National retspraksis

Sverige

Dette afsnit giver et overblik over svensk retspraksis samt en beskrivelse af relevante databaser over retspraksis.

Indholdet er leveret af
Sverige

Tilgængelig retspraksis på websteder

Præsentation af afgørelser/overskrift

Højeste domstole

Andre domstole

Retspraksis præsenteret med overskrifter

Ja

Ja


Overskrifter er i form af en sætning eller få sætninger, der beskriver essensen af en sag.

Eksempler på overskrift(er)

"Spørgsmål om, hvorvidt køberne af en ejendom har reklameret fejl ved ejendommen inden for rimelig tid efter, at de opdagede eller burde have opdaget fejlen".

Formater

Retspraksis er tilgængelig i HTML-format.

Videre procedure

Højeste domstole

Andre domstole

Findes der tilgængelige oplysninger

om appelsager?

Nej

Nej

om, hvorvidt en sag stadig verserer?

Nej

Nej

om resultatet af appelsagen?

Nej

Nej

om afgørelsens uigenkaldelighed?

Nej

Nej

om den videre procedure for           

    en anden intern domstol (forfatningsdomstol…)?

    Den Europæiske Unions Domstol?

    Menneskerettighedsdomstolen?

Nej

Nej


Systemet indeholder kun afgørelser, som har retskraft.

Regler om offentliggørelse

på nationalt plan?

på domstolsplan?

Er der bindende regler for offentliggørelse af retspraksis?

Ja

Ja


Der findes en regeringsbekendtgørelse, hvori det bl.a. fastlægges, hvordan personlige oplysninger offentliggøres i retspraksisdatabasen.

Højeste domstole

Andre domstole

Offentliggøres hele retspraksis eller kun en del?

kun en del

kun en del


I samme bekendtgørelse fastlægges det endvidere, at domstolen selv bestemmer, hvilke afgørelser der skal betragtes som vejledende og offentliggøres i databasen.

Højeste domstole

Andre domstole

Offentliggøres domstolsafgørelser på nettet i anonymiseret form?

Ja

Ja

Hvis ja,

gælder dette da alle afgørelser?

Ja

Ja


Sidste opdatering: 05/12/2023

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.