National retspraksis

Italien

Dette afsnit giver et overblik over italiensk retspraksis samt en beskrivelse af og links til de relevante databaser vedrørende retspraksis.

Indholdet er leveret af
Italien

Retspraksis tilgængelig på et websted

Det italienske retssystem offentliggør oplysninger om retspraksis på forskellige websteder.

Kassationsdomstolen er den højeste retsinstans i retssystemet. Den har en meget omfattende portal bestående af to hoveddele.

Den ene omfatter verserende civile sager og straffesager. Adgangen hertil er i overensstemmelse med den italienske lovgivning om databeskyttelse begrænset til navngivne og autoriserede advokater, der er inddraget i de konkrete sager. Adgang opnås med et gyldigt digitalt certifikat, der er vedhæftet et smartcard.

Den anden del omhandler Italgiure DB-systemet, hvortil der er adgang gennem samme portal. Denne del indeholder flere millioner dokumenter om afsluttede retssager (primært domme) både for så vidt angår civile sager og straffesager. Der er gratis adgang til oplysningerne for ansatte i retssystemet (dommere, offentlige anklagere, rettens medarbejdere), mens advokater, forskere og andre interesserede skal betale et mindre gebyr.

Ved alle retter og appeldomstole er der onlineadgang til de oplysninger, der findes i justitskontorernes registre, samt til retspraksis og til de digitale sagsakter, der er indført i den elektroniske sagsmappe, som oprettes i civile sager.

Der er adgang for advokater og rettens medarbejdere ved hjælp af en streng identifikation (smartcard, der er kompatibelt med Carta Nazionale dei Servizi) via Portalen for teletjenester.

På samme måde er det muligt at tilgå de oplysninger online, der er indført i registrene ved fredsdommernes justitskontorer.

De anonyme oplysninger i justitskontorernes registre kan tilgås via ovennævnte portal uden identifikation.

Offentliggørelse af afgørelser

Der kan søges i verserende sager om forud fastlagte emner på grundlag af parternes navne eller sagsnummeret som angivet i kassationsdomstolens eller den enkelte domstols generelle register.

Den retspraksis, der udspringer af afsluttede sager, kan tilgås ved hjælp af en søgning på ord eller sætninger for hvert retsområde eller ved at benytte præcise oplysninger (dato for sagens anlæg eller navnet på en af parterne).

Formater

Dokumenter vedrørende retspraksis øvrige oplysninger er tilgængelige i pdf- og html-format.

Retsinstanser

Kassationsdomstolen

De relevante oplysninger kan findes på dens websted Kassationsdomstolen.

Almindelige domstole

Listen over ajourførte links til de almindelige domstole kan findes på Justitsministeriets

Yderligere procedurer

Kassationsdomstolen

Andre retsinstanser

Tilgængelige oplysninger

om sagen stadig verserer

Ja

Ja

om resultatet af en appel

Ja

Nej

om hvorvidt afgørelsen kan anfægtes

Ja

Ja

Når der findes et websted for en ret eller en appeldomstol, vil det ofte indeholde oplysninger om, hvordan en sag anlægges, eller hvordan en afgørelse appelleres.

Juridiske databaser

  1. Italgiure DB-systemet giver adgang til en database med oplysninger om en lang række domstolsafgørelser, primært afgørelser fra kassationsdomstolen. Webstedet indeholder mere end 35 millioner dokumenter (herunder love og bekendtgørelser samt henvisninger til retslitteraturen).

Adgangen til databaserne er som nævnt begrænset.

  1. Retspraksis fra appeldomstolene og retterne er tilgængelig via Portale dei Servizi Telematici-systemet som nævnt ovenfor.
Sidste opdatering: 18/01/2022

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.