Εθνική νομολογία

Εσθονία

Στην παρούσα ενότητα παρέχεται επισκόπηση της εσθονικής νομολογίας και παρουσιάζονται οι σχετικές βάσεις δεδομένων νομολογίας.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Εσθονία

Δημοσίευση της νομολογίας στο διαδίκτυο

Η νομολογία των πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων δικαστηρίων δημοσιεύεται στο διαδίκτυο από το 2001. Η νομολογία του Ανώτατου Δικαστηρίου δημοσιεύεται από την αναδιοργάνωση του δικαστικού συστήματος το 1993 στην ηλεκτρονική έκδοση της Riigi Teataja (Επίσημη Εφημερίδα της Εσθονίας) και στον ιστότοπο του Ανώτατου Δικαστηρίου. Η νομολογία των πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων δικαστηρίων δημοσιεύεται στην ηλεκτρονική έκδοση της Riigi Teataja.

Η υποχρέωση δημοσίευσης της νομολογίας προβλέπεται από τον νόμο περί ενημέρωσης του κοινού, ενώ ερείδεται επίσης σε ειδικές διατάξεις που περιέχουν οι κώδικες δικονομίας. Συνήθως, δημοσιεύονται όλες οι τελεσίδικες αποφάσεις. Εξαιρέσεις προβλέπονται στις αστικές και διοικητικές δικαστικές διαδικασίες, όπου τα δικαστήρια δεν αποκαλύπτουν στις αποφάσεις τους, είτε με δική τους πρωτοβουλία είτε ύστερα από αίτημα του ενδιαφερόμενου προσώπου, το ονοματεπώνυμο του εν λόγω προσώπου (αντικαθιστώντας το με αρχικά ή άλλους χαρακτήρες), τον αριθμό της ταυτότητάς του, την ημερομηνία γέννησης, τον αριθμό μητρώου ή τη διεύθυνσή του. Τα δικαστήρια έχουν επίσης τη δυνατότητα να αποφασίζουν στις αστικές και διοικητικές δικαστικές διαδικασίες, είτε με δική τους πρωτοβουλία είτε ύστερα από αίτημα του ενδιαφερομένου, να δημοσιεύουν μόνο το διατακτικό μιας απόφασης η οποία περιέχει ευαίσθητα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή να μην την δημοσιεύουν καθόλου, εάν η αντικατάσταση του ονοματεπώνυμου του ενδιαφερομένου με αρχικά ή άλλους χαρακτήρες ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο την ιδιωτικότητά του. Τα δικαστήρια έχουν επίσης τη δυνατότητα να δημοσιεύουν μόνο το διατακτικό μιας απόφασης εάν η απόφαση περιέχει πληροφορίες που υπόκεινται εκ του νόμου σε άλλους περιορισμούς πρόσβασης.

Στις ποινικές διαδικασίες, δημοσιεύονται όλες οι τελεσίδικες αποφάσεις αλλά δημοσιοποιούνται μόνο τα προσωπικά στοιχεία του κατηγορουμένου (ονοματεπώνυμο και αριθμός ταυτότητας ή ημερομηνία γέννησης). Κατά γενικό κανόνα, τα προσωπικά στοιχεία των ανήλικων κατηγορουμένων δεν δημοσιοποιούνται (το ονοματεπώνυμό τους ή ο αριθμός ταυτότητας ή η ημερομηνία γέννησής τους αντικαθίστανται με αρχικά ή άλλους χαρακτήρες). Στις ποινικές διαδικασίες, τα δικαστήρια, κατόπιν αιτήματος ενός ατόμου ή με δική τους πρωτοβουλία, έχουν τη δυνατότητα να δημοσιεύουν μόνο την εισαγωγή και το διατακτικό ή το τελικό μέρος μιας εκδοθείσας απόφασης, εάν η απόφαση περιλαμβάνει ευαίσθητα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Η ίδια πρακτική ακολουθείται και όταν η απόφαση περιλαμβάνει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που υπόκεινται εκ του νόμου σε άλλους περιορισμούς πρόσβασης και καθιστά δυνατή την ταυτοποίηση του ενδιαφερομένου, παρά το γεγονός ότι τα ονόματα και άλλα προσωπικά στοιχεία έχουν αντικατασταθεί με αρχικά ή άλλους χαρακτήρες.

Η δημοσίευση της νομολογίας θεωρείται ότι αποτελεί μέρος της απονομής της δικαιοσύνης η δε δημοσίευση ορισμένων δεδομένων μπορεί να προσβληθεί. Για τον λόγο αυτόν, τα δικαστήρια πρέπει να εξετάζουν προσεκτικά τον τρόπο δημοσίευσης των αποφάσεων.

Παρουσίαση των αποφάσεων / Τίτλοι

Ανώτατο Δικαστήριο

Λοιπά δικαστήρια

Νομολογία με τίτλους

Ναι

Όχι

Μπορείτε να αναζητήσετε νομολογία του Ανώτατου Δικαστηρίου στη Riigi Teataja και στον ιστότοπο του Ανώτατου Δικαστηρίου με βάση το έτος, το είδος της υπόθεσης, τον αριθμό της υπόθεσης, την ημερομηνία έκδοσης της δικαστικής απόφασης, τη σύνθεση του δικαστηρίου, το είδος της διαδικασίας, το είδος της αξιόποινης πράξης, τις σημειώσεις, και το περιεχόμενο. Στον ιστότοπο του Ανώτατου Δικαστηρίου, μπορείτε ακόμη να αναζητήσετε νομολογία με βάση λέξεις-κλειδιά.

Η αναζήτηση αποφάσεων πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων δικαστηρίων μπορεί να γίνει βάσει του είδους της διαδικασίας και, ανάλογα με το είδος της διαδικασίας, η αναζήτηση υποθέσεων γίνεται βάσει διάφορων κριτηρίων. Σε όλους τους τύπους διαδικασιών, μπορείτε να αναζητήσετε δικαστικές αποφάσεις με βάση τον αριθμό της υπόθεσης και τον αριθμό ECLI, το δικαστικό μέγαρο, το είδος της διαδικασίας, το είδος και την ημερομηνία έκδοσης της δικαστικής απόφασης, την ημερομηνία έναρξης της διαδικασίας, τη σημείωση και το περιεχόμενο. Όσον αφορά τις ποινικές υποθέσεις, είναι επίσης δυνατή η αναζήτηση αποφάσεων με βάση τον αριθμό της προδικαστικής διαδικασίας, το είδος της υπόθεσης και της οριστικής δικαστικής απόφασης, το είδος της διαδικασίας, το είδος της αξίωσης και της ποινής ή, π.χ., με βάση τους λόγους αθώωσης. Η αναζήτηση αποφάσεων σε αστικές και διοικητικές υποθέσεις μπορεί επίσης να γίνει με βάση την κατηγορία της υπόθεσης, το είδος της διαδικασίας και το είδος της οριστικής δικαστικής απόφασης.

Παράδειγμα τίτλου

Έλεγχος της συνταγματικότητας του άρθρου 71 παράγραφος 2 δεύτερη περίοδος του νόμου περί αεροπορίας.

Μορφές εμφάνισης

Ανώτατο Δικαστήριο

Λοιπά δικαστήρια

Έγγραφο

Μεταδεδομένα

Έγγραφο

Μεταδεδομένα

Διατίθεται η νομολογία σε μορφότυπο XML;

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Ποιοι άλλοι μορφότυποι χρησιμοποιούνται;

HTML

HTML

PDF

HTML

Περαιτέρω διαδικασίες

Ανώτατο Δικαστήριο

Λοιπά δικαστήρια

Διατίθενται πληροφορίες σχετικά με:

ένδικα μέσα;

-

Όχι

το εάν μια υπόθεση εξακολουθεί να εκκρεμεί;

Ναι

Όχι

τα αποτελέσματα των ένδικων μέσων;

-

Ναι

το αμετάκλητο της απόφασης;

Ναι

Ναι

περαιτέρω διαδικασίες ενώπιον:

άλλου εθνικού δικαστηρίου (π.χ. Συνταγματικού Δικαστηρίου);

του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης;

του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου;

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Κανόνες δημοσίευσης

Σε εθνικό επίπεδο

Σε επίπεδο δικαστηρίου

Υπάρχουν δεσμευτικοί κανόνες για τη δημοσίευση της νομολογίας;

Ναι

-

Οι κανόνες για τη δημοσίευση της νομολογίας θεσπίζονται στους σχετικούς κώδικες δικονομίας. Υπάρχουν διαφορετικοί κανόνες για την ποινική και την πολιτική δικονομία.

Ανώτατο Δικαστήριο

Λοιπά δικαστήρια

Δημοσιεύεται ολόκληρη η νομολογία ή κατ’ επιλογήν;

Κατ’ επιλογήν

Κατ’ επιλογήν

Ποια κριτήρια εφαρμόζονται για την επιλογή;

Η επιλογή πραγματοποιείται με βάση τα εξής κριτήρια:

1) η απόφαση πρέπει να έχει τεθεί σε ισχύ

2) η απόφαση μπορεί να δημοσιευθεί εάν:

α) (σε αστικές και διοικητικές υποθέσεις) δεν περιλαμβάνει ευαίσθητα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα· η απόφαση δημοσιεύεται με τα ονοματεπώνυμα να έχουν αντικατασταθεί με αρχικά ή άλλους χαρακτήρες και με τέτοιον τρόπο ώστε να μην θίγεται η ιδιωτικότητα του ενδιαφερόμενου προσώπου η απόφαση δεν περιλαμβάνει πληροφορίες που υπόκεινται εκ του νόμου σε άλλους περιορισμούς πρόσβασης

β) (σε ποινικές υποθέσεις) δεν περιλαμβάνει ευαίσθητα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που υπόκεινται εκ του νόμου σε άλλους περιορισμούς πρόσβασης, ή εάν τα ονοματεπώνυμα και άλλα προσωπικά στοιχεία αντικαθίστανται στην απόφαση με αρχικά και άλλους χαρακτήρες, ώστε να είναι αδύνατη η ταυτοποίηση του ενδιαφερομένου η απόφαση δεν περιλαμβάνει πληροφορίες που υπόκεινται εκ του νόμου σε άλλους περιορισμούς πρόσβασης.

Η επιλογή πραγματοποιείται με βάση τα εξής κριτήρια:

1) η απόφαση πρέπει να έχει τεθεί σε ισχύ

2) η απόφαση μπορεί να δημοσιευθεί εάν:

α) (σε αστικές και διοικητικές υποθέσεις) δεν περιλαμβάνει ευαίσθητα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα· η απόφαση δημοσιεύεται με τα ονοματεπώνυμα να έχουν αντικατασταθεί με αρχικά ή άλλους χαρακτήρες και με τέτοιον τρόπο ώστε να μην θίγεται η ιδιωτικότητα του ενδιαφερόμενου προσώπου η απόφαση δεν περιλαμβάνει πληροφορίες που υπόκεινται εκ του νόμου σε άλλους περιορισμούς πρόσβασης

β) (σε ποινικές υποθέσεις) δεν περιλαμβάνει ευαίσθητα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που υπόκεινται εκ του νόμου σε άλλους περιορισμούς πρόσβασης, ή εάν τα ονοματεπώνυμα και άλλα προσωπικά στοιχεία αντικαθίστανται στην απόφαση με αρχικά και άλλους χαρακτήρες, ώστε να είναι αδύνατη η ταυτοποίηση του ενδιαφερομένου η απόφαση δεν περιλαμβάνει πληροφορίες που υπόκεινται εκ του νόμου σε άλλους περιορισμούς πρόσβασης.

Νομικές βάσεις δεδομένων

Ονομασία και URL της βάσης δεδομένων

Η δημοσιευμένη νομολογία του Ανώτατου Δικαστηρίου της Εσθονίας διατίθεται στον ιστότοπο του Ανώτατου Δικαστηρίου και στην Riigi Teataja.

Η νομολογία των πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων δικαστηρίων που έχει τεθεί σε ισχύ και έχει δημοσιευθεί διατίθεται στη Riigi Teataja, όπου υπάρχει δυνατότητα αναζήτησης.

Η πρόσβαση στα αιτήματα έκδοσης προδικαστικής απόφασης που υποβάλλουν τα δικαστήρια της Εσθονίας στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι δυνατή μέσω του ιστοτόπου του Ανώτατου Δικαστηρίου. Στον εν λόγω ιστότοπο οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν τα στοιχεία των δικαστηρίων που έχουν υποβάλει αιτήματα έκδοσης προδικαστικής απόφασης, την ημερομηνία υποβολής και την περιγραφή του περιεχομένου των αιτημάτων, καθώς και τους αριθμούς υποθέσεων των εσθονικών δικαστηρίων και του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Περιλήψεις της νομολογίας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου διατίθενται στην Riigi Teataja.

Στατιστικά στοιχεία για τις διαδικασίες ενώπιον των πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων δικαστηρίων από το 1996 διατίθενται στον ιστότοπο των δικαστηρίων. Η πρόσβαση στα στατιστικά στοιχεία του Ανώτατου Δικαστηρίου είναι δυνατή μέσω του ιστοτόπου του Ανώτατου Δικαστηρίου. Στατιστικά στοιχεία για τον έλεγχο της συνταγματικότητας των νόμων διατίθενται από το 1993, ενώ στατιστικά στοιχεία για διοικητικές, αστικές και ποινικές υποθέσεις, καθώς και υποθέσεις πλημμελημάτων διατίθενται από το 2002.

Ο ιστότοπος του Ανώτατου Δικαστηρίου διαθέτει επίσης αναλύσεις νομολογίας για επιλεγμένα θέματα από το 2006.

Παρέχεται δωρεάν πρόσβαση στις βάσεις δεδομένων;

Ναι, η πρόσβαση στις βάσεις δεδομένων παρέχεται δωρεάν.

Τελευταία επικαιροποίηση: 12/02/2021

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.