National retspraksis

Frankrig

Dette afsnit indeholder en oversigt over de forskellige retskilder og deres indhold samt henvisninger til tilknyttede databaser.

Indholdet er leveret af
Frankrig

Tilgængelige websteder

1. Officiel portal: Legifrance

2. Domstolene på nettet:

3. Websted for Justitsministeriet

Fremlæggelse og sammendrag af afgørelser

Afgørelser indledes generelt med en liste med nøgleord eller "uddrag" efterfulgt af et sammendrag (eller resumé) af de vigtigste juridiske spørgsmål samt henvisninger til lovgivningen eller tidligere afgørelser.

Eksempel

Dokumenter fra kassationsretten indeholder, udover referencer til identifikation, også analysedata. Sammendraget, som udarbejdes af en dommer ved den domstol, der har afsagt dommen, er et sammendrag af det behandlede retsspørgsmål. Overskrifterne, som henviser til sammendraget af dommen, består af en række nøgleord, der er opført efter betydning. Disse nøgleord stammer fra kassationsrettens fortegnelse, sådan som den figurerer i skemaerne i kassationsrettens årlige bulletin under overskriften "Titrage". De kan ses ved at klikke på titrage i formularen for avanceret søgning i retspraksis.

Eksempel : Kassationsretten (Cour de cassation), 2. afdeling for civilsager, offentlig høring torsdag den 18. december 2008, kassationsbegæring nr.: 07-20238, anfægtet beslutning: Appelretten i Basse-Terre af 23. april 2007

Overskrifter og sammendrag: CIVIL SAG – Anbringender - Appelanbringender – Afsluttende processkrifter - Anvendelsesområde

Appelretten har overtrådt artikel 954, afsnit 2, i den civile retsplejelov ved at fastsætte, at påstande og anbringender, der ikke er medtaget i de seneste processkrifter, opgives, selv om disse ikke afgør søgsmålets genstand og ikke angik et retligt spørgsmål, der vil kunne afslutte retssagen.

CIVIL SAG – Anbringender - Appelanbringender – Seneste processkrifter – Overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 954, afsnit 2, i den nye civile retsplejelov – Misligholdelse - Anvendelsesområde
CIVIL SAG - Anbringender - Appelanbringender – Afsluttende processkrifter – Definition - Udelukkelse – Sag - Konklusioner med krav om bevisoptagelse

DOMME OG RETSAFGØRELSER - Konklusioner - Appelanbringender – Afsluttende processkrifter - Anvendelsesområde

Tidligere afgørelser: vedrørende begrebet seneste processkrifter i medfør af artikel 954, afsnit 2, i den civile retsplejelov, jf. 2. afd. for civile sager, 3. maj 2001, nr. 99-16.293, Bull. 2001, II, nr. 87 (forkastet), og den anførte udtalelse; 2. afd. for civile sager, 20. januar 2005, nr. 03-12.834, Bull. 2005, II, nr. 20 (kassation), og de anførte retsafgørelser

Anvendte tekster: Artikel 954, afsnit 2, i den civile retsplejelov.

Formater

Domsafsigelserne er tilgængelige i følgende formater: (f.eks. PDF, html, XML)? XML for domme afsagt af domstole i øverste instans, html for øvrige domstole.

Portalen indeholder domsafsigelser fra følgende domstole

Domstole i øverste instans

Kassationsretten, den øverste forvaltningsdomstol (Conseil d'Etat) og forfatningsrådet (Conseil constitutionnel)

Almindelige domstole

Appeldomstole og forvaltningsdomstolens appelinstanser

Særdomstole

Revisionsretten (Cour des comptes)

Søgning på verserende retssager

Domstole i øverste instans

Andre domstole

Gives der oplysninger om:

Eksistensen af en appel?

Ja, ved forfatningsrådet

Ja, for verserende sager ved kassationsretten

Ved den øverste forvaltningsdomstol (Conseil d’Etat) kun tilgængelig for sagens parter

Nej

Det forhold, at sagen stadig ikke er afgjort?

Nej

Nej

Resultatet af appellen?

Ja

Nej

Om en afgørelse er uigenkaldelig og endelig?

Ja

Ja

Det forhold, at sagen kan anlægges ved

en anden domstol (forfatningsrådet….)?

EF-domstolen?

Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol?

Nej

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Regler for offentliggørelse

På nationalt plan?

For afgørelser fra visse domstole?

Findes der bindende regler vedrørende offentliggørelse af retsafgørelser

Ja

Nej

Kassationsretten (Cour de cassation)

Ifølge artikel R433-3 i den franske retsplejelov (Code de l’organisation judiciaire) fører dokumentations- og undersøgelselstjenesten en database over følgende afgørelser, som er samlet under samme fortegnelse:

  • Afgørelser og udtalelser fra kassationsretten og de domstole eller retsudvalg, som hører under kassationsretten, uanset om disse er offentliggjort i de månedlige bulletiner, der nævnes i artikel R. 433-4
  • Afgørelser af særlige interesse, afsagt af andre juridiske domstole.

Retsafgørelser af særlig interesse videresendes til tjenesten på ganske særlige betingelser fastsat i en bekendtgørelse fra den franske justitsminister, af de øverste retsformænd for appelretterne eller direkte af retsformændene eller dommerne ved domstolene i første instans.

Databasen er offentligt tilgængelig på de betingelser, der er gældende for offentliggørelse af love på internettet.

Dokumentations- og undersøgelsestjenesten fører en særskilt database over alle domme afsagt af appelretterne samt retsafgørelser truffet af de øverste formænd for disse retter eller deres repræsentanter. Betingelserne for videresendelse af disse domme og afgørelser til tjenesten og dennes anvendelse af disse, er fastsat i en bekendtgørelse fra justitsministeren.

Ifølge artikel R433-4 udsender dokumentations- og undersøgelsestjenesten to månedlige bulletiner, den ene til afdelingerne for civilsager, den anden til afdelingen for straffesager. Disse bulletiner henviser til de afgørelser og udtalelser, som formanden for den domstol, der har afsagt dem, har besluttet skal offentliggøres. Tjenesten udarbejder periodiske skemaer.

Den øverste forvaltningsdomstol (Conseil d'Etat)

Ifølge artikel L10 i den franske lov om forvaltningsdomstole skal afgørelser offentliggøres. I afgørelserne angives navnene på de dommere, der har afsagt dem.

Domstole i øverste instans

Andre domstole

Offentliggøres hele eller blot dele af teksten?

Afgørelserne offentliggøres i deres fulde ordlyd i databaserne på internettet.

Et udvalg af afgørelserne offentliggøres i deres fulde ordlyd i papirversioner (kassationsretten og den øverste forvaltningsdomstol (Conseil d’Etat)), mens der offentliggøres sammendrag af andre afgørelser

Præmisserne i udvalgte afgørelser fra appelretterne offentliggøres

Hvad er kriterierne for at offentliggøre et udvalg af afgørelser?

Fastsættes af domstolen

Fastsættes af domstolen

Sidste opdatering: 13/12/2016

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.