Εθνική νομολογία

Τα δικαστήρια των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) εφαρμόζουν και ερμηνεύουν το δίκαιο των αντίστοιχων κρατών μελών καθώς και το δίκαιο της ΕΕ. Ως εκ τούτου, είναι προς το συμφέρον των πολιτών και των επαγγελματιών του δικαίου να έχουν πρόσβαση όχι μόνο στη νομολογία του δικού τους κράτους μέλους, αλλά και σε εκείνη των άλλων κρατών μελών της ΕΕ.

Τα περισσότερα κράτη μέλη διαθέτουν μία ή περισσότερες βάσεις δεδομένων που περιλαμβάνουν τις αποφάσεις και τις γνωμοδοτήσεις των δικαστηρίων τους, όσον αφορά το δίκαιο της ΕΕ, το εθνικό δίκαιο καθώς και το περιφερειακό ή/και το τοπικό δίκαιο. Οι πληροφορίες που διατίθενται στο διαδίκτυο μπορεί ορισμένες φορές να περιορίζονται σε συγκεκριμένα δικαστήρια (για παράδειγμα, τα ανώτατα δικαστήρια) ή σε συγκεκριμένα είδη αποφάσεων.

Μπορείτε να αναζητήσετε νομολογία κάποιου κράτους μέλους είτε μέσω βάσης δεδομένων του κράτους μέλους αυτού επιλέγοντας μία από τις σημαίες στη δεξιά πλευρά που θα σας ανακατευθύνει στην αντίστοιχη εθνική σελίδα είτε μέσω μίας από τις ευρωπαϊκές βάσεις δεδομένων (ο ακόλουθος κατάλογος δεν είναι εξαντλητικός):

  • JURE: βάση δεδομένων που δημιούργησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και περιλαμβάνει νομολογία σχετικά με τη δικαιοδοσία σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις, καθώς και την αναγνώριση και την εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων σε κράτος διαφορετικό από το κράτος έκδοσής τους. Συμπεριλαμβάνεται, λοιπόν, η νομολογία σχετικά με συναφείς διεθνείς συμβάσεις (π.χ. Σύμβαση των Βρυξελλών του 1968, Σύμβαση του Λουγκάνο του 1988) καθώς και η νομολογία της ΕΕ και των κρατών μελών.
  • Η Ένωση Συμβουλίων Επικρατείας και Ανωτάτων Διοικητικών Δικαστηρίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ACA Europe) παρέχει δύο βάσεις δεδομένων της νομολογίας των κρατών μελών που αφορούν την εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ και ονομάζονται «JuriFast» και «Dec.Nat». Παρέχονται οι αποφάσεις στην γλώσσα του πρωτοτύπου και σύνοψή τους στα αγγλικά και τα γαλλικά. Η βάση δεδομένων «Dec.Nat» περιέχει επίσης παραπομπές και αναλύσεις εθνικών αποφάσεων που παρέχει η Υπηρεσία Έρευνας και Τεκμηρίωσης του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  • Μέσω του δικτυακού τόπου του Δικτύου των Προέδρων των Ανωτάτων Δικαστηρίων της ΕΕ, μπορείτε να ανακατευθυνθείτε στους δικτυακούς τόπους μερικών εθνικών βάσεων δεδομένων (συμπεριλαμβανομένων και ορισμένων υποψηφίων προς ένταξη χωρών) που περιέχουν τη νομολογία των ανωτάτων δικαστηρίων των εν λόγω κρατών μελών.
  • Η ενημερωτική πύλη του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ περιλαμβάνει βάση δεδομένων των εθνικών αποφάσεων των δικαστηρίων και των ειδικών φορέων που σχετίζονται με ζητήματα δικαίου κατά των διακρίσεων.
  • CODICES: βάση δεδομένων που δημιουργήθηκε από την επονομαζόμενη Επιτροπή της Βενετίας του Συμβουλίου της Ευρώπης και περιλαμβάνει νομολογία σχετικά με συνταγματικού χαρακτήρα ζητήματα όχι μόνο των κρατών μελών της ΕΕ αλλά και άλλων μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Επιπλέον, η ευρωπαϊκή πύλη e-Justice παρέχει επίσης πληροφορίες σχετικά με τα διάφορα δικαστήρια των κρατών μελών.  Πολλά από τα δικαστήρια αυτά διαθέτουν δικτυακούς τόπους που περιλαμβάνουν βάσεις δεδομένων με τη δική τους νομολογία.

Τελευταία επικαιροποίηση: 17/11/2021

Για τη διαχείριση αυτής της ιστοσελίδας υπεύθυνη είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα σελίδα δεν απηχούν κατ’ ανάγκη την επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Παρακαλείσθε να συμβουλευθείτε την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου σχετικά με το καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας που διέπει τις σελίδες των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.