National retspraksis

Tyskland

Denne side giver et overblik over Tysklands retspraksis.

Indholdet er leveret af
Tyskland

Domsmyndigheden er tillagt domstolene. Den udøves af forbundsdomstolen i forfatningsretlige sager, af forbundsdomstolene og af domstolene i de 16 delstater (jf. § 92 i den tyske grundlov (Grundgesetz)).

Onlinedatabase med retspraksis

Justits- og forbrugerbeskyttelsesministeriet har siden 2010 stillet et udvalg af dommene fra forbundsdomstolen i forvaltningsretlige sager, de øverste domstole og forbundsdomstolen i patentretlige sager gratis til rådighed for interesserede borgere på det oprettede websted for retspraksis.

Derudover stiller forbundsdomstolen i forvaltningsretlige sager og forbundsdomstolene deres domme gratis til rådighed på deres websteder til ikkekommerciel brug. På disse websteder offentliggøres ligeledes pressemeddelelser indeholdende oplysninger om vigtige verserende retssager og om udfaldet heraf.

Da Tyskland er en forbundsstat, regulerer delstaterne selv offentliggørelsen af deres retsafgørelser. De har til dette formål oprettet deres egne websteder, som der er links til på e-Justice-portalen for forbundsstaten og delstaterne.

Relevante links

Retspraksis online

Forbundsdomstol i forfatningsretlige sager

Forbundsdomstol

Forbundsdomstol i forvaltningsretlige sager

Forbundsdomstol i skatte- og afgiftsretlige sager

Forbundsdomstol i arbejdsretlige sager

Forbundsdomstol i socialretlige sager

Forbundsdomstol i patentretlige sager

e-Justice-portalen for forbundsstaten og delstaterne

Sidste opdatering: 24/08/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.