Den originale sprogudgave af denne side græsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Swipe to change

National retspraksis

Grækenland

Indholdet er leveret af
Grækenland
Der findes ingen officiel oversættelse af den sprogudgave, du ser.
Her kan du få adgang til en maskinoversat udgave af indholdet. Vær opmærksom på, at oversættelsen kun tjener til at give læseren en kontekst. Indehaveren af siden påtager sig intet som helst ansvar for kvaliteten af den maskinoversatte tekst.

Præsentation af domme/Overskrifter


Den øverste domstol i forvaltningsretlige sager

Den øverste domstol i civile sager og straffesager

Andre domstole

Retspraksis præsenteret med overskrifter

Ja

(siden 2018 uploades sammendrag af retsafgørelser, der er vedtaget af et fuldt dommerkollegium, under den relevante overskrift)

Ja

(siden 2006 alle domme i straffe- og civilretlige sager)

Ja

(sammendrag af domme afsagt af de største forvaltningsdomstole er tilgængelige online på webstedet for den øverste domstol i forvaltningsretlige sager)

Under den øverste domstol er en lille del af de strafferetlige domme, der er afsagt siden 2006, klassificeret efter overskrift. Du kan derfor finde dem under den relevante overskrift. Domme i civile sager og straffesager kan findes ved hjælp af deres publikationsnummer.

Appeldomstolen i Athen offentliggør ikke indholdet af domme i civile sager og straffesager på internettet. Domme i civile sager offentliggøres på tjenestens websted sammen med deres nummer og en sammenfatning, uden at de klassificeres efter kategori. Domme i straffesager vises hverken med nummer eller udfald.

Eksempler på overskrifter

Svig, Voldtægt, Forsinket betaling af underholdsbidrag, Korruption

Formater


Den øverste domstol i forvaltningsretlige sager og den øverste domstol

Andre domstole

Dokumentreference

Metadata

Dokumentreference

Metadata

Hvilke andre formater anvendes?

HTML, TXT

HTML, TXT

HTML (forvaltningsdomstole)

Nej

(andre domstole)

HTML (forvaltningsdomstole)

Nej

(andre domstole)

Andre procedurer


Den øverste domstol i forvaltningsretlige sager

Den øverste domstol i civile sager og straffesager

Forvaltningsretlige instanser

Andre domstole

Findes der oplysninger om

eventuelle appelsager?

Ja

Ja

Ja

Ja

hvorvidt sagen stadig verserer?

Ja

Ja

Ja

Ja

resultatet af en appel?

Ja

Ja

Ja

— Nej

— Retten i første instans i Athen: ja (for appeller indbragt for lavere retsinstanser)

hvorvidt afgørelsen er endelig?

Ja

Ja

— Appeldomstolen i forvaltningsretlige sager i Athen: Ja, hvis der ikke er indgivet appel

Nej

yderligere procedurer ved

en anden indenlandsk domstol (forfatningsdomstol, …)?

EU-Domstolen?

Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol?

Ja

Ja

Ja

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Regler for offentliggørelse


på nationalt plan?

for de enkelte domstole?

Findes der bindende regler for offentliggørelse af retspraksis?

Ja

(personoplysninger — lov nr. 4624/19 og forordning (EU) 2016/679 om databeskyttelse)

Ja

(personoplysninger — lov nr. 4624/19 og forordning (EU) 2016/679 om databeskyttelse)


Den øverste domstol i forvaltningsretlige sager og den øverste domstol

Andre domstole

Offentliggøres domme i deres fulde længde eller som uddrag?

— Den øverste domstol i forvaltningsretlige sager: Omkring 80 % af alle domme blev offentliggjort. Alle domme vil blive offentliggjort gradvist.

— Den øverste domstol offentliggør alle domme i civil- og strafferetlige sager i fuld længde med undtagelse af domme vedrørende den procedure, der er fastsat i artikel 565 i den civile retsplejelov.

— Forvaltningsdomstole: Dommene offentliggøres i uddrag.

Hvis der kun offentliggøres uddrag, hvilke kriterier anvendes da for udvælgelsen?

— Den øverste domstol i forvaltningsretlige sager: sagernes betydning

— Appeldomstolen i forvaltningsretlige sager i Athen: sagernes betydning


Den øverste domstol i forvaltningsretlige sager

Den øverste domstol i civile sager og straffesager

Andre domstole

Offentliggøres retsafgørelser på internettet, efter at de er blevet anonymiseret (fjernelse af navne)?

Ja

Ja

Nej

Hvis det er tilfældet,

vedrører dette alle retsafgørelser?

Den øverste domstol i forvaltningsretlige sager anonymiserer alle retsafgørelser, der uploades på domstolens websted.

Ja

— bortset fra retsafgørelser vedrørende den procedure, der er fastsat i artikel 565 i den civile retsplejelov


retsafgørelser siden

1990

2006


Relevante links:

Den øverste domstol i civile sager og straffesager

Den øverste domstol i forvaltningsretlige sager

Appeldomstolen i Athen

Appeldomstolen i forvaltningsretlige sager i Athen

Appeldomstolen i forvaltningsretlige sager i Athen

Retten i første instans i Athen

Sidste opdatering: 09/09/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.