Εθνική νομολογία

Γαλλία

Στην παρούσα ενότητα παρέχεται μια επισκόπηση των πηγών της νομολογίας και του περιεχομένου τους, καθώς και παραπομπές στις αντίστοιχες βάσεις δεδομένων.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Γαλλία

Δημοσίευση της νομολογίας σε δικτυακό τόπο

1. Γενική επίσημη πύλη: Legifrance

2. Δικτυακοί τόποι δικαστηρίων:

3. Δικτυακός τόπος του Υπουργείου Δικαιοσύνης

Παρουσίαση των αποφάσεων / Σύνοψη

Γενικά, οι αποφάσεις εισάγονται με κατάλογο λέξεων-κλειδιών ή απόσπασμα και συνοδεύονται από σύνοψη (περίληψη) των κυριότερων νομικών σημείων και από παραπομπές στον νόμο ή σε προηγούμενες αποφάσεις.

Παράδειγμα

Για το Ακυρωτικό Δικαστήριο, εκτός από τα στοιχεία αναγνώρισης, τα έγγραφα περιέχουν αναλυτικά δεδομένα. Η σύνοψη, η οποία συντάσσεται από δικαστή του δικαστηρίου που εξέδωσε την απόφαση, είναι η περίληψη του νομικού ζητήματος που εξετάσθηκε. Ο τίτλος, ο οποίος διατυπώνεται με βάση την περίληψη της απόφασης, είναι μια αλληλουχία λέξεων-κλειδιών, οι οποίες παρατίθενται με σειρά σπουδαιότητας. Οι λέξεις-κλειδιά που χρησιμοποιούνται προέρχονται από την ονοματολογία του Ακυρωτικού Δικαστηρίου, όπως εμφανίζεται στις εκδόσεις των ετήσιων πινάκων του Δελτίου του Δικαστηρίου υπό τον τίτλο «Titrage». Κάνοντας κλικ στη λέξη titrage παρέχεται πρόσβαση στο έντυπο σύνθετης αναζήτησης της δικαστικής νομολογίας.

Παράδειγμα: Ακυρωτικό Δικαστήριο, Αστικό Τμήμα 2, Δημόσια συνεδρίαση της Πέμπτης 18 Δεκεμβρίου 2008, αριθ. αίτησης αναίρεσης: 07-20238, προσβαλλόμενη απόφαση: Εφετείο Basse-Terre, της 23ης Απριλίου 2007

Τίτλος και σύνοψη: ΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ – Προτάσεις – Αιτήματα σε δεύτερο βαθμό – Τελευταίες εγγραφές – Πεδίο εφαρμογής

Το εφετείο, με την απόφασή του να εγκαταλείψει τις αξιώσεις και τους λόγους αναίρεσης που δεν επαναλαμβάνονται στις τελευταίες εγγραφές, καθώς δεν καθορίζουν το αντικείμενο της διαφοράς και δεν αναφέρουν κάποιο συμβάν που θα μπορούσε να θέσει τέλος στη διαδικασία, παραβιάζει το άρθρο 954 παράγραφος 2 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας

ΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ – Προτάσεις – Αιτήματα σε δεύτερο βαθμό – Τελευταίες εγγραφές – Συμφωνία προς τις διατάξεις του άρθρου 954 παράγραφος 2 του νέου Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας - Παραβίαση - Εφαρμογή
ΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ – Προτάσεις – Αιτήματα σε δεύτερο βαθμό – Τελευταίες εγγραφές - Ορισμός – Αποκλεισμός – Περίπτωση – Προτάσεις με τις οποίες ζητείται η διεξαγωγή αποδείξεων

ΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - Προτάσεις – Αιτήματα σε δεύτερο βαθμό – Τελευταίες εγγραφές - Πεδίο εφαρμογής

Νομολογιακό προηγούμενο: Σχετικά με την έννοια των τελευταίων εγγραφών κατά την έννοια του άρθρου 954 παράγραφος 2 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, πρβλ :2ο Αστικό Τμήμα, 3 Μαΐου 2001, αριθ. 99-16.293, Δελτίο 2001, II, αριθ. 87 (απόρριψη), και την αναφερόμενη γνωμοδότηση· 2ο Αστικό Τμήμα, 20 Ιανουαρίου 2005, αριθ. 03-12.834, Δελτίο 2005, II, αριθ. 20 (αναίρεση), και τις αναφερόμενες αποφάσεις.

Εφαρμοζόμενα κείμενα: άρθρο 954 παράγραφος 2 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας

Μορφότυποι

Η νομολογία είναι διαθέσιμη στους ακόλουθους μορφοτύπους: (π.χ. PDF, html, XML)? XML για τις αποφάσεις των ανώτατων δικαστηρίων, άλλως σε μορφότυπο html.

Δημοσίευση της νομολογίας των ακόλουθων δικαστηρίων

Ανώτατο Δικαστήριο

Ακυρωτικό Δικαστήριο, Συμβούλιο της Επικρατείας, Συνταγματικό Συμβούλιο

Τακτικά δικαστήρια

Εφετεία και διοικητικά εφετεία

Ειδικά δικαστήρια

Ελεγκτικό Συνέδριο

Περαιτέρω διαδικασίες

Ανώτατα Δικαστήρια

Άλλα δικαστήρια

Υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες:

σχετικά με τα ένδικα μέσα;

Ναι για το Συνταγματικό Συμβούλιο.

Σε εξέλιξη για το Ακυρωτικό Δικαστήριο

Μόνο για τους διαδίκους για το Συμβούλιο της Επικρατείας

Όχι

σχετικά με το κατά πόσον μια υπόθεση εκκρεμεί ακόμη;

Όχι

Όχι

σχετικά με τα αποτελέσματα των ένδικων μέσων;

Ναι

Όχι

σχετικά με το αμετάκλητο της απόφασης;

Ναι

Ναι

σχετικά με περαιτέρω διαδικασίες ενώπιον

άλλου εγχώριου δικαστηρίου (Συνταγματικό Δικαστήριο κ.λπ.);

του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων;

του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων;

Όχι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Κανόνες δημοσίευσης

Σε εθνικό επίπεδο;

Για τις αποφάσεις ορισμένων δικαστηρίων;

Υπάρχουν δεσμευτικοί κανόνες όσον αφορά τη δημοσίευση της νομολογίας;

Ναι

Όχι

Ακυρωτικό Δικαστήριο

Σύμφωνα με το άρθρο R433-3 του Κώδικα Οργανισμού των Δικαστηρίων, η υπηρεσία τεκμηρίωσης και μελετών τηρεί βάση δεδομένων η οποία συγκεντρώνει, υπό την ίδια ονοματολογία:

  • αφενός, τις αποφάσεις και τις γνωμοδοτήσεις του Ακυρωτικού Δικαστηρίου και των δικαιοδοτικών οργάνων ή δικαστικών επιτροπών που υπάγονται στο Ακυρωτικό Δικαστήριο, οι οποίες δημοσιεύονται ή όχι στα μηνιαία δελτία που αναφέρονται στο άρθρο R. 433-4,
  • αφετέρου, τις αποφάσεις που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, οι οποίες εκδόθηκαν από τα λοιπά δικαιοδοτικά όργανα του δικαστικού συστήματος.

Για τον σκοπό αυτό, οι δικαστικές αποφάσεις που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον κοινοποιούνται στην υπηρεσία, υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζονται με απόφαση του σφραγιδοφύλακα, του υπουργού Δικαιοσύνης, από τους πρώτους προέδρους των εφετείων ή απευθείας από τους προέδρους ή τους δικαστές που διευθύνουν τα πρωτοβάθμια δικαιοδοτικά όργανα.

Η βάση δεδομένων είναι προσπελάσιμη από το κοινό υπό τους όρους που ισχύουν για τη δημόσια υπηρεσία διάδοσης του δικαίου μέσω του Διαδικτύου.

Η υπηρεσία τεκμηρίωσης και μελετών τηρεί χωριστή βάση δεδομένων, η οποία συγκεντρώνει το σύνολο των αποφάσεων που έχουν εκδοθεί από τα εφετεία και των δικαστικών αποφάσεων που έχουν ληφθεί από τους πρώτους προέδρους των εν λόγω εφετείων ή τους αναπληρωτές τους. Οι προϋποθέσεις για τη διαβίβαση των εν λόγω αποφάσεων στην υπηρεσία και την αξιοποίησή τους από αυτήν καθορίζονται με απόφαση του σφραγιδοφύλακα, του υπουργού Δικαιοσύνης.

Σύμφωνα με το άρθρο R. 433-4, η υπηρεσία τεκμηρίωσης και μελετών καταρτίζει 2 μηνιαία δελτία, ένα για τα αστικά τμήματα και ένα για το ποινικό τμήμα, στα οποία αναφέρονται οι αποφάσεις και οι γνωμοδοτήσεις των οποίων η δημοσίευση αποφασίσθηκε από τον πρόεδρο του δικαστηρίου που τις εξέδωσε. Η υπηρεσία καταρτίζει περιοδικούς πίνακες.

Συμβούλιο της Επικρατείας

Σύμφωνα με το άρθρο L10 του Κώδικα Διοικητικής Δικαιοσύνης, οι αποφάσεις δημοσιεύονται. Αναφέρουν το όνομα των δικαστών που τις εξέδωσαν.

Ανώτατα δικαστήρια

Άλλα δικαστήρια

Δημοσιεύεται το σύνολο της νομολογίας ή μόνο επιλεγμένο απόσπασμα;

Το πλήρες κείμενο όλων των αποφάσεων στις επιγραμμικές βάσεις.

Επιλογή αποφάσεων που δημοσιεύονται στην πλήρη μορφή τους στις έντυπες εκδόσεις (Ακυρωτικό Δικαστήριο και Συμβούλιο της Επικρατείας) καθώς και περιλήψεις άλλων επιλεγμένων αποφάσεων

Δημοσίευση του αιτιολογικού για επιλεγμένες αποφάσεις εφετείων

Εφόσον γίνεται επιλογή, ποια κριτήρια εφαρμόζονται;

Κατ’ επιλογή του δικαστηρίου

Κατ’ επιλογή του δικαστηρίου

Τελευταία επικαιροποίηση: 13/12/2016

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.