På det civilretlige område vil verserende sager og sager, der er indledt inden overgangsperiodens udløb, fortsætte i henhold til EU-retten. E-Justice-portalen vil – i overensstemmelse med en aftale med Det Forenede Kongerige – fortsat indeholde relevante informationer vedrørende Det Forenede Kongerige indtil udgangen af 2024.
Den originale sprogudgave af denne side engelsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Swipe to change

National retspraksis

Skotland

Dette afsnit giver en beskrivelse af Det Forenede Kongeriges retspraksis med fokus på Skotland. Beskrivelsen er koncentreret om den retspraksis, der kan findes i offentligt tilgængelige databaser.

Indholdet er leveret af
Skotland

Adgang til retspraksis i Skotland

Megen retspraksis fra domstole i Det Forenede Kongeriges skotske retskreds er tilgængelig for offentligheden.

Civile domstole

Retspraksis offentliggøres for Court of Session (højeste civilretlige instans) og Overhusets Appellate Committee (appeludvalget), som blev erstattet af Det Forenede Kongeriges nye Supreme Court (højesteret) den 1. oktober 2009. Der offentliggøres ligeledes afgørelser af særlig interesse truffet af Sheriff Courts (lokale førsteinstansretter).

Straffedomstole

Der offentliggøres retspraksis fra Sheriff Courts og High Court of Justiciary, der er den øverste strafferetlige instans i Skotland.

Afgørelser i familie- og visse strafferetlige sager kan blive anonymiseret.

Retspraksis er blevet offentliggjort siden 1998. Når der er faldet en afgørelse, offentliggøres retspraksis normalt mellem 24 timer og to uger efter.

Juridiske databaser

Den skotske domstolsstyrelse har siden september 1998 offentliggjort afgørelser truffet af Sheriff Courts, Court of Session og High Court of Justiciary på sit websted. Der er to særskilte søgemuligheder, som omfatter Court of Session og High Court of Justiciary og Sheriff Courts. Der er gratis adgang til disse afgørelser.

Afgørelser fra Overhusets Appellate Committee er tilgængelige fra 14. november 1996 til 30. juli 2009. Der er gratis adgang til disse afgørelser.

Der findes også en række nationale juridiske arkiver og databaser.

"Bailii"-databasen (British and Irish Legal Information Institute) indeholder en samling af afgørelserne afsagt af Court of Session siden 1879, High Court of Justiciary siden 1914, Sheriff Court siden 1998 og Overhuset siden 1838. Der er gratis adgang til disse afgørelser.

Webstedet for Bailii indeholder ligeledes oplysninger om afgørelser fra forskellige nævn i Det Forenede Kongerige:

 • Upper Tribunal, Administrative Appeals Chamber (forvaltningsretlig appelafdeling under øverste nævn)
 • Upper Tribunal, Finance and Tax (økonomi- og skatteafdeling under øverste nævn)
 • Upper Tribunal, Lands Chamber (ekspropriationsafdelingen under øverste nævn)
 • First-tier Tribunal, Health Education and Social Care Chamber (afdeling for sundhed, uddannelse og social omsorg under nævn af første instans)
 • First-tier Tribunal, Tax (skattenævn af første instans)
 • United Kingdom Competition Appeals Tribunal (Det Forenede Kongeriges konkurrenceankenævn)
 • UK Dispute Resolution Service (Det Forenede Kongeriges konfliktløsningsorgan)
 • Special Immigrations Appeals Commission (særligt ankenævn for immigrationssager)
 • United Kingdom Employment Appeal Tribunal (Det Forenede Kongeriges beskæftigelsesankenævn)
 • afgørelser fra Det Forenede Kongeriges Financial Services and Markets Tribunals (nævn for finansielle tjenesteydelser og finansielle markeder)
 • Det Forenede Kongeriges Asylum and Immigration Tribunal (asyl- og immigrationsnævn)
 • Det Forenede Kongeriges Information Tribunal, herunder National Security Appeals Panel (databeskyttelsesnævn, herunder appelpanel for sager vedrørende national sikkerhed)
 • afgørelser fra Det Forenede Kongeriges indkomstskattekommission
 • afgørelser fra Det Forenede Kongeriges kommission for social sikkerhed og børnebidrag
 • afgørelser fra Det Forenede Kongeriges VAT & Duties Tribunals (moms- og afgiftsnævn)
 1. afgørelser fra Det Forenede Kongeriges VAT & Duties Tribunals, Customs (moms- og afgiftsnævn, told)
 2. afgørelser fra Det Forenede Kongeriges VAT & Duties Tribunals, Excise (moms- og afgiftsnævn, punktafgifter)
 3. afgørelser fra Det Forenede Kongeriges VAT & Duties Tribunals, Insurance Premium Tax (moms- og afgiftsnævn, afgifter i forbindelse med forsikringspræmier)
 4. afgørelser fra Det Forenede Kongeriges VAT & Duties Tribunals, Landfill Tax (moms- og afgiftsnævn, afgifter i forbindelse med affaldsdeponering).

Relevante links

Baillii, Overhuset, webstedet for Bailii, Overhuset, den skotske domstolsstyrelse, Court of Session og High Court of Justiciary, Sheriff Courts

Sidste opdatering: 06/06/2018

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.