Εθνική νομολογία

Φινλανδία

Στη σελίδα αυτή θα βρείτε μια επισκόπηση της φινλανδικής νομολογίας.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Φινλανδία

Δημοσίευση της νομολογίας σε δικτυακό τόπο

Παρουσίαση των αποφάσεων / Τίτλοι

Για τα Ανώτατα Δικαστήρια και τα περισσότερα υπόλοιπα δικαστήρια, οι λέξεις-κλειδιά και ο τίτλος εμφανίζονται μαζί με τις ημερομηνίες και τον αριθμό καταχώρισης.

Παράδειγμα τίτλου/τίτλων

Ανώτατο Δικαστήριο της Φινλανδίας

Λέξεις-κλειδιά

Σύμβαση απασχόλησης – Μεταβίβαση επιχείρησης – δίκαιο ΕΕ – Αντίκτυπος της ερμηνείας της οδηγίας

Αριθμός καταχώρισης: S2006/340

Ημερομηνία υποβολής: 29.1.2009

Ημερομηνία απόφασης: 23.4.2009

Φάκελος: 835

σύνοψη

Η υπόθεση αφορά το δικαίωμα ενός εργαζόμενου, ο οποίος παραιτήθηκε μετά τη μεταβίβαση της επιχείρησης στην οποία εργαζόταν, να λάβει αποζημίωση από τον νέο ιδιοκτήτη, βάσει της παραγράφου 6 του κεφαλαίου 7 του νόμου περί συμβάσεων απασχόλησης, λαμβανομένης υπόψη της παραγράφου 2 του άρθρου 4 της οδηγίας 2001/23/ΕΚ του Συμβουλίου.

νομοθεσία

Νόμος περί συμβάσεων απασχόλησης 55/2001, κεφάλαιο 7 παράγραφος 6

Οδηγία 2001/23/ΕΚ του Συμβουλίου περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών, σχετικά με τη διατήρηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων σε περίπτωση μεταβιβάσεων επιχειρήσεων, εγκαταστάσεων ή τμημάτων εγκαταστάσεων ή επιχειρήσεων, άρθρο 4 παράγραφος 2


Ο ως άνω πίνακας απεικονίζει τις πληροφορίες που διατίθενται επί των αποφάσεων του Ανωτάτου Δικαστηρίου. Το πεδίο «λέξεις-κλειδιά» περιλαμβάνει τις σχετικές λέξεις-κλειδιά και την ημερομηνία της απόφασης. Το πεδίο «σύνοψη» περιγράφει το βασικό περιεχόμενο της απόφασης και οι παραπομπές στη νομοθεσία περιέχουν πληροφορίες περί της σχετικής εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

Μορφότυποι

Η φινλανδική νομολογία διατίθεται σε μορφότυπο HTML.

Περαιτέρω διαδικασίες

Πληροφορίες σχετικά με περαιτέρω διαδικασίες παρέχονται από τα ακόλουθα δικαστήρια:

  • Γενικές πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες προσφυγής παρέχονται από το Ανώτατο Δικαστήριο και τα υπόλοιπα δικαστήρια
  • Πληροφορίες σχετικά με εκκρεμούσες υποθέσεις παρέχονται από το Ανώτατο Δικαστήριο και τα υπόλοιπα δικαστήρια
  • Τα αποτελέσματα των προσφυγών παρέχονται από το Ανώτατο Δικαστήριο και τα υπόλοιπα δικαστήρια
  • Πληροφορίες σχετικά με το αμετάκλητο μιας απόφασης παρέχονται από το Ανώτατο Δικαστήριο και τα υπόλοιπα δικαστήρια
  • Πληροφορίες ενώπιον άλλου δικαστηρίου (όπως το Συνταγματικό Δικαστήριο) δεν παρέχονται από το Ανώτατο Δικαστήριο ή τα υπόλοιπα δικαστήρια
  • Πληροφορίες σχετικά με περαιτέρω διαδικασίες ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου παρέχονται από το Ανώτατο Δικαστήριο αλλά όχι από τα υπόλοιπα δικαστήρια.

Κανόνες δημοσίευσης

Υπάρχουν δεσμευτικοί κανόνες για τη δημοσίευση της νομολογίας σε εθνικό επίπεδο και σε επίπεδο δικαστηρίων.

Η πλήρης νομολογία δημοσιεύεται από τα Ανώτατα Δικαστήρια και τα ειδικά δικαστήρια. Σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα δικαστήρια, δημοσιεύεται μόνο επιλεγμένη νομολογία ανάλογα με τη σημασία της υπόθεσης, την εφαρμογή νέας νομοθεσίας ή αλλαγών στη νομοθεσία και την ανάγκη εναρμόνισης της εφαρμογής.

Τελευταία επικαιροποίηση: 05/11/2020

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.