Den originale sprogudgave af denne side nederlandsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Swipe to change

National retspraksis

Nederlandene

Indholdet er leveret af
Nederlandene

Retspraksis tilgængelig på et websted

Offentliggørelse af afgørelser/Overskrifter

Overskriften kaldes en "angivelse af indhold" og kan indeholde en hovedoverskrift (en sætning), en kort eller lang sammenfatning, nogle nøgleord, et afsnit, der opsummerer den lovgivning, sagen omhandler, eller en angivelse af de vigtigste konklusioner i afgørelsen.

Eksempler på overskrifter

Lovgivning, der finder anvendelse på udlejning: Ophævelse af lejekontrakt på kontorlokaler (Huurrecht; ontbinding van huurovereenkomst kantoorruimte (81 RO).

Formater

Retspraksis er tilgængelig på webstedet i HTML-format. Professionelle (gen-)brugere kan downloade det i XML.

Omfattede domstole

Domme fra alle domstole kan findes på webstedet for søgningsfacilitet for det nederlandske retsvæsen og Nederlandenes højesteret. Disse er:

  • højesteret (Hoge Raad der Nederlanden)
  • statsrådet, afdelingen for forvaltningssager (Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State)
  • central appelret (Centrale Raad van Beroep)
  • appelret for handel og industri (College van Beroep voor het bedrijfsleven)
  • fire appeldomstole (Gerechtshoven)
  • 11 distriktsdomstole (Rechtbanken)

Yderligere procedurer

Højesteret

Andre domstole

Findes der oplysninger om

– eventuelle ankesager?

Nej

Nej

– hvorvidt sagen stadig verserer?

Nej

Nej

– resultatet af en anke?

Nej

Nej

– hvorvidt afgørelsen er endelig?

Nej

Nej

– yderligere procedurer ved

– en anden intern domstol (Forfatningsdomstol…)?

– EF-domstolen?

– menneskerettighedsdomstolen?

Nej

Nej


Regler for offentliggørelse

Domstolene har selv udarbejdet to retningslinjer for offentliggørelse af retspraksis. En af retningslinjerne vedrører anonymisering (fjernelse af personlige oplysninger), og den anden vedrører udvælgelse.

Denne retningslinje er baseret på Europarådets anbefaling R (95) 11 "Vedrørende udvælgelse, bearbejdning, præsentation og arkivering af domstolsafgørelser i systemer til søgning efter juridiske oplysninger": de højeste domstole offentliggør alle sager, medmindre dette klart strider imod juridiske og samfundsmæssige interesser, men andre domstole offentliggør kun de sager, der har en klar juridisk eller samfundsmæssig interesse.

Relevante links

Søgningsfacilitet for det nederlandske retsvæsen og Nederlandenes højesteret

Sidste opdatering: 09/02/2016

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.