Den originale sprogudgave af denne side polsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Swipe to change

National retspraksis

Polen

Indholdet er leveret af
Polen
Der findes ingen officiel oversættelse af den sprogudgave, du ser.
Her kan du få adgang til en maskinoversat udgave af indholdet. Vær opmærksom på, at oversættelsen kun tjener til at give læseren en kontekst. Indehaveren af siden påtager sig intet som helst ansvar for kvaliteten af den maskinoversatte tekst.

Retspraksis tilgængelig på et websted

Offentliggørelse af afgørelser/Overskrifter

Højesteret

Andre domstole

Retspraksis præsenteret i overskrifter

 • Forfatningsdomstolen (Trybunal Konstytucyjny)
 • den øverste forvaltningsdomstol (Naczelny Sad Administracyjny)
 • højesteret (Sad Najwyzszy) (domme afsagt af fire afdelinger):
 • - strafferet,
 • - civilret,
 • -arbejdsret, socialsikringsret og offentlige anliggender
 • - militære anliggender.

Nej


Eksempler på overskrifter

Forfatningsdomstolen – fællesskabsstøtte til en privat børnehave

Forklaring

Afgørelse af 18. december 2008, nr. K 19/07

Afgørelsens type (dom/afgørelse/...), dato og journalnummer.

Fællesskabsstøtte til en privat børnehave

Overskrift

Z.U. 2008/10A/182

Offentliggjort i den domsamling, der gælder for forfatningsdomstolens kompetenceområde, og som udgives af justitskontoret

Dz. U. 2008.235.1618 af 30. december 2008

Offentliggjort i den officielle tidende

Links til dommen i Word- og pdf-format


Den øverste forvaltningsdomstol

7. april 2009

Dommen er uigenkaldelig

Dato for modtagelse

10. september 2007

Domstolens navn

Den øverste forvaltningsdomstol (Naczelny Sąd Administracyjny)

Dommernes navne

Janusz Zubrzycki

Marek Kołaczek

Tomasz Kolanowski

Symbol med beskrivelse

6110 moms

Nøgleord

Beskatningsprocedure

Moms

Lignende sager

I SA/Lu 454/05 - Wyrok WSA w Lublinie z 2007-05-09
I FZ 201/06 - Postanowienie NSA z 2006-07-17

Mod

Direktøren for skattekammeret

Indhold

Den ankede dom er blevet omstødt, og sagen er overgået til distriktsforvaltningsdomstolen med henblik på fornyet undersøgelse

Henvisning til lovgivning

Dz.U. 2005 nr 8 poz 60: art. 70, stk. 1, art. 108, stk. 2, punkt 2, litra a, art. 116, stk. 1, art. 118, stk. 1, samt art. 127, 151, 152, 187, 188 og 191 i lov af 29. august 1997 om beskatningsprocedurer (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa)

Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270: art. 141, stk. 4, art. 145, stk. 1, punkt 1, litra c, og art. 151 i lov af 30. august 2002 om forvaltningsdomstoles procedurer (ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postepowaniu przed sadami administracyjnymi).

Dz.U. 1934 nr 93 poz 836: art. 1, 2, 4 og 20 i bekendtgørelse af 24. oktober 1934 udstedt af præsidenten for Republikken Polen om retssagers sammensætning (rozporzadzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 pazdziemika 1934 r. Prawo o postepowaniu ukladowym).


Formater

 • forfatningsdomstolen – (Trybunal Konstytucyjny) – DOC, PDF
 • den øverste forvaltningsdomstol – (Naczelny Sad Administracyjny) HTML
 • højesteret –  (Sad Najwyzszy) PDF
 • den øverste forvaltningsdomstol – HTML..

Yderligere procedurer

Højesteret

Andre domstole

– Findes der oplysninger i forbindelse med ankesager?

Ja, ved forfatningsdomstolen.

Alle højesteretsdomme er resultatet af en ankesag.

Ingen tilgængelige data

– Verserer sagen stadig?

Ja, ved forfatningsdomstolen.

Sagen vil blive anket til højesteret afhængig af dommens indhold.

Ingen tilgængelige data

– Resultatet af ankesager?

Ja

Ingen tilgængelige data

– Er afgørelsen uigenkaldelig?

Ja, ved forfatningsdomstolen.

Ja, hvis sagen blev bragt for den øverste forfatningsdomstol.

Der bliver truffet en afgørelse afhængig af dommens indhold.

Ingen tilgængelige data

Har sagen tidligere været bragt for en anden intern domstol:

– forfatningsdomstolen?

En ekstern domstol:

– EF-Domstolen?

– Menneskerettighedsdomstolen?

Nej

Ingen tilgængelige data


Der er både de regionale forvaltningsdomstole (første instans) og den øverste forvaltningsdomstol (anden instans), hvis domme kan findes på webstedet. Endvidere er der links mellem relevante domme.

Regler for offentliggørelse

Der er bindende regler for offentliggørelse af retspraksis i Polen. Disse regler gælder for:

 • forfatningsdomstolen (Trybunal Konstytucyjny), for hvilken hele retspraksis offentliggøres
 • den øverste forvaltningsdomstol (Naczelny Sad Administracyjny), for hvilken hele retspraksis offentliggøres
 • højesteret (Sad Najwyzszy), for hvilken kun en udvalgt del af retspraksis offentliggøres.

Højesterets (Sad Najwyzszy ) offentliggørelsesansvar er fastlagt i art. 7 i lov om højesteret (23. november 2002) (ustawa z dnia 23 listopada 2002 r. o Sadzie Najwyzszym). I henhold til højesterets procedurer er det pressetalspersonen og dommerens assistenter, der har ansvaret for offentliggørelsen.

Offentliggørelse af retspraksis fra forfatningsdomstolen (Trybunal Konstytucyjny ) er fastlagt i art. 190 i den polske forfatning.

Domme offentliggøres i deres helhed på webstedet, så snart dommerne har underskrevet begrundelsen.

Art. 42 i lov om forvaltningsdomstolenes opbygning (Prawo o ustroju sadów administracyjnych) pålægger også præsidenten for højesteret (Prezes Naczelnego Sadu Administracyjnego) en offentliggørelsespligt. De mere detaljerede regler fremgår af bekendtgørelsen om præsidenten for højesteret, herunder forpligtelsen til at oprette en central database over domme i og oplysninger vedrørende forvaltningssager og til at stille disse domme til rådighed på webstedet.

Sidste opdatering: 10/12/2012

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.