National retspraksis

Letland

Dette afsnit giver et overblik over Letlands retspraksis.

Indholdet er leveret af
Letland

Onlinedatabaser med retspraksis

Letlands øverste domstol (Latvijas Republikas Augstākā tiesa) har oprettet en database med retspraksis. Databasen indeholder domstolenes afgørelser af relevans for sammenhængen, forskningen i og udviklingen af retspraksis.

Der kan søges i den øverste domstols retspraksis ud fra institution, sagstype, sektor, undersektor, retsprincipper, sagens hovedindhold (argumenter) og nøgleord i teksten.

Den øverste domstols database med retspraksis er tilgængelig via den øverste domstols portal for e-tjenester samt den øverste domstols websted.

Desuden kan gyldige afgørelser, der er afsagt i et offentligt retsmøde, offentliggøres på portalen om spørgsmål af offentlig interesse (dvs. afgørelser, der offentliggøres med henblik på folkeoplysning eller juridisk uddannelse), og det samme gælder andre afgørelser, der er afsagt i et offentligt retsmøde, efter den pågældende rets skøn.

Præsentation af afgørelser/titler

Formater

Domme i databasen med retspraksis på portalen for de nationale domstole findes i HTML-format.

Domme på portalen for de nationale domstole findes i PDF-format.

Relevante domstole

Den øverste domstol

Den øverste domstols domme findes i databasen med retspraksis på den øverste domstols websted og på webstedet for portalen for de nationale domstole.

Almindelige domstole

Domme fra de almindelige domstole findes på webstedet for portalen for de nationale domstole.

Opfølgningssager

Oplysninger om opfølgningssager findes på portalen for de nationale domstole under Status for sagen (Tiesvedības gaita) i afsnittet for e-tjenester eller i afsnittet Mine sager (Manas lietas), der er åbent for autoriserede brugere af portalen.

Uautoriserede brugere kan få adgang til generelle oplysninger om status for sagen i afsnittet Status for sagen ved at indtaste sags- eller stævningsnummeret.

I afsnittet Mine sager har autoriserede brugere mulighed for at se oplysninger og sagsmateriale fra sager, som de er part i (herunder afgørelser og lydfiler i sagen).

Tilladelse til at anvende portalen for de nationale domstole gives på grundlag af:

  • et ID-kort
  • elektronisk signatur
  • mobil elektronisk signatur
  • eIDAS.

Regler for offentliggørelse

Overbringelse

Hvis sagen behandles på et offentligt retsmøde, bliver domstolens afgørelse (som består af en indledende del, en argumenterende del, begrundelserne og den dispositive del) almindeligt tilgængelig på den dag, den afsiges.

Hvis der ikke afsiges dom eller kendelse ved en domstol (f.eks. hvis en sag behandles efter en skriftlig procedure), anses afgørelsen normalt for at være tilgængelig fra den dag, den er modtaget.

Hvis en sag behandles på et lukket retsmøde, og hvis kendelsens eller dommens indledende del og dispositive del oplæses på et offentligt retsmøde, anses disse dele af kendelsen eller dommen for at være almindeligt tilgængelige og kan offentliggøres.

Tilgængelighed

Retsafgørelsernes tilgængelighed er reguleret ved lov om retsvæsenet og kabinetsbekendtgørelse nr. 123 af 10. februar 2009 om regler for offentliggørelse af retslige oplysninger på et websted og behandling af retsafgørelser, inden de udstedes ("kabinetsbekendtgørelse nr. 123").

I henhold til kabinetsbekendtgørelse nr. 123 skal visse oplysninger, der gør det muligt at identificere fysiske personer, slettes og erstattes af en passende indikator, når der udarbejdes en afgørelse til offentliggørelse:

  • Navn og efternavn på en person udskiftes med et stort bogstav, som vælges frit fra det lettiske alfabet (det bogstav, der er valgt til at erstatte for- og efternavn, vælges, således at de personer, der henvises til i afgørelsen, kan skelnes fra hinanden).
  • En persons personnummer udskiftes med ordet "personnummer".
  • En persons adresse udskiftes med ordet "bopæl".
  • Adressen på en persons faste ejendom udskiftes med ordet "adresse".
  • Matrikelnummeret på fast ejendom i ejendomsregistret udskiftes med ordet "matrikelnummer".
  • Et køretøjs indregistreringsnummer udskiftes med ordet "indregistreringsnummer".

Ved udarbejdelsen af afgørelser til offentliggørelse eller udstedelse slettes eller redigeres oplysninger om dommere, anklagere, edsvorne advokater, edsvorne notarer, kuratorer, retsformænd og edsvorne fogeder ikke.

Sidste opdatering: 25/06/2024

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.