National retspraksis

Portugal

Denne side indeholder oplysninger om portugisisk retspraksis.

Indholdet er leveret af
Portugal

I Portugal er retten til oplysninger om retssystemet en grundlæggende borgerrettighed, der udtrykkeligt er fastsat i artikel 20, stk. 2, i Portugals forfatning og reguleres ved den nuværende udgave af lov nr. 34/2004 af 29. juli 2004 om reglerne for adgang til domstolsprøvelse og til domstolene.

I henhold til denne lovs artikel 4 har staten pligt til at træffe foranstaltninger for at udbrede kendskabet til landets lovgivning og retssystem, idet justitsministeriet har ansvaret for at offentliggøre de juridiske oplysninger via publikationer eller andre kommunikationsmidler med det formål at opnå bedre udøvelse af rettigheder og opfyldelse af lovbestemte forpligtelser.

Offentliggørelse af domstolsafgørelser er et internationalt princip, der er fastsat i både artikel 10 i FN's menneskerettighedserklæring og artikel 6 i den europæiske menneskerettighedskonvention. Dette princip er endvidere fastslået i artikel 206 i den portugisiske forfatning (også med hensyn til retsmøder) og i diverse love vedrørende forskellige kompetenceområder:

 • artikel 163 og 606 i den civile retsplejelov
 • artikel 86, stk. 1, artikel 87 og artikel 321, stk. 3, i strafferetsplejeloven
 • artikel 3 og 115 i loven om forfatningsdomstolens organisation, funktionsmåde og procedurer
 • artikel 30 i loven om domstolene i forvaltningsretlige sagers procedurer.

Justitsministeriet forvalter i denne forbindelse en række databaser med juridiske dokumenter, som findes på http://www.dgsi.pt/. Nedenstående afgørelser og kendelser offentliggøres desuden i Portugals lovtidende (Diário da República) og findes på https://dre.pt/:

 • forfatningsdomstolens afgørelser og kendelser om retsreglers ulovlighed eller uforenelighed med forfatningen eller om fraværet af sådanne reglers uforenelighed med forfatningen
 • den øverste domstols og revisionsrettens afgørelser med henblik på at harmonisere retspraksis og den øverste domstol i forvaltningsretlige sagers afgørelser, som i henhold til loven er generelt bindende
 • andre domstoles afgørelser, som i henhold til loven er generelt bindende.

Offentliggørelse af afgørelser/sagsangivelser

Webstedet http://www.dgsi.pt/ giver adgang til en række databaser med retspraksis og justitsministeriets bibliografiske referencer.

I disse databaser vises de nyeste dokumenter, som er optaget, og en navigationslinje, der giver adgang til de forskellige søgemuligheder (fritekstsøgning, søgning på ord, felt eller beskrivelse).

På startsiden og resultatsiden vises dokumenterne med deres sagsangivelse, og hver sagsangivelse omfatter følgende oplysninger:

 • sagsnummer
 • dato for retsmødet
 • dommer, der har gengivet rettens afgørelse
 • beskrivelse.

Eksempel på sagsangivelse

Den øverste domstols domme

DATO FOR RETSMØDET

SAGSNR.

DOMMER, DER HAR GENGIVET RETTENS AFGØRELSE

BESKRIVELSE

25.3.2009

08S2592

BRAVO SERRA

ANSÆTTELSESKONTRAKTENS UDLØB

Format

Hele dommens tekst er tilgængelig i html-format, dog med forbehold af reglerne om beskyttelse af personoplysninger.

Berørte retsinstanser

Databaserne på http://www.dgsi.pt/ indeholder retspraksis fra følgende domstole/organer:

 • Den øverste domstol
 • Appeldomstolene – Coimbra, Évora, Lissabon, Porto og Guimarães
 • Forfatningsdomstolen
 • Den øverste domstol i forvaltningsretlige sager
 • Appeldomstolene i forvaltningsretlige sager — nord og syd
 • Den domstol, der afgør kompetencespørgsmål
 • Den offentlige anklagers udtalelser
 • Fredsdommere.

Andre sager

I Portugal kan der indhentes oplysninger om en række forskellige sager som vist i tabellen nedenfor.

Der findes oplysninger om:

De øverste domstole

Andre domstole

appelsager?

Ja

Ja

hvorvidt sagen stadig verserer?

Nej

Nej

udfaldet af appelsager?

Ja

Ja

hvorvidt afgørelsen har fået retskraft?

Nej

Nej

Andre sager

— sager ved en anden portugisisk domstol (forfatningsdomstolen el.lign.)?

— sager ved Den Europæiske Unions Domstol?

— sager ved Menneskerettighedsdomstolen?

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Regler for offentliggørelse

Der findes ingen bindende regler for offentliggørelse af retspraksis på nationalt plan. Der findes dog bindende regler for offentliggørelse på domstolsplan.

Kun udvalgte dele af retspraksis offentliggøres i Portugal. De anvendte kriterier er væsentlighed og relevans.

Relevante links

Databaser med juridiske dokumenter

Sidste opdatering: 29/01/2024

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.