Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog: ungarsk er allerede oversat.
Swipe to change

National retspraksis

Ungarn

Dette afsnit giver et overblik over ungarsk retspraksis samt en beskrivelse af og links til relevante databaser vedrørende retspraksis.

Indholdet er leveret af
Ungarn

Retspraksis offentliggjort på internettet

Lov nr. CLXI af 2011 om domstolenes organisation og forvaltning siger, at fra 1. januar 2012 skal Ungarns højesteret (Kúria), de fem regionale appeldomstole samt de administrative retter og arbejdsretten (sidstnævnte kun når der er truffet en administrativ afgørelse som led i en administrativ sag under behandlingen i første instans, og rettens afgørelse ikke kan gøres til genstand for ordinær appel) offentliggøre afgørelsen om sagens konkrete omstændigheder i digital form i samlingen af ungarske retsafgørelser (Bírósági Határozatok Gyűjtemény). I øjeblikket er samlingen af ungarske retsafgørelser tilgængelig på websitet for registret over anonyme afgørelser (Anonim Határozatok Tára - link: http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/anonim-hatarozatok-tara). (Tidligere skulle højesteret og de fem regionale appeldomstole i henhold til lov nr. XC af 2005 om fri adgang til elektroniske oplysninger offentliggøre alle deres afgørelser om sagers omstændigheder fra og med den 1. juli 2007).

Afgørelser truffet i følgende sager er en undtagelse og skal derfor ikke offentliggøres i samlingen af retsafgørelser:

 • retsafgørelser i sager om betalingspåbud, tvangsfuldbyrdelse, selskabsret, konkurs og likvidation samt i sager om registre, som retten fører;
 • afgørelser i ægteskabssager, sager om fastsættelse af faderskab og oprindelse, sager om afslutning af forældremyndighed og sager om værgemål må ikke offentliggøres, hvis en af parterne anmoder herom;
 • afgørelser i sager om påstående seksuelle overgreb må ikke offentliggøres uden ofrets samtykke.

Endvidere skal højesteret offentliggøre afgørelser om juridisk ensartethed (link: https://kuria-birosag.hu/hu/jogegysegi-hatarozatok), domme i sager af principiel karakter (link: http://www.kuria-birosag.hu/hu/elvi-birosagi-hatarozatok) og juridiske principafgørelser (http://www.kuria-birosag.hu/hu/elvi-birosagi-dontesek). De kan også findes på websitet for registret over anonyme afgørelser (link: http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/anonim-hatarozatok-tara).

Den retspræsident, som har truffet afgørelsen, skal offentliggøre den i samlingen af retsafgørelser i løbet af 30 dage efter, at afgørelsen er nedfældet.

Beskrivelsen af den offentliggjorte afgørelse skal omfatte navnet på retten og retskredsen, året for afgørelsen, referencenummeret og en henvisning til de bestemmelser, retten baserede sin afgørelse på.

Som hovedregel skal alle parternes personoplysninger slettes i afgørelserne (anonyme afgørelser), og parterne skal identificeres efter den rolle, de har spillet i sagen.

Præsentation af afgørelser/Overskrifter

Der findes ingen specifikke overskrifter, fordi søgemaskinen giver alle relevante data for resultaterne. I resultatlisten står et identifikationsnummer, som henviser til data, der også er fremhævet i resultatlisten (domstol, proceduretype).

(De detaljerede regler for angivelse af afgørelser, der er offentliggjort i samlingen af retsafgørelser, er fastsat i justitsministerens bekendtgørelse nr. 29/2007 af 31. maj 2007.)

Formater

Retspraksis foreligger i rtf-format.

Involverede domstole

Højesteret og de regionale appeldomstole skal offentliggøre alle relevante afgørelser. Alle afgørelser, der træffes ved lavere domstole, og som er direkte forbundet med disse afgørelser, skal også offentliggøres.

De administrative retter og arbejdsretten skal kun offentliggøre deres relevante afgørelser, når de er truffet i administrative sager i første instans, og rettens afgørelse ikke kan gøres til genstand for ordinær appel.

Desuden kan retspræsidenterne afgøre, om de vil offentliggøre andre relevante afgørelser.

Centralt website: Domstol.

Yderligere procedurer

Højesteret

Andre domstole

Foreligger der oplysninger om

appelsager?

Nej

Nej

 • hvorvidt sagen stadig verserer?

Nej

Nej

 • resultatet af en anke?

Nej

Nej

 • hvorvidt afgørelsen kan omstødes?

Ja

Ja

 • yderligere procedurer ved

en anden ungarsk domstol (forfatningsdomstol...)?

EU-Domstolen?

Menneskerettighedsdomstolen?

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Regler for offentliggørelse

På nationalt plan

På domstolsplan

Findes der bindende regler for offentliggørelse af retspraksis

Ja

Ja

Højesteret

Andre domstole

Offentliggøres al retspraksis eller kun et udvalg?

Al retspraksis

Kun et udvalg

Hvis der foretages et udvalg,

hvilke kriterier anvendes der så?

De fem appeldomstole offentliggør alle relevante afgørelser. Alle afgørelser, der træffes ved lavere domstole, og som er direkte forbundet med disse afgørelser, skal også offentliggøres.

Desuden kan retspræsidenterne afgøre, om de vil offentliggøre andre relevante afgørelser.

Fra og med 1. juli 2007.

Juridiske databaser

Databasens navn og webadresse

Den ungarske domstolsportal

Er der gratis adgang til databasen?

Ja, adgangen til databasen er gratis.

Kort beskrivelse af indholdet

Fra og med den 1. juli 2007 alle afgørelser truffet af Kúria (som indtil den 1. januar 2012 hed højesteret) og de fem regionale domstole og fra og med den 1. januar 2012 relevante afgørelser i administrative sager truffet af de administrative retter og arbejdsretten (når der er truffet en administrativ afgørelse under behandlingen i første instans, og rettens afgørelse ikke kan gøres til genstand for ordinær appel).

Alle afgørelser, der træffes ved lavere domstole, og som er direkte forbundet med disse afgørelser.

Andre afgørelser truffet af retspræsidenten.

Alle parternes personoplysninger skal slettes i afgørelserne, og parterne skal identificeres efter den rolle, de har spillet i sagen. Følgende oplysninger må dog ikke slettes:

 • navnet på et organ, der udfører et offentligt hverv på statsligt eller lokalt plan, eller andre offentlige hverv, der er fastsat i lovgivningen, og - medmindre andet er fastsat ved lov - fornavn og efternavn (under et "navn") og stillingsbetegnelse på en person, der handler i denne egenskab, når den pågældende har deltaget i sagen i kraft af sit offentlige hverv;
 • navnet på den advokat, der har fungeret som autoriseret repræsentant eller forsvarer;
 • navnet på den fysiske person, der har tabt sagen som sagsøgt, samt navn og registreret adresse på juridiske personer eller organer uden juridisk personlighed, hvis afgørelsen er truffet i sager, hvor loven giver ret til at henvise til hensynet til den offentlige interesse;
 • navn og registreret adresse på erhvervsorganisationer eller fonde, samt navnet på deres repræsentant;
 • foreliggende data om hensyn til den offentlige interesse.

Relevante links

Søg i samlingen af ungarske domstolsafgørelser

Sidste opdatering: 06/04/2017

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.