Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση κροατικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Swipe to change

Εθνική νομολογία

Κροατία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Κροατία

Βάση δεδομένων του ανώτατου δικαστηρίου της Δημοκρατίας της Κροατίας

Η «SuPra» περιλαμβάνει όλες τις αποφάσεις του ανωτάτου δικαστηρίου ((Vrhovni sud Republike Hrvatske) από την 1η Ιανουαρίου 1990. Εκτός από τις αποφάσεις του ανώτατου δικαστηρίου, περιέχει τις σημαντικότερες αποφάσεις των άλλων δικαστηρίων της Δημοκρατίας της Κροατίας.

Μια πιο πρόσφατη βάση δεδομένων νομολογίας, με τίτλο «SupraNova», περιλαμβάνει τις αποφάσεις πρωτοδικείων, επαρχιακών δικαστηρίων, εμποροδικείων, του ανώτατου εμποροδικείου, του ανώτατου πταισματοδικείου και του ανώτατου δικαστηρίου της Δημοκρατίας της Κροατίας.

Οι ακόλουθες πληροφορίες είναι προσβάσιμες για κάθε απόφαση: το όνομα του δικαστηρίου που εξέδωσε την απόφαση, η ονομασία του τμήματος, το είδος της υπόθεσης, η ημερομηνία της απόφασης και η ημερομηνία δημοσίευσης, μαζί με το πλήρες κείμενο σε μορφότυπους DOC, PDF και HTML. Όλες οι αποφάσεις που έχουν εκδοθεί από την 1η Ιανουαρίου 2004 διαθέτουν σχετικό ευρετήριο πληροφοριών καθώς και το πλήρες κείμενο.

Οι νομικές θέσεις δημοσιεύονται για ιδιαίτερα σημαντικές και ενδιαφέρουσες αποφάσεις.

Το πλήρες κείμενο που δημοσιεύεται για το ευρύ κοινό διαφέρει από το πρωτότυπο κείμενο με σκοπό την προστασία της ιδιωτικής ζωής των διαδίκων της διαδικασίας. Αυτό γίνεται με την απαλοιφή όλων των πληροφοριών σχετικά με την ταυτότητα των φυσικών και νομικών προσώπων σύμφωνα με τους Κανόνες για τη διασφάλιση της ανωνυμίας των δικαστικών αποφάσεων και τις οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο εξασφαλίζεται η ανωνυμία των δικαστικών αποφάσεων του προέδρου του ανώτατου δικαστηρίου της Δημοκρατίας της Κροατίας

Οι κανόνες που έχουν θεσπιστεί για τη δημοσίευση των δικαστικών αποφάσεων ορίζουν ότι:

  1. εναπόκειται στα ίδια τα δικαστήρια να επιλέγουν τις πλέον σημαντικές αποφάσεις για δημοσιοποίηση, και
  2. οι αποφάσεις των κατώτερων δικαστηρίων που επικαλείται το ανώτατο δικαστήριο της Δημοκρατίας της Κροατίας πρέπει να δημοσιεύονται, σύμφωνα με το άρθρο 396α του νόμου περί πολιτικής δικονομίας

Το ανώτατο διοικητικό δικαστήριο της Δημοκρατίας της Κροατίας (Visoki upravni sud Republike Hrvatske) διαθέτει επί του παρόντος δύο τμήματα (το τμήμα συντάξεων, αναπηρίας και υγείας και το τμήμα χρηματοπιστωτικού, εργατικού και περιουσιακού δικαίου) και ένα συμβούλιο επιφορτισμένο με την αξιολόγηση της νομιμότητας των γενικών νομοθετικών πράξεων.

Η υπηρεσία για την παρακολούθηση και την εξέταση της νομολογίας καθενός από τα εν λόγω τμήματα, σε συνεργασία με τον επικεφαλής του σχετικού τμήματος, προβαίνει στην επιλογή των σχετικών αποφάσεων κάθε μήνα. Στο τέλος του έτους, ο επικεφαλής του τμήματος και η υπηρεσία για την παρακολούθηση και την εξέταση της νομολογίας συνέρχονται για να επιλέξουν τις πιο σημαντικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί από το δικαστήριο, και προετοιμάζουν το δελτίο του ανωτάτου διοικητικού δικαστηρίου της Δημοκρατίας της Κροατίας που δημοσιεύεται τακτικά κάθε έτος.

Οι νομικές θέσεις των αποφάσεων που περιέχονται στο δελτίο δημοσιεύονται επίσης στον δικτυακό τόπο του ανωτάτου διοικητικού δικαστηρίου της Δημοκρατίας της Κροατίας στον αντίστοιχο τομέα όπου υπάγονται.

Όλες οι αποφάσεις του Συμβουλίου για την εκτίμηση της νομιμότητας των γενικών νομοθετικών πράξεων δημοσιεύονται στον δικτυακό τόπο του ανωτάτου διοικητικού δικαστηρίου της Δημοκρατίας της Κροατίας.

Τελευταία επικαιροποίηση: 04/12/2015

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.