Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες
Swipe to change

Εθνική νομολογία

Γερµανία

Η παρούσα σελίδα παρέχει επισκόπηση της νομολογίας στη Γερμανία.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Γερµανία

Δημοσίευση της νομολογίας σε δικτυακό τόπο

Παρουσίαση των αποφάσεων / Τίτλοι

Ανώτατα δικαστήρια

Άλλα δικαστήρια

Παρουσίαση της νομολογίας με τίτλους

Ανώτατο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο:

Όχι

Ομοσπονδιακό Διοικητικό Δικαστήριο:

Ναι, σε ειδικές αποφάσεις

Ομοσπονδιακό Φορολογικό Δικαστήριο:

Ναι

Ομοσπονδιακό Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών:

Ναι

Ομοσπονδιακό Δικαστήριο κοινωνικών υποθέσεων:

Ναι

Ομοσπονδιακό Δικαστήριο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας:

Όχι


Οι σημαντικές αποφάσεις του Ομοσπονδιακού Διοικητικού Δικαστηρίου έχουν τίτλους οι οποίοι βοηθούν τον χρήστη να τις εντοπίζει εύκολα.

Οι αποφάσεις του Ομοσπονδιακού Φορολογικού Δικαστηρίου έχουν ένα είδος τίτλου ο οποίος αναφέρεται στην ουσία της υπόθεσης.

Οι αποφάσεις του Ομοσπονδιακού Δικαστηρίου Εργατικών Διαφορών αναφέρουν το τμήμα, την ημερομηνία και τον αριθμό αναφοράς.

Παραδείγματα τίτλων

Στο Ομοσπονδιακό Διοικητικό Δικαστήριο: ο χαρακτηρισμός του κόστους των φαρμάκων κατά της ανικανότητας ως μη επιλέξιμου για κάλυψη αντιβαίνει στο άρθρο 3 παράγραφος 1 του Βασικού Νόμου.

Στο Ομοσπονδιακό Φορολογικό Δικαστήριο: Απόρριψη μειωμένου φορολογικού συντελεστή για τις διαχειριστικές και διοικητικές υπηρεσίες καταχωρημένης εταιρείας για τις εγγεγραμμένες οργανώσεις των μελών – πεδίο εφαρμογής του άρθρου 68 παράγραφος 2 στοιχείο β) Φορολογικός Κώδικας – ανταγωνισμός κατά την έννοια του άρθρου 65 παράγραφος 3 του Φορολογικού Κώδικα.

Στο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών: 10., 11.2.2009, 10 AZR 222/08, ειδική πληρωμή – αναφορικά με μονομερές σύνολο κανόνων εργοδοτών – υπόκειται σε τροποποίηση.

Μορφότυποι

Ανώτατα δικαστήρια

Άλλα δικαστήρια

έγγραφο

μεταδεδομένα

έγγραφο

μεταδεδομένα

Ποιοι μορφότυποι χρησιμοποιούνται;

Ανώτατο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο:

pdf

Ομοσπονδιακό Διοικητικό Δικαστήριο:

html

Ομοσπονδιακό Φορολογικό Δικαστήριο:

html

Ομοσπονδιακό Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών:

x html 1

Ανώτατο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο:

pdf

Ομοσπονδιακό Διοικητικό Δικαστήριο:

pdf

Ομοσπονδιακό Φορολογικό Δικαστήριο:

html

Ομοσπονδιακό Δικαστήριο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας:

pdf

Ομοσπονδιακό Δικαστήριο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας:

ουδέν


Περαιτέρω διαδικασίες

Ανώτατα δικαστήρια

Άλλα δικαστήρια

Υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με τα ένδικα μέσα;

Ανώτατο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο: όχι

Ομοσπονδιακό Διοικητικό Δικαστήριο: Ναι

Ομοσπονδιακό Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών: όχι

Ομοσπονδιακή Δικαστήριο κοινωνικών υποθέσεων: όχι

Ομοσπονδιακό Δικαστήριο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας: όχι

σχετικά με το κατά πόσον μια υπόθεση εκκρεμεί ακόμη;

Ανώτατο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο: όχι

Ομοσπονδιακό Διοικητικό Δικαστήριο: όχι

Ομοσπονδιακό Φορολογικό Δικαστήριο: ναι

Ομοσπονδιακό Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών: όχι

Ομοσπονδιακό Δικαστήριο κοινωνικών υποθέσεων: όχι

Ομοσπονδιακό Δικαστήριο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας: όχι

σχετικά με τα αποτελέσματα των ένδικων μέσων;

Ανώτατο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο: όχι

Ομοσπονδιακό Διοικητικό Δικαστήριο: ναι

Ομοσπονδιακό Φορολογικό Δικαστήριο: ναι

Ομοσπονδιακό Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών: όχι

Ομοσπονδιακό Δικαστήριο κοινωνικών υποθέσεων: όχι

Ομοσπονδιακό Δικαστήριο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας: όχι

σχετικά με το αμετάκλητο της απόφασης;

Ανώτατο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο: ναι

Ομοσπονδιακό Διοικητικό Δικαστήριο: όχι

Ομοσπονδιακό Φορολογικό Δικαστήριο: όχι

Ομοσπονδιακό Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών: όχι

Ομοσπονδιακό Δικαστήριο κοινωνικών υποθέσεων: όχι

Ομοσπονδιακό Δικαστήριο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας: όχι

σχετικά με περαιτέρω διαδικασίες ενώπιον άλλου εγχώριου δικαστηρίου (Συνταγματικό Δικαστήριο κ.λπ.);

στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων;

στο Δικαστήριο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων;

Ανώτατο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο: όχι

Ομοσπονδιακό Διοικητικό Δικαστήριο:

όχι

Ομοσπονδιακό Φορολογικό Δικαστήριο:

ναι

Ομοσπονδιακό Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών:

ναι

Ομοσπονδιακό Δικαστήριο κοινωνικών υποθέσεων:

όχι

Ανώτατο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο:

όχι

Ομοσπονδιακό Διοικητικό Δικαστήριο:

ναι, σε ορισμένες περιπτώσεις

Ομοσπονδιακό Φορολογικό Δικαστήριο:

ναι

Ομοσπονδιακό Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών:

ναι

Ομοσπονδιακό Δικαστήριο κοινωνικών υποθέσεων:

όχι

Ανώτατο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο:

όχι

Ομοσπονδιακό Διοικητικό Δικαστήριο:

όχι

Ομοσπονδιακό Φορολογικό Δικαστήριο:

Ομοσπονδιακό Δικαστήριο κοινωνικών υποθέσεων:

όχι

Ομοσπονδιακό Δικαστήριο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας: όχι

Ομοσπονδιακό Δικαστήριο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας:

όχι

Ομοσπονδιακό Δικαστήριο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας:

όχι


Το Ομοσπονδιακό Δικαστήριο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας γνωστοποιεί τις πληροφορίες αυτές μόνον όταν αναφέρονται στο πλήρες κείμενο της απόφασης.

Το Ομοσπονδιακό Διοικητικό Δικαστήριο δημοσιεύει στο Διαδίκτυο τις διαδικασίες έκδοσης προδικαστικών αποφάσεων ενώπιον του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Κανόνες δημοσίευσης

Σε εθνικό επίπεδο;

Σε επίπεδο δικαστηρίων;

Υπάρχουν δεσμευτικοί κανόνες όσον αφορά τη δημοσίευση της νομολογίας;

Ανώτατο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο: όχι

Ομοσπονδιακό Δικαστήριο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας: όχι

Ομοσπονδιακό Διοικητικό Δικαστήριο: ναι

Ομοσπονδιακό Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών: όχι

Ομοσπονδιακό Δικαστήριο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας: όχι

Ομοσπονδιακό Διοικητικό Δικαστήριο: ναι

Ομοσπονδιακό Φορολογικό Δικαστήριο: ναι

Ομοσπονδιακό Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών: ναι


Για το Ομοσπονδιακό Διοικητικό Δικαστήριο, θεσπίζονται κανόνες στο άρθρο 55 του Κανονισμού του Διοικητικού Δικαστηρίου σε συνδυασμό με τα άρθρα 169 και 173 του νόμου περί οργανισμού των δικαστηρίων και του άρθρου 1 του νόμου για την ελευθερία πληροφόρησης.

Για το Ομοσπονδιακό Φορολογικό Δικαστήριο, ισχύει γενικά η αρχή της ίσης μεταχείρισης· δηλαδή, το Ομοσπονδιακό Φορολογικό Δικαστήριο πρέπει να λαμβάνει υπόψη το δικαίωμα του Τύπου στην ίση μεταχείριση των μέσων ενημέρωσης. Κατά συνέπεια, ισχύει μια ημερομηνία δημοσίευσης για τις αποφάσεις του Ομοσπονδιακού Φορολογικού Δικαστηρίου. Την ημερομηνία αυτή, ο Τύπος ενημερώνεται σχετικά με τις αποφάσεις, οι αποφάσεις δημοσιεύονται στο Διαδίκτυο, αποστέλλονται οι συνδρομές κ.λπ.

Ανώτατα δικαστήρια

Άλλα δικαστήρια

Δημοσιεύεται το σύνολο της νομολογίας ή μόνον επιλογή;

Ανώτατο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο:

μόνον επιλογή

Ομοσπονδιακό Διοικητικό Δικαστήριο:

μόνον επιλογή

Ομοσπονδιακό Φορολογικό Δικαστήριο:

μόνον επιλογή

Ομοσπονδιακό Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών:

πλήρης δημοσίευση

Ομοσπονδιακό Δικαστήριο κοινωνικών υποθέσεων:

πλήρης δημοσίευση

Ομοσπονδιακό Δικαστήριο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας:

πλήρης δημοσίευση

Εφόσον γίνεται επιλογή, ποια κριτήρια εφαρμόζονται;

Ανώτατο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο:

όλες οι αποφάσεις με αιτιολογία

(«γνωμοδοτήσεις»)

Ομοσπονδιακό Διοικητικό Δικαστήριο:

ναι, στην περίπτωση ουσιωδών αποφάσεων

Ομοσπονδιακό Φορολογικό Δικαστήριο:

Όλες οι αποφάσεις του Ομοσπονδιακού Φορολογικού Δικαστηρίου είναι διαθέσιμες στο Διαδίκτυο και δημοσιεύονται επίσης στη βάση δεδομένων juris: δηλαδή, όλες οι αποφάσεις των οποίων η ουσία παρουσιάζει ενδιαφέρον για λόγους τεκμηρίωσης (για παράδειγμα, όχι οι πληροφορίες σχετικά με αποφάσεις που δεν συνοδεύονται από αιτιολογία)

Οι αποφάσεις παραμένουν προσπελάσιμες στο Διαδίκτυο για διάστημα 4 ετών. Στη συνέχεια διαγράφονται.

Το Ομοσπονδιακό Φορολογικό Δικαστήριο παρέχει επίσης τη δυνατότητα ηλεκτρονικής αποστολής (μεμονωμένες αποφάσεις μπορούν να παραγγελθούν χρησιμοποιώντας τον συγκεκριμένο αριθμό αναφοράς τους).


Για το Ομοσπονδιακό Δικαστήριο κοινωνικών υποθέσεων, επιλεγμένες αποφάσεις δημοσιεύονται στο σύνολό τους.

Τελευταία επικαιροποίηση: 26/11/2012

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.