Εθνική νομολογία

Βουλγαρία

Στην παρούσα ενότητα παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τη βουλγαρική νομολογία, καθώς και περιγραφές συναφών βάσεων δεδομένων νομολογίας και σύνδεσμοι προς αυτές.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Βουλγαρία

Η δικαιοσύνη απονέμεται από το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο, το Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο, τα εφετεία, τα επαρχιακά δικαστήρια, τα στρατιωτικά δικαστήρια και τα περιφερειακά δικαστήρια. Οι καταδικαστικές και λοιπές αποφάσεις τηρούνται στις πληροφοριακές βάσεις δεδομένων των οικείων δικαστηρίων, τόσο σε έντυπη όσο και σε ηλεκτρονική μορφή.

Το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο είναι το ανώτατο δικαιοδοτικό όργανο σε ποινικές, εμπορικές και αστικές υποθέσεις. Δυνάμει του άρθρου 124 του Συντάγματος της Βουλγαρίας, το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο ασκεί ανώτατη δικαστική εποπτεία της ορθής και ομοιόμορφης εφαρμογής του νόμου από όλα τα δικαστήρια. Η δικαιοδοσία του καλύπτει ολόκληρη τη βουλγαρική επικράτεια.

Το Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο ασκεί ανώτατη δικαστική εποπτεία της ορθής και ομοιόμορφης εφαρμογής του νόμου από τα διοικητικά δικαστήρια.

Το Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο έχει αρμοδιότητα να εκδικάζει:

 1. τις προσφυγές κατά κανονιστικών πράξεων, με εξαίρεση εκείνες που εκδίδονται από τα δημοτικά συμβούλια·
 2. τις προσφυγές κατά πράξεων του Υπουργικού Συμβουλίου, του πρωθυπουργού, των αντιπροέδρων της κυβέρνησης και των υπουργών οι οποίες έχουν εκδοθεί κατ' ενάσκηση των συνταγματικών τους καθηκόντων και εκτελεστικών εξουσιών· στις περιπτώσεις που προβλέπονται από τον νόμο και όταν οι εν λόγω αρχές έχουν μεταβιβάσει τις εξουσίες τους στους οικείους υπαλλήλους, οι διοικητικές πράξεις που εκδίδονται από αυτούς προσβάλλονται ενώπιον του οικείου διοικητικού δικαστηρίου·
 3. τις προσφυγές κατά αποφάσεων του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου·
 4. τις προσφυγές κατά πράξεων της Εθνικής Τράπεζας της Βουλγαρίας και των οργάνων της·
 5. τις αιτήσεις αναίρεσης και τις εφέσεις κατά αποφάσεων που έχουν εκδοθεί σε πρώτο βαθμό·
 6. τις εφέσεις διαδίκων κατά αποφάσεων και διατάξεων·
 7. τις αιτήσεις αναίρεσης τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων σε διοικητικές υποθέσεις·
 8. τις προσφυγές κατά των άλλων πράξεων που ορίζονται από τον νόμο.

Νομολογία διαθέσιμη σε ιστότοπο

Το Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο διαθέτει ιστότοπο από τις αρχές του 2002. Ο ιστότοπος δημιουργήθηκε για να καλυφθούν οι ανάγκες των φυσικών προσώπων, των νομικών προσώπων και των διοικητικών φορέων που χρειάζονται εύκολη πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τη δικαστική δραστηριότητα του Δικαστηρίου.

Η νομολογία είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο του Δικαστηρίου. Για την πρόσβαση στη βάση δεδομένων απαιτείται απλή εγγραφή, την οποία μπορεί να πραγματοποιήσει ο καθένας (όνομα χρήστη και κωδικός πρόσβασης).

Το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο διαθέτει ιστότοπο ο οποίος παρέχει άμεση πρόσβαση στην πληροφοριακή βάση δεδομένων του Ανώτατου Δικαστηρίου.

Παρουσίαση των αποφάσεων / Τίτλοι

Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο

Δεν υπάρχουν τίτλοι/κεφαλίδες στο διαδίκτυο που να οδηγούν στις αποφάσεις ή σε άλλες δραστηριότητες του Ανώτατου Διοικητικού Δικαστηρίου. Οι πράξεις δημοσιεύονται με τον αριθμό τους, την ημερομηνία έκδοσής τους και τον αριθμό της υπόθεσης την οποία αφορούν, για παράδειγμα:

Απόφαση αριθ. 5908 της 23.6.2005 στην υπόθεση αριθ. 4242/2005

Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο

Οι αποφάσεις εκδίδονται σε έντυπη μορφή και δημοσιεύονται στο Δελτίο, στην Επετηρίδα και στον ιστότοπο του Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου της Βουλγαρίας.

Η αναζήτηση είναι δυνατή με τα εξής κριτήρια: τα στοιχεία του δικαστηρίου και τα ονόματα των διαδίκων της υπόθεσης· τον αριθμό της υπόθεσης που έχει καταχωριστεί στο Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο· τον αριθμό της υπόθεσης στο τμήμα του Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου.

Το πλήρες κείμενο των αποφάσεων που έχουν εκδοθεί από την 1η Οκτωβρίου 2008 και μετά (με απαλοιφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα) είναι διαθέσιμο μέσω συνδέσμου στο κάτω μέρος της σελίδας αποτελεσμάτων αναζήτησης.

Ενημερωτικά δελτία και δελτία Τύπου του Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου της Βουλγαρίας δημοσιεύονται τακτικά στην ενότητα δελτίων Τύπου του ιστοτόπου του. Οι αποφάσεις σε υποθέσεις σημαντικού δημόσιου ενδιαφέροντος δημοσιεύονται σε αυτήν την ενότητα, καθώς και στην πληροφοριακή βάση δεδομένων του Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου.

Μορφότυποι

Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο

Η νομολογία διατίθεται στον ιστότοπο του Ανώτατου Διοικητικού Δικαστηρίου σε μορφότυπο HTML.

Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο

Η νομολογία διατίθεται στον ιστότοπο του Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου σε μορφότυπο PDF.

Δικαστήρια

Περαιτέρω διαδικασίες


Ανώτατα δικαστήρια – Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο και Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο

Άλλα δικαστήρια

Υπάρχουν επίσης διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με:

 • το αν έχει ασκηθεί ένδικο μέσο;

Ναι

Ναι

 • το αν μια υπόθεση εκκρεμεί ακόμη;

Ναι

Ναι

 • το αποτέλεσμα ένδικου μέσου;

Ναι

Ναι

 • το αμετάκλητο απόφασης;

Ναι

Ναι

 • το τυχόν γεγονός ότι η υπόθεση συνεχίζεται ενώπιον:

άλλου εθνικού δικαστηρίου (π.χ. του Συνταγματικού Δικαστηρίου κ.λπ.);

του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης;

του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων;

Άνευ αντικειμένου

Άνευ αντικειμένου


Κανόνες δημοσίευσης


Σε εθνικό επίπεδο

Σε επίπεδο δικαστηρίου

Υπάρχουν δεσμευτικοί κανόνες όσον αφορά τη δημοσίευση της νομολογίας;

Ναι – Άρθρο 64 παράγραφος 1 του νόμου περί δικαστικού συστήματος

ΝαιΑνώτατα Δικαστήρια

Άλλα δικαστήρια

Δημοσιεύεται το σύνολο της νομολογίας ή μόνο επιλογή της;

Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο και Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο – πλήρης νομολογία

Πλήρης νομολογία / μόνο επιλογή

Ποια κριτήρια εφαρμόζονται για την επιλογή;

Άνευ αντικειμένου

Άνευ αντικειμένου

Τελευταία επικαιροποίηση: 08/05/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.