Εθνική νομολογία

Ελλάδα

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Ελλάδα

Δημοσίευση της νομολογίας σε δικτυακό τόπο

Παρουσίαση των αποφάσεων / Τίτλοι

Συμβούλιο της Επικρατείας

Άρειος Πάγος (ακυρωτικό δικαστήριο πολιτικής και ποινικής δικαιοσύνης)

Άλλα δικαστήρια

Παρουσίαση της νομολογίας με τίτλους

Ναι

(από το 2018 αναρτώνται περιλήψεις των αποφάσεων της Ολομέλειας με αντίστοιχο τίτλο)

Ναι

(από το 2006 όλες οι ποινικές και πολιτικές αποφάσεις)

Ναι

(Αναρτώνται στον ιστότοπο του Συμβουλίου της Επικρατείας περιλήψεις απόφασέων των μεγαλύτερων διοικητικών δικαστηρίων)

(δυνατότητα αναζήτησης νομολογίας στον ιστότοπο Πρωτοδικείου και Εφετείου Πειραιώς)

 

Παραδείγματα τίτλων

Διαθήκη, Αυτοκίνητα, Εργασιακά, Αποζημίωση, Προσφυγή

Μορφότυποι

Συμβούλιο της Επικρατείας και Άρειος Πάγος

Άλλα δικαστήρια

Έγγραφο

Μεταδεδομένα

Έγγραφο

Μεταδεδομένα

Ποιοι άλλοι μορφότυποι χρησιμοποιούνται;

HTML, TXT

HTML, TXT

HTML (διοικητικά δικαστήρια)

Όχι

(άλλα δικαστήρια)

HTML (διοικητικά δικαστήρια)

Όχι

(άλλα δικαστήρια)

Περαιτέρω διαδικασίες

Συμβούλιο της Επικρατείας

Άρειος Πάγος

Διοικητικά δικαστήρια

Άλλα δικαστήρια

Υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες όσον αφορά τα ένδικα μέσα;

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Όσον αφορά το κατά πόσον μια υπόθεση εκκρεμεί ακόμη;

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Όσον αφορά το αποτέλεσμα των ενδίκων μέσων;

Ναι

Ναι

Ναι

Πρωτοδικέιο και Εφετείο Πειραιώς

'Οσον αφορά το αμετάκλητο της απόφασης;

Ναι

Ναι

- ΔΕΑ: Ναι, εφόσον δεν ασκηθούν ένδικα μέσα

Όχι

Όσον αφορά περαιτέρω διαδικασίες ενώπιον άλλου εθνικού δικαστηρίου (συνταγματικό δικαστήριο …);

Του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων;

Του Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων;

Ναι

Ναι

Ναι

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Κανόνες δημοσίευσης

Σε εθνικό επίπεδο;

Σε επίπεδο δικαστηρίων;

Υπάρχουν δεσμευτικοί κανόνες όσον αφορά τη δημοσίευση της νομολογίας

Ναι

(προσωπικά δεδομένα- Ν. 4624/19, και Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων αριθ. 679/2016)

Ναι

(προσωπικά δεδομένα - Ν. 4624/19 και Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων αριθ. 679/2016)

 

Συμβούλιο της Επικρατείας και Άρειος Πάγος

Άλλα δικαστήρια

Δημοσιεύεται το σύνολο της νομολογίας ή μόνον επιλογή;

- ΣτΕ: Έχει ήδη δημοσιευτεί περίπου το 80% του συνόλου των αποφάσεων. Σταδιακά θα δημοσιευτεί το σύνολο αυτών

- Ο Άρειος Πάγος δημοσιεύει πλήρη νομολογία ποινικών και πολιτικών αποφάσεων, πλην των αποφάσεων που αφορούν τη διαδικασία του άρθρου 565 Κ.Πολ.Δ.

-Διοικητικά Δικαστήρια: Δημοσιεύεται επιλογή δικαστικών αποφάσεων

-Πρωτοδικείο και Εφετείο Πειραιώς:

Δημοσιέυετεια επιλογή δικαστικών αποφάσεων

Εφόσον γίνεται επιλογή, ποια κριτήρια εφαρμόζονται;

- ΣτΕ: Σπουδαιότητα υποθέσεων

- ΔΕΑ: Σπουδαιότητα υποθέσεων

 

Συμβούλιο της Επικρατείας

Άρειος Πάγος

Άλλα δικαστήρια

Διατίθενται οι δικαστικές αποφάσεις στο Διαδίκτυο ανωνυμοποιημένες (απαλοιφή των ονομάτων);

Ναι

Ναι

Ναι

Εάν ναι, όλες οι αποφάσεις;

Το Συμβούλιο της Επικρατείας ανωνυμοποιεί όλες τις αποφάσεις που αναρτώνται στον ιστότοπό του

Ναι

-πλην των αποφάσεων που αφορούν τη διαδικασία του άρθρου 565 Κ.Πολ.Δ

Αποφάσεις από το

1990

2006

2017

Σχετικοί σύνδεσμοι

Άρειος Πάγος

Συμβούλιο της Επικρατείας

Εφετείο Αθηνών

Διοικητικό Εφετείο Αθηνών

Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών

Πρωτοδικείο Αθηνών

Τελευταία επικαιροποίηση: 14/06/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.