Den originale sprogudgave af denne side fransk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog er allerede oversat.
Swipe to change

National retspraksis

Luxembourg

Denne side indeholder oplysninger om Luxembourgs retspraksis.

Indholdet er leveret af
Luxembourg
Der findes ingen officiel oversættelse af den sprogudgave, du ser.
Her kan du få adgang til en maskinoversat udgave af indholdet. Vær opmærksom på, at oversættelsen kun tjener til at give læseren en kontekst. Indehaveren af siden påtager sig intet som helst ansvar for kvaliteten af den maskinoversatte tekst.

Onlineadgang til retspraksis

Offentliggørelse af afgørelser/Overskrifter

Retsafgørelserne findes online og er inddelt efter dato eller nummer.

Formater

Retspraksis foreligger i Word eller pdf-format.

Berørte retsinstanser

Justitsministeriets websted har et afsnit for forfatningsdomstolen, hvorfra der er adgang til en liste over domstolens afgørelser.

Webstedet for den øverste forvaltningsret og forvaltningsdomstolen (Cour et du Tribunal Administratifs du Luxembourg) indeholder ligeledes en database over afgørelser truffet af disse to retsinstanser

På domstolsstyrelsens (l'administration judiciaire) websted er der adgang til (anonymiserede) domme afsagt af forfatningsdomstolen, kassationsdomstolen og forvaltningsdomstolene.

Alternative procedurer

Der findes oplysninger om:

  • appelsager
  • en sags status (f.eks.: verserende)
  • resultatet af appelsager
  • afgørelsernes retskraft
  • andre sager ved forfatningsdomstolen samt forvaltningsdomstolen og forvaltningsretten.

Retspraksis fra højesteret, forfatningsdomstolen, den øverste forvaltningsret og forvaltningsdomstolen offentliggøres på Luxembourgs retsportal og forvaltningsdomstolenes websted.

Regler for offentliggørelse

Forfatningsretlige sager skal offentliggøres i Luxembourgs officielle tidende ("Mémorial").

Relevante links

Forvaltningsdomstole

Justitsministeriet

Luxembourgs retsportal

Sidste opdatering: 10/06/2016

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.