Εθνική νομολογία

Τσεχία

Η παρούσα ενότητα παρέχει επισκόπηση της νομολογίας της Τσεχικής Δημοκρατίας καθώς και περιγραφή και συνδέσμους προς συναφείς βάσεις δεδομένων νομολογίας.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Τσεχία

Νομολογία διαθέσιμη στο διαδίκτυο

Η νομολογία διατίθεται στο κοινό μέσω του δικτυακού τόπου του Υπουργείου Δικαιοσύνης https://www.justice.cz/, (σύνδεσμος «Judikatura» (νομολογία)).

Κάθε ένα από τα ακόλουθα δικαστήρια τηρεί βάση δεδομένων με τη δική του νομολογία:

  • το Συνταγματικό Δικαστήριο (Ústavní soud)
  • το Ανώτατο Δικαστήριο (Nejvyšší soud)
  • το Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο (ΑΔΔ) (Nejvyšší správní soud).

Περιλήψεις όλων των αποφάσεων που εκδίδονται από το ΑΔΔ δημοσιεύονται, χωρίς τα στοιχεία των διαδίκων, στον δικτυακό τόπο του ΑΔΔ. Για ορισμένες από τις αποφάσεις του ΑΔΔ, καθώς και για κάποιες αποφάσεις των κατώτερων διοικητικών δικαστηρίων, οι οποίες επιλέγονται από την ολομέλεια του ΑΔΔ, ανάλογα με τη σημασία τους, παρέχονται πιο αναλυτικά στοιχεία.

Παρουσίαση των αποφάσεων / Τίτλοι

Οι αποφάσεις δημοσιεύονται στους δικτυακούς τόπους των αντίστοιχων ανώτατων δικαστηρίων.

Μορφότυποι

Η νομολογία διατίθεται σε μορφότυπο html.

Οικεία δικαστήρια

Αφορά τα εξής δικαστήρια:

Περαιτέρω διαδικασίες

Ανώτατο Δικαστήριο

Άλλα δικαστήρια

Διατίθενται πληροφορίες

για τα ένδικα μέσα;

Όχι

Ναι (https://www.justice.cz/, σύνδεσμος InfoSoud)

για το εάν εκκρεμεί μια υπόθεση;

Όχι

Ναι (InfoSoud)

για το αποτέλεσμα των ένδικων μέσων;

Όχι

Ναι (InfoSoud)

για το ανέκκλητο μιας απόφασης;

Όχι

Όχι

για την κίνηση περαιτέρω διαδικασιών ενώπιον

άλλου εγχώριου δικαστηρίου (π.χ. Συνταγματικό Δικαστήριο);

του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης;

του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου;

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Κανόνες δημοσίευσης

σε εθνικό επίπεδο;

σε επίπεδο δικαστηρίων;

Υπάρχουν δεσμευτικοί κανόνες για τη δημοσίευση της νομολογίας;

Ναι

Ναι

Ανώτατα Δικαστήρια

Άλλα δικαστήρια

Δημοσιεύεται η πλήρης νομολογία ή μόνο επιλεγμένα αποσπάσματα;

Πλήρης ανωνυμία

Πλήρης ανωνυμία

Εάν η δημοσίευση είναι επιλεκτική,

ποια κριτήρια εφαρμόζονται;

Προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Νομικές βάσεις δεδομένων

Όνομα και URL της βάσης δεδομένων

Δικτυακή πύλη της δημόσιας διοίκησης

Παρέχεται δωρεάν πρόσβαση στη βάση δεδομένων;

Ναι, η πρόσβαση στη βάση δεδομένων προσφέρεται δωρεάν.

Σύντομη περιγραφή του περιεχομένου

Η βάση δεδομένων περιέχει τη νομοθεσία της Τσεχικής Δημοκρατίας στην τσεχική γλώσσα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 16/09/2020

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.