Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση γερμανικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Swipe to change

Εθνική νομολογία

Αυστρία

Στην παρούσα ενότητα παρέχεται επισκόπηση της νομολογίας της Αυστρίας καθώς και περιγραφή και σύνδεσμοι προς συναφείς βάσεις δεδομένων νομολογίας.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Αυστρία
Δεν υπάρχει επίσημη μετάφραση στη γλώσσα που επιλέξατε.
Εδώ μπορείτε να βρείτε αυτόματη μετάφραση αυτού του περιεχομένου. Λάβετε υπόψη σας ότι η αυτόματη μετάφραση παρέχει μόνο το γενικό του νόημα. Ο ιδιοκτήτης της σελίδας αυτής δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για την ποιότητα αυτής της μετάφρασης, που έγινε από μηχανή.

Διαδικτυακές βάσεις δεδομένων νομολογίας

Οι αποφάσεις των αυστριακών δικαιοδοτικών οργάνων δημοσιεύονται στο σύστημα νομικών πληροφοριών της Ομοσπονδίας (RIS) και για την πρόσβαση σε αυτές μπορεί να ανατρέχει κανείς στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.ris.bka.gv.at/.

Το σύστημα νομικών πληροφοριών της Ομοσπονδίας (RIS) είναι μια ηλεκτρονική βάση δεδομένων την οποία διαχειρίζεται η Ομοσπονδιακή Καγκελαρία της Αυστρίας. Εξυπηρετεί ιδίως την αποστολή της δημοσιοποίησης των νομικών διατάξεων που πρέπει να γνωστοποιούνται στη Bundesgesetzblatt (Επίσημη Εφημερίδα της Ομοσπονδίας) και της παροχής πληροφοριών σχετικά με το δίκαιο της Δημοκρατίας της Αυστρίας.

Η πρόσβαση στο σύστημα RIS παρέχεται ελεύθερα (WAI-A σύμφωνα με το πρότυπο WCAG 1.0).

Παρουσίαση των αποφάσεων / Τίτλοι

Ανώτατα Δικαστήρια

Άλλα δικαστήρια

Παρουσίαση της νομολογίας με τίτλους

Ναι

Ναι

Παράδειγμα τίτλου (-ων)

Aριθμός σειράς   RS0127077

Αριθμός αναφοράς 11 Os 87/11w

Ημερομηνία απόφασης     25.8.2011

Κείμενο τίτλου

Ο κωδικός φακέλου αποτελείται γενικά από τα εξής στοιχεία: τον αριθμό του τμήματος «11», τον κωδικό αναφοράς για το είδος της διαδικασίας «Os», τον αύξοντα αριθμό «87» και το έτος 11. Στη συνέχεια, προστίθεται η ημερομηνία της απόφασης: 25.8.2011.

Αναγνωριστικό Ευρωπαϊκής Νομολογίας (ECLI)

Στην ενότητα αυτή θα βρείτε το Αναγνωριστικό Ευρωπαϊκής Νομολογίας (ECLI). Εν προκειμένω πρόκειται για τον ενιαίο κωδικό αναγνώρισης για τις δικαστικές αποφάσεις στο εσωτερικό των κρατών μελών της ΕΕ.

Μορφότυποι

Οι δικαστικές αποφάσεις είναι διαθέσιμες στους ακόλουθους μορφότυπους : XML, RTF, PDF και HTML.

Δικαστήρια που ενέχονται και άλλοι φορείς

Ανώτατα Δικαστήρια

 • Ανώτατο Δικαστήριο
 • Ανώτατο συνταγματικό Δικαστήριο
 • Ανώτατο διοικητικό Δικαστήριο
 • Ανώτατο δικαστήριο Ασύλου

Δικαστήρια και άλλοι φορείς

 • Ανώτερα περιφερειακά εφετεία και άλλα δικαστήρια (αστικού και ποινικού δικαίου)
 • Ομοσπονδιακό Διοικητικό Δικαστήριο (BVwG)
 • Περιφερειακά διοικητικά δικαστήρια (LVwG)
 • Ομοσπονδιακό Φορολογικό Δικαστήριο (εξωτερικό όργανο)
 • Αρχή προστασίας δεδομένων (πριν από το 2014: Επιτροπή προστασίας δεδομένων)
 • Πειθαρχικές Επιτροπές, Ανώτερη Πειθαρχική Επιτροπή, Επιτροπή Προσφυγών
 • Αρχή εποπτείας των εκπροσώπων του προσωπικού (πριν από το 2014: Επιτροπή εποπτείας των εκπροσώπων του προσωπικού)
 • Επιτροπές ίσης μεταχείρισης από το 2014
 • Επιτροπές ίσης μεταχείρισης από το 2008 (εξωτερικό όργανο)
 • Ανεξάρτητα Διοικητικά Δικαστήρια
 • Φορολογική τεκμηρίωση, Ανεξάρτητο Φορολογικό Δικαστήριο (εξωτερικό όργανο) Ανώτατο Δικαστήριο Ασύλου (AsylGH)
 • Ανεξάρτητο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο Ασύλου
 • Δικαστήριο περιβαλλοντικών υποθέσεων
 • Ομοσπονδιακό Δικαστήριο Επικοινωνιών
 • Υπηρεσίες ελέγχου των διαδικασιών ανάθεσης συμβάσεων

Σημείωση: δεν ισχύουν όλες οι απαντήσεις που παρέχονται στη συνέχεια για όλα τα προαναφερθέντα δικαστήρια και δικαστικά όργανα.

Περαιτέρω διαδικασίες

Ανώτατα Δικαστήρια

Άλλα Δικαστήρια

Υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες:

 • σχετικά με τα ένδικα μέσα;

Όχι

Όχι

 • σχετικά με το κατά πόσον μια υπόθεση εκκρεμεί ακόμη;

Όχι

Όχι

 • σχετικά με τα αποτελέσματα των ένδικων μέσων;

Όχι

Όχι

 • σχετικά με την τελεσιδικία της απόφασης;

Δημοσιεύονται μόνον οι τελεσίδικες αποφάσεις.

Δημοσιεύονται μόνον οι τελεσίδικες αποφάσεις.

 • σχετικά με περαιτέρω διαδικασίες ενώπιον
  • o άλλου εθνικού δικαστηρίου (Συνταγματικό Δικαστήριο κ.λπ.);
  • o του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων;
  • o του Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων;
 • Ειδικές περιλήψεις των αποφάσεων του Ανώτατου Δικαστηρίου αναφέρουν ότι εκκρεμούν ακόμα διαδικασίες ενώπιον άλλου εθνικού ή διεθνούς ανώτερου δικαστηρίου

Ναι

Ναι

Ναι

Όχι

Όχι

Όχι

Κανόνες δημοσιότητας

σε εθνικό επίπεδο;

σε επίπεδο δικαστηρίων;

Υπάρχουν δεσμευτικοί κανόνες όσον αφορά τη δημοσιότητα των δικαστικών αποφάσεων;

Ναι

Ναι

Άρθρα 15 και 15a του νόμου για το Ανώτατο Δικαστήριο ( Νόμος OGH), άρθρο 48a Νόμος Οργάνωσης Δικαστηρίων (GOG), άρθρο 19 του Νόμου για το Ανώτατο Δικαστήριο Ασύλου (AsylgerichtshofG)

Ανώτατα Δικαστήρια

Άλλα δικαστήρια

Δημοσιοποιούνται όλες οι δικαστικές αποφάσεις ή μόνον επιλογή;

μόνον επιλογή

μόνον επιλογή

Εφόσον γίνεται επιλογή, ποια κριτήρια εφαρμόζονται;

Δημοσιεύεται το πλήρες κείμενο της απόφασης καθώς και η περίληψή της.

Οι αποφάσεις του Ανώτατου Δικαστηρίου που απορρίπτουν την προσφυγή χωρίς εμπεριστατωμένη αιτιολόγηση δεν δημοσιεύονται.

Οι αποφάσεις άλλων δικαστηρίων δημοσιεύονται εάν η σημασία τους υπερβαίνει τη συγκεκριμένη υπόθεση.

Δημοσιεύεται το πλήρες κείμενο της απόφασης καθώς και η περίληψή της.

Οι αποφάσεις του Ανώτατου Δικαστηρίου που απορρίπτουν την προσφυγή χωρίς εμπεριστατωμένη αιτιολόγηση δεν δημοσιεύονται.

Οι αποφάσεις άλλων δικαστηρίων δημοσιεύονται εάν η σημασία τους υπερβαίνει τη συγκεκριμένη υπόθεση.

Τελευταία επικαιροποίηση: 17/03/2021

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.