National case law

The courts of the Member States of the European Union (EU) apply and interpret the law of the relevant Member States as well as EU law. Therefore, it is in the interest of citizens and legal practitioners to have access not only to case law of their own Member State, but also to that of other EU Member States.

Most Member States have one or more databases of the decisions and opinions of their courts - regarding EU law, national law and also regional and/or local law. The information available on the web may sometimes be restricted to certain courts (for instance, supreme courts) or to certain types of decisions.

You can search for Member State case law either via a Member State database by selecting one of the flags listed on the right hand side you will be redirected to the relevant national page; or you can use one of the European databases (the following list may not be exhaustive):

 • JURE, a database created by the European Commission, contains case law on jurisdiction in civil and commercial matters and on the recognition and enforcement of judgments in a State other than the one where the judgment was passed. This includes case law on relevant international conventions (i.e. 1968 Brussels Convention, 1988 Lugano Convention) as well as EU and Member State case law).
 • The Association of Councils of State and Supreme Administrative Jurisdictions of the European Union (ACA Europe) provides two databases of Member State case law which deal with the application of EU law, called "JuriFast" and "Dec.Nat". Decisions are provided in the original language, with a summary in English and French. The "Dec.Nat" database also contains references and analyses of national decisions which have been supplied by the Research and Documentation Service of the European Court of Justice.
 • Via the website of the Network of the Presidents of the supreme judicial courts of the EU, you can find the sites of a number of national databases (and also of some candidate countries) containing the case law of the supreme courts of those Member States.
 • The information portal of the EU Agency for Fundamental Rights includes a database of national decisions of courts and special bodies related to issues of discrimination law.
 • CODICES, a database created by the so-called Venice Commission at the Council of Europe, contains case law on constitutional matters not only of EU Member States but also of other members of the Council of Europe.

In addition, the European e-Justice Portal also provides information on the various Member State courts.  Many of these courts have a website providing a database of their own case law.

Last update: 08/10/2020

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.

Medlemsstaternes retspraksis - Belgien

Dette afsnit indeholder en oversigt over kilderne til retspraksis og disses indhold samt henvisninger til de relevante databaser.

Retspraksis tilgængelig på et websted

På webstedet Link åbner i nyt vindue kan der søges i den belgiske retspraksis.

Offentliggørelse af afgørelser/Overskrifter

Normalt indledes afgørelserne af en liste med nøgleord eller en "abstract" efterfulgt af et sammendrag af de vigtigste juridiske aspekter samt henvisninger til lovgivningen eller tidligere afgørelser.

Eksempel:

Liste med nøgleord eller "abstract": Sportsbegivenheder - Fodboldkampe - Sikkerhed - Overtrædelse - Administrativ sanktion - Sag ved politikammeret - Ret til forsvarer - Krænkelse - Undtagelse - Afvisning af anmodning - Genoptagelse af retsmøde - Dommerhverv

Sammendrag: Dommeren skal beordre retsmødet genoptaget, inden han helt eller delvist afviser en anmodning på grundlag af en undtagelse, som parterne ikke har påberåbt over for dommeren, f.eks. overtrædelse af retten til en forsvarer i en sag om idømmelse af en administrativ sanktion i henhold til lov af 21. december 1998 om sikkerhed ved fodboldkampe (1) (2). (1) Se Cass., 26 december 1986, RG 5176, Pas., 1987, n° 258; Cass., 3 april 1998, RG C.97.0087.F, Pas., 1998, n° 191 et Cass., 17 maj 2002, RG C.01.0330.F, Pas., 2002, n° 303. (2) art. 26, stk. 1 og 2 i lov af 21. december 1998, som var gældende frem til sin ændring ved lov af 25. april 2007.

Domstole, hvis retspraksis er omfattet

 • Højesteret (Cour suprême)
 • Ordinære retter
 • Særdomstole

Verserende sager

Højesteret (Cour suprême)

Andre retter

Findes der oplysninger om:

En sags eksistens?

Ja

Ja

Det forhold, at sagen verserer

Ja

Nej

Sagens resultat

Ja

Nej

Afgørelsens uigenkaldelige og endelige karakter

Nej

Nej

Det forhold, at sagen kan føres videre ved   

  en anden domstol (forfatningsdomstolen…)?

  Den Europæiske Unions Domstol?

  Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol?

Ja

Ja

Ja/Nej

Ja/Nej

Ja/Nej

Ja/Nej


Regler for offentliggørelse

På nationalt plan?

For visse domstoles afgørelser?

Findes der obligatoriske regler for offentliggørelse af domstolsafgørelser?

Nej

Nej


Der findes ikke-bindende adfærdskodekser.

Højesteret (Cour suprême)

Andre retter

Offentliggøres den fuldstændige tekst eller udvalgte passager?

Udvalgte passager

Udvalgte passager

Hvis udvalgte passager offentliggøres, da ud fra hvilke kriterier?

Samfundsmæssige og juridiske interesser

Samfundsmæssige og juridiske interesser


Relevante links

Juridat

Link åbner i nyt vindueService Public Fédéral Justice

Sidste opdatering: 06/08/2019

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Den originale sprogudgave af denne side bulgarsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.

Medlemsstaternes retspraksis - Bulgarien

Dette afsnit giver et overblik over Bulgariens retspraksis samt en beskrivelse af og links til databaser med relevant retspraksis.

Den øverste forvaltningsdomstol udfører den samlede kontrol af, at retsreglerne under forvaltningsretten gennemføres præcist og retfærdigt.

Den øverste forvaltningsdomstol behandler klager over og protester mod retsakter vedtaget af ministerrådet, premierministeren, vicepremierministrene, ministrene, cheferne for andre institutioner, der hører direkte under ministerrådet, retsakter vedtaget af det øverste retsråd, retsakter vedtaget af den bulgarske nationalbank, retsakter vedtaget af distriktsguvernørerne samt andre retsakter som angivet i lovgivningen. Domstolen træffer afgørelse i tvister vedrørende lovligheden af delegerede retsakter. Som kassationsinstans gennemgår den retsafgørelser i forvaltningssager og behandler anmodninger om at omstøde retsafgørelser med retsvirkning i forvaltningssager.

Den øverste kassationsret er den øverste retsinstans i straffesager, handelssager og civilsager. Dens kompetence dækker hele Republikken Bulgariens område. Retshåndhævelsen administreres af en øverste kassationsret, en øverste forvaltningsdomstol, appelinstanser, distriktsdomstole, militærdomstole og regionale domstole. Domme og afgørelser lagres i informationsdatabaser hos de pågældende domstole både på papir og elektronisk.

Retspraksis på et websted

Link åbner i nyt vindueDen øverste forvaltningsdomstol har haft et websted siden begyndelsen af 2002. Webstedet blev oprettet med henblik på at imødekomme privatpersoners, juridiske personers og administrative instansers behov for let adgang til oplysninger om domstolens retslige virksomhed.

Retspraksis er tilgængelig på domstolens websted. For at få adgang til databasen skal brugeren registreres. Registreringen er standardiseret og gratis (brugernavn og password).

Link åbner i nyt vindueDen øverste kassationsret har et websted, der giver direkte adgang til dennes informationsdatabase.

Offentliggørelse af afgørelser/Overskrifter

Den øverste forvaltningsdomstol

Der findes ingen titel eller overskrift til den øverste forvaltningsdomstols afgørelser eller øvrige aktiviteter på webstedet. En retsafgørelse er angivet med nummer, udstedelsesdato og det sagsnummer, den vedrører, eksempelvis:

"Решение №5908 от 23.06.2005 по Дело №4242/2005"

Den øverste kassationsret

Domme udstedes på papir og offentliggøres i Republikken Bulgariens Link åbner i nyt vindueøverste kassationsrets tidende, årbog og på dens websted.

Der kan søges ud fra følgende kriterier: data i retten og navnene på parterne i sagen, det sags­nummer, der er registreret i den øverste kassationsret,  og det sagsnummer, der er registreret i den relevante afdeling af den øverste kassationsret.

Fuldstændige udgaver af domme (hvori personoplysninger er slettet), der er indleveret efter den 1. oktober 2008, er tilgængelige via linket nederst på siden med søgeresultater.

Nyheder og pressemeddelelser fra Republikken Bulgariens øverste kassationsret offentliggøres regelmæssigt på pressekontorets side på den øverste kassationsrets websted. Domme af stor offentlig interesse offentliggøres på denne side og desuden i den øverste kassationsrets informationsdatabase.

Formater

Den øverste forvaltningsdomstol

Retspraksis er tilgængelig på den øverste forvaltningsdomstols websted i html-format.

Den øverste kassationsret

Retspraksis er tilgængelig på den øverste kassationsrets websted i pdf-format.

Berørte domstole

Yderligere procedurer

Øverste domstole - den øverste forvaltningsdomstol & den øverste kassationsret

Andre retter

Kan man få oplysninger om:

 •       appeller?

Ja

Ja

 •       hvorvidt en sag stadig verserer?

Ja

Ja

 •       resultatet af appeller?

Ja

Ja

 •       hvorvidt en afgørelse er uigenkaldelig?

Ja

Ja

 •       yderlige sager, der har været anlagt tidligere?

  en anden intern ret (forfatningsdomstolen…)?

  Den Europæiske Unions Domstol?

  Menneskerettighedsdomstolen?

N/A

N/A


Regler for offentliggørelse

På nationalt plan?

På domstolsplan?

Er der bindende regler for offentliggørelse af retspraksis?

Ja - art. 64, stk. 1, i loven om retsvæsenet

Ja


Øverste domstole

Andre retter

Offentliggøres retspraksis fuldt ud eller kun i uddrag?

For så vidt angår den øverste forvaltningsdomstol og den øverste kassationsret offentliggøres retspraksis fuldt ud

Fuldstændig retspraksis/kun et udvalg

Hvilke udvælgelseskriterier anvendes, hvis der kun offentliggøres et udvalg?

N/A

N/A


Sidste opdatering: 17/12/2018

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Medlemsstaternes retspraksis - Tjekkiet

Dette afsnit giver et overblik over tjekkisk retspraksis samt en beskrivelse af og links til de relevante databaser vedrørende retspraksis.

Retspraksis på internettet

Retspraksis er offentligt tilgængelig på Justitsministeriets websted Link åbner i nyt vinduehttps://www.justice.cz/ (se "Judikatura" (retspraksis)).

Hver af de følgende domstole fører en database med sin egen retspraksis:

 • forfatningsdomstolen (Ústavní soud)
 • højesteret (Nejvyšší soud)
 • den øverste forvaltningsdomstol (Nejvyšší správní soud).

Resuméer af alle den øverste forvaltningsdomstols afgørelser offentliggøres i anonymiseret form på Link åbner i nyt vinduewebstedet for den øverste forvaltningsdomstol. Nogle af den øverste forvaltningsdomstols afgørelser samt nogle af de lavere forvaltningsdomstoles afgørelser, som er udvalgt af alle dommerne ved den øverste forvaltningsdomstol på grundlag af afgørelsernes vigtighed, behandles mere indgående.

Offentliggørelse af afgørelser/overskrifter

Domme offentliggøres på webstedet for den relevante højesteret.

Formater

Retspraksis foreligger i html-format.

Domstole, der fører en database over sin praksis

Der er tale om de følgende domstole:

Yderligere procedurer

Højesteret

Andre domstole

Findes der oplysninger om:

appelsager?

Nej

Ja (Link åbner i nyt vinduehttps://www.justice.cz/, se InfoSoud)

hvorvidt sagen stadig verserer?

Nej

Ja (InfoSoud)

resultatet af en appel?

Nej

Ja (InfoSoud)

hvorvidt afgørelsen er endelig?

Nej

Nej

yderligere procedurer ved:

en anden national domstol (f.eks. forfatningsdomstol)?

EU-Domstolen?

Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol?

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Regler om offentliggørelse

på nationalt plan?

på domstolsplan?

Findes der bindende regler om offentliggørelse af retspraksis

Ja

Ja

Højesteret

Andre domstole

Offentliggøres hele retspraksis eller kun en del af denne?

Fuldt anonymiseret

Fuldt anonymiseret

Hvis der kun offentliggøres en del af retspraksis,

hvilke kriterier anvendes der da?

Beskyttelse af personoplysninger

Juridiske databaser

Databasens navn og URL-adresse

Link åbner i nyt vinduePortalen for den offentlige forvaltning

Er der gratis adgang til databasen?

Ja, det er gratis at benytte databasen.

Kort beskrivelse af indhold

Databasen indeholder Tjekkiets lovgivning på tjekkisk.

Sidste opdatering: 16/09/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Medlemsstaternes retspraksis - Danmark

Der findes ingen database over retspraksis i Danmark.

Sidste opdatering: 24/10/2019

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog er allerede oversat.

Medlemsstaternes retspraksis - Tyskland

Denne side giver et overblik over Tysklands retspraksis.

Retspraksis tilgængelig på et websted

Offentliggørelse af afgørelser/Overskrifter

Højesteret

Andre domstole

Retspraksis præsenteret i overskrifter

Forbundsdomstolen:

Nej

Forbundsforvaltningsretten:

Ja, ved særlige afgørelser

Forbundsskatteretten:

Ja

Forbundsarbejdsretten:

Ja

Forbundssocialsikringsretten:

Ja

Forbundspatentretten:

Nej


Vigtige afgørelser fra Forbundsforvaltningsretten har overskrifter i form af titler, hvilket hjælper brugeren til nemt at finde dem.

Afgørelser fra Forbundsskatteretten har en slags overskrift, der omhandler kernen af afgørelsen.

Afgørelser fra Forbundsarbejdsretten viser afdelingen, datoen og referencenummeret.

Eksempler på overskrifter

I Forbundsforvaltningsretten: Erklæring om, at omkostninger ved potensfremmende medicin ikke kan komme i betragtning til støtte, er i modstrid med grundlovens art. 3, stk. 1.

I Forbundsskatteretten: Ingen skattenedsættelse for ledelsesmæssige og administrative ydelser, der udføres af et registreret selskab for tilknyttede sammenslutninger af medlemmer – i overensstemmelse med finanslovens art. 68, stk. 2, litra b, – konkurrence i betydningen af art. 65, stk. 3, i finansloven.

I Forbundsarbejdsretten: 10., 11.2.2009, 10 AZR 222/08, særlig betaling – under henvisning til et ensidigt arbejdsgiverregelsæt – med forbehold for ændringer.

Formater

Højesteret

Andre domstole

Dokument

Metadata

Dokument

Metadata

Hvilke formater anvendes der?

Forbundsdomstolen:

pdf

Forbundsforvaltningsretten:

html

Forbundsskatteretten:

html

Forbundsarbejdsretten:

x html 1

Forbundsdomstolen:

pdf

Forbundsforvaltningsretten:

pdf

Forbundsskatteretten:

html

Forbundspatentretten:

pdf

Forbundspatentretten:

ingen


Yderligere procedurer

Højesteret

Andre domstole

Findes der oplysninger i forbindelse med ankesager?

Forbundsdomstolen: Nej

Forbundsforvaltningsretten: Ja

Forbundsarbejdsretten: Nej

Forbundssocialsikringsretten: Nej

Forbundspatentretten: Nej

– oplysninger om, hvorvidt sagen stadig verserer?

Forbundsdomstolen: Nej

Forbundsforvaltningsretten: Nej

Forbundsskatteretten: Ja

Forbundsarbejdsretten: Nej

Forbundssocialsikringsretten: Nej

Forbundspatentretten: Nej

– oplysninger om resultatet af ankesager?

Forbundsdomstolen: Nej

Forbundsforvaltningsretten: Ja

Forbundsskatteretten: Ja

Forbundsarbejdsretten: Nej

Forbundssocialsikringsretten: Nej

Forbundspatentretten: Nej

– oplysninger om, hvorvidt afgørelsen kan omstødes?

Forbundsdomstolen: Ja

Forbundsforvaltningsretten: Nej

Forbundsskatteretten: Nej

Forbundsarbejdsretten: Nej

Forbundssocialsikringsretten: Nej

Forbundspatentretten: Nej

– oplysninger om yderligere procedurer ved en anden intern domstol (forfatningsdomstol…)?

EF-Domstolen?

Menneskerettighedsdomstolen?

Forbundsdomstolen: Nej

Forbundsforvaltningsretten:

Nej

Forbundsskatteretten:

Ja

Forbundsarbejdsretten:

Ja

Forbundssocialsikringsretten:

Nej

Forbundsdomstolen:

Nej

Forbundsforvaltningsretten:

Ja, i visse sager

Forbundsskatteretten:

Ja

Forbundsarbejdsretten:

Ja

Forbundssocialsikringsretten:

Nej

Forbundsdomstolen:

Nej

Forbundsforvaltningsretten:

Nej

Forbundsskatteretten:

Forbundssocialsikringsretten:

Nej

Forbundspatentretten: Nej

Forbundspatentretten:

Nej

Forbundspatentretten:

Nej


Forbundspatentretten videreformidler udelukkende disse oplysninger, når de er indeholdt i afgørelsens fulde ordlyd.

Forbundsforvaltningsretten offentliggør præjudicielle afgørelser fra EF-Domstolen på internettet.

Regler for offentliggørelse

På nationalt plan?

På domstolsplan?

Findes der bindende regler for offentliggørelse af retspraksis?

Forbundsdomstolen: Nej

Forbundspatentretten: Nej

Forbundsforvaltningsretten: Ja

Forbundsarbejdsretten: Nej

Forbundspatentretten: Nej

Forbundsforvaltningsretten: Ja

Forbundsskatteretten: Ja

Forbundsarbejdsretten: Ja


Forbundsforvaltningsretten er underlagt reglerne i art. 55 i reglerne for Forvaltningsretten sammen med art. 169 og 173 i lov om domstolsordningen og art. 1 i lov om fri informationsadgang.

For forbundsskatteretten gælder princippet om ligebehandling generelt. Dvs. at forbundsskatteretten skal behandle de forskellige medier ens. Derfor er der fastsat en dato for offentliggørelse af afgørelser fra forbundsskatteretten. På den dato informeres pressen om afgørelser, afgørelserne offentliggøres på internettet og sendes ligeledes til abonnenter osv.

Højesteret

Andre domstole

Offentliggøres hele retspraksis eller kun en del af denne?

Forbundsdomstolen:

Kun en del af retspraksis

Forbundsforvaltningsretten:

Kun en del af retspraksis

Forbundsskatteretten:

Kun en del af retspraksis

Forbundsarbejdsretten:

Hele retspraksis

Forbundssocialsikringsretten:

Hele retspraksis

Forbundspatentretten:

Hele retspraksis

Hvilke kriterier ligger til grund for en delvis offentliggørelse?

Forbundsdomstolen:

Alle afgørelser med grundlag

("stemmeforklaringer")

Forbundsforvaltningsretten:

Ja, i forbindelse med grundlæggende afgørelser

Forbundsskatteretten:

Alle afgørelser fra Forbundsskatteretten er tilgængelige på internettet og offentliggøres også på juris-databasen: Dvs. alle afgørelser, hvor indholdet kræver dokumentation (ingen oplysninger om for eksempel afgørelser, hvor der ikke er angivet nogen grund).

Afgørelserne er tilgængelige på internettet i fire år. Derefter slettes de.

Forbundsskatteretten tilbyder ligeledes elektronisk ekspedition (individuelle afgørelser kan bestilles ved hjælp af et specifikt referencenummer).


For forbundssocialsikringsretten gælder det, at udvalgte afgørelse offentliggøres i deres fulde ordlyd.

Sidste opdatering: 26/11/2012

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Den originale sprogudgave af denne side estisk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog er allerede oversat.

Medlemsstaternes retspraksis - Estland

Dette afsnit giver et overblik over estisk retspraksis samt en beskrivelse af de relevante databaser vedrørende retspraksis.

Retspraksis tilgængelig på internettet

Første- og andeninstansdomstolenes retspraksis har været tilgængelig på internettet siden 2001. Højesterets retspraksis har været tilgængelig, siden retssystemet blev omstruktureret i 1993, og offentliggøres i den elektroniske udgave af Riigi Teataja (Estlands statstidende) og på Link åbner i nyt vinduehøjesterets websted. Første- og andeninstansdomstolenes retspraksis er tilgængelig i den Link åbner i nyt vindueelektroniske udgave af Riigi Teataja.

Forpligtelsen til at gøre retspraksis tilgængelig er fastlagt i loven om offentlig information, og der findes mere specifikke regler i de forskellige retsplejelove. Alle endelige afgørelser offentliggøres normalt, men der kan gøres undtagelser i civile sager og forvaltningssager, hvor retten i sin dom undlader at oplyse navn (erstattes med initialer eller andre tegn), personnummer, fødselsdato eller adresse på personen, enten af egen drift eller på anmodning fra den pågældende. Retten kan i civile sager og forvaltningssager også af egen drift eller på anmodning fra den pågældende person beslutte kun at offentliggøre konklusionen i en dom, der indeholder personfølsomme oplysninger, eller slet ikke at offentliggøre den, hvis udskiftning af personens navn med hans eller hendes initialer eller andre tegn kan skade vedkommendes privatliv. Retten kan også vælge kun at offentliggøre konklusionen i en dom, hvis dommen ifølge loven er underlagt adgangsbegrænsninger.

Alle endelige domme i straffesager offentliggøres, men kun den dømtes personoplysninger (navn og personnummer eller fødselsdato) offentliggøres. Som hovedregel offentliggøres personoplysninger på mindreårige ikke (deres navn og personnummer eller fødselsdato erstattes af initialer eller andre tegn). Retten kan i straffesager enten på anmodning fra en person eller af egen drift vælge kun at offentliggøre indledningen og konklusionen eller den sidste del af en dom, hvis dommen indeholder personfølsomme oplysninger. Det samme gælder, hvis dommen indeholder personoplysninger, der ifølge loven er underlagt adgangsbegrænsninger og gør det muligt at identificere den pågældende, på trods af at navne og andre personoplysninger er erstattet med initialer eller andre tegn.

Offentliggørelse af retspraksis betragtes som en del af retsplejen, og det er muligt at anfægte offentliggørelse af bestemte oplysninger. Derfor skal domstolene overveje, hvordan dommene offentliggøres.

Præsentation af domme og overskrifter


Højesteret

Andre domstole

Retspraksis præsenteret med overskrifter?

Ja

Nej

Der kan søges i højesterets retspraksis i Riigi Teataja og på højesterets websted efter år, sagstype, sagsnummer, dato for dom, rettens sammensætning, proceduretype, type af lovovertrædelse, annotation og indhold. På højesterets websted kan der søges i retspraksis ved hjælp af søgeord.

Domme fra domstole i første og anden instans kan findes under den relevante proceduretype, og afhængigt af hvilken proceduretype der vælges, kan der benyttes forskellige kriterier. I alle typer procedurer kan der søges efter domme ved hjælp af sagsnummer, domhus, domstype og -dato, datoen for retssagen og indholdet af afgørelsen. I straffesager kan der også søges efter nummeret på det indledende retsmøde, sags- og domstype, påstandens art, typen af straf eller f.eks. begrundelsen for frifindelse. Der kan også søges efter domme i civile sager og forvaltningssager ved hjælp af kategori og sagstype, påstandens art og tvistbilæggelse.

Eksempel på overskrift

Prøvelse af luftfartslovens artikel 71, stk. 2, andet punktums forenelighed med forfatningen.

Formater


Højesteret

Andre domstole

Dokument

Metadata

Dokument

Metadata

Er retspraksis tilgængelig i XML-format?

Nej

Nej

Nej

Nej

Hvilke andre formater anvendes der?

HTML

HTML

PDF

HTML

Andre oplysninger


Højesteret

Andre domstole

Findes der oplysninger om

appelsager?

-

Nej

hvorvidt sagen stadig verserer?

Ja

Nej

resultatet af appelsager?

-

Ja

hvorvidt dommen kan omstødes?

Ja

Ja

yderligere procedurer ved

en anden indenlandsk domstol (forfatningsdomstol…)?

EU-Domstolen?

Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol?

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Regler for offentliggørelse


På nationalt plan

På domstolsplan

Findes der bindende regler for offentliggørelse af retspraksis?

Ja

-

Regler om offentliggørelse af retspraksis er fastsat i de relevante retsplejelove. Der er forskellige regler for straffesager og civile sager.


Højesteret

Andre domstole

Offentliggøres hele retspraksis eller kun en del af denne?

Kun en del af retspraksis.

Kun en del af retspraksis.

Hvilke kriterier anvendes til udvælgelsen?

Udvælgelsen foretages på baggrund af følgende:

1) Dommen skal være trådt i kraft.

2) Dommen kan offentliggøres, hvis:

a) (civile sager og forvaltningssager) den ikke indeholder personfølsomme oplysninger; navne i dommen erstattes med initialer eller andre tegn på en måde, der ikke skader de involverede personers privatliv; dommen ikke indeholder oplysninger, der ifølge loven er underlagt adgangsbegrænsninger

b) (straffesager) den ikke indeholder personfølsomme oplysninger eller personoplysninger, der ifølge loven er underlagt adgangsbegrænsninger; navne og andre personoplysninger i dommen erstattes med initialer og andre tegn, således at den pågældende ikke kan identificeres; dommen ikke indeholder oplysninger, der ifølge loven er underlagt adgangsbegrænsninger.

Udvælgelsen foretages på baggrund af følgende:

1) Dommen skal være trådt i kraft.

2) Dommen kan offentliggøres, hvis:

a) (civile sager og forvaltningssager) den ikke indeholder personfølsomme oplysninger; navne i dommen erstattes med initialer eller andre tegn på en måde, der ikke skader de involverede personers privatliv; dommen ikke indeholder oplysninger, der ifølge loven er underlagt adgangsbegrænsninger

b) (straffesager) den ikke indeholder personfølsomme oplysninger eller personoplysninger, der ifølge loven er underlagt adgangsbegrænsninger; navne og andre personoplysninger i dommen erstattes med initialer og andre tegn, således at den pågældende ikke kan identificeres; dommen ikke indeholder oplysninger, der ifølge loven er underlagt adgangsbegrænsninger.

Juridiske databaser

Databasens navn og URL-adresse

Retspraksis offentliggjort af højesteret kan findes på Link åbner i nyt vinduehøjesterets websted og i Link åbner i nyt vindueRiigi Teataja.

Retspraksis fra domstole i første og anden instans, som er trådt i kraft og offentliggjort, kan findes ved at foretage en Link åbner i nyt vinduesøgning efter retspraksis i Riigi Teataja.

Anmodninger fra estiske domstole til EU-Domstolen om en præjudiciel afgørelse er tilgængelige via højesterets Link åbner i nyt vinduewebsted. Her kan man se navnet på den domstol, der anmoder om en præjudiciel afgørelse, en beskrivelse af anmodningens indhold samt det estiske sagsnummer og EU-Domstolens sagsnummer.

Sammendrag af retspraksis fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol er tilgængelige i Link åbner i nyt vindueRiigi Teataja.

Domstolenes Link åbner i nyt vinduewebsted indeholder statistikker om retssager ved domstolene i første og anden instans siden 1996. Statistikker for højesteret er tilgængelige på højesterets Link åbner i nyt vinduewebsted. Statistikker om prøvelse af afgørelsers forenelighed med forfatningen er blevet lagt ud siden 1993, mens statistikker om forvaltningssager, civile sager, straffesager og sager vedrørende mindre alvorlige forseelser er blevet lagt ud siden 2002.

Højesterets Link åbner i nyt vinduewebsted indeholder også analyser af udvalgte emner inden for retspraksis siden 2006.

Er der gratis adgang til databaserne?

Ja, der er gratis adgang.

Sidste opdatering: 13/08/2019

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Den originale sprogudgave af denne side engelsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.

Medlemsstaternes retspraksis - Irland

Dette afsnit giver et overblik over irsk retspraksis samt en beskrivelse af og links til relevante databaser vedrørende retspraksis.

Retspraksis bygger på præcedens og domstolenes tidligere afgørelser. I visse tilfælde kan disse afgørelser være bindende for andre domstole, hvis de faktiske omstændigheder i forskellige sager ligner hinanden. Det er normalt, at lavere retsinstanser træffer afgørelser, der er forenelige med højere retsinstansers afgørelser. Retspraksis er baseret på to principper, nemlig princippet "stare decisis" og princippet "res judicata". Princippet "stare decisis" betyder princippet om bindende præcedens. Princippet "res judicata" betyder, at spørgsmålet allerede er blevet behandlet.

Retspraksis på internettet

Præsentation af domme og afgørelser

En stor del af de irske domstoles retspraksis er tilgængelig for offentligheden.

På den irske domstolsstyrelse, Link åbner i nyt vindueCourts Service of Irelands.

websted er der fri adgang til retspraksis fra Supreme Court, Court of Criminal Appeal og High Court).  Supreme Courts domme kan også findes på dens websted (Link åbner i nyt vinduehttp://www.supremecourt.ie/).

Der har været adgang til retspraksis fra Supreme Court siden 2001 og til domme fra Court of Criminal Appeal og High Court siden 2004.

Der er desuden fri adgang til retspraksis fra Supreme Court, Court of Criminal Appeal og High Court i Link åbner i nyt vindueBAILII-databasen (British and Irish Legal Information Institutes database) og Link åbner i nyt vindueIRLII –databasen (Irish Legal Information Initiative-database).

BAILII- webstedet indeholder følgende samlinger:

 • Afgørelser fra Supreme Court of Ireland
 • Afgørelser fra Irish Court of Criminal Appeal
 • Afgørelser fra High Court of Ireland
 • Afgørelser fra den irske konkurrencemyndighed
 • Meddelelser fra den irske konkurrencemyndighed
 • Afgørelser fra Link åbner i nyt vindueIrish Information Commissioner (som har ansvar for information og databeskyttelse)
 • Casestudies fra Link åbner i nyt vindueIrish Data Protection Commission (den irske databeskyttelsesmyndighed)

Regler for offentliggørelse

Der findes ingen bindende regler om offentliggørelse af retspraksis på nationalt plan eller på domstolsniveau. I sager ved Supreme Court, hvor dommen er blevet udsat for at give dommerne tid til at overveje sagen og skrive dommen, offentliggøres alle domme.

Domme, der afsiges umiddelbart efter domsforhandlingen (ex tempore-domme) offentliggøres kun, hvis de indeholder særlige retsspørgsmål, eller hvis retten træffer særlig beslutning herom.

Offentliggørelsen af

domstolsafgørelser på nettet sker ikke i anonymiseret form, medmindre det kræves i loven, eller retten har besluttet det. Visse sager må i henhold til loven ikke behandles i offentlighed, og i visse tilfælde må ofrets navn i henhold til loven ikke offentliggøres. I sådanne tilfælde offentliggøres navnene ikke.

I alle sager, der behandles for lukkede døre, eller hvor dommen indeholder følsomme personoplysninger om en af parterne eller et vidne, foretages der en anonymisering. .

Før en dom offentliggøres på internettet, udleveres der domsudskrifter til

 • Alle dommere
 • Attorney Generals og Chief State Solicitors biblioteker
 • En række statslige instanser.

Relevante links

Link åbner i nyt vindueCourts Service of Ireland

Sidste opdatering: 07/12/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog er allerede oversat.

Medlemsstaternes retspraksis - Grækenland

Tilgængelig retspraksis på websteder

Præsentation af afgørelser/overskrift

Statsrådet

Højesteret for civil- og strafferetlige anliggender (kassationsret)

Andre domstole

Retspraksis præsenteret med overskrifter

Nej

Ja (fra 2008-2011 alle domme i straffesager)

Nej

I den Link åbner i nyt vinduegræske højesteret for civil- og strafferetlige anliggender er domme i straffesager siden 2008 blevet kategoriseret efter titel (den fulde serie frem til 2011). Man kan dermed få adgang til alle domme under den relevante titel. Civile og strafferetlige domme er kun tilgængelige efter sagsnummer eller tekstsøgning

Vedrørende domme fra Link åbner i nyt vindueStatsrådet og Link åbner i nyt vindueForvaltningsappelretten i Athen, er retspraksis med overskrifter kun tilgængelig for dommere.

Link åbner i nyt vindueAppelretten i Athen lægger ikke civile og strafferetlige domme på nettet. Civile domme offenliggøres på de pågældende administrative websteder med nummer og resumé, men er ikke kategoriseret. Hverken numrene eller udfaldet af de strafferetlige domme offentliggøres.

Eksempler på overskrifter

Svig, voldtægt, for sent eller forsinket underholdsbidrag, bestikkelse

Formater

Statsrådet og højesteret for civil- og strafferetlige anliggender

Andre domstole

Dokument

Metadata

Dokument

Metadata

Hvilke andre formater anvendes?

HTML, TXT

HTML, TXT

HTML (forvaltningsdomstole)

Nej

(Andre domstole)

HTML (forvaltningsdomstole)

Nej

(Andre domstole)
Videre procedure

Statsrådet

Højesteret for civil- og strafferetlige anliggender

Forvaltningsdomstole

Andre domstole

Findes der tilgængelige oplysninger

om appelsager?

Ja

Nej

Ja

Ja

om, hvorvidt en sag stadig verserer?

Ja

Nej

Ja

Ja

om resultatet af appelsagen?

Ja

Nej

Ja

- Nej

- Forvaltningsdomstolen i første instans, Athen:
Ja (for appeller til lavere retsintanser)

om afgørelsens uigenkaldelighed?

Ja

Nej

- Forvaltningsappelretten i Athen:
Ja, vis ej appelleret

Nej

om den videre procedure for

en anden intern domstol (forfatningsdomstol…)?

Den Europæiske Unions Domstol?

Menneskerettighedsdomstolen?

Ja

Ja

Ja

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Regler om offentliggørelse

På nationalt niveau?

På domstolsniveau?

Er der bindende regler for offentliggørelse af retspraksis?

Ja

(persondata - Lov 2472/97, udtalelse nr. 2/2006 ved Tilsynsmyndigheden for beskyttelse af personoplysninger)

Nej

(hvis der er tale om administrativ brug)

Statsrådet og højesteret for civil- og strafferetlige anliggender

Andre domstole

Offentliggøres hele retspraksis eller kun en del?

- Statsrådet: kun en del

- Højesteret offentliggør hele retspraksis for så vidt angår strafferetlige og civile afgørelser med undtagelse af afgørelser i henhold til proceduren i artikel 565 i retsplejeloven

Forvaltningsappelretten i Athen: kun en del

Hvis der udvælges en del,

efter hvilke kriterier sker det da?

Statsrådet: Sagens betydning

Forvaltningsappelretten i Athen: Sagens betydning

Statsrådet

Højesteret for civil- og strafferetlige anliggender

Andre domstole

Offentliggøres domstolsafgørelser på nettet i anonymiseret form (navne fjernes)?

Nej

Ja

Nej

Hvis ja,

gælder dette da alle afgørelser?

Ja

- Undtaget afgørelser i henhold til proceduren i artikel 565 i retsplejeloven

Afgørelser siden

2007

Relevante links

Link åbner i nyt vindueHøjesteret for civil og strafferetlige anliggender

Link åbner i nyt vindueStatsrådet

Link åbner i nyt vindueAppelretten i Athen

Link åbner i nyt vindueForvaltningsappelretten i Athens

Link åbner i nyt vindueForvaltningsdomstolen i første instans, Athen

Sidste opdatering: 25/06/2018

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Den originale sprogudgave af denne side spansk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.

Medlemsstaternes retspraksis - Spanien

I Spanien anses retspraksis ikke for at være en retskilde. Ifølge artikel 1.1 i civillovbogen [Código Civil] er retskilderne loven, sædvane og generelle retsprincipper.

I artikel 1.6 i civillovbogen hedder det imidlertid, at ” retsordenen suppleres med den faste retspraksis, som højesteret har fastlagt ved fortolkning og anvendelse af loven, sædvane og de almindelige retsprincipper”.

Adgang til retspraksis

I henhold til artikel 560.1, stk. 10, i organisk lov om domstolsordningen [Ley Orgánica del Poder Judicial] angives kompetenceområderne for styrelsesrådet for det spanske retsvæsen som "den officielle offentliggørelse af domme og andre afgørelser, der er afsagt af højesteret og andre domstole.

Den spanske domstolsstyrelse [Consejo General del Poder Judicial] fastlægger efter en udtalelse fra de kompetente myndigheder bestemmelser for den måde, hvorpå elektroniske registreringer af domme skal ske, hvordan de skal foreligge i uddrag, behandles, offentliggøres og attesteres, med henblik på at sikre deres integritet og ægthed samt adgangen til dem og at sikre overholdelse af lovgivningen om beskyttelse af personoplysninger".

Med det formål at gennemføre de bestemmelser, der er fastlagt i lovgivningen, oprettede domstolsstyrelsen i 1997 det juridiske dokumentationscenter [Centro de Documentación Judicial], CENDOJ, som er beliggende i San Sebastián.

Udformningen af denne nye offentlige tjeneste, som giver adgang til retspraksis fra forskellige domstole under de bedst mulige tekniske forhold, og som sikrer særlig beskyttelse af den enkelte person i forbindelse med behandlingen af elektroniske data, bygger på de mandater og de synspunkter, der er kommet til udtryk i politiske programerklæringer, samt fastlagte bestemmelser på forskellige områder.

Udover CENDOJ’s database findes statstidendes base, der indeholder oplysninger om forfatningsretspraksis.

Der findes ligeledes private databaser med begrænset adgang, hvor der pålægges et gebyr.

Offentliggørelse af retspraksis

Med hensyn til højesterets retspraksis har CENDOJ udviklet en teknologisk platform, der er bygget op om et navigationssystem baseret på faneblade.

Når der skal udføres en søgning, åbnes fanebladet RESULTATER (der behandler de opnåede resultater) og et andet faneblad SØG (der gør det muligt at gå til søgeformularen når som helst)

Søgeren kan få hurtig og sikker adgang til alle domstolsafgørelser fra højesteret. Søgningen efter afgørelser kan foretages ved hjælp af flervalgsfelter, der identificerer eller klassificerer de pågældende afgørelser, og/eller ved hjælp af fritekstsøgninger.

Der er også mulighed for at få direkte adgang til de sidste 50 afgørelser fra hver domstol ved at klikke på knapperne den i nederste del af skærmen. Dermed fås adgang til de seneste afgørelser, der er modtaget og indlagt i databasen over retspraksis.

Søgninger ved hjælp af flervalgsfelter

Visse felter med information om afgørelserne kan indeholde flere valgmuligheder, herunder bl.a.:

 • Feltet med kompetenceområde (Jurisdicción): her vælges interesseområde: civilretter, strafferetter, forvaltningsdomstole, social- og arbejdsretter, militærdomstole.
 • Feltet med typen af afgørelsen (Tipo de Resolución): gør det muligt at vælge mellem højesterets domme, kendelser og aftaler
 • Feltet med datoen for afgørelsen (Fecha): med "kalender"-knapperne kan søgningen afgrænses til en bestemt periode
 • Feltet med sprog (Idioma): drop-down-boks, der gør det muligt at vælge sprog for de afgørelser, man ønsker adgang til.

Søgninger ved hjælp af fritekstfelter

Ud over flervalgsfelterne er der andre felter i afgørelserne, der ikke har nogen bestemte værdier, men som kan indeholde tekststrenge. Ved hjælp af disse felter der kan foretages fritekstsøgninger.

RESULTATER

Søgeresultaterne vises med 10 resultater pr. side.

Resultaterne præsenteres på følgende måde:

TERMINOS RELACIONADOS (relaterede udtryk), systemet fremkommer automatisk med udtryk, der har tilknytning til den foretagne søgning.

TITULO (overskrift), ROJ-nummeret for den søgte retspraksis vises.

SUBTITULOS (underoverskrift), følgende informationsfelter vises:

 • Tipo Organo (domstolstype): f.eks. højesteret. Militærretlig afdeling
 • Municipio (kommune): f.eks. Madrid -- Afdeling: 1
 • Ponente (referent): f.eks. ANGEL JUANES PECES
 • No Recurso (retsmidlets nr.): f.eks. 88/2007 -- dato: 26/06/2008
 • Tipo Resolución (type af afgørelse): f.eks. en dom
 • Órgano (domstol), i alfabetisk rækkefølge

Hvis der afslutningsvis klikkes på overskriften på det resultat, der ønskes vist, åbnes en ny side, som viser hele indholdet af det pågældende dokument. Dokument åbnes i pdf-format.

Formater

Dommene er normalt tilgængelige i databaserne i pdf-, rtm- og html-format

Tilgængelige domme og kendelser

 • Højesteret

Højesteret: Den retspraksis, som højesteret har fastlagt, offentliggøres i sin helhed på internettet, og der er direkte og gratis adgang hertil. Teksterne er tilgængelige i deres helhed, dog indeholder de ikke personoplysninger. Der findes en effektiv søgemaskine, der søger i teksten i alle afgørelser. Du kan få adgang til denne database på webstedet Link åbner i nyt vindueCENDOJ TS.

 • Andre domstole

Med CENDOJ-databasen har offentligheden gratis adgang til kendelser og domme udstedt af centraldomstolen [Audiencia Nacional], de regionale højesteretter [Tribunales Superiores de Justicia] og provinsdomstolene [Audiencias Provinciales].

Yderligere procedurer

Findes der tilgængelige oplysninger?

 • Om appelsager?
 • Om, hvorvidt sagen er afgjort?
 • Om resultaterne af appelsager?
 • Om afgørelsens uigenkaldelighed?
 • Om yderligere procedurer?

Nej. De eneste tilgængelige oplysninger er dommene i deres helhed. Oplysninger om videreførelsen af sagen fremgår af selve dommen og ikke af databasen.

Regler for offentliggørelse

Findes der nogen regler for offentliggørelse af retspraksis på nationalt plan eller afhængigt af domstolstype?

Af artikel 107 i organisk lov om domstolsordningen [Ley orgánica del Poder Judicial] fremgår det, at den spanske domstolsstyrelse [Consejo General del Poder Judicial] er ansvarlig for offentliggørelsen af domme og andre afgørelser, som afsiges eller træffes af højesteret og andre retsorganer.

Der findes desuden regler for offentliggørelse i forordningen om oprettelse af det juridiske dokumentationscenter [Centro de Documentación Judicial].

Offentliggøres dommen i sin helhed eller i uddrag? I tilfælde af sidstnævnte, hvilke kriterier anvendes?

Domme offentliggøres i deres helhed.

Relevante links

Link åbner i nyt vindueDet juridiske dokumentationscenters søgemaskine for retspraksis

Sidste opdatering: 12/06/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Medlemsstaternes retspraksis - Frankrig

Dette afsnit indeholder en oversigt over de forskellige retskilder og deres indhold samt henvisninger til tilknyttede databaser.

Tilgængelige websteder

1. Officiel portal: Link åbner i nyt vindueLegifrance

2. Domstolene på nettet:

3. Websted for Link åbner i nyt vindueJustitsministeriet

Fremlæggelse og sammendrag af afgørelser

Afgørelser indledes generelt med en liste med nøgleord eller "uddrag" efterfulgt af et sammendrag (eller resumé) af de vigtigste juridiske spørgsmål samt henvisninger til lovgivningen eller tidligere afgørelser.

Eksempel

Dokumenter fra kassationsretten indeholder, udover referencer til identifikation, også analysedata. Sammendraget, som udarbejdes af en dommer ved den domstol, der har afsagt dommen, er et sammendrag af det behandlede retsspørgsmål. Overskrifterne, som henviser til sammendraget af dommen, består af en række nøgleord, der er opført efter betydning. Disse nøgleord stammer fra kassationsrettens fortegnelse, sådan som den figurerer i skemaerne i kassationsrettens årlige bulletin under overskriften "Titrage". De kan ses ved at klikke på Link åbner i nyt vinduetitrage i formularen for avanceret søgning i retspraksis.

Link åbner i nyt vindueEksempel : KassationsrettenLink åbner i nyt vindue (Cour de cassation), 2. afdeling for civilsager, offentlig høring torsdag den 18. december 2008, kassationsbegæring nr.: 07-20238, anfægtet beslutning: Appelretten i Basse-Terre af 23. april 2007

Overskrifter og sammendrag: CIVIL SAG – Anbringender - Appelanbringender – Afsluttende processkrifter - Anvendelsesområde

Appelretten har overtrådt artikel 954, afsnit 2, i den civile retsplejelov ved at fastsætte, at påstande og anbringender, der ikke er medtaget i de seneste processkrifter, opgives, selv om disse ikke afgør søgsmålets genstand og ikke angik et retligt spørgsmål, der vil kunne afslutte retssagen.

CIVIL SAG – Anbringender - Appelanbringender – Seneste processkrifter – Overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 954, afsnit 2, i den nye civile retsplejelov – Misligholdelse - Anvendelsesområde
CIVIL SAG - Anbringender - Appelanbringender – Afsluttende processkrifter – Definition - Udelukkelse – Sag - Konklusioner med krav om bevisoptagelse

DOMME OG RETSAFGØRELSER - Konklusioner - Appelanbringender – Afsluttende processkrifter - Anvendelsesområde

Tidligere afgørelser: vedrørende begrebet seneste processkrifter i medfør af artikel 954, afsnit 2, i den civile retsplejelov, jf. 2. afd. for civile sager, 3. maj 2001, nr. 99-16.293, Bull. 2001, II, nr. 87 (forkastet), og den anførte udtalelse; 2. afd. for civile sager, 20. januar 2005, nr. 03-12.834, Bull. 2005, II, nr. 20 (kassation), og de anførte retsafgørelser

Anvendte tekster: Artikel 954, afsnit 2, i den civile retsplejelov.

Formater

Domsafsigelserne er tilgængelige i følgende formater: (f.eks. PDF, html, XML)? XML for domme afsagt af domstole i øverste instans, html for øvrige domstole.

Portalen indeholder domsafsigelser fra følgende domstole

Domstole i øverste instans

Kassationsretten, den øverste forvaltningsdomstol (Conseil d'Etat) og forfatningsrådet (Conseil constitutionnel)

Almindelige domstole

Appeldomstole og forvaltningsdomstolens appelinstanser

Særdomstole

Revisionsretten (Cour des comptes)

Søgning på verserende retssager

Domstole i øverste instans

Andre domstole

Gives der oplysninger om:

Eksistensen af en appel?

Ja, ved forfatningsrådet

Ja, for verserende sager ved kassationsretten

Ved den øverste forvaltningsdomstol (Conseil d’Etat) kun tilgængelig for sagens parter

Nej

Det forhold, at sagen stadig ikke er afgjort?

Nej

Nej

Resultatet af appellen?

Ja

Nej

Om en afgørelse er uigenkaldelig og endelig?

Ja

Ja

Det forhold, at sagen kan anlægges ved

en anden domstol (forfatningsrådet….)?

EF-domstolen?

Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol?

Nej

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Regler for offentliggørelse

På nationalt plan?

For afgørelser fra visse domstole?

Findes der bindende regler vedrørende offentliggørelse af retsafgørelser

Ja

Nej

Kassationsretten (Cour de cassation)

Link åbner i nyt vindueIfølge artikel R433-3 i den franske retsplejelov (Code de l’organisation judiciaire) fører dokumentations- og undersøgelselstjenesten en database over følgende afgørelser, som er samlet under samme fortegnelse:

 • Afgørelser og udtalelser fra kassationsretten og de domstole eller retsudvalg, som hører under kassationsretten, uanset om disse er offentliggjort i de månedlige bulletiner, der nævnes i Link åbner i nyt vindueartikel R. 433-4
 • Afgørelser af særlige interesse, afsagt af andre juridiske domstole.

Retsafgørelser af særlig interesse videresendes til tjenesten på ganske særlige betingelser fastsat i en bekendtgørelse fra den franske justitsminister, af de øverste retsformænd for appelretterne eller direkte af retsformændene eller dommerne ved domstolene i første instans.

Databasen er offentligt tilgængelig på de betingelser, der er gældende for offentliggørelse af love på internettet.

Dokumentations- og undersøgelsestjenesten fører en særskilt database over alle domme afsagt af appelretterne samt retsafgørelser truffet af de øverste formænd for disse retter eller deres repræsentanter. Betingelserne for videresendelse af disse domme og afgørelser til tjenesten og dennes anvendelse af disse, er fastsat i en bekendtgørelse fra justitsministeren.

Ifølge Link åbner i nyt vindueartikel R433-4 udsender dokumentations- og undersøgelsestjenesten to månedlige bulletiner, den ene til afdelingerne for civilsager, den anden til afdelingen for straffesager. Disse bulletiner henviser til de afgørelser og udtalelser, som formanden for den domstol, der har afsagt dem, har besluttet skal offentliggøres. Tjenesten udarbejder periodiske skemaer.

Den øverste forvaltningsdomstol (Conseil d'Etat)

Ifølge artikel L10 i Link åbner i nyt vindueden franske lov om forvaltningsdomstole skal afgørelser offentliggøres. I afgørelserne angives navnene på de dommere, der har afsagt dem.

Domstole i øverste instans

Andre domstole

Offentliggøres hele eller blot dele af teksten?

Afgørelserne offentliggøres i deres fulde ordlyd i databaserne på internettet.

Et udvalg af afgørelserne offentliggøres i deres fulde ordlyd i papirversioner (kassationsretten og den øverste forvaltningsdomstol (Conseil d’Etat)), mens der offentliggøres sammendrag af andre afgørelser

Præmisserne i udvalgte afgørelser fra appelretterne offentliggøres

Hvad er kriterierne for at offentliggøre et udvalg af afgørelser?

Fastsættes af domstolen

Fastsættes af domstolen

Sidste opdatering: 13/12/2016

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Den originale sprogudgave af denne side kroatisk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.

Medlemsstaternes retspraksis - Kroatien

Kroatiens højesterets database

"SuPra" indeholder alle afgørelser truffet af højesteret siden den 1. januar 1990. Ud over disse afgørelser indeholder databasen de vigtigste afgørelser fra de andre domstole i Kroatien.

En ny database over retspraksis med navnet "SupraNova" indeholder afgørelser fra byretter, distriktsdomstole, handelsretter, den højere handelsret, den højere ret for mindre forseelser og Kroatiens højesteret.

Alle afgørelser indeholder følgende oplysninger: navnet på den domstol, der har truffet afgørelsen, navnet på afdelingen, sagens art, dato for afgørelsen og datoen for offentliggørelsen samt den fulde tekst i formaterne doc, pdf og html. Alle afgørelser, der er blevet truffet efter den 1. januar 2004, indeholder de relevante indeksoplysninger samt den fulde tekst.

Retsstillingen offentliggøres for særligt vigtige og interessante afgørelser.

Den fulde tekst, som offentliggøres, afviger fra den originale tekst for at beskytte sagens parters privatliv. Dette sker ved at fjerne alle oplysninger vedrørende de fysiske og juridiske personers identitet i overensstemmelse med Link åbner i nyt vindueReglerne for sikring af anonymitet i domstolsafgørelser og Vejledningen til sikring af anonymitet i domstolsafgørelser udstedt af formanden for Kroatiens højesteret.

Reglerne om offentliggørelse af domstolsafgørelser bestemmer, at:

 1. domstolene selv udvælger de vigtigste afgørelser, der skal offentliggøres, og
 2. afgørelser fra lavere retsinstanser, som Kroatiens højesteret refererer til, skal i henhold til civilproceslovens artikel 396a offentliggøres.

Kroatiens øverste forvaltningsdomstol består på nuværende tidspunkt af to afdelinger (afdelingen for pension, invaliditet og sundhed og afdelingen for finans- og arbejdsret og formueret) samt rådet for vurdering af lovligheden af almindelig lovgivning.

I samråd med den pågældende afdelingschef vælger tjenesten til overvågning og undersøgelse af retspraksis fra disse afdelinger de relevante afgørelser, der er truffet på baggrund af afdelingernes arbejde den foregående måned. Ved årets udgang mødes afdelingscheferne med tjenesten til overvågning og undersøgelse af retspraksis og vælger de vigtigste afgørelser, der er blevet truffet ved domstolen, som derefter forberedes til det nyhedsbrev, Kroatiens øverste forvaltningsdomstol udsender hvert år.

Retsstillingerne i afgørelserne, som er indeholdt i nyhedsbrevet, offentliggøres desuden på webstedet for Kroatiens øverste forvaltningsdomstol med en relevant overskrift.

Alle afgørelser fra rådet for vurdering af lovligheden af almindelig lovgivning offentliggøres på webstedet for Kroatiens øverste forvaltningsdomstol.

Sidste opdatering: 04/12/2015

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Medlemsstaternes retspraksis - Italien

Dette afsnit giver et overblik over italiensk retspraksis samt en beskrivelse af og links til de relevante databaser vedrørende retspraksis.

Retspraksis tilgængelig på et websted

Det italienske retssystem offentliggør oplysninger om retspraksis på forskellige websteder.

Link åbner i nyt vindueKassationsdomstolen er den højeste retsinstans i retssystemet. Den har en meget omfattende portal bestående af to hoveddele.

Den ene omfatter verserende civile sager og straffesager. Adgangen hertil er i overensstemmelse med den italienske lovgivning om databeskyttelse begrænset til navngivne og autoriserede advokater, der er inddraget i de konkrete sager. Adgang opnås med et gyldigt digitalt certifikat, der er vedhæftet et smartcard.

Den anden del omhandler Link åbner i nyt vindueItalgiure DB-systemet, hvortil der er adgang gennem samme portal. Denne del indeholder flere millioner dokumenter om afsluttede retssager (primært domme) både for så vidt angår civile sager og straffesager. Der er gratis adgang til oplysningerne for ansatte i retssystemet (dommere, offentlige anklagere, rettens medarbejdere), mens advokater, forskere og andre interesserede skal betale et mindre gebyr.

Ved alle retter og appeldomstole er der onlineadgang til de oplysninger, der findes i justitskontorernes registre, samt til retspraksis og til de digitale sagsakter, der er indført i den elektroniske sagsmappe, som oprettes i civile sager.

Der er adgang for advokater og rettens medarbejdere ved hjælp af en streng identifikation (smartcard, der er kompatibelt med Carta Nazionale dei Servizi) via Link åbner i nyt vinduePortalen for teletjenester.

På samme måde er det muligt at tilgå de oplysninger online, der er indført i registrene ved fredsdommernes justitskontorer.

De anonyme oplysninger i justitskontorernes registre kan tilgås via ovennævnte portal uden identifikation.

Offentliggørelse af afgørelser

Der kan søges i verserende sager om forud fastlagte emner på grundlag af parternes navne eller sagsnummeret som angivet i kassationsdomstolens eller den enkelte domstols generelle register.

Den retspraksis, der udspringer af afsluttede sager, kan tilgås ved hjælp af en søgning på ord eller sætninger for hvert retsområde eller ved at benytte præcise oplysninger (dato for sagens anlæg eller navnet på en af parterne).

Formater

Dokumenter vedrørende retspraksis øvrige oplysninger er tilgængelige i pdf- og html-format.

Retsinstanser

Kassationsdomstolen

De relevante oplysninger kan findes på dens websted Link åbner i nyt vindueKassationsdomstolen.

Almindelige domstole

Listen over ajourførte links til de almindelige domstole kan findes på Link åbner i nyt vindueJustitsministeriets

Yderligere procedurer

Kassationsdomstolen

Andre retsinstanser

Tilgængelige oplysninger

om sagen stadig verserer

Ja

Ja

om resultatet af en appel

Ja

Nej

om hvorvidt afgørelsen kan anfægtes

Ja

Ja

Når der findes et websted for en ret eller en appeldomstol, vil det ofte indeholde oplysninger om, hvordan en sag anlægges, eller hvordan en afgørelse appelleres.

Juridiske databaser

 1. Link åbner i nyt vindueItalgiure DB-systemet giver adgang til en database med oplysninger om en lang række domstolsafgørelser, primært afgørelser fra kassationsdomstolen. Webstedet indeholder mere end 35 millioner dokumenter (herunder love og bekendtgørelser samt henvisninger til retslitteraturen).

Adgangen til databaserne er som nævnt begrænset.

 1. Retspraksis fra appeldomstolene og retterne er tilgængelig via Link åbner i nyt vinduePortale dei Servizi Telematici-systemet som nævnt ovenfor.
Sidste opdatering: 13/10/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Medlemsstaternes retspraksis - Cypern

Retspraksis gjort tilgængelig på et websted

Der findes ikke noget officielt websted, hvor domme offentliggøres. Et udvalg af nyligt afsagte domme kan findes på webstedet for Link åbner i nyt vinduehøjesteret (Ανώτατο Δικαστήριο).

En række private websteder tilbyder adgang til sædvaneret, enten gratis eller mod et gebyr.

Relevante links

Link åbner i nyt vindueUdvalg af nyere domme

Sidste opdatering: 23/07/2019

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog er allerede oversat.

Medlemsstaternes retspraksis - Letland

Dette afsnit indeholder oplysninger om lettisk retspraksis.

Onlineadgang til retspraksis

Link åbner i nyt vindueDatabasen med retspraksis er en vigtig del af Link åbner i nyt vindueportalen for de nationale domstole (Latvijas Tiesu portāls). Den indeholder domme afsagt af højesteret, inddelt efter område.

Fra 1. januar 2007 skal alle domme afsagt af lettiske forvaltningsdomstole offentliggøres online på portalen for de nationale domstole.

Et udvalg af domme fra alle domstole i civile sager og straffesager er også offentliggjort (især hvis de kan være af samfundsinteresse). De offentliggøres på portalen for de nationale domstole. Højesterets domme er også tilgængelige på Link åbner i nyt vinduehøjesterets websted.

Præsentation af kendelser/titler

Link åbner i nyt vindueDatabase over retspraksis

Sagsnummer (Lietas numurs)

Sagstype (Lietas veids)

Dato (Datums)

Adgangsregister (Atvērt kartīti)

CXXXXXXXX

Civile sager (Civillietas)

XXXX-XX-XX


1. Titel på domskonklusionen (Tēzes virsraksts):

2. (Hovedargument) (Galvenā tēze)

3. (Supplerende juridiske oplysninger) (Papildu tiesiskā informācija)

Klik på "Atvērt kartīti" (Åbn) for at få adgang til domsoversigten, som består af to dele: grundlæggende oplysninger og supplerende oplysninger. Blandt de supplerende oplysninger er:

 1. titlen på domskonlusionen:
 2. domskonklusionen (sædvanligvis 2-3 præmisser)
 3. oplysninger om love, retsprincipper, retspraksis og retlig doktrin, som er anvendt i dommen
 4. en kort gennemgang af dommen.

Formater

Domme i Link åbner i nyt vinduedatabasen over retspraksis på de portalen for de nationale domstole findes i html-format.

Domme på Link åbner i nyt vindueportalen for de nationale domstole findes i pdf- eller doc-format.

Relevante domstole

Højesteret

Højesterets domme findes i Link åbner i nyt vinduedatabasen over retspraksis og på Link åbner i nyt vinduehøjesterets websted.

Almindelige domstole

Domme fra de almindelige domstole findes på webstedet for de Link åbner i nyt vindueportalen for de nationale domstole.

Opfølgningsprocedurer

Oplysninger om opfølgningsprocedurer findes på de Link åbner i nyt vindueportalen for de nationale domstole under "Status for sagen" (Tiesvedības gaita) i afsnittet "E-services" (E-pakalpojumi).

Ved at indtaste sagsnummeret kan man hente oplysninger om den relevante domstol, dommer i sagen, tidsplan for retsmøder, appeller, resultater af appelsager og omstødelser af kendelser.

Regler for offentliggørelse

Hvis en sag behandles på et offentligt retsmøde, bliver domstolens kendelse eller dom (som består af en indledende del, en argumenterende del og og en del med retskraft) almindeligt tilgængelig på den dag, den afsiges.

Hvis der ikke afsiges dom eller kendelse ved en domstol (f.eks. hvis en sag behandles efter en skriftlig procedure), anses afgørelsen normalt for at være tilgængelig fra den dag, den er modtaget.

Hvis en sag behandles på et lukket retsmøde, og hvis kendelsens eller dommens indledende del og den del, der har retskraft, oplæses på et offentligt retsmøde, anses disse dele af kendelsen eller dommen for at være almindeligt tilgængelige og kan offentliggøres.

Link åbner i nyt vindueministerkabinettets forskrift nr. 123 (vedtaget den 10. februar 2009 med ikrafttræden den 18. februar 2009) skal følgende personoplysninger for fysiske personer slettes og udskiftes med en hensigtsmæssig indikator:

 1. Navn og efternavn på en person udskiftes med den pågældendes initialer.
 2. En persons personnummer udskiftes med ordet "personnummer".
 3. En persons adresse udskiftes med ordet "bopæl".
 4. Adressen på en persons faste ejendom udskiftes med ordet "adresse".
 5. Matrikelnummeret på fast ejendom i ejendomsregistret udskiftes med ordet "matrikelnummer".
 6. Et køretøjs indregistreringsnummer udskiftes med ordet "indregistreringsnummer".

Oplysninger i kendelser og domme givet af dommere, anklagere, edsvorne advokater, edsvorne notarer og edsvorne fogeder skal offentliggøres.

Domme og afgørelser, der skal offentliggøres (under de relevante omstændigheder), udvælges af højesterets afdeling for retspraksis under hensyntagen til dommens relevans og aktualitet.

Sidste opdatering: 23/09/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Medlemsstaternes retspraksis - Litauen

Retspraksis tilgængelig på et websted

Offentliggørelse af afgørelser/Overskrifter

Efter søgning præsenteres søgeresultaterne på følgende måde:

Nr.

Domstol

År

Sagstype

Sagsnr.

Dommer

Dato for afgørelsen

Resultat af sags­behandlingen

Civilretlig, strafferetlig eller forvaltnings­retlig

Fornavn, efternavn og kode

Link til afgørelsen i doc-format

 

Formater

Retspraksis er tilgængelig i følgende format:

*.doc

Domstole

Følgende domstole findes i databasen:

 1. Link åbner i nyt vindueHøjesteret (Aukščiausiasis Teismas)
 2. Link åbner i nyt vindueAppeldomstolen (Apeliacinis teismas)
 3. Link åbner i nyt vindueByretten i Vilnius (første instans i strafferetlige sager) (Vilniaus apygardos teismas)
 4. Link åbner i nyt vindueByretten i Kaunas (første instans i strafferetlige sager) (Kauno apygardos teismas)
 5. Link åbner i nyt vindueByretten i Klaipeda (første instans i strafferetlige sager) (Klaipėdos apygardosteismas)
 6. Link åbner i nyt vindueByretten i Panevezys (første instans i strafferetlige sager) (Panevėžio apygardos teismas)
 7. Link åbner i nyt vindueByretten i Siauliai (første instans i strafferetlige sager) (Šiaulių apygardos teismas)
 8. Link åbner i nyt vindueDen øverste forvaltningsdomstol (Vyriausiasis administracinis teismas)
 9. Link åbner i nyt vindueDen regionale forvaltningsdomstol i Vilnius (Vilniaus apygardos administracinis teismas)
 10. Link åbner i nyt vindueDen regionale forvaltningsdomstol i Kaunas (Kauno apygardos administracinis teismas)
 11. Link åbner i nyt vindueDen regionale forvaltningsdomstol i Klaipeda (Klaipėdos apygardos administracinis teismas)
 12. Link åbner i nyt vindueDen regionale forvaltningsdomstol i Siauliai (Šiaulių apygardos administracinis teismas)
 13. Den regionale forvaltningsdomstol I Panevezys (Panevėžio apygardos administracinis teismas)

Yderligere procedurer

Højere retsinstanser

Andre domstole

Findes der oplysninger om

 • eventuelle appelsager?

Nej

Nej

 • hvorvidt sagen stadig verserer?

Nej

Nej

 • resultatet af en appel?

Nej

Nej

 • hvorvidt afgørelsen kan omstødes?

Nej

Nej

 • yderligere procedurer ved

en anden national domstol (f.eks. forfatningsdomstol)?

EF-Domstolen?

Menneskerettighedsdomstolen?

Nej

Nej

Regler for offentliggørelse

Sidste opdatering: 18/02/2019

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Den originale sprogudgave af denne side fransk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog er allerede oversat.

Medlemsstaternes retspraksis - Luxembourg

Denne side indeholder oplysninger om Luxembourgs retspraksis.

Onlineadgang til retspraksis

Offentliggørelse af afgørelser/Overskrifter

Retsafgørelserne findes online og er inddelt efter dato eller nummer.

Formater

Retspraksis foreligger i Word eller pdf-format.

Berørte retsinstanser

Justitsministeriets websted har et afsnit for Link åbner i nyt vindueforfatningsdomstolen, hvorfra der er adgang til en liste over domstolens afgørelser.

Webstedet for Link åbner i nyt vindueden øverste forvaltningsret og forvaltningsdomstolen (Cour et du Tribunal Administratifs du Luxembourg) indeholder ligeledes en database over afgørelser truffet af disse to retsinstanser

På domstolsstyrelsens (l'administration judiciaire) websted er der adgang til (anonymiserede) domme afsagt af forfatningsdomstolen, kassationsdomstolen og forvaltningsdomstolene.

Alternative procedurer

Der findes oplysninger om:

 • appelsager
 • en sags status (f.eks.: verserende)
 • resultatet af appelsager
 • afgørelsernes retskraft
 • andre sager ved forfatningsdomstolen samt forvaltningsdomstolen og forvaltningsretten.

Retspraksis fra højesteret, forfatningsdomstolen, den øverste forvaltningsret og forvaltningsdomstolen offentliggøres på Link åbner i nyt vindueLuxembourgs retsportal og Link åbner i nyt vindueforvaltningsdomstolenes websted.

Regler for offentliggørelse

Forfatningsretlige sager skal offentliggøres i Luxembourgs Link åbner i nyt vindueofficielle tidende ("Mémorial").

Relevante links

Link åbner i nyt vindueForvaltningsdomstole

Link åbner i nyt vindueJustitsministeriet

Link åbner i nyt vindueLuxembourgs retsportal

Sidste opdatering: 10/06/2016

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog er allerede oversat.

Medlemsstaternes retspraksis - Ungarn

Dette afsnit giver et overblik over ungarsk retspraksis samt en beskrivelse af og links til relevante databaser vedrørende retspraksis.

Retspraksis offentliggjort på internettet

Lov nr. CLXI af 2011 om domstolenes organisation og forvaltning siger, at fra 1. januar 2012 skal Ungarns højesteret (Kúria), de fem regionale appeldomstole samt de administrative retter og arbejdsretten (sidstnævnte kun når der er truffet en administrativ afgørelse som led i en administrativ sag under behandlingen i første instans, og rettens afgørelse ikke kan gøres til genstand for ordinær appel) offentliggøre afgørelsen om sagens konkrete omstændigheder i digital form i samlingen af ungarske retsafgørelser (Bírósági Határozatok Gyűjtemény). I øjeblikket er samlingen af ungarske retsafgørelser tilgængelig på websitet for registret over anonyme afgørelser (Anonim Határozatok Tára - link: Link åbner i nyt vinduehttp://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/anonim-hatarozatok-tara). (Tidligere skulle højesteret og de fem regionale appeldomstole i henhold til lov nr. XC af 2005 om fri adgang til elektroniske oplysninger offentliggøre alle deres afgørelser om sagers omstændigheder fra og med den 1. juli 2007).

Afgørelser truffet i følgende sager er en undtagelse og skal derfor ikke offentliggøres i samlingen af retsafgørelser:

 • retsafgørelser i sager om betalingspåbud, tvangsfuldbyrdelse, selskabsret, konkurs og likvidation samt i sager om registre, som retten fører;
 • afgørelser i ægteskabssager, sager om fastsættelse af faderskab og oprindelse, sager om afslutning af forældremyndighed og sager om værgemål må ikke offentliggøres, hvis en af parterne anmoder herom;
 • afgørelser i sager om påstående seksuelle overgreb må ikke offentliggøres uden ofrets samtykke.

Endvidere skal højesteret offentliggøre afgørelser om juridisk ensartethed (link: Link åbner i nyt vinduehttps://kuria-birosag.hu/hu/jogegysegi-hatarozatok), domme i sager af principiel karakter (link: Link åbner i nyt vinduehttp://www.kuria-birosag.hu/hu/elvi-birosagi-hatarozatok) og juridiske principafgørelser (Link åbner i nyt vinduehttp://www.kuria-birosag.hu/hu/elvi-birosagi-dontesek). De kan også findes på websitet for registret over anonyme afgørelser (link: Link åbner i nyt vinduehttp://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/anonim-hatarozatok-tara).

Den retspræsident, som har truffet afgørelsen, skal offentliggøre den i samlingen af retsafgørelser i løbet af 30 dage efter, at afgørelsen er nedfældet.

Beskrivelsen af den offentliggjorte afgørelse skal omfatte navnet på retten og retskredsen, året for afgørelsen, referencenummeret og en henvisning til de bestemmelser, retten baserede sin afgørelse på.

Som hovedregel skal alle parternes personoplysninger slettes i afgørelserne (anonyme afgørelser), og parterne skal identificeres efter den rolle, de har spillet i sagen.

Præsentation af afgørelser/Overskrifter

Der findes ingen specifikke overskrifter, fordi søgemaskinen giver alle relevante data for resultaterne. I resultatlisten står et identifikationsnummer, som henviser til data, der også er fremhævet i resultatlisten (domstol, proceduretype).

(De detaljerede regler for angivelse af afgørelser, der er offentliggjort i samlingen af retsafgørelser, er fastsat i justitsministerens bekendtgørelse nr. 29/2007 af 31. maj 2007.)

Formater

Retspraksis foreligger i rtf-format.

Involverede domstole

Højesteret og de regionale appeldomstole skal offentliggøre alle relevante afgørelser. Alle afgørelser, der træffes ved lavere domstole, og som er direkte forbundet med disse afgørelser, skal også offentliggøres.

De administrative retter og arbejdsretten skal kun offentliggøre deres relevante afgørelser, når de er truffet i administrative sager i første instans, og rettens afgørelse ikke kan gøres til genstand for ordinær appel.

Desuden kan retspræsidenterne afgøre, om de vil offentliggøre andre relevante afgørelser.

Centralt website: Link åbner i nyt vindueDomstol.

Yderligere procedurer

Højesteret

Andre domstole

Foreligger der oplysninger om

appelsager?

Nej

Nej

 • hvorvidt sagen stadig verserer?

Nej

Nej

 • resultatet af en anke?

Nej

Nej

 • hvorvidt afgørelsen kan omstødes?

Ja

Ja

 • yderligere procedurer ved

en anden ungarsk domstol (forfatningsdomstol...)?

EU-Domstolen?

Menneskerettighedsdomstolen?

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Regler for offentliggørelse

På nationalt plan

På domstolsplan

Findes der bindende regler for offentliggørelse af retspraksis

Ja

Ja

Højesteret

Andre domstole

Offentliggøres al retspraksis eller kun et udvalg?

Al retspraksis

Kun et udvalg

Hvis der foretages et udvalg,

hvilke kriterier anvendes der så?

De fem appeldomstole offentliggør alle relevante afgørelser. Alle afgørelser, der træffes ved lavere domstole, og som er direkte forbundet med disse afgørelser, skal også offentliggøres.

Desuden kan retspræsidenterne afgøre, om de vil offentliggøre andre relevante afgørelser.

Fra og med 1. juli 2007.

Juridiske databaser

Databasens navn og webadresse

Link åbner i nyt vindueDen ungarske domstolsportal

Er der gratis adgang til databasen?

Ja, adgangen til databasen er gratis.

Kort beskrivelse af indholdet

Fra og med den 1. juli 2007 alle afgørelser truffet af Kúria (som indtil den 1. januar 2012 hed højesteret) og de fem regionale domstole og fra og med den 1. januar 2012 relevante afgørelser i administrative sager truffet af de administrative retter og arbejdsretten (når der er truffet en administrativ afgørelse under behandlingen i første instans, og rettens afgørelse ikke kan gøres til genstand for ordinær appel).

Alle afgørelser, der træffes ved lavere domstole, og som er direkte forbundet med disse afgørelser.

Andre afgørelser truffet af retspræsidenten.

Alle parternes personoplysninger skal slettes i afgørelserne, og parterne skal identificeres efter den rolle, de har spillet i sagen. Følgende oplysninger må dog ikke slettes:

 • navnet på et organ, der udfører et offentligt hverv på statsligt eller lokalt plan, eller andre offentlige hverv, der er fastsat i lovgivningen, og - medmindre andet er fastsat ved lov - fornavn og efternavn (under et "navn") og stillingsbetegnelse på en person, der handler i denne egenskab, når den pågældende har deltaget i sagen i kraft af sit offentlige hverv;
 • navnet på den advokat, der har fungeret som autoriseret repræsentant eller forsvarer;
 • navnet på den fysiske person, der har tabt sagen som sagsøgt, samt navn og registreret adresse på juridiske personer eller organer uden juridisk personlighed, hvis afgørelsen er truffet i sager, hvor loven giver ret til at henvise til hensynet til den offentlige interesse;
 • navn og registreret adresse på erhvervsorganisationer eller fonde, samt navnet på deres repræsentant;
 • foreliggende data om hensyn til den offentlige interesse.

Relevante links

Link åbner i nyt vindueSøg i samlingen af ungarske domstolsafgørelser

Sidste opdatering: 06/04/2017

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Medlemsstaternes retspraksis - Malta

Denne side indeholder oplysninger om maltesisk retspraksis.

Retspraksis

Offentliggørelse af afgørelser/Overskrifter

Selv om nøgleord ikke figurerer som overskrifter i retspraksis, findes der alligevel et system i applikationen for de nationale afgørelser (indgår i det system til behandling af retssager, der anvendes af domstolene) til indeksering af visse afgørelser, der anses for at være vigtige. Eksempelvis er der under hver sag anført en række nøgleord og et referat af afgørelsen.

Der anvendes én bestemt skabelon til alle domstolsafgørelser, som omfatter landets rigsvåben, den pågældende domstol, rettens navn, datoen for retsmødet, journalnummeret, sagens parter (A mod B) og selve afgørelsen. Skrifttype, sidehoved og sidefod er også foruddefineret i skabelonen.

Formater

Retspraksis foreligger i pdf-format.

Yderligere procedurer

Højesteret

Andre domstole

Findes der oplysninger om

 • eventuelle appelsager?

Ja

Ja

 • hvorvidt sagen stadig verserer?

Ja

Ja

 • resultatet af en appel?

Ja

Ja

 • hvorvidt afgørelsen kan omstødes?

Ja

Ja

 • yderligere procedurer ved

 – en anden intern domstol (forfatningsdomstol…)?

 – EF-Domstolen?

 – Menneskerettighedsdomstolen?

Ja

Nej

Nej

Ja

Nej

Nej


Regler for offentliggørelse

på nationalt plan?

på domstolsplan?

Findes der bindende regler for offentliggørelse af retspraksis

Ja

Ja


Ifølge de nuværende regler skal en afgørelse offentliggøres, uden at dog specificeres gennem hvilket medium.

Al retspraksis offentliggøres i Malta.

Alle afgørelser, der træffes ved familiedomstolene, anonymiseres. Dette gælder også for afgørelser i sager, hvor dommeren afsiger kendelse om, at navnene på sagens parter ikke må offentliggøres.

Sidste opdatering: 04/05/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Den originale sprogudgave af denne side nederlandsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.

Medlemsstaternes retspraksis - Nederlandene

Retspraksis tilgængelig på et websted

Offentliggørelse af afgørelser/Overskrifter

Overskriften kaldes en "angivelse af indhold" og kan indeholde en hovedoverskrift (en sætning), en kort eller lang sammenfatning, nogle nøgleord, et afsnit, der opsummerer den lovgivning, sagen omhandler, eller en angivelse af de vigtigste konklusioner i afgørelsen.

Eksempler på overskrifter

Lovgivning, der finder anvendelse på udlejning: Ophævelse af lejekontrakt på kontorlokaler (Huurrecht; ontbinding van huurovereenkomst kantoorruimte (81 RO).

Formater

Retspraksis er tilgængelig på webstedet i HTML-format. Professionelle (gen-)brugere kan downloade det i XML.

Omfattede domstole

Domme fra alle domstole kan findes på webstedet for Link åbner i nyt vinduesøgningsfacilitet for det nederlandske retsvæsen og Nederlandenes højesteret. Disse er:

 • højesteret (Hoge Raad der Nederlanden)
 • statsrådet, afdelingen for forvaltningssager (Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State)
 • central appelret (Centrale Raad van Beroep)
 • appelret for handel og industri (College van Beroep voor het bedrijfsleven)
 • fire appeldomstole (Gerechtshoven)
 • 11 distriktsdomstole (Rechtbanken)

Yderligere procedurer

Højesteret

Andre domstole

Findes der oplysninger om

– eventuelle ankesager?

Nej

Nej

– hvorvidt sagen stadig verserer?

Nej

Nej

– resultatet af en anke?

Nej

Nej

– hvorvidt afgørelsen er endelig?

Nej

Nej

– yderligere procedurer ved

– en anden intern domstol (Forfatningsdomstol…)?

– EF-domstolen?

– menneskerettighedsdomstolen?

Nej

Nej


Regler for offentliggørelse

Domstolene har selv udarbejdet to retningslinjer for offentliggørelse af retspraksis. En af retningslinjerne vedrører anonymisering (fjernelse af personlige oplysninger), og den anden vedrører udvælgelse.

Denne retningslinje er baseret på Europarådets anbefaling R (95) 11 "Vedrørende udvælgelse, bearbejdning, præsentation og arkivering af domstolsafgørelser i systemer til søgning efter juridiske oplysninger": de højeste domstole offentliggør alle sager, medmindre dette klart strider imod juridiske og samfundsmæssige interesser, men andre domstole offentliggør kun de sager, der har en klar juridisk eller samfundsmæssig interesse.

Relevante links

Link åbner i nyt vindueSøgningsfacilitet for det nederlandske retsvæsen og Nederlandenes højesteret

Sidste opdatering: 09/02/2016

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Den originale sprogudgave af denne side tysk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.

Medlemsstaternes retspraksis - Østrig

Dette afsnit giver et overblik over østrigsk retspraksis samt en beskrivelse af og links til relevante databaser vedrørende retspraksis.

Onlinedatabase med retspraksis

Domme afsagt af Østrigs domstole offentliggøres i det nationale retsinformationssystem og kan ses på Link åbner i nyt vinduehttp://www.ris.bka.gv.at/.

Østrigs retsinformationssystem (RIS) er en elektronisk database, der koordineres og administreres af forbundskancelliet i Østrig. Det indeholder de love, der offentliggøres i Bundesgesetzblatt (Østrigs lovtidende), og oplysninger om lovgivningen i Republikken Østrig.

RIS tilbyder god webtilgængelighed (WAI-A i henhold til WCAG 1.0).

Præsentation af afgørelser / overskrifter

Højesteretter

Andre domstole

Retspraksis præsenteret med overskrifter

Ja

Ja

Eksempler på overskrifter:

Retssagens nummer RS0127077

Referencenummer 11 Os 87/11w

Dato for domsafsigelse 25.8.2011

Overskriftens tekst

Generelt består en overskrift af følgende elementer: afdelingens nummer: "11", reference til procedurens art: "Os", løbenummer: "87" og år: "11". Derefter tilføjes datoen for domsafsigelsen: "25.8.2011".

European Case Law Identifier (ECLI) (Europæisk retspraksisidentifikator)

I dette afsnit beskrives European Case Law Identifier (ECLI). Det er en fælles identifikator for domstolsafgørelser afsagt i EU's medlemsstater.


Formater

Dommene er tilgængelige i følgende formater: XML, RTF, PDF og HTML.

Domstole og andre berørte institutioner

Højesteretter

 • Højesteret (Oberster Gerichtshof)
 • Forfatningsdomstol (Verfassungsgerichtshof)
 • Forvaltningsdomstol (Verwaltungsgerichtshof)
 • Asylret (Asylgerichtshof)

Domstole og andre institutioner

 • Højere regionale domstole (Oberlandesgerichte) og andre domstole (civil- og straffesager)
 • Forbundsforvaltningsdomstol (Bundesverwaltungsgericht) (BVwG)
 • Regionale forvaltningsdomstole (Landesverwaltungsgerichte) (LVwG)
 • Forbundsfinansdomstol (Bundesfinanzgericht) (ekstern)
 • Databeskyttelsesmyndighed (Datenschutzbehörde) (før 2014: Databeskyttelsesnævn (Datenschutzkommission))
 • Disciplinærnævn (Disziplinarkommissionen), øverste disciplinærnævn (Disziplinaroberkommission), ankenævn (Berufungskommission)
 • Tilsynsmyndighed for personalerepræsentation (Personalvertretungsaufsichtsbehörde) (før-2014: Personalvertretungs-Aufsichtskommission)
 • Ligestillingskommission (Gleichbehandlungskommissionen) fra 2014
 • Ligestillingskommission (Gleichbehandlungskommissionen) fra 2008 (ekstern)
 • Uafhængige forbundsforvaltningsdomstole
 • Finansiel dokumentation (Finanzdokumentation), Uafhængig domstol for finansielle anliggender (Unabhängiger Finanzsenat) (ekstern), Asylret (Asylgerichtshof)(AsylGH)
 • Uafhængig forbundsdomstol for asylsager (Unabhängiger Bundesasylsenat)
 • Miljødomstol (Umweltsenat)
 • Forbundskommunikationsnævn (Bundeskommunikationssenat)
 • Tilsynsmyndigheder for offentlige indkøb (Vergabekontrollbehörden)

NB: Bemærk, at svarene nedenfor ikke gælder for alle ovennævnte domstole og retter

Yderligere procedurer

Højesteretter

Andre domstole

Findes der oplysninger om:

 • Appelsager?

Nej ☐

Nej ☐

 • Hvorvidt sagen stadig verserer?

Nej ☐

Nej ☐

 • Resultatet af appelsager?

Nej ☐

Nej ☐

 • Hvorvidt afgørelsen kan omstødes?

Kun endelige afgørelser offentliggøres.

Kun endelige afgørelser offentliggøres.

 • Yderligere sager for:
  • en anden national domstol (forfatningsdomstolen, osv.)?
  • Den Europæiske Unions Domstol?
  • Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol?
 • Særlige uddrag af højesterets domme viser, at der verserer sager ved en anden højere national eller international retsinstans.

Ja

Ja

Ja

Nej ☐

Nej ☐

Nej ☐

Regler for offentliggørelse

På nationalt plan?

På domstolsplan?

Findes der bindende regler for offentliggørelse af domme?

Ja

Ja

Artikel 15 og 15a, lov om højesteret (OGH), artikel 48a, lov om domstolenes organisation (GOG), artikel 19, lov om asylretten (AsylgerichtshofG)

Højesteretter

Andre domstole

Offentliggøres alle domme eller kun et udvalg?

Kun et udvalg

Kun et udvalg

Hvilke kriterier ligger til grund for offentliggørelse, hvis der foretages en udvælgelse?

Domme offentliggøres i deres fulde ordlyd sammen med et sammendrag.

Højesteretsdomme, hvor en appel afvises uden en væsentlig begrundelse, offentliggøres ikke.

Domme afsagt af andre domstole offentliggøres, hvis de har stor generel betydning.

Domme offentliggøres i deres fulde ordlyd sammen med et sammendrag.

Højesteretsdomme, hvor en appel afvises uden en væsentlig begrundelse, offentliggøres ikke.

Domme afsagt af andre domstole offentliggøres, hvis de har stor generel betydning.

Sidste opdatering: 17/03/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Medlemsstaternes retspraksis - Polen

Retspraksis tilgængelig på et websted

Offentliggørelse af afgørelser/Overskrifter

Højesteret

Andre domstole

Retspraksis præsenteret i overskrifter

 • Forfatningsdomstolen (Trybunal Konstytucyjny)
 • den øverste forvaltningsdomstol (Naczelny Sad Administracyjny)
 • højesteret (Sad Najwyzszy) (domme afsagt af fire afdelinger):
 • - strafferet,
 • - civilret,
 • -arbejdsret, socialsikringsret og offentlige anliggender
 • - militære anliggender.

Nej


Eksempler på overskrifter

Forfatningsdomstolen – fællesskabsstøtte til en privat børnehave

Forklaring

Afgørelse af 18. december 2008, nr. K 19/07

Afgørelsens type (dom/afgørelse/...), dato og journalnummer.

Fællesskabsstøtte til en privat børnehave

Overskrift

Z.U. 2008/10A/182

Offentliggjort i den domsamling, der gælder for forfatningsdomstolens kompetenceområde, og som udgives af justitskontoret

Dz. U. 2008.235.1618 af 30. december 2008

Offentliggjort i den officielle tidende

Links til dommen i Word- og pdf-format


Den øverste forvaltningsdomstol

7. april 2009

Dommen er uigenkaldelig

Dato for modtagelse

10. september 2007

Domstolens navn

Den øverste forvaltningsdomstol (Naczelny Sąd Administracyjny)

Dommernes navne

Janusz Zubrzycki

Marek Kołaczek

Tomasz Kolanowski

Symbol med beskrivelse

6110 moms

Nøgleord

Beskatningsprocedure

Moms

Lignende sager

Link åbner i nyt vindueI SA/Lu 454/05 - Wyrok WSA w Lublinie z 2007-05-09
Link åbner i nyt vindueI FZ 201/06 - Postanowienie NSA z 2006-07-17

Mod

Direktøren for skattekammeret

Indhold

Den ankede dom er blevet omstødt, og sagen er overgået til distriktsforvaltningsdomstolen med henblik på fornyet undersøgelse

Henvisning til lovgivning

Link åbner i nyt vindueDz.U. 2005 nr 8 poz 60: art. 70, stk. 1, art. 108, stk. 2, punkt 2, litra a, art. 116, stk. 1, art. 118, stk. 1, samt art. 127, 151, 152, 187, 188 og 191 i lov af 29. august 1997 om beskatningsprocedurer (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa)

Link åbner i nyt vindueDz.U. 2002 nr 153 poz 1270: art. 141, stk. 4, art. 145, stk. 1, punkt 1, litra c, og art. 151 i lov af 30. august 2002 om forvaltningsdomstoles procedurer (ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postepowaniu przed sadami administracyjnymi).

Link åbner i nyt vindueDz.U. 1934 nr 93 poz 836: art. 1, 2, 4 og 20 i bekendtgørelse af 24. oktober 1934 udstedt af præsidenten for Republikken Polen om retssagers sammensætning (rozporzadzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 pazdziemika 1934 r. Prawo o postepowaniu ukladowym).


Formater

 • forfatningsdomstolen – (Trybunal Konstytucyjny) – DOC, PDF
 • den øverste forvaltningsdomstol – (Naczelny Sad Administracyjny) HTML
 • højesteret –  (Sad Najwyzszy) PDF
 • den øverste forvaltningsdomstol – HTML..

Yderligere procedurer

Højesteret

Andre domstole

– Findes der oplysninger i forbindelse med ankesager?

Ja, ved forfatningsdomstolen.

Alle højesteretsdomme er resultatet af en ankesag.

Ingen tilgængelige data

– Verserer sagen stadig?

Ja, ved forfatningsdomstolen.

Sagen vil blive anket til højesteret afhængig af dommens indhold.

Ingen tilgængelige data

– Resultatet af ankesager?

Ja

Ingen tilgængelige data

– Er afgørelsen uigenkaldelig?

Ja, ved forfatningsdomstolen.

Ja, hvis sagen blev bragt for den øverste forfatningsdomstol.

Der bliver truffet en afgørelse afhængig af dommens indhold.

Ingen tilgængelige data

Har sagen tidligere været bragt for en anden intern domstol:

– forfatningsdomstolen?

En ekstern domstol:

– EF-Domstolen?

– Menneskerettighedsdomstolen?

Nej

Ingen tilgængelige data


Der er både de regionale forvaltningsdomstole (første instans) og den øverste forvaltningsdomstol (anden instans), hvis domme kan findes på webstedet. Endvidere er der links mellem relevante domme.

Regler for offentliggørelse

Der er bindende regler for offentliggørelse af retspraksis i Polen. Disse regler gælder for:

 • forfatningsdomstolen (Trybunal Konstytucyjny), for hvilken hele retspraksis offentliggøres
 • den øverste forvaltningsdomstol (Naczelny Sad Administracyjny), for hvilken hele retspraksis offentliggøres
 • højesteret (Sad Najwyzszy), for hvilken kun en udvalgt del af retspraksis offentliggøres.

Højesterets (Sad Najwyzszy ) offentliggørelsesansvar er fastlagt i art. 7 i lov om højesteret (23. november 2002) (ustawa z dnia 23 listopada 2002 r. o Sadzie Najwyzszym). I henhold til højesterets procedurer er det pressetalspersonen og dommerens assistenter, der har ansvaret for offentliggørelsen.

Offentliggørelse af retspraksis fra forfatningsdomstolen (Trybunal Konstytucyjny ) er fastlagt i art. 190 i den polske forfatning.

Domme offentliggøres i deres helhed på webstedet, så snart dommerne har underskrevet begrundelsen.

Art. 42 i lov om forvaltningsdomstolenes opbygning (Prawo o ustroju sadów administracyjnych) pålægger også præsidenten for højesteret (Prezes Naczelnego Sadu Administracyjnego) en offentliggørelsespligt. De mere detaljerede regler fremgår af bekendtgørelsen om præsidenten for højesteret, herunder forpligtelsen til at oprette en central database over domme i og oplysninger vedrørende forvaltningssager og til at stille disse domme til rådighed på webstedet.

Sidste opdatering: 10/12/2012

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Den originale sprogudgave af denne side portugisisk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.

Medlemsstaternes retspraksis - Portugal

Denne side indeholder oplysninger om portugisisk retspraksis.

I Portugal er retten til oplysninger om retssystemet en grundlæggende borgerrettighed, der er fastsat i artikel 20, stk. 2, i Portugals forfatning og gennemført ved lov nr. 34/2004 af 29. juli 2004 som ændret ved lov nr. 47/2007 af 28. august 2007 om reglerne for adgang til domstolsprøvelse og til domstolene.

I henhold til denne lovs artikel 4 har regeringen pligt til at træffe foranstaltninger for at udbrede kendskabet til lovgivningen og retssystemet, idet justitsministeriet er ansvarligt for at fremlægge juridiske oplysninger via offentliggørelser eller andre former for meddelelser med det formål at opnå bedre udøvelse af rettigheder og opfyldelse af lovbestemte forpligtelser.

Offentliggørelse af domstolsafgørelser er et internationalt princip, der er fastsat i både artikel 10 i FN's menneskerettighedserklæring og artikel 6 i den europæiske menneskerettighedskonvention. Dette princip er endvidere fastslået i artikel 206 i forfatningen (også med hensyn til retsmøder) og i diverse love vedrørende forskellige kompetenceområder, dvs.:

 • artikel 167 og 656 i den civile retsplejelov
 • artikel 86, stk. 1, artikel 87 og artikel 321, stk. 3, i den civile retsplejelov
 • artikel 3 og 115 i loven om forfatningsdomstolens sammensætning, funktionsmåde og procedurer
 • artikel 30 i loven om forvaltningsdomstolenes procedurer.

Ministeriet forvalter en række databaser med juridiske dokumenter, som findes på Link åbner i nyt vinduehttp://www.dgsi.pt/. De offentliggøres også i Portugals lovtidende og findes på Link åbner i nyt vinduehttps://dre.pt/:

 • forfatningsdomstolens afgørelser og kendelser om uforenelighed med forfatningen eller lovlighed af retsregler eller undladelsen af at vedtage disse
 • højesterets og revisionsrettens afgørelser med henblik på at harmonisere retspraksis og den øverste forvaltningsdomstols afgørelser, som i henhold til loven er generelt bindende
 • andre domstoles afgørelser, som er generelt bindende.

Offentliggørelse af afgørelser/sagsangivelser

Webstedet Link åbner i nyt vinduehttp://www.dgsi.pt/ giver adgang til en række databaser over retspraksis og justitsministeriets bibliografiske referencer.

I disse databaser vises de nyeste dokumenter, som er optaget, og en navigationslinje, der giver adgang til de forskellige søgemuligheder (fritekstsøgning på grundlag af udtryk, felt og beskrivelse).

På startsiden eller resultatsiden vises dokumenter efter titel, indhold og følgende oplysninger:

 • sagsnummer
 • dato for sagen
 • dommer, der har gengivet rettens afgørelse
 • beskrivelse.

Eksempel på sagsangivelse

Link åbner i nyt vindueHøjesterets afgørelser

DATO FOR RETSMØDE

SAGSNR.

DOMMER, DER HAR GENGIVET RETTENS AFGØRELSE

BESKRIVELSE

25.3.2009

08S2592

BRAVO SERRA

OPHØR AF ANSÆTTELSESKONTRAKT

Formater

Hele dommens tekst er med forbehold af reglerne om beskyttelse af personoplysninger tilgængelig i html-format.

Involverede domstole

Databaserne på Link åbner i nyt vinduehttp://www.dgsi.pt/ indeholder retspraksis fra følgende domstole/enheder:

 • højesteret
 • appeldomstole (Coimbra, Évora, Lissabon, Porto og Guimarães)
 • forfatningsdomstolen
 • den øverste forvaltningsdomstol
 • de centrale forvaltningsdomstole (nord og syd)
 • domstole, der afgør kompetencespørgsmål
 • den offentlige anklagers udtalelser
 • fredsdommere.

Andre sager:

I Portugal kan der indhentes oplysninger om en række sager som vist i tabellen nedenfor.

Der findes oplysninger om:

Højere retsinstanser

Andre domstole

appelsager?

Ja

Ja

hvorvidt sagen stadig verserer?

Nej

Nej

udfaldet af appelsager?

Ja

Ja

hvorvidt afgørelsen har fået retskraft?

Nej

Nej

andre sager:

 • ved en anden portugisisk domstol (forfatningsdomstol el.lign.)?
 • EU-Domstolen?
 • Menneskerettighedsdomstolen?

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Regler for offentliggørelse

Der findes ingen bindende regler for offentliggørelse af retspraksis på nationalt plan. Der er dog bindende regler i Portugal om offentliggørelse på domstolsplan.

Kun udvalgte dele af retspraksis offentliggøres i Portugal. De anvendte kriterier er væsentlighed og relevans.

Nyttige links:

Link åbner i nyt vindueDatabaser med juridiske dokumenter

Sidste opdatering: 13/09/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Den originale sprogudgave af denne side rumænsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.

Medlemsstaternes retspraksis - Rumænien

Denne side giver et overblik over Rumæniens retspraksis.

Retspraksis tilgængelig på nettet

Rumænsk retspraksis kan findes på Link åbner i nyt vinduehøjesterets (kassationsdomstolens) hjemmeside.

Offentliggørelse af afgørelser/overskrifter

Der offentliggøres to slags afgørelser på kassationsdomstolens websted:

1. Link åbner i nyt vindueResuméer af afgørelser, og deres overskrifter. Skabelonen indeholder følgende oplysninger:

 • nøgleord
 • resumé af retsområder
 • alfabetisk indholdsfortegnelse
 • lovgivning, der har fundet anvendelse i dommen (retsaktens nummer og årstal, artikel)
 • resumé af dommen (personoplysninger offentliggøres ikke: hverken parternes navne og personoplysninger eller dommernes navne vises).

2. Anonyme domme uden overskrifter (i modsætning til et domsresuméer). Link åbner i nyt vindueSøgesiden giver mulighed for at søge efter forskellige kriterier:

 • individuelle nøgleord
 • udtryk
 • afsnit
 • dommens nummer
 • dommens år
 • sagsnummer
 • årstal for sagen.

Overskrifter i den civilretlige afdeling

Nedenfor ses et eksempel på en overskrift fra den Link åbner i nyt vinduecivilretlige afdeling:

 • Tilbagetrækning af varemærkerettigheder
 • Beregning af en femårsperiode, hvor der ikke er gjort brug af varemærket. Indsigelse mod for tidlig tilbagetrækning.
 • Indholdsfortegnelse efter område: Civilret. Intellektuel ejendomsret. Varemærker.
 • Alfabetisk indholdsfortegnelse: Tilbagetrækning af varemærkerettigheder.
 • Tidsgrænse for tilbagetrækning.
 • For tidlig tilbagetrækning.
 • Lov nr. 84/1998: artikel 45, stk. 1, litra a.

Overskrifter i den strafferetlige afdeling

Nedenfor ses en overskrift fra den Link åbner i nyt vinduestrafferetlige afdeling:

 • Kassationsdomstolens jurisdiktion. Jurisdiktion baseret på personens status. Jurisdiktion i tilfælde af at ændring af sagsøgtes status.
 • Indholdsfortegnelse efter område: Strafferetspleje. Almen del. Jurisdiktion. Jurisdiktion baseret på sagens genstand og personens status
 • Alfabetisk indholdsfortegnelse: Strafferetspleje
 • Kassationsdomstolens jurisdiktion.
 • Jurisdiktion i tilfælde af at ændring af sagsøgtes status.
 • Strafferetsplejeloven, artikel 29, stk. 1, og artikel 40.

Overskrifter i domstolsportalen

Nedenfor ses en overskrift fra den rumænske Link åbner i nyt vinduedomstolsportal:

 • Titel: Varetægtsfængsling. Retligt ophør af sagsøgtes varetægtsfængsling.
 • Type af sag: Dom
 • Sagsnummer: 55
 • Dato for sagen: 1.7.2004.
 • Relateret område: Civil- og straffesager (appelmuligheder, jurisdiktion osv.)
 • Institution (specifik domstol): Appeldomstolen i Alba Iulia – den strafferetlige afdeling.

Formater

Dokumenter fra kassationsdomstolen og andre domstole foreligger i html-format.

Berørte domstole

De berørte domstole omfatter kassationsdomstolen og almindelige domstole.

Efterfølgende retssager


Højesteret

Andre domstole

Findes der oplysninger om appelsager?

-

Ja

verserende sager?

-

Ja

resultater af appelsager?

-

Indirekte. Det er nødvendigt at søge efter sagen og angive retssagsasen som "appel"..

hvorvidt dommen er uigenkaldelig?

Findes der oplysninger om hvorvidt kassationsdomstolens domme er uigenkaldelige?

Ja

efterfølgende retssager ved:

andre nationale domstole (forfatningsdomstolen, osv.)?

EU-Domstolen?

Menneskerettighedsdomstolen?

-

Ja

Oplysninger om sager ved de almindelige domstole kan finde på Link åbner i nyt vinduedomstolsportalen, med henvisning til sager (filer): fase i retssagen (materiel, appel osv.), parter, retsmøder, appelsager og offentliggjorte stævninger (dette er en ny funktion). Sagerne kan findes med domstolsportalens generelle søgemaskine (dette er en ny funktion). De offentliggjorte resuméer af afgørelser kan omfatte oplysninger om, hvorvidt dommen er uigenkaldelig og om efterfølgende retssager ved andre nationale domstole (forfatningsdomstolen).

Regler for offentliggørelse

Kassationsdomstolen

På grund af sagernes og deres dommes betydning og særlige karakter bliver kun et udvalg af den rumænske kassationsdomstols retspraksis offentliggjort.

Kassationsdomstolens offentliggørelser ajourføres månedligt og er tilgængelige fra 2002 og frem.

Andre rumænske domstole

Hvad angår andre rumænske domstole offentliggøres kun et udvalg af afgørelser afhængig af den aktuelle sags betydning og unikke karakter. Det er de enkelte domstole, der står for udvælgelsen.

Offentliggørelser fra andre rumænske domstole ajourføres månedligt og er tilgængelige fra 2004 og frem.

Sidste opdatering: 18/12/2013

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog er allerede oversat.

Medlemsstaternes retspraksis - Slovenien

Denne side indeholder oplysninger om slovensk retspraksis.

Retspraksis på internettet

Præsentation af afgørelser/overskrifter

Domme afsagt af Sloveniens højesteret, alle fire landsretter, arbejds- og socialretten og forvaltningsdomstol kan ses gratis i deres fulde ordlyd på Link åbner i nyt vinduedet slovenske retsvæsens internetside. Parternes navne fremgår ikke, da dommene redigeres inden offentliggørelsen. Ud over den originale ordlyd og nøgleord er der detaljerede oplysninger om retsgrundlaget for afgørelsen og et resumé af dommen. Nøgleordene skal hjælpe brugerne til at finde frem til de relevante juridiske begreber og det retsområde, en dom vedrører. Resumeet indeholder de vigtigste punkter af dommens præmisser sammenfattet i mellem 10 og 100 ord.

Et udvalg af de vigtigste afgørelser fra højesteret findes også på engelsk på siden Link åbner i nyt vindueHøjesterets vigtigste afgørelser.

Der er også adgang til domme om erstatning for ikke-økonomisk skade, der er tilkendt i civilretlige sager, gennem Link åbner i nyt vindueden særlige søgefunktion, der hjælper brugeren med at søge efter retspraksis fra lignende sager ud fra skadens art og tidspunkt.

En ny forsøgsudgave af den forbedrede søgefunktion for retspraksis findes her: Link åbner i nyt vinduehttp://novo.sodisce.si.arctur.net/search.php.

Fra den 8. februar 2013 vil den kunne findes her: Link åbner i nyt vinduehttp://www.sodnapraksa.si/.

Alle de offentliggjorte afgørelser fra Link åbner i nyt vindueden slovenske forfatningsdomstol findes på domstolens internetside. Både flertalsafgørelserne og dissenser (herunder dem, hvor den dissentierende dommer er enig i domskonklusionen) gengives her i deres fulde ordlyd, og der er gratis adgang til afgørelserne og dissenserne samt til detaljerede oplysninger om afgørelsernes retsgrundlag og et resume af dem. Udvalgte vigtige afgørelser er også blevet oversat til engelsk. Alle vigtige flertalsafgørelser fra forfatningsdomstolen (dog ikke dissenser) offentliggøres også, på slovensk, i Republikken Sloveniens Officielle Tidende.

Eksempler på overskrifter

Eksempel 1: Afgørelse truffet af Republikken Sloveniens Højesteret

(oversættelse af Link åbner i nyt vindueden slovenske tekst)

Dokument nr. VS1011121

Sagsnummer: Afgørelse I Up 44/2009

Afdeling: Forvaltningsret

Dato for retsmødet: 12. marts 2009

Retsområde: Visum, asyl og immigration – (den almindelige forvaltningslov)

Juridiske begreber: Asyl – retten til at blive hørt – international beskyttelse – fornyet ansøgning – mindreårig asylansøger – mindreåriges processuelle retsevne

Retsgrundlag: Lov om international beskyttelse, artikel 42, 42/2, 42/3, 56 og 119; den almindelige forvaltningslov, artikel 46, 237, 237/1-3; lov om ægteskab og familieforhold, artikel 107 og 108; den civile retsplejelov, artikel 409; lov om forvaltningstvister, artikel 27, 27/3, 64, 64/1-3, 77.

Resume: Børn under 15 år har ikke processuel partsevne, så forvaltningsmyndigheden har ikke overtrådt de processuelle regler, hvis den ikke har givet barnet lejlighed til at udtale sig om de faktiske forhold og omstændigheder, der er lagt til grund for forvaltningsafgørelsen.

Eksempel 2: Afgørelse truffet af Republikken Sloveniens Forfatningsdomstol, sagsnummer: U-I-425/06

(se den Link åbner i nyt vindueengelske version)

NB: Visse oplysninger fra den slovenske udgave udelades undertiden af den engelske udgave af et offentliggjort dokument, men der gives altid i det mindste et resume af dommen.

Lov eller administrative bestemmelser: Lov om registrering af partnerskab for par af samme køn (Republikken Sloveniens Officielle Tidende, nr. 65/05), artikel 22.

Relevante bestemmelser: Artikel 22 i lov om registrering af partnerskab for par af samme køn (Republikken Sloveniens Officielle Tidende, nr. 65/05) er forfatningsstridig. Nationalforsamlingen skal bringe denne situation til ophør inden seks måneder regnet fra afgørelsens offentliggørelse i Republikken Sloveniens Officielle Tidende. Indtil den forfatningsstridige bestemmelse om arv mellem partnere i et registreret partnerskab ændres, finder de samme regler anvendelse som dem, der gælder for arv mellem ægtefæller i henhold til arveloven (Den Socialistiske Republik Sloveniens Officielle Tidende nr. 15/76 og 23/78 og Republikken Sloveniens Officielle Tidende, nr.67/01).

Resume: For så vidt angår retten til at tage arv efter en partners død svarer stillingen for partnere i et registreret partnerskab (artikel 22 i lov om registreret partnerskab) til stillingen for ægtefæller med hensyn til de vigtigste juridiske og faktiske forhold. Forskellene på reguleringen af arv mellem ægtefæller og mellem partnerne i et registreret partnerskab bygger ikke på objektive, upersonlige grunde til at drage en sondring, men på seksuel orientering. Seksuel orientering er et af de personlige forhold, der nævnes i forfatningens artikel 14, stk. 1. Da der ikke i henhold til forfatningen er nogen lovlig grund til forskelsbehandlingen, er den anfægtede regel ikke i overensstemmelse med forfatningens artikel 14, stk. 1.

Nøgleord: 1.5.51.1.15.1 – Forfatningsret – afgørelser – karakteren af forfatningsdomstolens afgørelser – teoretisk appelprocedure – afgørelse om, at en regel ikke er i overensstemmelse med forfatningen. 1.5.51.1.15.1 – Forfatningsret – afgørelser – karakteren af forfatningsdomstolens afgørelser – teoretisk appelprocedure – afgørelse om, at en regel ikke er i overensstemmelse med forfatningen. 5.2.2.1 – grundlæggende rettigheder – ligebehandling (14.2) – kriterier for forskelsbehandling (14.1) – køn.

Retsgrundlag: Republikken Sloveniens forfatning, artikel 14,1 og 14,2; konventionen til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder (EMRK), artikel 14; loven om forfatningsdomstolen, artikel 40/2 og 48.

Format

Der er adgang til Link åbner i nyt vindueretspraksis fra højesteret og andre almindelige domstole og specialdomstole i HTML-format. Retspraksis fra Link åbner i nyt vindueRepublikken Sloveniens forfatningsdomstol findes altid i HTML-format og undertiden også i PDF-format.

Yderligere processuelle skridt

Oplysningerne under Link åbner i nyt vinduedomme omfatter ikke oplysninger om, hvorvidt sagerne stadig verserer, afgørelserne er endelige, eller der er yderligere processuelle skridt.

Forfatningsdomstolens internetside indeholder dog visse oplysninger om verserende sager, såsom sagsnumre og den dato, hvor stævningen blev indgivet. Hver uge offentliggøres også en plan over ugens arbejde med en retsliste over de sager, der skal behandles under det ugentlige retsmøde i plenum om torsdagen.

Regler om offentliggørelse

Domstolene udvælger de afgørelser, der egner sig til offentliggørelse. Det væsentligste kriterium er sagens betydning for udviklingen i retspraksis ved de lavere retsinstanser. Domme og afgørelser af interesse for de almindelige medier offentliggøres som regel sammen med en pressemeddelelse.

Yderligere links

Link åbner i nyt vindueForfatningsdomstolens retspraksis, Link åbner i nyt vindueretspraksis

Sidste opdatering: 05/12/2016

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Den originale sprogudgave af denne side slovakisk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.

Medlemsstaternes retspraksis - Slovakiet

Denne side indeholder oplysninger om slovakisk retspraksis.

Onlineadgang til retspraksis

Almindelige domstoles retspraksis

Link åbner i nyt vindueRetspraksis for alle domstole i det slovakiske retssystem findes på slovakisk i den juridiske onlinedatabase JASPI.

Højesterets retspraksis

Link åbner i nyt vindueRetspraksis fra højesteret findes på slovakisk på højesterets hjemmeside.

Formater

De almindelige domstoles retspraksis findes i html-format, mens retspraksis fra højesteret foreligger i pdf-format.

Andre oplysninger

Der findes oplysninger om:

 • resultatet af appelsager
 • hvorvidt afgørelsen kan omstødes.

Regler for offentliggørelse

Domstolsafgørelser i Slovakiet har ikke almindelig retskraft. De udgør ikke en retskilde. Men afgørelser truffet ved domstolene er i overensstemmelse med domme afsagt af den slovakiske højesteret, som er en retskilde i praksis.

Sidste opdatering: 10/11/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Medlemsstaternes retspraksis - Finland

Denne side giver et overblik over Finlands retspraksis.

Retspraksis tilgængelig på et websted

Offentliggørelse af afgørelser/Overskrifter

For højesteret og de fleste andre domstole vises nøgleord og overskrifter sammen med datoer og registreringsnumre.

Eksempler på overskrifter

Finlands højesteret

Nøgleord

Ansættelseskontrakt – overdragelse af virksomhed – EU-ret – betydning af direktivets fortolkning

Registreringsnummer: S2006/340

Dato for sagsanlæg: 29.1.2009

Dato for afgørelse: 23.4.2009

Fil: 835

Kort sammenfatning

Sagen vedrører en arbejdstagers ret til, når denne har fratrådt sin stilling i forbindelse med overdragelse af en virksomhed, at modtage kompensation fra den, til hvem overdragelsen sker, på grundlag af kapitel 7, § 6, i lov om ansættelseskontrakter og under hensyntagen til artikel 4, stk. 2, i Rådets direktiv 2001/23/EF.

Lovgivning

Lov om ansættelseskontrakter 55/2001, kapitel 7, § 6

Rådets direktiv 2001/23/EF af 12. marts 2001 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varetagelse af arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med overførsel af virksomheder eller bedrifter eller dele af virksomheder eller bedrifter, artikel 4, stk. 2


Ovenstående tabel viser de oplysninger, der er tilgængelige om højesteretsafgørelser. Afsnittet med nøgleord omfatter nøgleordene og datoen for afgørelsen, den korte sammenfatning beskriver det primære indhold af afgørelsen, og referencerne til lovgivning indeholder oplysninger om relevant national lovgivning og EU-lovgivning.

Formater

Retspraksis i Finland foreligger i HTML-format.

Yderligere procedurer

Oplysninger om yderligere procedurer er tilgængelige ved følgende domstole:

 • Generelle oplysninger om appelprocedurer er tilgængelige ved højesteret og andre domstole.
 • Oplysninger om verserende sager er tilgængelige ved både højesteret og andre domstole.
 • Resultaterne af appelsager er tilgængelige ved højesteret og andre domstole.
 • Oplysninger om, hvorvidt en afgørelse har retskraft, er tilgængelige ved højesteret og andre domstole.
 • Oplysninger om sager indbragt for andre domstole (såsom forfatningsdomstolen) er ikke tilgængelige fra højesteret eller andre domstole.
 • Oplysninger om sagers indbringelse for EF-Domstolen er tilgængelige ved højesteret, men ikke ved andre domstole.

Regler for offentliggørelse

Der findes bindende regler for offentliggørelse af retspraksis på nationalt plan og på domstolsplan.

Al retspraksis offentliggøres af højesteret og de særlige domstole. Ved andre domstole er det kun et udvalg af retspraksis, der offentliggøres, afhængig af, hvor vigtig sagen er, om der gennemføres ny lovgivning, eller lovgivning ændres, og hvor stort behovet for at harmonisere gennemførelsen er.

Sidste opdatering: 05/11/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Medlemsstaternes retspraksis - Sverige

Dette afsnit giver et overblik over svensk retspraksis samt en beskrivelse af relevante databaser over retspraksis.

Tilgængelig retspraksis på websteder

Præsentation af afgørelser/overskrift

Højeste domstole

Andre domstole

Retspraksis præsenteret med overskrifter

Ja

Ja


Overskrifter er i form af en sætning eller få sætninger, der beskriver essensen af en sag.

Eksempler på overskrift(er)

"Spørgsmål om, hvorvidt køberne af en ejendom har reklameret fejl ved ejendommen inden for rimelig tid efter, at de opdagede eller burde have opdaget fejlen".

Formater

Retspraksis er tilgængelig i HTML-format.

Videre procedure

Højeste domstole

Andre domstole

Findes der tilgængelige oplysninger

om appelsager?

Nej

Nej

om, hvorvidt en sag stadig verserer?

Nej

Nej

om resultatet af appelsagen?

Nej

Nej

om afgørelsens uigenkaldelighed?

Nej

Nej

om den videre procedure for           

    en anden intern domstol (forfatningsdomstol…)?

    Den Europæiske Unions Domstol?

    Menneskerettighedsdomstolen?

Nej

Nej


Systemet indeholder kun afgørelser, som har retskraft.

Regler om offentliggørelse

på nationalt plan?

på domstolsplan?

Er der bindende regler for offentliggørelse af retspraksis?

Ja

Ja


Der findes en regeringsbekendtgørelse, hvori det bl.a. fastlægges, hvordan personlige oplysninger offentliggøres i retspraksisdatabasen.

Højeste domstole

Andre domstole

Offentliggøres hele retspraksis eller kun en del?

kun en del

kun en del


I samme bekendtgørelse fastlægges det endvidere, at domstolen selv bestemmer, hvilke afgørelser der skal betragtes som vejledende og offentliggøres i databasen.

Højeste domstole

Andre domstole

Offentliggøres domstolsafgørelser på nettet i anonymiseret form?

Ja

Ja

Hvis ja,

gælder dette da alle afgørelser?

Ja

Ja


Sidste opdatering: 09/11/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Den originale sprogudgave af denne side engelsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.

Medlemsstaternes retspraksis - England og Wales

Dette afsnit giver en beskrivelse af Det Forenede Kongeriges retspraksis med fokus på de engelske og walisiske retsområder. Beskrivelsen er koncentreret om den retspraksis, der kan findes i offentligt tilgængelige databaser.

Retspraksis tilgængelig i England og Wales

Megen retspraksis fra domstole i England og Wales er tilgængelig for offentligheden.

Alle sager ved Supreme Court (højesteret) og alle væsentlige afgørelser fra Civil Court of Appeal (appelret for civile sager) registreres. Alle afgørelser fra Administrative Courts (forvaltningsdomstole) og et udvalg af afgørelser fra High Court (landsretten) offentliggøres, når sagerne har særlig juridisk eller offentlig interesse. Afgørelser fra Court of Appeal, Criminal Divison (appelret for straffesager) offentliggøres, hvis sagerne har juridisk eller offentlig interesse. Afgørelser i familiesager og visse straffesager kan være anonymiserede. Afgørelser fra First-tier Tribunal (førsteinstansnævn) og Upper Tribunal (øverste nævn) offentliggøres, når sagerne har juridisk eller offentlig interesse.

Når der er faldet en afgørelse, offentliggøres den normalt mellem 24 timer og to uger herefter. Hvis afgørelsen meddeles skriftligt, offentliggøres den normalt samme dag.

Juridiske databaser

Link åbner i nyt vindueAfgørelser fra House of Lords (Overhuset): arkiv. House of Lords var Det Forenede Kongeriges øverst appeldomstol indtil den 30. juli 2009. Alle afgørelser afsagt af Law Lords (overhusdommerne) fra den 14. november 1996 til den 30. juli 2009 er tilgængelige på parlamentets websted.

Link åbner i nyt vindueParlamentets arkiver. Der kan gives adgang til afgørelser fra House of Lords afsagt inden 1996 gennem parlamentets arkiver. Arkiverne indeholder appelsager og andre registre helt tilbage fra 1621 fra House of Lords, hvor den handler i sin egenskab af domstol.

Link åbner i nyt vindueWebstedet for Supreme Court. Supreme Court i Det Forenede Kongerige overtog den 1. oktober 2009 kompetencen til at træffe afgørelse i alle civile sager i Det Forenede Kongerige og alle straffesager i England, Wales og Nordirland. Alle afgørelser er tilgængelige på webstedet for Supreme Court.

Link åbner i nyt vindueIncorporated Council of Law Reporting (ICLR) er en juridisk velgørenhedsorganisation, som blev oprettet i 1865. Den offentliggør juridiske rapporter om retsafgørelser fra Superior og Appellate Courts i England og Wales. Størstedelen af materialet er tilgængeligt via abonnement, men der tilbydes også en yderligere tjeneste,Link åbner i nyt vindueWLR Daily, hvor sagsresuméer stilles gratis til rådighed inden for 24 timer efter afsigelse af en dom, samt et gratis søgeværktøj, Link åbner i nyt vindueCase Search, hvor man kan finde tidligere sager.

British and Irish Legal Information Institute (BAILII – institut for britisk og irsk retsinformation) tilbyder gratis online adgang til yderst omfattende materiale om britisk og irsk primær lovgivning, herunder retspraksis. Søgeværktøjet gør det muligt for brugerne at søge efter sager fra bestemte domstole eller på tværs af flere retskredse.

Derudover finder BAILII gennem Link åbner i nyt vindueOpen Law Project (et treårigt projekt til fremme af bl.a. juridisk uddannelse) frem til særligt vigtige sager fra tidligere og gør disse frit tilgængelige på internettet med henblik på at understøtte juridisk uddannelse.

BAILII har for nylig haft et samarbejde med ICLR og tilbyder nu links til Link åbner i nyt vindueICLR-resuméer af domme (hvis de findes) med mulighed for at købe den godkendte sagsrapport fra ICLR i PDF-format.

Nedenstående samlinger er tilgængelige via Link åbner i nyt vinduewebstedet for Bailii:

De engelske rapporter (1220 til 1873) er tilgængelige på Link åbner i nyt vindueCommonLII

Nævn

BAILLII indeholder ligeledes oplysninger om afgørelser fra forskellige nævn i Det Forenede Kongerige:

Relevante links

Link åbner i nyt vindueBAILLII Link åbner i nyt vindueHouse of Lords Link åbner i nyt vindueSupreme Court website Link åbner i nyt vindueICLR

Sidste opdatering: 08/10/2014

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Den originale sprogudgave af denne side engelsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.

Medlemsstaternes retspraksis - Nordirland

Dette afsnit giver en beskrivelse af britisk retspraksis med fokus på Nordirland. Beskrivelsen er koncentreret om den retspraksis, der kan findes i offentligt tilgængelige databaser.

Tilgængelig retspraksis i Nordirland

Megen retspraksis fra domstole i Det Forenede Kongeriges nordirske retskreds er tilgængelig for offentligheden.

Retspraksis offentliggøres for Crown Court, High Court, Court of Appeal og Supreme Court.

Afgørelser i familieretlige og visse strafferetlige sager kan være anonymiserede.

Retspraksis er blevet offentliggjort siden 1999 i Nordirland. Når der er truffet en afgørelse, offentliggøres den normalt mellem 24 timer og to uger efter.

Juridiske databaser

På sit websted harLink åbner i nyt vindueNorthern Ireland Courts and Tribunals Service siden 1999 offentliggjort afgørelser fra Crown Court, High Court og Court of Appeal. Der er gratis adgang til afgørelserne.

Afgørelser fra Link åbner i nyt vindueOverhusets Appellate Committee fra den 14. november 1996 til den 30. juli 2009 er tilgængelige på nettet. Appellate Committee blev i oktober 2009 erstattet af Supreme Court, hvis afgørelser er tilgængelige på Supreme Courts websted. Der er gratis adgang til disse afgørelser.

Der findes en række nationale juridiske arkiver og databaser.

"Link åbner i nyt vindueBailii"-databasen (fra British and Irish Legal Information Institute) indeholder afgørelser fra Crown Court, High Court Chancery Division (kanslerretten), High Court Family Decision (familieretten), High Court Queen’s Bench (afdeling under landsretten for civilretlige sager, der behandler aftaleretlige sager, erstatningssager uden for kontrakt og kriminelle appelsager), High Court Master (undersøgelsesdommer ved landsretten), afgørelser fra Court of Appeal afsagt siden november 1998, afgørelser fra Link åbner i nyt vindueOverhuset afsagt siden 1838 og afgørelser fra Supreme Court afsagt siden oktober 2009. Der er gratis adgang til disse afgørelser.

Link åbner i nyt vindueWebstedet for Bailii indeholder ligeledes oplysninger om afgørelser fra forskellige nævn i Det Forenede Kongerige:

 • Upper Tribunal, Administrative Appeals Chamber (forvaltningsretlig appelafdeling under øverste nævn)
 • Upper Tribunal, Finance and Tax (økonomi- og skatteafdeling under øverste nævn)
 • Upper Tribunal, Lands Chamber (ekspropriationsafdelingen under øverste nævn)
 • First-tier Tribunal, Health Education and Social Care Chamber (afdeling for sundhed, uddannelse og social omsorg under nævn af første instans)
 • First-tier Tribunal, Tax (skattenævn, første instans)
 • United Kingdom Competition Appeals Tribunal (det britiske konkurrenceankenævn)
 • UK Dispute Resolution Service (britisk konfliktløsningsorgan)
 • Special Immigrations Appeals Commission (særligt ankenævn for immigrationssager)
 • den britiske Employment Appeal Tribunal (beskæftigelsesankenævnet)
 • afgørelser fra de britiske Financial Services and Markets Tribunals (nævn for finansielle tjenesteydelser og finansielle markeder)
 • den britiske Asylum and Immigration Tribunal (asyl- og immigrationsnævn)
 • den britiske Information Tribunal, herunder National Security Appeals Panel (databeskyttelsesnævn, herunder appelpanel for sager vedrørende national sikkerhed)
 • afgørelser fra den britiske indkomstskattekommission
 • afgørelser fra den britiske kommission for social sikkerhed og børnebidrag
 • afgørelser fra de britiske VAT & Duties Tribunals (moms- og afgiftsnævn)
 1. afgørelser fra de britiske VAT & Duties Tribunals, Customs (moms- og afgiftsnævn, told)
 2. afgørelser fra de britiske VAT & Duties Tribunals, Excise (moms- og afgiftsnævn, punktafgifter)
 3. afgørelser fra de britiske VAT & Duties Tribunals, Insurance Premium Tax (moms- og afgiftsnævn, afgifter i forbindelse med forsikringspræmier)
 4. afgørelser fra de britiske VAT & Duties Tribunals, Landfill Tax (moms- og afgiftsnævn, afgifter i forbindelse med affaldsdeponering.

Relaterede links

Link åbner i nyt vindueBailii

Link åbner i nyt vindueOverhuset

Link åbner i nyt vindueWebstedet for Bailii

Link åbner i nyt vindueOverhuset

Link åbner i nyt vindueWebsted for Supreme Court

Link åbner i nyt vindueNorthern Ireland Courts and Tribunals Service

Sidste opdatering: 16/01/2019

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Den originale sprogudgave af denne side engelsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.

Medlemsstaternes retspraksis - Skotland

Dette afsnit giver en beskrivelse af Det Forenede Kongeriges retspraksis med fokus på Skotland. Beskrivelsen er koncentreret om den retspraksis, der kan findes i offentligt tilgængelige databaser.

Adgang til retspraksis i Skotland

Megen retspraksis fra domstole i Det Forenede Kongeriges skotske retskreds er tilgængelig for offentligheden.

Civile domstole

Retspraksis offentliggøres for Court of Session (højeste civilretlige instans) og Overhusets Appellate Committee (appeludvalget), som blev erstattet af Det Forenede Kongeriges nye Supreme Court (højesteret) den 1. oktober 2009. Der offentliggøres ligeledes afgørelser af særlig interesse truffet af Sheriff Courts (lokale førsteinstansretter).

Straffedomstole

Der offentliggøres retspraksis fra Sheriff Courts og High Court of Justiciary, der er den øverste strafferetlige instans i Skotland.

Afgørelser i familie- og visse strafferetlige sager kan blive anonymiseret.

Retspraksis er blevet offentliggjort siden 1998. Når der er faldet en afgørelse, offentliggøres retspraksis normalt mellem 24 timer og to uger efter.

Juridiske databaser

Link åbner i nyt vindueDen skotske domstolsstyrelse har siden september 1998 offentliggjort afgørelser truffet af Sheriff Courts, Court of Session og High Court of Justiciary på sit websted. Der er to særskilte søgemuligheder, som omfatter Link åbner i nyt vindueCourt of Session og High Court of Justiciary og Link åbner i nyt vindueSheriff Courts. Der er gratis adgang til disse afgørelser.

Afgørelser fra Overhusets Appellate Committee er tilgængelige fra 14. november 1996 til 30. juli 2009. Der er gratis adgang til disse afgørelser.

Der findes også en række nationale juridiske arkiver og databaser.

"Link åbner i nyt vindueBailii"-databasen (British and Irish Legal Information Institute) indeholder en samling af afgørelserne afsagt af Court of Session siden 1879, High Court of Justiciary siden 1914, Sheriff Court siden 1998 og Link åbner i nyt vindueOverhuset siden 1838. Der er gratis adgang til disse afgørelser.

Link åbner i nyt vindueWebstedet for Bailii indeholder ligeledes oplysninger om afgørelser fra forskellige nævn i Det Forenede Kongerige:

 • Upper Tribunal, Administrative Appeals Chamber (forvaltningsretlig appelafdeling under øverste nævn)
 • Upper Tribunal, Finance and Tax (økonomi- og skatteafdeling under øverste nævn)
 • Upper Tribunal, Lands Chamber (ekspropriationsafdelingen under øverste nævn)
 • First-tier Tribunal, Health Education and Social Care Chamber (afdeling for sundhed, uddannelse og social omsorg under nævn af første instans)
 • First-tier Tribunal, Tax (skattenævn af første instans)
 • United Kingdom Competition Appeals Tribunal (Det Forenede Kongeriges konkurrenceankenævn)
 • UK Dispute Resolution Service (Det Forenede Kongeriges konfliktløsningsorgan)
 • Special Immigrations Appeals Commission (særligt ankenævn for immigrationssager)
 • United Kingdom Employment Appeal Tribunal (Det Forenede Kongeriges beskæftigelsesankenævn)
 • afgørelser fra Det Forenede Kongeriges Financial Services and Markets Tribunals (nævn for finansielle tjenesteydelser og finansielle markeder)
 • Det Forenede Kongeriges Asylum and Immigration Tribunal (asyl- og immigrationsnævn)
 • Det Forenede Kongeriges Information Tribunal, herunder National Security Appeals Panel (databeskyttelsesnævn, herunder appelpanel for sager vedrørende national sikkerhed)
 • afgørelser fra Det Forenede Kongeriges indkomstskattekommission
 • afgørelser fra Det Forenede Kongeriges kommission for social sikkerhed og børnebidrag
 • afgørelser fra Det Forenede Kongeriges VAT & Duties Tribunals (moms- og afgiftsnævn)
 1. afgørelser fra Det Forenede Kongeriges VAT & Duties Tribunals, Customs (moms- og afgiftsnævn, told)
 2. afgørelser fra Det Forenede Kongeriges VAT & Duties Tribunals, Excise (moms- og afgiftsnævn, punktafgifter)
 3. afgørelser fra Det Forenede Kongeriges VAT & Duties Tribunals, Insurance Premium Tax (moms- og afgiftsnævn, afgifter i forbindelse med forsikringspræmier)
 4. afgørelser fra Det Forenede Kongeriges VAT & Duties Tribunals, Landfill Tax (moms- og afgiftsnævn, afgifter i forbindelse med affaldsdeponering).

Relevante links

Baillii, Link åbner i nyt vindueOverhuset, Link åbner i nyt vinduewebstedet for Bailii, Link åbner i nyt vindueOverhuset, Link åbner i nyt vindueden skotske domstolsstyrelse, Link åbner i nyt vindueCourt of Session og High Court of Justiciary, Link åbner i nyt vindueSheriff Courts

Sidste opdatering: 06/06/2018

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.