Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση λεττονικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Swipe to change

Εθνική νομολογία

Λεττονία

Η παρούσα σελίδα παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη νομολογία της Λεττονίας.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Λεττονία
Δεν υπάρχει επίσημη μετάφραση στη γλώσσα που επιλέξατε.
Εδώ μπορείτε να βρείτε αυτόματη μετάφραση αυτού του περιεχομένου. Λάβετε υπόψη σας ότι η αυτόματη μετάφραση παρέχει μόνο το γενικό του νόημα. Ο ιδιοκτήτης της σελίδας αυτής δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για την ποιότητα αυτής της μετάφρασης, που έγινε από μηχανή.

Δημοσίευση της νομολογίας σε δικτυακό τόπο

Η βάση δεδομένων νομολογίας αποτελεί βασική συνιστώσα της πύλης των εθνικών δικαστηρίων (Latvijas Tiesu portāls). Περιέχει τις αποφάσεις του Ανωτάτου Δικαστηρίου ταξινομημένες ανά τομέα νομολογίας.

Από την 1η Ιανουαρίου 2007, όλες οι αποφάσεις των λετονικών διοικητικών δικαστηρίων δημοσιεύονται διαδικτυακά στην πύλη των εθνικών δικαστηρίων.

Δημοσιεύονται επίσης επιλεκτικά αποφάσεις όλων των δικαστηρίων σε αστικές και ποινικές υποθέσεις (ιδίως εάν παρουσιάζουν δυνητικά ενδιαφέρον για το κοινό). Ο δικτυακός τόπος δημοσίευσης είναι η πύλη των εθνικών δικαστηρίων. Οι αποφάσεις του Ανωτάτου Δικαστηρίου είναι επίσης διαθέσιμες στον δικτυακό τόπο του Ανωτάτου Δικαστηρίου .

Παρουσίαση αποφάσεων/τίτλοι

Βάση δεδομένων νομολογίας

Αριθμός υπόθεσης (Lietas numurs)

Είδος υπόθεσης (Lietas veids)

Ημερομηνία (Datums)

Πρόσβαση στο αρχείο (Atvērt kartīti)

CXXXXXXXX

Αστικές υποθέσεις (Civillietas)

XXXX-XX-XX


1. Τίτλος σύνοψης (Tēzes virsraksts):

2. (Κύριο σκεπτικό) (Galvenā tēze)

3. (Πρόσθετες νομικές πληροφορίες) (Papildu tiesiskā informācija)

Κάντε κλικ στο «Atvērt kartīti» για να αποκτήσετε πρόσβαση στο αρχείο της δικαστικής υπόθεσης, το οποίο αποτελείται από δύο μέρη: βασικές πληροφορίες και πρόσθετες πληροφορίες. Στις πρόσθετες πληροφορίες περιλαμβάνονται τα εξής:

  1. ο τίτλος της σύνοψης της απόφασης
  2. το κύριο σκεπτικό της απόφασης (συνήθως 2-3 σκέψεις)
  3. πληροφορίες σχετικά με τις νομικές πράξεις, τις νομικές αρχές, τη νομολογία και τη νομική θεωρία που χρησιμοποιήθηκαν για τη διατύπωση της απόφασης
  4. περίληψη της απόφασης.

Μορφότυποι

Οι αποφάσεις της βάσης δεδομένων νομολογίας της πύλης των εθνικών δικαστηρίων είναι διαθέσιμες σε μορφότυπο HTML.

Οι αποφάσεις που δημοσιεύονται στην πύλη των εθνικών δικαστηρίων είναι διαθέσιμες σε μορφότυπο PDF ή DOC.

Σχετικά δικαστήρια

Ανώτατο Δικαστήριο

Οι αποφάσεις του Ανωτάτου Δικαστηρίου είναι διαθέσιμες στη βάση δεδομένων νομολογίας και στον δικτυακό τόπο του Ανωτάτου Δικαστηρίου .

Τακτικά δικαστήρια

Οι αποφάσεις των τακτικών δικαστηρίων είναι διαθέσιμες στον δικτυακό τόπο της πύλης των εθνικών δικαστηρίων .

Περαιτέρω διαδικασίες

Πληροφορίες σχετικά με διαδικασίες παρακολούθησης της προόδου των δικαστικών διαδικασιών είναι διαθέσιμες στην πύλη των εθνικών δικαστηρίων μέσω της επιλογής «Πρόοδος της διαδικασίας» (Tiesvedības gaita) στην ενότητα «Ηλεκτρονικές υπηρεσίες» (E-pakalpojumi).

Εισάγοντας τον αριθμό της υπόθεσης, μπορείτε να λάβετε πληροφορίες σχετικά με το αρμόδιο δικαστήριο, τον δικαστή που έχει επιληφθεί της υπόθεσης, το χρονοδιάγραμμα της ακροαματικής διαδικασίας, τυχόν κατατεθείσες προσφυγές, την έκβαση τυχόν προσφυγών και τυχόν ακύρωση οποιασδήποτε απόφασης.

Κανόνες δημοσίευσης

Εάν η υπόθεση εκδικάζεται σε δημόσια συνεδρίαση, πρόσβαση στις πληροφορίες που περιέχονται στη δικαστική απόφαση (η οποία περιλαμβάνει εισαγωγή, τα πραγματικά περιστατικά, το σκεπτικό και το διατακτικό) παρέχεται γενικά με αφετηρία την ημερομηνία απαγγελίας της απόφασης.

Εάν δεν απαγγελθεί απόφαση στο δικαστήριο (για παράδειγμα, εάν η υπόθεση εκδικάζεται μόνον βάσει γραπτής διαδικασίας), πρόσβαση στην απόφαση θεωρείται γενικά ότι παρέχεται με αφετηρία την ημερομηνία παραλαβής της απόφασης.

Εάν η υπόθεση εκδικασθεί κεκλεισμένων των θυρών και εάν το εισαγωγικό μέρος και το διατακτικό της απόφασης του δικαστηρίου αναγνωσθούν σε δημόσια συνεδρίαση, τα συγκεκριμένα μέρη της εν λόγω απόφασης του δικαστηρίου θεωρούνται γενικά πληροφορίες στις οποίες παρέχεται πρόσβαση και μπορούν να δημοσιευθούν.

Ο κανονισμός αριθ. 123 του υπουργικού συμβουλίου(εκδόθηκε στις 10 Φεβρουαρίου 2009 και τέθηκε σε ισχύ στις 18 Φεβρουαρίου 2009) ορίζει ότι, πριν από τη δημοσίευση δικαστικής απόφασης, ορισμένα δεδομένα φυσικών προσώπων πρέπει να διαγράφονται και να αντικαθίστανται από κατάλληλη ένδειξη:

  1. το όνομα και το επώνυμο του προσώπου αντικαθίστανται από τα αρχικά του
  2. ο αριθμός ταυτότητας του προσώπου αντικαθίσταται από τις λέξεις «αριθμός ταυτότητας»
  3. η διεύθυνση κατοικίας του προσώπου αντικαθίσταται από τις λέξεις «τόπος κατοικίας»
  4. η διεύθυνση ακίνητης περιουσίας του προσώπου αντικαθίσταται από τη λέξη «διεύθυνση»
  5. ο κωδικός αριθμός ακινήτου στο κτηματολόγιο αντικαθίσταται από τις λέξεις «κωδικός αριθμός κτηματολογίου» και
  6. ο αριθμός κυκλοφορίας οχήματος αντικαθίσταται από τις λέξεις «αριθμός κυκλοφορίας».

Τα στοιχεία δικαστών, εισαγγελέων, πιστοποιημένων δικηγόρων, πιστοποιημένων συμβολαιογράφων και πιστοποιημένων δικαστικών επιμελητών τα οποία αναφέρονται σε δικαστικές αποφάσεις, πρέπει να δημοσιεύονται.

Οι αποφάσεις που δημοσιεύονται (υπό τις εν λόγω περιστάσεις) επιλέγονται από το τμήμα νομολογίας του Ανωτάτου Δικαστηρίου, το οποίο επιλέγει τις σημαντικότερες και πιο ενδιαφέρουσες αποφάσεις.

Τελευταία επικαιροποίηση: 30/03/2023

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.