Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση αγγλικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Swipe to change

Εθνική νομολογία

Ιρλανδία

Στην παρούσα ενότητα γίνεται επισκόπηση της ιρλανδικής νομολογίας, περιγραφή των σχετικών βάσεων δεδομένων μαζί με αναφορά των συνδέσμων προς αυτές.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Ιρλανδία

Η νομολογία απαρτίζεται από δικαστικά προηγούμενα. Οι αποφάσεις αυτές είναι ενίοτε δεσμευτικές για άλλο δικαστήριο, εφόσον τα περιστατικά της υπόθεσης είναι παρεμφερή. Συνήθως τα δικαστήρια κατώτερου βαθμού αποφαίνονται σύμφωνα με τις αποφάσεις των δικαστηρίων ανώτερου βαθμού. Η νομολογία βασίζεται σε δύο αρχές, στην αρχή του προηγούμενου (stare decisis) και στην αρχή του δεδικασμένου (res judicata). Η πρώτη αναφέρεται στην αρχή του δεσμευτικού προηγούμενου, ενώ η δεύτερη σημαίνει ότι το ζήτημα έχει κριθεί οριστικώς.

Νομολογία διαθέσιμη σε δικτυακό τόπο

Παρουσίαση των αποφάσεων

Μεγάλο μέρος της νομολογίας των ιρλανδικών δικαστηρίων διατίθεται στο κοινό.

Η νομολογία διατίθεται δωρεάν στον δικτυακό τόπο της Δικαστικής Υπηρεσίας της Ιρλανδίας και περιλαμβάνει αποφάσεις του Supreme Court (Ανώτατου Δικαστηρίου), του Court of Criminal Appeal (Ποινικού Εφετείου) και του High Court (Ανώτερου Δικαστηρίου).  Η νομολογία του Supreme Court διατίθεται επίσης στον δικτυακό τόπο του εν λόγω δικαστηρίου (http://www.supremecourt.ie).

Η νομολογία του Supreme Court δημοσιεύεται από το 2001, ενώ του Court of Criminal Appeal και του High Court από το 2004.

Η νομολογία του Supreme Court, του Court of Criminal Appeal και του High Court διατίθεται επίσης δωρεάν στη βάση δεδομένων BAILII (Βρετανικό και Ιρλανδικό ίδρυμα νομικών πληροφοριών) και στη βάση δεδομένων IRLII (Ιρλανδική πρωτοβουλία για την παροχή νομικών πληροφοριών).

Οι ακόλουθες συλλογές είναι διαθέσιμες μέσω του δικτυακού τόπου BAILII:

Κανόνες δημοσίευσης

Δεν υπάρχουν δεσμευτικοί κανόνες για τη δημοσίευση της νομολογίας σε εθνικό επίπεδο ή σε επίπεδο δικαστηρίων. Δημοσιεύονται όλες οι αποφάσεις μη άμεσης έκδοσης του Supreme Court. (Πρόκειται για υποθέσεις στις οποίες ο δικαστής / το δικαστήριο ανέβαλε τις εργασίες του για ένα χρονικό διάστημα προκειμένου να εξετάσει και να συντάξει την απόφαση.)

Οι αποφάσεις που εκδίδονται ex tempore, όταν δηλαδή το δικαστήριο δεν αναβάλλει τις εργασίες του πριν από την έκδοση της απόφασης, δημοσιεύονται μόνο εφόσον περιέχουν συγκεκριμένα νομικά ζητήματα, ή εάν η δημοσίευσή τους προβλέπεται συγκεκριμένα από το δικαστήριο που τις εκδίδει.

Οι δικαστικές αποφάσεις που δημοσιεύονται στο Διαδίκτυο δεν είναι ανωνυμοποιημένες εκτός εάν αυτό προβλέπεται διά νόμου ή επιβάλλεται από το δικαστήριο. Για ορισμένες υποθέσεις ο νόμος προβλέπει ότι δεν πρέπει να εκδικάζονται δημοσίως και ότι δεν πρέπει να αποκαλύπτεται το όνομα του θύματος. Οι αποφάσεις αυτές ανωνυμοποιούνται.

Ομοίως, όλες οι αποφάσεις που εκδικάζονται in camera (κεκλεισμένων των θυρών) ή οι αποφάσεις που περιλαμβάνουν ευαίσθητα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για κάποιον από τους διαδίκους ή τους μάρτυρες ανωνυμοποιούνται.

Πριν από τη δημοσίευσή τους στο δικτυακό τόπο, οι αποφάσεις κοινοποιούνται σε έντυπη μορφή:

  • σε όλους τους δικαστές
  • στις βιβλιοθήκες των νομικών επαγγελμάτων:
    • στο Γενικό Εισαγγελέα,
    • στο Νομικό Σύμβουλο του Κράτους (Chief State Solicitor) και
  • σε μια σειρά κυβερνητικών υπηρεσιών.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Δικαστική Υπηρεσία της Ιρλανδίας

Τελευταία επικαιροποίηση: 18/01/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.