Den originale sprogudgave af denne side engelsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Swipe to change

National retspraksis

Irland

Dette afsnit giver et overblik over irsk retspraksis samt en beskrivelse af og links til relevante databaser vedrørende retspraksis.

Indholdet er leveret af
Irland

Retspraksis bygger på præcedens og domstolenes tidligere afgørelser. I visse tilfælde kan disse afgørelser være bindende for andre domstole, hvis de faktiske omstændigheder i forskellige sager ligner hinanden. Det er normalt, at lavere retsinstanser træffer afgørelser, der er forenelige med højere retsinstansers afgørelser. Retspraksis er baseret på to principper, nemlig princippet "stare decisis" og princippet "res judicata". Princippet "stare decisis" betyder princippet om bindende præcedens. Princippet "res judicata" betyder, at spørgsmålet allerede er blevet behandlet.

Retspraksis på internettet

Præsentation af domme og afgørelser

En stor del af de irske domstoles retspraksis er tilgængelig for offentligheden.

På den irske domstolsstyrelse, Courts Service of Irelands.

websted er der fri adgang til retspraksis fra Supreme Court, Court of Criminal Appeal og High Court).  Supreme Courts domme kan også findes på dens websted (http://www.supremecourt.ie).

Der har været adgang til retspraksis fra Supreme Court siden 2001 og til domme fra Court of Criminal Appeal og High Court siden 2004.

Der er desuden fri adgang til retspraksis fra Supreme Court, Court of Criminal Appeal og High Court i BAILII-databasen (British and Irish Legal Information Institutes database) og IRLII –databasen (Irish Legal Information Initiative-database).

BAILII- webstedet indeholder følgende samlinger:

  • Afgørelser fra Supreme Court of Ireland
  • Afgørelser fra Irish Court of Criminal Appeal
  • Afgørelser fra High Court of Ireland
  • Afgørelser fra den irske konkurrencemyndighed
  • Meddelelser fra den irske konkurrencemyndighed
  • Afgørelser fra Irish Information Commissioner (som har ansvar for information og databeskyttelse)
  • Casestudies fra Irish Data Protection Commission (den irske databeskyttelsesmyndighed)

Regler for offentliggørelse

Der findes ingen bindende regler om offentliggørelse af retspraksis på nationalt plan eller på domstolsniveau. I sager ved Supreme Court, hvor dommen er blevet udsat for at give dommerne tid til at overveje sagen og skrive dommen, offentliggøres alle domme.

Domme, der afsiges umiddelbart efter domsforhandlingen (ex tempore-domme) offentliggøres kun, hvis de indeholder særlige retsspørgsmål, eller hvis retten træffer særlig beslutning herom.

Offentliggørelsen af

domstolsafgørelser på nettet sker ikke i anonymiseret form, medmindre det kræves i loven, eller retten har besluttet det. Visse sager må i henhold til loven ikke behandles i offentlighed, og i visse tilfælde må ofrets navn i henhold til loven ikke offentliggøres. I sådanne tilfælde offentliggøres navnene ikke.

I alle sager, der behandles for lukkede døre, eller hvor dommen indeholder følsomme personoplysninger om en af parterne eller et vidne, foretages der en anonymisering. .

Før en dom offentliggøres på internettet, udleveres der domsudskrifter til

  • Alle dommere
  • Attorney Generals og Chief State Solicitors biblioteker
  • En række statslige instanser.

Relevante links

Courts Service of Ireland

Sidste opdatering: 18/01/2024

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.