National retspraksis

Luxembourg

Denne side indeholder oplysninger om Luxembourgs retspraksis.

Indholdet er leveret af
Luxembourg

Onlineadgang til retspraksis

Retsafgørelserne findes online og er inddelt efter dato eller nummer.

Format

Retspraksis foreligger i PDF-format.

Berørte retsinstanser

Justitsministeriets websted har et afsnit for forfatningsdomstolen, hvorfra der er adgang til en liste over domstolens afgørelser.

Webstedet for forvaltningsdomstolen i Luxembourg og appeldomstolen i forvaltningsretlige sager i Luxembourg indeholder ligeledes en database over afgørelser truffet af disse to retsinstanser.

På domstolsstyrelsens websted er der adgang til (anonymiserede) afgørelser afsagt af forfatningsdomstolen, kassationsdomstolen og forvaltningsdomstolene.

Andre sager

Der findes ligeledes oplysninger om:

  • appelsager
  • en sags status (f.eks.: verserende)
  • udfaldet af appelsager
  • afgørelsernes retskraft
  • andre sager ved forfatningsdomstolen samt ved forvaltningsdomstolen og appeldomstolen i forvaltningsretlige sager.

Retspraksis fra den øverste domstol, forfatningsdomstolen, forvaltningsdomstolen og appeldomstolen i forvaltningsretlige sager offentliggøres på Luxembourgs retsportal og på webstedet for forvaltningsdomstolene.

Regler for offentliggørelse

Domme afsagt i forfatningsretlige sager skal offentliggøres i Luxembourgs officielle tidende (Mémorial).

Relevante links

Forvaltningsdomstolene

Justitsministeriet

Luxembourgs retsportal

Sidste opdatering: 19/08/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.