Den originale sprogudgave af denne side rumænsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Swipe to change

National retspraksis

Rumænien

Denne side giver et overblik over Rumæniens retspraksis.

Indholdet er leveret af
Rumænien

Retspraksis tilgængelig på nettet

Rumænsk retspraksis kan findes på højesterets (kassationsdomstolens) hjemmeside.

Offentliggørelse af afgørelser/overskrifter

Der offentliggøres to slags afgørelser på kassationsdomstolens websted:

1. Resuméer af afgørelser, og deres overskrifter. Skabelonen indeholder følgende oplysninger:

 • nøgleord
 • resumé af retsområder
 • alfabetisk indholdsfortegnelse
 • lovgivning, der har fundet anvendelse i dommen (retsaktens nummer og årstal, artikel)
 • resumé af dommen (personoplysninger offentliggøres ikke: hverken parternes navne og personoplysninger eller dommernes navne vises).

2. Anonyme domme uden overskrifter (i modsætning til et domsresuméer). Søgesiden giver mulighed for at søge efter forskellige kriterier:

 • individuelle nøgleord
 • udtryk
 • afsnit
 • dommens nummer
 • dommens år
 • sagsnummer
 • årstal for sagen.

Overskrifter i den civilretlige afdeling

Nedenfor ses et eksempel på en overskrift fra den civilretlige afdeling:

 • Tilbagetrækning af varemærkerettigheder
 • Beregning af en femårsperiode, hvor der ikke er gjort brug af varemærket. Indsigelse mod for tidlig tilbagetrækning.
 • Indholdsfortegnelse efter område: Civilret. Intellektuel ejendomsret. Varemærker.
 • Alfabetisk indholdsfortegnelse: Tilbagetrækning af varemærkerettigheder.
 • Tidsgrænse for tilbagetrækning.
 • For tidlig tilbagetrækning.
 • Lov nr. 84/1998: artikel 45, stk. 1, litra a.

Overskrifter i den strafferetlige afdeling

Nedenfor ses en overskrift fra den strafferetlige afdeling:

 • Kassationsdomstolens jurisdiktion. Jurisdiktion baseret på personens status. Jurisdiktion i tilfælde af at ændring af sagsøgtes status.
 • Indholdsfortegnelse efter område: Strafferetspleje. Almen del. Jurisdiktion. Jurisdiktion baseret på sagens genstand og personens status
 • Alfabetisk indholdsfortegnelse: Strafferetspleje
 • Kassationsdomstolens jurisdiktion.
 • Jurisdiktion i tilfælde af at ændring af sagsøgtes status.
 • Strafferetsplejeloven, artikel 29, stk. 1, og artikel 40.

Overskrifter i domstolsportalen

Nedenfor ses en overskrift fra den rumænske domstolsportal:

 • Titel: Varetægtsfængsling. Retligt ophør af sagsøgtes varetægtsfængsling.
 • Type af sag: Dom
 • Sagsnummer: 55
 • Dato for sagen: 1.7.2004.
 • Relateret område: Civil- og straffesager (appelmuligheder, jurisdiktion osv.)
 • Institution (specifik domstol): Appeldomstolen i Alba Iulia – den strafferetlige afdeling.

Formater

Dokumenter fra kassationsdomstolen og andre domstole foreligger i html-format.

Berørte domstole

De berørte domstole omfatter kassationsdomstolen og almindelige domstole.

Efterfølgende retssager


Højesteret

Andre domstole

Findes der oplysninger om appelsager?

-

Ja

verserende sager?

-

Ja

resultater af appelsager?

-

Indirekte. Det er nødvendigt at søge efter sagen og angive retssagsasen som "appel"..

hvorvidt dommen er uigenkaldelig?

Findes der oplysninger om hvorvidt kassationsdomstolens domme er uigenkaldelige?

Ja

efterfølgende retssager ved:

andre nationale domstole (forfatningsdomstolen, osv.)?

EU-Domstolen?

Menneskerettighedsdomstolen?

-

Ja

Oplysninger om sager ved de almindelige domstole kan finde på domstolsportalen, med henvisning til sager (filer): fase i retssagen (materiel, appel osv.), parter, retsmøder, appelsager og offentliggjorte stævninger (dette er en ny funktion). Sagerne kan findes med domstolsportalens generelle søgemaskine (dette er en ny funktion). De offentliggjorte resuméer af afgørelser kan omfatte oplysninger om, hvorvidt dommen er uigenkaldelig og om efterfølgende retssager ved andre nationale domstole (forfatningsdomstolen).

Regler for offentliggørelse

Kassationsdomstolen

På grund af sagernes og deres dommes betydning og særlige karakter bliver kun et udvalg af den rumænske kassationsdomstols retspraksis offentliggjort.

Kassationsdomstolens offentliggørelser ajourføres månedligt og er tilgængelige fra 2002 og frem.

Andre rumænske domstole

Hvad angår andre rumænske domstole offentliggøres kun et udvalg af afgørelser afhængig af den aktuelle sags betydning og unikke karakter. Det er de enkelte domstole, der står for udvælgelsen.

Offentliggørelser fra andre rumænske domstole ajourføres månedligt og er tilgængelige fra 2004 og frem.

Sidste opdatering: 18/12/2013

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.