Στον τομέα της αστικής δικαιοσύνης, οι εκκρεμείς διαδικασίες και δίκες που ξεκίνησαν πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου θα συνεχιστούν βάσει του δικαίου της ΕΕ. Βάσει αμοιβαίας συμφωνίας με το Ηνωμένο Βασίλειο, η πύλη e-Justice θα διατηρήσει τις σχετικές πληροφορίες που αφορούν το Ηνωμένο Βασίλειο μέχρι το τέλος του 2022.
Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση αγγλικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Swipe to change

Εθνική νομολογία

Αγγλία και Ουαλία

Στην παρούσα ενότητα παρέχεται περιγραφή της νομολογίας του Ηνωμένου Βασιλείου, με έμφαση στο δικαιοδοτικό καθεστώς της Αγγλίας και της Ουαλίας. Η περιγραφή επικεντρώνεται στη νομολογία που περιλαμβάνεται σε βάσεις δεδομένων οι οποίες διατίθενται δωρεάν στο κοινό.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Αγγλία και Ουαλία

Διαθέσιμη νομολογία στην Αγγλία και στην Ουαλία

Το κοινό έχει πρόσβαση σε μεγάλο μέρος της νομολογίας των δικαστηρίων του δικαιοδοτικού καθεστώτος της Αγγλίας και της Ουαλίας του Ηνωμένου Βασιλείου.

Όλες οι αποφάσεις του Ανώτατου Δικαστηρίου (Supreme Court) και όλες οι σημαντικές αποφάσεις του αστικού τμήματος του Εφετείου (Civil Court of Appeal) δημοσιεύονται σε συλλογή νομολογίας. Όλες οι αποφάσεις του Διοικητικού Δικαστηρίου (Administrative Court) και ορισμένες αποφάσεις του High Court που παρουσιάζουν ιδιαίτερο νομικό ή δημόσιο ενδιαφέρον δημοσιεύονται. Οι αποφάσεις του ποινικού τμήματος του Εφετείου δημοσιεύονται εάν παρουσιάζουν νομικό ή δημόσιο ενδιαφέρον. Στις αποφάσεις που αφορούν οικογενειακές και ορισμένες ποινικές υποθέσεις μπορεί να παραλείπονται τα ονόματα των διαδίκων. Οι αποφάσεις του πρωτοβάθμιου δικαιοδοτικού οργάνου (First-tier Tribunal) και του δευτεροβάθμιου δικαιοδοτικού οργάνου (Upper Tribunal) δημοσιεύονται όταν παρουσιάζουν νομικό ή δημόσιο ενδιαφέρον.

Η απόφαση δημοσιεύεται συνήθως σε διάστημα από 24 ώρες έως 2 εβδομάδες από την έκδοσή της. Εάν η απόφαση εκδοθεί γραπτώς, συνήθως δημοσιεύεται την ίδια ημέρα.

Νομικές βάσεις δεδομένων

Αποφάσεις της Βουλής των Λόρδων: αρχείο. Η Βουλή των Λόρδων ασκούσε την ανώτερη κατ’ έφεση δικαιοδοσία του Ηνωμένου Βασιλείου μέχρι τις 30 Ιουλίου 2009. Όλες οι αποφάσεις των Law Lords από τις 14 Νοεμβρίου του 1996 έως τις 30 Ιουλίου 2009 διατίθενται στον δικτυακό τόπο του Κοινοβουλίου.

Κοινοβουλευτικά αρχεία. Η πρόσβαση στις αποφάσεις της Βουλής των Λόρδων πριν από το 1996 είναι δυνατή μέσω των κοινοβουλευτικών αρχείων. Τα αρχεία αυτά περιλαμβάνουν υποθέσεις που εκδικάστηκαν κατ’ έφεση από τη Βουλή των Λόρδων καθώς και άλλα έγγραφα που συντάχθηκαν από αυτή κατά την άσκηση των δικαιοδοτικών της αρμοδιοτήτων, τα παλαιότερα εκ των οποίων χρονολογούνται από το 1621.

Δικτυακός τόπος του Ανώτατου Δικαστηρίου. Από την 1η Οκτωβρίου του 2009, το Ανώτατο Δικαστήριο του Ηνωμένου Βασιλείου είναι αρμόδιο να αποφαίνεται ως προς τα νομικά ζητήματα όλων των υποθέσεων αστικού δικαίου στο Ηνωμένο Βασίλειο και όλων των ποινικών υποθέσεων στην Αγγλία και την Ουαλία και στη Βόρεια Ιρλανδία. Όλες οι αποφάσεις του διατίθενται στον δικτυακό τόπο του Ανώτατου Δικαστηρίου.

Το Incoporated Council of Law Reporting (Συμβούλιο για τη συλλογή νομολογίας) (ICLR) είναι νομικό μη κερδοσκοπικό ίδρυμα που ιδρύθηκε το 1865. Δημοσιεύει συλλογές νομολογίας που περιλαμβάνουν τις δικαστικές αποφάσεις του Ανώτατου Δικαστηρίου και των δευτεροβάθμιων δικαστηρίων στην Αγγλία και την Ουαλία. Το ίδρυμα αυτό διανέμει τις περισσότερες από τις δημοσιεύσεις του μόνο κατόπιν συνδρομής αλλά συντάσσει και το WLR Daily που περιέχει δωρεάν περιλήψεις των υποθέσεων εντός 24 ωρών από την έκδοση των αποφάσεων, καθώς και δωρεάν εργαλείο αναζήτησης Case Search (Αναζήτηση υπόθεσης).

Η βάση δεδομένων BAILLII (The British and Irish Legal Information Institute - Βρετανικό και Ιρλανδικό ίδρυμα νομικών πληροφοριών) παρέχει δωρεάν διαδικτυακή πρόσβαση σε πολύ περιεκτική δέσμη βρετανικών και ιρλανδικών εγγράφων της πρωτογενούς νομοθεσίας συμπεριλαμβανομένης της νομολογίας. Το εργαλείο αναζήτησης επιτρέπει στους χρήστες να αναζητούν υποθέσεις σε συγκεκριμένα δικαστήρια ή σε περισσότερα δικαιοδοτικά καθεστώτα.

Μέσω του σχεδίου Open Law Project, η βάση δεδομένων BAILII καταγράφει επίσης σημαντικές υποθέσεις του παρελθόντος και τις διαθέτει δωρεάν και ελεύθερα στο διαδίκτυο για να στηρίξει την νομική εκπαίδευση.

Η BAILII συνεργάστηκε πρόσφατα με το ICLR και παρέχει πλέον συνδέσμους προς τις περιλήψεις των αποφάσεων (όπου υπάρχουν) με τη δυνατότητα αγοράς από το ICLR της επίσημης απόφασης όπως δημοσιεύθηκε στη συλλογή νομολογίας με μορφή PDF.

Οι ακόλουθες συλλογές είναι διαθέσιμες μέσω του δικτυακού τόπου της Bailii:

Οι συλλογές αγγλικής νομολογίας (English Reports) από το 1220 έως το 1873 διατίθενται στoν δικτυακό τόπο CommonLII

Δικαιοδοτικά όργανα

Ο δικτυακός τόπος BAILLII περιέχει επίσης στοιχεία αποφάσεων διαφόρων δικαιοδοτικών οργάνων του Ηνωμένου Βασιλείου:

Σχετικοί σύνδεσμοι

BAILLII Βουλή των Λόρδων Δικτυακός τόπος του Ανώτατου Δικαστηρίου ICLR

Τελευταία επικαιροποίηση: 09/10/2014

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.