Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog: slovensk er allerede oversat.
Swipe to change

National retspraksis

Slovenien

Denne side indeholder oplysninger om slovensk retspraksis.

Indholdet er leveret af
Slovenien

Retspraksis på internettet

Præsentation af afgørelser/overskrifter

Domme afsagt af Sloveniens højesteret, alle fire landsretter, arbejds- og socialretten og forvaltningsdomstol kan ses gratis i deres fulde ordlyd på det slovenske retsvæsens internetside. Parternes navne fremgår ikke, da dommene redigeres inden offentliggørelsen. Ud over den originale ordlyd og nøgleord er der detaljerede oplysninger om retsgrundlaget for afgørelsen og et resumé af dommen. Nøgleordene skal hjælpe brugerne til at finde frem til de relevante juridiske begreber og det retsområde, en dom vedrører. Resumeet indeholder de vigtigste punkter af dommens præmisser sammenfattet i mellem 10 og 100 ord.

Et udvalg af de vigtigste afgørelser fra højesteret findes også på engelsk på siden Højesterets vigtigste afgørelser.

Der er også adgang til domme om erstatning for ikke-økonomisk skade, der er tilkendt i civilretlige sager, gennem den særlige søgefunktion, der hjælper brugeren med at søge efter retspraksis fra lignende sager ud fra skadens art og tidspunkt.

En ny forsøgsudgave af den forbedrede søgefunktion for retspraksis findes her: https://www.sodnapraksa.si/.

Fra den 8. februar 2013 vil den kunne findes her: http://www.sodnapraksa.si/.

Alle de offentliggjorte afgørelser fra den slovenske forfatningsdomstol findes på domstolens internetside. Både flertalsafgørelserne og dissenser (herunder dem, hvor den dissentierende dommer er enig i domskonklusionen) gengives her i deres fulde ordlyd, og der er gratis adgang til afgørelserne og dissenserne samt til detaljerede oplysninger om afgørelsernes retsgrundlag og et resume af dem. Udvalgte vigtige afgørelser er også blevet oversat til engelsk. Alle vigtige flertalsafgørelser fra forfatningsdomstolen (dog ikke dissenser) offentliggøres også, på slovensk, i Republikken Sloveniens Officielle Tidende.

Eksempler på overskrifter

Eksempel 1: Afgørelse truffet af Republikken Sloveniens Højesteret

(oversættelse af den slovenske tekst)

Dokument nr. VS1011121

Sagsnummer: Afgørelse I Up 44/2009

Afdeling: Forvaltningsret

Dato for retsmødet: 12. marts 2009

Retsområde: Visum, asyl og immigration – (den almindelige forvaltningslov)

Juridiske begreber: Asyl – retten til at blive hørt – international beskyttelse – fornyet ansøgning – mindreårig asylansøger – mindreåriges processuelle retsevne

Retsgrundlag: Lov om international beskyttelse, artikel 42, 42/2, 42/3, 56 og 119; den almindelige forvaltningslov, artikel 46, 237, 237/1-3; lov om ægteskab og familieforhold, artikel 107 og 108; den civile retsplejelov, artikel 409; lov om forvaltningstvister, artikel 27, 27/3, 64, 64/1-3, 77.

Resume: Børn under 15 år har ikke processuel partsevne, så forvaltningsmyndigheden har ikke overtrådt de processuelle regler, hvis den ikke har givet barnet lejlighed til at udtale sig om de faktiske forhold og omstændigheder, der er lagt til grund for forvaltningsafgørelsen.

Eksempel 2: Afgørelse truffet af Republikken Sloveniens Forfatningsdomstol, sagsnummer: U-I-425/06

(se den engelske version)

NB: Visse oplysninger fra den slovenske udgave udelades undertiden af den engelske udgave af et offentliggjort dokument, men der gives altid i det mindste et resume af dommen.

Lov eller administrative bestemmelser: Lov om registrering af partnerskab for par af samme køn (Republikken Sloveniens Officielle Tidende, nr. 65/05), artikel 22.

Relevante bestemmelser: Artikel 22 i lov om registrering af partnerskab for par af samme køn (Republikken Sloveniens Officielle Tidende, nr. 65/05) er forfatningsstridig. Nationalforsamlingen skal bringe denne situation til ophør inden seks måneder regnet fra afgørelsens offentliggørelse i Republikken Sloveniens Officielle Tidende. Indtil den forfatningsstridige bestemmelse om arv mellem partnere i et registreret partnerskab ændres, finder de samme regler anvendelse som dem, der gælder for arv mellem ægtefæller i henhold til arveloven (Den Socialistiske Republik Sloveniens Officielle Tidende nr. 15/76 og 23/78 og Republikken Sloveniens Officielle Tidende, nr.67/01).

Resume: For så vidt angår retten til at tage arv efter en partners død svarer stillingen for partnere i et registreret partnerskab (artikel 22 i lov om registreret partnerskab) til stillingen for ægtefæller med hensyn til de vigtigste juridiske og faktiske forhold. Forskellene på reguleringen af arv mellem ægtefæller og mellem partnerne i et registreret partnerskab bygger ikke på objektive, upersonlige grunde til at drage en sondring, men på seksuel orientering. Seksuel orientering er et af de personlige forhold, der nævnes i forfatningens artikel 14, stk. 1. Da der ikke i henhold til forfatningen er nogen lovlig grund til forskelsbehandlingen, er den anfægtede regel ikke i overensstemmelse med forfatningens artikel 14, stk. 1.

Nøgleord: 1.5.51.1.15.1 – Forfatningsret – afgørelser – karakteren af forfatningsdomstolens afgørelser – teoretisk appelprocedure – afgørelse om, at en regel ikke er i overensstemmelse med forfatningen. 1.5.51.1.15.1 – Forfatningsret – afgørelser – karakteren af forfatningsdomstolens afgørelser – teoretisk appelprocedure – afgørelse om, at en regel ikke er i overensstemmelse med forfatningen. 5.2.2.1 – grundlæggende rettigheder – ligebehandling (14.2) – kriterier for forskelsbehandling (14.1) – køn.

Retsgrundlag: Republikken Sloveniens forfatning, artikel 14,1 og 14,2; konventionen til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder (EMRK), artikel 14; loven om forfatningsdomstolen, artikel 40/2 og 48.

Format

Der er adgang til retspraksis fra højesteret og andre almindelige domstole og specialdomstole i HTML-format. Retspraksis fra Republikken Sloveniens forfatningsdomstol findes altid i HTML-format og undertiden også i PDF-format.

Yderligere processuelle skridt

Oplysningerne under domme omfatter ikke oplysninger om, hvorvidt sagerne stadig verserer, afgørelserne er endelige, eller der er yderligere processuelle skridt.

Forfatningsdomstolens internetside indeholder dog visse oplysninger om verserende sager, såsom sagsnumre og den dato, hvor stævningen blev indgivet. Hver uge offentliggøres også en plan over ugens arbejde med en retsliste over de sager, der skal behandles under det ugentlige retsmøde i plenum om torsdagen.

Regler om offentliggørelse

Domstolene udvælger de afgørelser, der egner sig til offentliggørelse. Det væsentligste kriterium er sagens betydning for udviklingen i retspraksis ved de lavere retsinstanser. Domme og afgørelser af interesse for de almindelige medier offentliggøres som regel sammen med en pressemeddelelse.

Yderligere links

Forfatningsdomstolens retspraksis, retspraksis

Sidste opdatering: 05/12/2016

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.