Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες: ουγγρικά
Swipe to change

Εθνική νομολογία

Ουγγαρία

Στην παρούσα ενότητα παρέχεται επισκόπηση της νομολογίας στην Ουγγαρία, ενώ περιγράφονται και δίνονται σύνδεσμοι προς τις σχετικές βάσεις δεδομένων νομολογίας.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Ουγγαρία

Δημοσίευση της νομολογίας σε δικτυακούς τόπους

Ο Νόμος CLXI του 2011 για την οργάνωση και τη διοίκηση των δικαστηρίων προβλέπει ότι από την 1η Ιανουαρίου 2012 το Ανώτατο Δικαστήριο της Ουγγαρίας (Kúria), τα πέντε περιφερειακά εφετεία, τα διοικητικά και εργατικά δικαστήρια (τα τελευταία, μόνο στην περίπτωση επανεξέτασης διοικητικής απόφασης η οποία εκδόθηκε σε πρώτο βαθμό στο πλαίσιο διοικητικής διαδικασίας και κατά της οποίας δεν μπορεί να ασκηθεί τακτικό ένδικο μέσο) υποχρεούνται να δημοσιεύουν την απόφαση επί της ουσίας της υπόθεσης στη συλλογή ουγγρικών δικαστικών αποφάσεων (Bírósági Határozatok Gyűjtemény), σε ηλεκτρονική μορφή. Επί του παρόντος, η συλλογή ουγγρικών δικαστικών αποφάσεων διατίθεται στον δικτυακό τόπο του μητρώου ανώνυμων αποφάσεων (Anonim Határozatok Tára ) (σύνδεσμος: http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/anonim-hatarozatok-tara). (Στο παρελθόν, βάσει του Νόμου XC του 2005 για την ελευθερία της ηλεκτρονικής πληροφόρησης, το Ανώτατο Δικαστήριο και τα πέντε περιφερειακά εφετεία ήταν υποχρεωμένα να δημοσιεύουν όλες τις αποφάσεις τους επί της ουσίας από την 1η Ιουλίου 2007.)

Οι αποφάσεις που εκδίδονται στις ακόλουθες διαδικασίες αποτελούν εξαίρεση και επομένως δεν πρέπει να δημοσιεύονται στη συλλογή δικαστικών αποφάσεων:

 • οι αποφάσεις σε διαδικασίες διαταγής πληρωμής και αναγκαστικής εκτέλεσης, σε εταιρικές διαφορές, σε διαδικασίες πτώχευσης και εκκαθάρισης καθώς και σε διαδικασίες που αφορούν τα μητρώα που τηρούνται από τα δικαστήρια
 • οι αποφάσεις σε γαμικές διαφορές, σε διαδικασίες για την αναγνώριση της πατρότητας και καταγωγής, σε διαδικασίες για την αφαίρεση της γονικής μέριμνας καθώς και σε διαδικασίες επιτροπείας δεν μπορεί να δημοσιεύονται εάν το ζητήσει ένας από τους διαδίκους
 • οι αποφάσεις που εκδίδονται σε διαδικασίες σχετικά με εικαζόμενες αξιόποινες πράξεις γενετήσιου χαρακτήρα δεν μπορεί να δημοσιεύονται χωρίς τη συναίνεση του θύματος.

Επιπλέον, το Ανώτατο Δικαστήριο πρέπει να δημοσιεύει αποφάσεις δικαστικής εναρμόνισης (σύνδεσμος: https://kuria-birosag.hu/hu/jogegysegi-hatarozatok), θεμελιώδεις οριστικές αποφάσεις (σύνδεσμος: http://www.kuria-birosag.hu/hu/elvi-birosagi-hatarozatok) και θεμελιώδεις αμετάκλητες αποφάσεις (http://www.kuria-birosag.hu/hu/elvi-birosagi-dontesek). Αυτές οι αποφάσεις διατίθενται επίσης στον δικτυακό τόπο του μητρώου ανώνυμων αποφάσεων (σύνδεσμος: http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/anonim-hatarozatok-tara).

Ο πρόεδρος του δικαστηρίου που εξέδωσε την απόφαση πρέπει να τη δημοσιεύσει στη συλλογή δικαστικών αποφάσεων εντός τριάντα ημερών από την έγγραφη καταχώρισή της.

Η περιγραφή της δημοσιευθείσας απόφασης πρέπει να περιλαμβάνει το όνομα του δικαστηρίου και τη νομοθετική αρμοδιότητά του, το έτος έκδοσης της απόφασης, τον αριθμό αναφοράς, καθώς και τις νομικές διατάξεις επί των οποίων βασίστηκε η απόφαση του δικαστηρίου.

Κατά κανόνα, όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των διαδίκων πρέπει να διαγράφονται από τις αποφάσεις («ανώνυμη απόφαση»), και οι διάδικοι πρέπει να παρουσιάζονται ανάλογα με το ρόλο τους στη διαδικασία.

Παρουσίαση των αποφάσεων / Τίτλοι

Δεν υπάρχουν επιμέρους τίτλοι διότι η μηχανή αναζήτησης παρέχει όλα τα συναφή δεδομένα των αποτελεσμάτων. Στη λίστα των αποτελεσμάτων, υπάρχει ένας αναγνωριστικός αριθμός που παραπέμπει στα δεδομένα τα οποία επισημαίνονται επίσης στη λίστα των αποτελεσμάτων (δικαστήριο, τύπος διαδικασίας).

(Οι λεπτομερείς κανόνες για την παρουσίαση των αποφάσεων που δημοσιεύονται στη συλλογή δικαστικών αποφάσεων καθορίζονται στο Διάταγμα αριθ. 29/2007 της 31ης Μαΐου 2007 του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Επιβολής του Νόμου.)

Μορφότυποι

Η νομολογία διατίθεται σε μορφή.rtf.

Δικαστήρια που αφορά η υποχρέωση δημοσίευσης

Το Ανώτατο Δικαστήριο και τα περιφερειακά εφετεία πρέπει να δημοσιεύουν όλες τις αποφάσεις τους επί της ουσίας. Επίσης, πρέπει να δημοσιεύονται όλες οι αποφάσεις κατώτερων δικαστηρίων που συνδέονται άμεσα με τις εν λόγω αποφάσεις.

Τα διοικητικά και τα εργατικά δικαστήρια πρέπει να δημοσιεύουν όλες τις αποφάσεις τους επί της ουσίας μόνο όταν εκδόθηκαν σε διοικητικές διαδικασίες πρώτου βαθμού, και κατά των εν λόγω αποφάσεων δεν μπορούν να ασκηθούν τακτικά ένδικα μέσα.

Επιπλέον, οι πρόεδροι των δικαστηρίων μπορούν να αποφασίζουν εάν είναι σκόπιμο να δημοσιεύουν και άλλες αποφάσεις επί της ουσίας.

Κεντρικός δικτυακός τόπος: Δικαστήρια.

Περαιτέρω διαδικασίες

Ανώτατο Δικαστήριο

Άλλα δικαστήρια

Υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες

•     όσον αφορά τα ένδικα μέσα;

Όχι

Όχι

 • όσον αφορά το κατά πόσον μια υπόθεση εκκρεμεί ακόμη;

Όχι

Όχι

 • όσον αφορά το αποτέλεσμα των ένδικων μέσων;

Όχι

Όχι

 • όσον αφορά το αμετάκλητο της απόφασης;

Ναι

Ναι

 • όσον αφορά περαιτέρω διαδικασίες ενώπιον

άλλου ουγγρικού δικαστηρίου (Συνταγματικού Δικαστηρίου);

του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης;

του Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων;

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Κανόνες δημοσίευσης

σε εθνικό επίπεδο;

σε επίπεδο δικαστηρίων;

Υπάρχουν δεσμευτικοί κανόνες όσον αφορά τη δημοσίευση της νομολογίας;

Ναι

Ναι

Ανώτατο Δικαστήριο

Άλλα δικαστήρια

Δημοσιεύεται το σύνολο της νομολογίας ή επιλεγμένο μέρος της;

Σύνολο της νομολογίας

Μόνο επιλεγμένο μέρος

Εάν γίνεται επιλογή,

ποια κριτήρια εφαρμόζονται ;

Τα πέντε εφετεία δημοσιεύουν όλες τις αποφάσεις επί της ουσίας. Επίσης, πρέπει να δημοσιεύονται όλες οι αποφάσεις κατώτερων δικαστηρίων που συνδέονται άμεσα με τις εν λόγω αποφάσεις.

Επιπλέον, οι πρόεδροι των δικαστηρίων μπορούν να αποφασίζουν εάν είναι σκόπιμο να δημοσιεύουν και άλλες αποφάσεις επί της ουσίας.

Από την 1η Ιουλίου 2007.

Νομικές βάσεις δεδομένων

Ονομασία και URL της βάσης δεδομένων

Πύλη ουγγρικών δικαστηρίων

Είναι δωρεάν η πρόσβαση στη βάση δεδομένων;

Ναι, η πρόσβαση στη βάση δεδομένων παρέχεται δωρεάν.

Σύντομη περιγραφή περιεχομένου

Από την 1η Ιουλίου 2007, όλες οι αποφάσεις επί της ουσίας του Ανωτάτου Δικαστηρίου («Kúria») (που ήταν γνωστό πριν από την 1η Ιανουαρίου 2012 ως «Legfelsőbb Bíróság») και των πέντε περιφερειακών εφετείων, και από την 1η Ιανουαρίου 2012, οι αποφάσεις επί της ουσίας των διοικητικών και εργατικών δικαστηρίων (στην περίπτωση επανεξέτασης διοικητικής απόφασης που εκδόθηκε σε πρώτο βαθμό και κατά της οποίας δεν μπορεί να ασκηθεί τακτικό ένδικο μέσο).

Όλες οι αποφάσεις κατώτερων δικαστηρίων που συνδέονται άμεσα με τις εν λόγω αποφάσεις.

Άλλες αποφάσεις που καθορίζονται από τον πρόεδρο του δικαστηρίου.

Όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των διαδίκων πρέπει να διαγράφονται από τις αποφάσεις, και οι διάδικοι πρέπει να παρουσιάζονται ανάλογα με το ρόλο τους στη διαδικασία. Ωστόσο, οι ακόλουθες πληροφορίες δεν πρέπει να διαγράφονται:

 • η ονομασία φορέα που ασκεί καθήκοντα σε επίπεδο εθνικής ή τοπικής αρχής ή οποιαδήποτε άλλα δημόσια καθήκοντα βάσει της νομοθεσίας και – εκτός αν άλλως προβλέπεται από τον νόμο – το όνομα και το επώνυμο (συλλογικά καλούμενο «όνομα») και η θέση του προσώπου που ενεργεί υπό την ιδιότητα αυτή, όταν το εν λόγω πρόσωπο συμμετέχει στη διαδικασία κατά την άσκηση των δημοσίων καθηκόντων του
 • το όνομα του δικηγόρου που ενεργεί ως εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος ή συνήγορος
 • το όνομα του φυσικού προσώπου που ηττήθηκε ως εναγόμενος, καθώς και η ονομασία και η έδρα των νομικών προσώπων ή φορέων χωρίς νομική προσωπικότητα, εάν η απόφαση εκδόθηκε σε διαδικασία στην οποία ο νόμος προβλέπει την κίνηση αγωγής για δημόσιο συμφέρον
 • η ονομασία και η έδρα επιχειρηματικών οργανώσεων ή ιδρυμάτων, καθώς και το όνομα του εκπροσώπου τους
 • τα δεδομένα που είναι προσβάσιμα για λόγους δημοσίου συμφέροντος.

Συναφείς σύνδεσμοι

Αναζήτηση στη συλλογή ουγγρικών δικαστικών αποφάσεων

Τελευταία επικαιροποίηση: 06/04/2017

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.