Εθνική νομολογία

Αυστρία

Στην παρούσα ενότητα παρέχονται πληροφορίες σχετικά με την αυστριακή νομολογία και τις συναφείς νομικές βάσεις δεδομένων.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Αυστρία

Διαδικτυακές βάσεις δεδομένων νομολογίας

Οι αποφάσεις των αυστριακών δικαιοδοτικών οργάνων δημοσιεύονται στο σύστημα νομικών πληροφοριών της Ομοσπονδίας (RIS), διατίθενται δε στη διεύθυνση http://www.ris.bka.gv.at/. Οι αποφάσεις των ανώτατων δικαστηρίων και των διοικητικών δικαστηρίων δημοσιεύονται στο σύνολό τους, ενώ οι αποφάσεις των υπολοίπων δικαστηρίων δημοσιεύονται κατά περίπτωση.

Το σύστημα νομικών πληροφοριών της Ομοσπονδίας (RIS) είναι μια ηλεκτρονική βάση δεδομένων την οποία διαχειρίζεται η Ομοσπονδιακή Καγκελαρία της Αυστρίας. Εξυπηρετεί ιδίως την αποστολή της δημοσιοποίησης των νομικών διατάξεων που πρέπει να δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ομοσπονδίας (Bundesgesetzblatt) και της παροχής πληροφοριών σχετικά με το δίκαιο της Δημοκρατίας της Αυστρίας.

Η πρόσβαση στο σύστημα RIS παρέχεται ελεύθερα (WAI-AΑ σύμφωνα με το πρότυπο WCAG 2.0).

Παρουσίαση των αποφάσεων / Τίτλοι

Ανώτατα δικαστήρια

Λοιπά δικαστήρια

Παρουσίαση των αποφάσεων με τίτλους

Ναι

Εν μέρει

Παράδειγμα τίτλου

Αριθμός σειράς RS0127077

Αριθμός αναφοράς 11 Os 87/11w

Ημερομηνία απόφασης 25.8.2011

Κείμενο τίτλου

Γενικά, ο κωδικός φακέλου αποτελείται από τα εξής στοιχεία: τον αριθμό του τμήματος, εν προκειμένω «11», τον κωδικό αναφοράς για το είδος της διαδικασίας, εν προκειμένω «Os», τον αύξοντα αριθμό, εν προκειμένω «87», και το έτος, εν προκειμένω «11». Στη συνέχεια, προστίθεται η ημερομηνία της απόφασης, εν προκειμένω «25.8.2011».

Αναγνωριστικό Ευρωπαϊκής Νομολογίας (ECLI)

Στην ενότητα αυτή θα βρείτε το Αναγνωριστικό Ευρωπαϊκής Νομολογίας (ECLI). Το εν λόγω αναγνωριστικό είναι ένας ενιαίος κωδικός αναγνώρισης για τις δικαστικές αποφάσεις που εκδίδονται στα κράτη μέλη της ΕΕ.

Μορφότυποι

Οι δικαστικές αποφάσεις είναι διαθέσιμες στους ακόλουθους μορφότυπους: XML, RTF, PDF και HTML.

Οικεία δικαστήρια και άλλα όργανα

Ανώτατα δικαστήρια

 • Ανώτατο Δικαστήριο (Oberster Gerichtshof)
 • Συνταγματικό Δικαστήριο (Verfassungsgerichtshof)
 • Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο (Verwaltungsgerichtshof)

Δικαστήρια και άλλα όργανα

 • Εφετεία (Oberlandesgerichte) και άλλα δικαστήρια (αστικά και ποινικά)
 • Ομοσπονδιακό Διοικητικό Δικαστήριο (Bundesverwaltungsgericht — BVwG)
 • Περιφερειακά διοικητικά δικαστήρια (Landesverwaltungsgerichte — LVwG)
 • Ομοσπονδιακό Φορολογικό Δικαστήριο (Bundesfinanzgericht — BFG) (εξωτερικό)
 • Αρχή Προστασίας Δεδομένων (Datenschutzbehörde) [πριν από το 2014: Επιτροπή Προστασίας Δεδομένων (Datenschutzkommission)]
 • Πειθαρχικές επιτροπές, Ανώτατη Πειθαρχική Επιτροπή (Disziplinaroberkommission), Επιτροπή Προσφυγών (Berufungskommission)
 • Αρχή Εποπτείας των Οργάνων Εκπροσώπησης του Προσωπικού (Personalvertretungsaufsichtsbehörde) [πριν από το 2014: Επιτροπή Εποπτείας των Οργάνων Εκπροσώπησης του Προσωπικού (Personalvertretungs-Aufsichtskommission)]
 • Επιτροπές ίσης μεταχείρισης από το 2014 και μετά
 • Επιτροπές ίσης μεταχείρισης από το 2008 και μετά (εξωτερικές)
 • Ανεξάρτητα διοικητικά δικαστήρια (Unabhängige Verwaltungssenate) (επιλεγμένες αποφάσεις από το 1991 έως το 2013, κατόπιν LVwG)
 • Δημοσιονομική τεκμηρίωση, Ανεξάρτητο Όργανο Φορολογικών Διαφορών (Unabhängiger Finanzsenat) (εξωτερικό· αποφάσεις έως το 2013, κατόπιν BFG)
 • Ανεξάρτητο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο Ασύλου (Unabhängiger Bundesasylsenat) (επιλεγμένες αποφάσεις από το 1998 έως το 2008)
 • Δικαστήριο Υποθέσεων Ασύλου (Asylgerichtshof — AsylGH) (αποφάσεις από τον Ιούλιο του 2008 έως το 2013, κατόπιν BVwG)
 • Ανεξάρτητη Αρχή Περιβαλλοντικών Υποθέσεων (Umweltsenat) (επιλεγμένες αποφάσεις από το 1994 έως το 2013, κατόπιν BVwG)
 • Ανώτατο Ομοσπονδιακό Συμβούλιο Τηλεπικοινωνιών (Bundeskommunikationssenat) (επιλεγμένες αποφάσεις από το 2001 έως το 2013, κατόπιν BVwG)
 • Αρχές ελέγχου δημόσιων συμβάσεων (Vergabekontrollbehörden) (επιλεγμένες αποφάσεις έως το 2013, κατόπιν BVwG)

Σημείωση: δεν ισχύουν όλες οι ακόλουθες απαντήσεις για όλα τα ανωτέρω δικαστήρια και δικαιοδοτικά όργανα

Άλλες διαδικασίες

Ανώτατα δικαστήρια

Λοιπά δικαστήρια

Υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες:

 • σχετικά με τα ένδικα μέσα;

Όχι

Όχι

 • σχετικά με το αν μια υπόθεση εκκρεμεί ακόμη;

Όχι

Όχι

 • σχετικά με το αποτέλεσμα διαδικασιών ένδικων μέσων;

Όχι

Ναι, στον βαθμό που δημοσιεύονται οι αποφάσεις των ανώτατων δικαστηρίων

 • σχετικά με την τελεσιδικία της απόφασης;

Δημοσιεύονται μόνο τελεσίδικες αποφάσεις.

Δημοσιεύονται μόνο τελεσίδικες αποφάσεις.

 • σχετικά με περαιτέρω διαδικασίες ενώπιον
 • άλλου εθνικού δικαστηρίου (π.χ. του Συνταγματικού Δικαστηρίου κ.λπ.);
 • του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης;
 • του Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων;
 • Ειδικές περιλήψεις των αποφάσεων του Ανώτατου Δικαστηρίου αναφέρουν αν εκκρεμούν ακόμη διαδικασίες ενώπιον άλλου εθνικού ή διεθνούς δικαστηρίου.

Ναι

Ναι

Ναι

Όχι

Όχι

Όχι

Κανόνες δημοσιότητας

σε εθνικό επίπεδο;

σε επίπεδο δικαστηρίων;

Υπάρχουν δεσμευτικοί κανόνες όσον αφορά τη δημοσιότητα των δικαστικών αποφάσεων;

Ναι

Ναι

Άρθρα 15 και 15a του νόμου για το Ανώτατο Δικαστήριο (OGH-Gesetz), άρθρο 48a του νόμου για την οργάνωση των δικαστηρίων (Gerichtsorganisationsgesetz — GOG), άρθρο 23 του νόμου για το Ομοσπονδιακό Φορολογικό Δικαστήριο (Bundesfinanzgerichtsgesetz — BFGG), άρθρο 20 του νόμου για το Ομοσπονδιακό Διοικητικό Δικαστήριο (Bundesverwaltungsgerichtsgesetz — BVwGG)

Ανώτατα δικαστήρια

Λοιπά δικαστήρια

Δημοσιοποιούνται όλες οι δικαστικές αποφάσεις ή μόνο επιλογή;

με λίγες εξαιρέσεις

μόνο μια μικρή επιλογή όσον αφορά τα πολιτικά και ποινικά δικαστήρια, όλες όσον αφορά τα διοικητικά δικαστήρια

Αν γίνεται επιλογή, ποια κριτήρια εφαρμόζονται;

Δημοσιεύεται το πλήρες κείμενο της απόφασης καθώς και περίληψή της.

Οι αποφάσεις του Ανώτατου Δικαστηρίου που απορρίπτουν ένδικο μέσο χωρίς αναλυτική αιτιολογία δεν δημοσιεύονται.

Δημοσιεύεται το πλήρες κείμενο της απόφασης καθώς και περίληψή της.

Οι αποφάσεις άλλων δικαστηρίων δημοσιεύονται αν η σημασία τους υπερβαίνει τη συγκεκριμένη υπόθεση.

Τελευταία επικαιροποίηση: 04/05/2023

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.