dom, rettens sammensætning, proceduretype, type af lovovertrædelse, annotation og indhold. På den øverste domstols websted kan der søges i retspraksis ved hjælp af søgeord.

Domme fra domstole i første og anden instans kan findes under den relevante proceduretype, og afhængigt af hvilken proceduretype der vælges, kan der benyttes forskellige kriterier. I alle typer procedurer kan der søges efter domme ved hjælp af sagsnummer og ECLI-nummer, domhus, proceduretype, afgørelsens art og dato, dato for sagens indledning, annotation og indhold. I straffesager kan der også søges efter nummeret på det indledende retsmøde, sags- og domskategori, proceduretype, påstandens art, typen af straf eller f.eks. begrundelsen for frifindelse. Der kan også søges efter domme i civile sager og forvaltningssager ved hjælp af sagskategori, proceduretype og sagens udfald.

Eksempel på overskrift

Prøvelse af foreneligheden af luftfartslovens § 7, stk. 2, andet punktum, med forfatningen.

Formater


Den øverste domstol (Riigikohus).

Andre domstole

Dokument

Metadata

Dokument

Metadata

Er retspraksis tilgængelig i XML-format?

Nej

Nej

Nej

Nej

Hvilke andre formater anvendes der?

HTML

HTML

PDF

HTML

Andre oplysninger


Den øverste domstol (Riigikohus).

Andre domstole

Findes der oplysninger om

appelsager?

Nej

hvorvidt sagen stadig verserer?

Ja

Nej

resultatet af appelsager?

Ja

hvorvidt dommen kan omstødes?

Ja

Ja

hvorvidt der er indledt procedurer efterfølgende ved

en anden indenlandsk domstol (forfatningsdomstol…)?

EU-Domstolen?

Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol?

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Regler for offentliggørelse


På nationalt plan

På domstolsplan

Findes der bindende regler for offentliggørelse af retspraksis?

Ja

Regler om offentliggørelse af retspraksis er fastsat i de relevante retsplejelove. Der er forskellige regler for straffesager og civile sager.


Den øverste domstol (Riigikohus).

Andre domstole

Offentliggøres hele retspraksis eller kun en del af denne?

Kun en del af retspraksis.

Kun en del af retspraksis.

Hvilke kriterier anvendes til udvælgelsen?

Udvælgelsen foretages på baggrund af følgende:

1) Dommen i den pågældende sag skal være trådt i kraft.

2) Dommen kan offentliggøres, hvis:

a) (civile sager og forvaltningssager) den ikke indeholder personfølsomme oplysninger; navne i dommen erstattes med initialer eller andre tegn på en måde, der ikke skader de involverede personers privatliv; dommen ikke indeholder oplysninger, der ifølge loven er underlagt adgangsbegrænsninger

b) (straffesager) den ikke indeholder personfølsomme oplysninger eller personoplysninger, der ifølge loven er underlagt adgangsbegrænsninger; navne og andre personoplysninger i dommen erstattes med initialer og andre tegn, således at den pågældende ikke kan identificeres; dommen ikke indeholder oplysninger, der ifølge loven er underlagt adgangsbegrænsninger.

Udvælgelsen foretages på baggrund af følgende:

1) Dommen i den pågældende sag skal være trådt i kraft.

2) Dommen kan offentliggøres, hvis:

a) (civile sager og forvaltningssager) den ikke indeholder personfølsomme oplysninger; navne i dommen erstattes med initialer eller andre tegn på en måde, der ikke skader de involverede personers privatliv; dommen ikke indeholder oplysninger, der ifølge loven er underlagt adgangsbegrænsninger

b) (straffesager) den ikke indeholder personfølsomme oplysninger eller personoplysninger, der ifølge loven er underlagt adgangsbegrænsninger; navne og andre personoplysninger i dommen erstattes med initialer og andre tegn, således at den pågældende ikke kan identificeres; dommen ikke indeholder oplysninger, der ifølge loven er underlagt adgangsbegrænsninger.

Juridiske databaser

Databasens navn og URL-adresse

Retspraksis offentliggjort af den øverste domstol kan findes på den øverste domstols websted og i Riigi Teataja.

Retspraksis fra domstole i første og anden instans, som er trådt i kraft og offentliggjort, kan findes ved at foretage en søgning efter retspraksis i Riigi Teataja.

Anmodninger fra estiske domstole til EU-Domstolen om en præjudiciel afgørelse er tilgængelige via den øverste domstols websted. Her kan man se navnet på den domstol, der anmoder om en præjudiciel afgørelse, en beskrivelse af anmodningens indhold samt det estiske sagsnummer og EU-Domstolens sagsnummer.

Sammendrag af retspraksis fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol er tilgængelige i Riigi Teataja.

Statistik vedrørende sager ved domstole i første og anden instans siden 1996 findes på domstolenes websted. Statistikker for den øverste domstol er tilgængelige på den øverste domstols websted. Statistikker om prøvelse af afgørelsers forenelighed med forfatningen er blevet lagt ud siden 1993, mens statistikker om forvaltningssager, civile sager, straffesager og sager vedrørende mindre alvorlige forseelser er blevet lagt ud siden 2002.

Den øverste domstols websted indeholder også analyser af udvalgte emner inden for retspraksis siden 2006.

Er der gratis adgang til databaserne?

Ja, der er gratis adgang.

Sidste opdatering: 09/09/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.