Den originale sprogudgave af denne side portugisisk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Swipe to change

National retspraksis

Portugal

Denne side indeholder oplysninger om portugisisk retspraksis.

Indholdet er leveret af
Portugal
Der findes ingen officiel oversættelse af den sprogudgave, du ser.
Her kan du få adgang til en maskinoversat udgave af indholdet. Vær opmærksom på, at oversættelsen kun tjener til at give læseren en kontekst. Indehaveren af siden påtager sig intet som helst ansvar for kvaliteten af den maskinoversatte tekst.

I Portugal er retten til oplysninger om retssystemet en grundlæggende borgerrettighed, der er fastsat i artikel 20, stk. 2, i Portugals forfatning og gennemført ved lov nr. 34/2004 af 29. juli 2004 som ændret ved lov nr. 47/2007 af 28. august 2007 om reglerne for adgang til domstolsprøvelse og til domstolene.

I henhold til denne lovs artikel 4 har regeringen pligt til at træffe foranstaltninger for at udbrede kendskabet til lovgivningen og retssystemet, idet justitsministeriet er ansvarligt for at fremlægge juridiske oplysninger via offentliggørelser eller andre former for meddelelser med det formål at opnå bedre udøvelse af rettigheder og opfyldelse af lovbestemte forpligtelser.

Offentliggørelse af domstolsafgørelser er et internationalt princip, der er fastsat i både artikel 10 i FN's menneskerettighedserklæring og artikel 6 i den europæiske menneskerettighedskonvention. Dette princip er endvidere fastslået i artikel 206 i forfatningen (også med hensyn til retsmøder) og i diverse love vedrørende forskellige kompetenceområder, dvs.:

 • artikel 167 og 656 i den civile retsplejelov
 • artikel 86, stk. 1, artikel 87 og artikel 321, stk. 3, i den civile retsplejelov
 • artikel 3 og 115 i loven om forfatningsdomstolens sammensætning, funktionsmåde og procedurer
 • artikel 30 i loven om forvaltningsdomstolenes procedurer.

Ministeriet forvalter en række databaser med juridiske dokumenter, som findes på http://www.dgsi.pt/. De offentliggøres også i Portugals lovtidende og findes på https://dre.pt/:

 • forfatningsdomstolens afgørelser og kendelser om uforenelighed med forfatningen eller lovlighed af retsregler eller undladelsen af at vedtage disse
 • højesterets og revisionsrettens afgørelser med henblik på at harmonisere retspraksis og den øverste forvaltningsdomstols afgørelser, som i henhold til loven er generelt bindende
 • andre domstoles afgørelser, som er generelt bindende.

Offentliggørelse af afgørelser/sagsangivelser

Webstedet http://www.dgsi.pt/ giver adgang til en række databaser over retspraksis og justitsministeriets bibliografiske referencer.

I disse databaser vises de nyeste dokumenter, som er optaget, og en navigationslinje, der giver adgang til de forskellige søgemuligheder (fritekstsøgning på grundlag af udtryk, felt og beskrivelse).

På startsiden eller resultatsiden vises dokumenter efter titel, indhold og følgende oplysninger:

 • sagsnummer
 • dato for sagen
 • dommer, der har gengivet rettens afgørelse
 • beskrivelse.

Eksempel på sagsangivelse

Højesterets afgørelser

DATO FOR RETSMØDE

SAGSNR.

DOMMER, DER HAR GENGIVET RETTENS AFGØRELSE

BESKRIVELSE

25.3.2009

08S2592

BRAVO SERRA

OPHØR AF ANSÆTTELSESKONTRAKT

Formater

Hele dommens tekst er med forbehold af reglerne om beskyttelse af personoplysninger tilgængelig i html-format.

Involverede domstole

Databaserne på http://www.dgsi.pt/ indeholder retspraksis fra følgende domstole/enheder:

 • højesteret
 • appeldomstole (Coimbra, Évora, Lissabon, Porto og Guimarães)
 • forfatningsdomstolen
 • den øverste forvaltningsdomstol
 • de centrale forvaltningsdomstole (nord og syd)
 • domstole, der afgør kompetencespørgsmål
 • den offentlige anklagers udtalelser
 • fredsdommere.

Andre sager:

I Portugal kan der indhentes oplysninger om en række sager som vist i tabellen nedenfor.

Der findes oplysninger om:

Højere retsinstanser

Andre domstole

appelsager?

Ja

Ja

hvorvidt sagen stadig verserer?

Nej

Nej

udfaldet af appelsager?

Ja

Ja

hvorvidt afgørelsen har fået retskraft?

Nej

Nej

andre sager:

 • ved en anden portugisisk domstol (forfatningsdomstol el.lign.)?
 • EU-Domstolen?
 • Menneskerettighedsdomstolen?

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Regler for offentliggørelse

Der findes ingen bindende regler for offentliggørelse af retspraksis på nationalt plan. Der er dog bindende regler i Portugal om offentliggørelse på domstolsplan.

Kun udvalgte dele af retspraksis offentliggøres i Portugal. De anvendte kriterier er væsentlighed og relevans.

Nyttige links:

Databaser med juridiske dokumenter

Sidste opdatering: 13/09/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.