National retspraksis

Malta

Denne side indeholder oplysninger om maltesisk retspraksis.

Indholdet er leveret af
Malta

Retspraksis

Offentliggørelse af afgørelser/Overskrifter

Selv om nøgleord ikke figurerer som overskrifter i retspraksis, findes der alligevel et system i applikationen for de nationale afgørelser (indgår i det system til behandling af retssager, der anvendes af domstolene) til indeksering af visse afgørelser, der anses for at være vigtige. Eksempelvis er der under hver sag anført en række nøgleord og et referat af afgørelsen.

Der anvendes én bestemt skabelon til alle domstolsafgørelser, som omfatter landets rigsvåben, den pågældende domstol, rettens navn, datoen for retsmødet, journalnummeret, sagens parter (A mod B) og selve afgørelsen. Skrifttype, sidehoved og sidefod er også foruddefineret i skabelonen.

Formater

Retspraksis foreligger i pdf-format.

Yderligere procedurer

Højesteret

Andre domstole

Findes der oplysninger om

  • eventuelle appelsager?

Ja

Ja

  • hvorvidt sagen stadig verserer?

Ja

Ja

  • resultatet af en appel?

Ja

Ja

  • hvorvidt afgørelsen kan omstødes?

Ja

Ja

  • yderligere procedurer ved

 – en anden intern domstol (forfatningsdomstol…)?

 – EF-Domstolen?

 – Menneskerettighedsdomstolen?

Ja

Nej

Nej

Ja

Nej

Nej


Regler for offentliggørelse

på nationalt plan?

på domstolsplan?

Findes der bindende regler for offentliggørelse af retspraksis

Ja

Ja


Ifølge de nuværende regler skal en afgørelse offentliggøres, uden at dog specificeres gennem hvilket medium.

Al retspraksis offentliggøres i Malta.

Alle afgørelser, der træffes ved familiedomstolene, anonymiseres. Dette gælder også for afgørelser i sager, hvor dommeren afsiger kendelse om, at navnene på sagens parter ikke må offentliggøres.

Sidste opdatering: 04/05/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.