Εθνική νομολογία

Ιταλία

Η παρούσα σελίδα παρέχει επισκόπηση της νομολογίας στην Ιταλία καθώς και περιγραφή και συνδέσμους προς τις σχετικές νομικές βάσεις δεδομένων.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Ιταλία

Νομολογία στο Διαδίκτυο

Το δικαιοδοτικό σύστημα της Ιταλίας παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη νομολογία σε διάφορους δικτυακούς τόπους.

Το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο της Ιταλίας (Corte Suprema di Cassazione), είναι το ανώτατο δικαστήριο του ιταλικού δικαιοδοτικού συστήματος. Η πύλη του είναι πλούσια σε περιεχόμενο και περιλαμβάνει δύο κύριες ενότητες.

Η πρώτη περιέχει τις εκκρεμείς αστικές και ποινικές υποθέσεις. Η πρόσβαση περιορίζεται, κατόπιν αναγνώρισης, σε εξουσιοδοτημένους δικηγόρους που έχουν σχέση με συγκεκριμένες υποθέσεις, σύμφωνα με τον ιταλικό νόμο περί προστασίας των δεδομένων. Η πρόσβαση παρέχεται μέσω έγκυρου ψηφιακού πιστοποιητικού συνδεδεμένου με έξυπνη κάρτα.

Η δεύτερη ενότητα είναι το σύστημα Italgiure DB, το οποίο είναι προσπελάσιμο μέσω της ίδιας πύλης. Περιέχει εκατομμύρια έγγραφα σχετικά με παλαιότερες δίκες (κυρίως αποφάσεις), τόσο σε αστικές όσο και σε ποινικές υποθέσεις. Στα δεδομένα αυτά έχουν δωρεάν πρόσβαση οι λειτουργοί του δικαστικού συστήματος (δικαστές, εισαγγελείς, διοικητικοί υπάλληλοι δικαστηρίων), καθώς και δικηγόροι, πανεπιστήμια και άλλοι ενδιαφερόμενοι με την καταβολή μικρής συνδρομής.

Οι πληροφορίες που καταγράφονται στις γραμματείες των δικαστηρίων, καθώς και στα μητρώα νομολογίας και ψηφιακών εγγράφων σε ηλεκτρονικούς φακέλους υποθέσεων αστικού δικαίου, μπορούν να αναζητηθούν σε όλα τα δικαστήρια και τα εφετεία μέσω διαδικτύου.

Πρόσβαση χορηγείται σε δικηγόρους και δικαστικούς εμπειρογνώμονες με ισχυρή επαλήθευση της ταυτότητας (έξυπνη κάρτα συμβατή με την Carta Nazionale dei Servizi) μέσω της πύλης υπηρεσιών ΤΠ (Portale dei Servizi Telematici).

Πληροφορίες που καταγράφονται στις γραμματείες των ειρηνοδικείων (giudice di pace) μπορούν επίσης να αναζητηθούν διαδικτυακά μέσω αυτής της πύλης.

Μπορεί κανείς να δει ανώνυμες πληροφορίες από τα αρχεία της γραμματείας του δικαστηρίου μέσω της πύλης χωρίς επαλήθευση της ταυτότητας.

Παρουσίαση των αποφάσεων / Λεπτομέρειες

Οι εκκρεμείς διαδικασίες με αντικείμενο επιτρεπόμενα θέματα ταξινομούνται με κριτήριο τα ονόματα των διαδίκων ή τον αριθμό της υπόθεσης, όπως είναι καταχωρισμένα στο γενικό μητρώο του Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου ή του οικείου δικαστηρίου.

Οι αποφάσεις σχετικά με περατωθείσες υποθέσεις μπορούν επίσης να αναζητηθούν μέσω αναζήτησης κειμένου ή αναζήτηση ανά θέμα ή ειδικές λεπτομέρειες (ημερομηνία της αγωγής, όνομα του διαδίκου).

Μορφότυποι

Τα έγγραφα της νομολογίας και οι σχετικές πληροφορίες είναι διαθέσιμα σε PDF και html.

Δικαστήρια

Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο

Πληροφορίες είναι διαθέσιμες στον δικτυακό τόπο του Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου.

Τακτικά δικαστήρια

Ενημερωμένος κατάλογος των τακτικών δικαστηρίων διατίθεται μέσω του δικτυακού τόπου του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Περαιτέρω διαδικασίες

Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο

Άλλα δικαστήρια

Υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες

για το εάν μια υπόθεση εκκρεμεί

ναι

ναι

για τα αποτελέσματα των ένδικων μέσων

ναι

όχι

για το εάν μια απόφαση είναι αμετάκλητη

ναι

ναι

Όταν ένα επιμέρους δικαστήριο ή εφετείο διαθέτει δικτυακό τόπο, στον εν λόγω δικτυακό τόπο συχνά παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο άσκησης ενδίκων βοηθημάτων ή μέσων.

Νομικές βάσεις δεδομένων

  1. Το σύστημα Italgiure DB παρέχει πρόσβαση σε βάση δεδομένων η οποία περιέχει στοιχεία για πολλές δικαστικές αποφάσεις, ιδίως του Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου. Ο δικτυακός τόπος περιέχει περισσότερα από 35 εκατομμύρια έγγραφα (μεταξύ άλλων νόμους και κανονισμούς, καθώς και παραπομπές σε εξειδικευμένη βιβλιογραφία).

Η πρόσβαση στις βάσεις δεδομένων είναι περιορισμένη, όπως εξηγήθηκε ανωτέρω.

  1. Μεγάλο μέρος της νομολογίας των δευτεροβάθμιων δικαστηρίων και των άλλων δικαστηρίων είναι διαθέσιμη μέσω της πύλης υπηρεσιών ΤΠ, όπως εξηγήθηκε ανωτέρω.
Τελευταία επικαιροποίηση: 18/01/2022

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.