National retspraksis

Finland

Denne side giver et overblik over Finlands retspraksis.

Indholdet er leveret af
Finland

Retspraksis tilgængelig på et websted

Offentliggørelse af afgørelser/Overskrifter

For højesteret og de fleste andre domstole vises nøgleord og overskrifter sammen med datoer og registreringsnumre.

Eksempler på overskrifter

Finlands højesteret

Nøgleord

Ansættelseskontrakt – overdragelse af virksomhed – EU-ret – betydning af direktivets fortolkning

Registreringsnummer: S2006/340

Dato for sagsanlæg: 29.1.2009

Dato for afgørelse: 23.4.2009

Fil: 835

Kort sammenfatning

Sagen vedrører en arbejdstagers ret til, når denne har fratrådt sin stilling i forbindelse med overdragelse af en virksomhed, at modtage kompensation fra den, til hvem overdragelsen sker, på grundlag af kapitel 7, § 6, i lov om ansættelseskontrakter og under hensyntagen til artikel 4, stk. 2, i Rådets direktiv 2001/23/EF.

Lovgivning

Lov om ansættelseskontrakter 55/2001, kapitel 7, § 6

Rådets direktiv 2001/23/EF af 12. marts 2001 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varetagelse af arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med overførsel af virksomheder eller bedrifter eller dele af virksomheder eller bedrifter, artikel 4, stk. 2


Ovenstående tabel viser de oplysninger, der er tilgængelige om højesteretsafgørelser. Afsnittet med nøgleord omfatter nøgleordene og datoen for afgørelsen, den korte sammenfatning beskriver det primære indhold af afgørelsen, og referencerne til lovgivning indeholder oplysninger om relevant national lovgivning og EU-lovgivning.

Formater

Retspraksis i Finland foreligger i HTML-format.

Yderligere procedurer

Oplysninger om yderligere procedurer er tilgængelige ved følgende domstole:

  • Generelle oplysninger om appelprocedurer er tilgængelige ved højesteret og andre domstole.
  • Oplysninger om verserende sager er tilgængelige ved både højesteret og andre domstole.
  • Resultaterne af appelsager er tilgængelige ved højesteret og andre domstole.
  • Oplysninger om, hvorvidt en afgørelse har retskraft, er tilgængelige ved højesteret og andre domstole.
  • Oplysninger om sager indbragt for andre domstole (såsom forfatningsdomstolen) er ikke tilgængelige fra højesteret eller andre domstole.
  • Oplysninger om sagers indbringelse for EF-Domstolen er tilgængelige ved højesteret, men ikke ved andre domstole.

Regler for offentliggørelse

Der findes bindende regler for offentliggørelse af retspraksis på nationalt plan og på domstolsplan.

Al retspraksis offentliggøres af højesteret og de særlige domstole. Ved andre domstole er det kun et udvalg af retspraksis, der offentliggøres, afhængig af, hvor vigtig sagen er, om der gennemføres ny lovgivning, eller lovgivning ændres, og hvor stort behovet for at harmonisere gennemførelsen er.

Sidste opdatering: 05/11/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.