Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση γαλλικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες: ολλανδικά
Swipe to change

Εθνική νομολογία

Βέλγιο

Στη σελίδα αυτή γίνεται ανασκόπηση των πηγών νομολογίας και του περιεχομένου τους, καθώς και την παραπομπή στις αντίστοιχες τράπεζες δεδομένων.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Βέλγιο
Δεν υπάρχει επίσημη μετάφραση στη γλώσσα που επιλέξατε.
Εδώ μπορείτε να βρείτε αυτόματη μετάφραση αυτού του περιεχομένου. Λάβετε υπόψη σας ότι η αυτόματη μετάφραση παρέχει μόνο το γενικό του νόημα. Ο ιδιοκτήτης της σελίδας αυτής δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για την ποιότητα αυτής της μετάφρασης, που έγινε από μηχανή.

Διαθέσιμοι δικτυακοί τόποι

Ο δικτυακός τόπος JURIDAT επιτρέπει την έρευνα στη βελγική νομολογία.

Παρουσίαση των αποφάσεων, περιλήψεις

Γενικά, προηγείται των αποφάσεων κατάλογος βασικών λέξεων ή περίληψη και ακολουθεί σύνοψη των σημαντικότερων νομικών σημείων και των παραπομπών σε νομούς ή σε προηγούμενες αποφάσεις.

Παράδειγμα:

Κατάλογος βασικών λέξεων ή περίληψη : αθλητικοί αγώνες - αγώνες ποδοσφαίρου - ασφάλεια - αδίκημα - διοικητική κύρωση - προσφυγή ενώπιον του πταισματοδικείου - δικαιώματα υπεράσπισης - παραβίαση - ένσταση - απόρριψη του αιτήματος - επανάληψη της συζήτησης - καθήκοντα του δικαστή

Σύνοψη: ο δικαστής υποχρεούται να διατάξει την επανάληψη της συζήτησης πριν απορρίψει, εν όλω ή εν μέρει, αίτημα που θεμελιώνεται στην ένσταση ότι οι διάδικοι δεν κλήθηκαν ενώπιον του, όπως η παραβίαση των δικαιωμάτων υπεράσπισης σε διαδικασία από αποβλέπει στην επιβολή διοικητικής κύρωσης δυνάμει του νόμου της 21ης Δεκεμβρίου 1998 για την ασφάλεια κατά τους αγώνες ποδοσφαίρου (1) (2). (1) Βλ. αποφάσεις του Ακυρωτικού Δικαστηρίου της 26ης Δεκεμβρίου 1986, RG 5176, Pas., 1987, n° 258, της 3ης Απριλίου  1998, RG C.97.0087.F, Pas., 1998, n° 191 και της 17ης Μαΐου 2002, RG C.01.0330.F, Pas., 2002, n° 303. (2) άρθρο 26, παράγραφοι 1 και 2, του νόμου της 21ης Δεκεμβρίου 1998, όπως ίσχυε πριν την τροποποίησή του με το νόμο της 25ης Απριλίου 2007.

Δικαστήρια των οποίων δημοσιεύεται η νομολογία

  • Ανώτατο Δικαστήριο
  • τακτικά δικαστήρια
  • ειδικά δικαστήρια

Παρακολούθηση τρεχουσών διαδικασιών

Ανώτατο Δικαστήριο

Άλλα δικαστήρια

Δίδονται πληροφορίες για:

Την ύπαρξη ενδίκου μέσου;

Ναι

Ναι

Το αν η υπόθεση συνεχίζει να εκκρεμεί;

Ναι

Όχι

Το αποτέλεσμα ενδίκου μέσου;

Ναι

Όχι

Τον αμετάκλητο και τελεσίδικο χαρακτήρα αποφάσεως;

Όχι

Όχι

Το γεγονός ότι η διαδικασία μπορεί να συνεχιστεί ενώπιον

  Άλλου δικαστηρίου (Συνταγματικό Δικαστήριο…);

  Του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης;

  Του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου;

Ναι

Ναι

Ναι /Όχι

Ναι /Όχι

Ναι /Όχι

Ναι /Όχι


Κανόνες δημοσίευσης

Σε εθνικό επίπεδο;

Για τις αποφάσεις ορισμένων δικαστηρίων;

Υπάρχουν δεσμευτικοί κανόνες για τη δημοσίευση των δικαστικών αποφάσεων;

Όχι

Όχι


Υπάρχουν κανόνες συμπεριφοράς που δεν είναι δεσμευτικοί

Ανώτατο Δικαστήριο

Άλλα δικαστήρια

Δημοσιεύεται το πλήρες κείμενο ή απόσπασμα;

Απόσπασμα

Απόσπασμα

Αν δημοσιεύεται απόσπασμα, με ποια κριτήρια επιλέγεται;

Το κοινωνικό και νομικό ενδιαφέρον

Το κοινωνικό και νομικό ενδιαφέρον


Σχετικοί σύνδεσμοι

Juridat

Ομοσπονδιακή δημόσια υπηρεσία Δικαιοσύνης

Τελευταία επικαιροποίηση: 06/08/2019

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.