Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση βουλγαρικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Swipe to change

Εθνική νομολογία

Βουλγαρία

Το παρόν τμήμα σας παρέχει επισκόπηση της βουλγαρικής νομολογίας καθώς και περιγραφή των αντίστοιχων βάσεων δεδομένων νομολογίας και τους σχετικούς συνδέσμους. Το Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο (ΑΔΔ) ασκεί τη γενική επιτήρηση της ακριβούς και αμερόληπτης εφαρμογής των νόμων στη διοικητική δικαιοσύνη. Το ΑΔΔ ασχολείται με τις καταγγελίες και αμφισβητήσεις πράξεων του Συμβουλίου των Υπουργών, του Πρωθυπουργού, του Αναπληρωτή Πρωθυπουργού, των υπουργών, των προϊσταμένων άλλων οργάνων που υπάγονται άμεσα στο Συμβούλιο των Υπουργών, πράξεων του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου, πράξεων της Εθνικής Τράπεζας της Βουλγαρίας, πράξεων των διοικητών περιφερειών και άλλων πράξεων που ορίζονται στο νόμο. Το δικαστήριο λαμβάνει αποφάσεις σε διαφορές σχετικά με τη νομιμότητα των παραπεμπόμενων σε αυτό νομοθετικών πράξεων. Ως ακυρωτικό δικαστήριο εξετάζει δικαστικές αποφάσεις επί διοικητικών υποθέσεων και ασχολείται με αιτήσεις ανατροπής ισχυουσών δικαστικών αποφάσεων που αφορούν διοικητικές υποθέσεις. Το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο (ΑΑΔ) αποτελεί το ανώτατο δικαστικό όργανο σε ποινικές, εμπορικές και αστικές υποθέσεις. Η δικαιοδοσία του καλύπτει το σύνολο του εδάφους της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας. Η δικαιοσύνη απονέμεται από ένα Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο, ένα Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο, εφετεία, περιφερειακά δικαστήρια, στρατιωτικά δικαστήρια και περιφερειακά δικαστήρια. Οι αποφάσεις κάθε είδους αποθηκεύονται σε βάσεις δεδομένων των αντίστοιχων δικαστηρίων, τόσο σε χαρτί όσο και σε ηλεκτρονική μορφή.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Βουλγαρία
Δεν υπάρχει επίσημη μετάφραση στη γλώσσα που επιλέξατε.
Εδώ μπορείτε να βρείτε αυτόματη μετάφραση αυτού του περιεχομένου. Λάβετε υπόψη σας ότι η αυτόματη μετάφραση παρέχει μόνο το γενικό του νόημα. Ο ιδιοκτήτης της σελίδας αυτής δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για την ποιότητα αυτής της μετάφρασης, που έγινε από μηχανή.

Δημοσίευση της νομολογίας σε ιστότοπο

Το Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο διαθέτει ιστότοπο από τις αρχές του έτους 2002. Ο ιστότοπος δημιουργήθηκε προς ανταπόκριση στις ανάγκες φυσικών και νομικών προσώπων και διοικητικών οργάνων που απαιτούν ευχερή πρόσβαση στις πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες του δικαστηρίου.

Η νομολογία είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο του δικαστηρίου. Η πρόσβαση στη βάση δεδομένων υπόκειται σε εγγραφή, που είναι τυποποιημένη και δωρεάν (όνομα χρήστη και κωδικός πρόσβασης).

Το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο διαθέτει ιστότοπο που παρέχει απευθείας πρόσβαση στη βάση δεδομένων του Ανώτατου Δικαστηρίου.

Παρουσίαση των αποφάσεων/Επικεφαλίδες

Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο

Δεν υπάρχει τίτλος ή επικεφαλίδα που να εισάγει τις αποφάσεις ή άλλες δραστηριότητες του Ανώτατου Διοικητικού Δικαστηρίου στο Διαδίκτυο. Κάθε απόφαση εμφανίζεται με τον αριθμό, την ημερομηνία έκδοσης και τον αριθμό της υπόθεσης την οποία αφορά, λ.χ. :

«Решение №5908 от 23.06.2005 по Дело №4242/2005»

Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο

Οι αποφάσεις εκδίδονται σε χαρτί και δημοσιεύονται στο δελτίο, την επετηρίδα και τον ιστότοπο του Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας.

Υπάρχουν οι ακόλουθες δυνατότητες αναζήτησης : βάσει της ημερομηνίας εκδίκασης και των ονομάτων των διαδίκων, βάσει του αριθμού που έλαβε η υπόθεση όταν υποβλήθηκε στο Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο, βάσει του αριθμού που έλαβε η υπόθεση όταν ανατέθηκε σε τμήμα του Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου.

Το πλήρες κείμενο των αποφάσεων (χωρίς τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα) που εκδόθηκαν μετά την 1η Οκτωβρίου 2008 είναι προσιτό μέσω του συνδέσμου στο κάτω μέρος της σελίδας «αποτέλεσμα της αναζήτησης».

Ειδήσεις και ανακοινωθέντα τύπου του Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας δημοσιεύονται τακτικά στο τμήμα «υπηρεσία τύπου» του ιστοτόπου του Ανώτατου Δικαστηρίου. Οι αποφάσεις σε υποθέσεις μείζονος σημασίας δημοσιεύονται στο τμήμα αυτό καθώς και στη βάση δεδομένων του Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου.

Μορφές

Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο

Η νομολογία είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο του ΑΔΔ σε μορφή HTML.

Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο

Η νομολογία είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο του ΑΑΔ σε μορφή PDF.

Σχετικά δικαστήρια

Περαιτέρω διαδικασίες

Ανώτατα δικαστήρια - ΑΔΔ & ΑΑΔ

Λοιπά δικαστήρια

Υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες :

  • για τις προσφυγές;

Ναι

Ναι

  • για το κατά πόσον εκκρεμεί μια υπόθεση;

Ναι

Ναι

  • για το αποτέλεσμα των προσφυγών;

Ναι

Ναι

  • για το ανέκκλητο της απόφασης;

Ναι

Ναι

  • για περαιτέρω διαδικασίες ενώπιον :               

  άλλου εθνικού δικαστηρίου (Συνταγματικού Δικαστηρίου …);

  του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου;

  του Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων;

δ.ε.

δ.ε.


Κανόνες δημοσίευσης

Σε εθνικό επίπεδο;

Σε επίπεδο δικαστηρίων;

Υπάρχουν δεσμευτικοί κανόνες για τη δημοσίευση της νομολογίας;

Ναι – το άρθρο 64 παράγραφος 1 του νόμου περί δικαστικού συστήματος

ΝαιΑνώτατα δικαστήρια

Λοιπά δικαστήρια

Δημοσιεύεται πλήρης νομολογία ή απλώς επιλογή;

ΑΔΔ & ΑΑΔ - πλήρης νομολογία

Πλήρης νομολογία/απλώς επιλογή

Σε περίπτωση επιλογής τι είδους κριτήρια εφαρμόζονται;

δ.ε.

δ.ε.


Τελευταία επικαιροποίηση: 17/12/2018

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.