Εθνική νομολογία

Λεττονία

Στην παρούσα ενότητα παρέχεται επισκόπηση της νομολογίας της Λετονίας.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Λεττονία

Διαδικτυακές βάσεις δεδομένων νομολογίας

Βάση δεδομένων νομολογίας δημιουργήθηκε από το Ανώτατο Δικαστήριο της Λετονίας (Latvijas Republikas Augstākā tiesa). Περιλαμβάνει τις δικαστικές αποφάσεις που είναι σημαντικές για τη συνοχή, την έρευνα και την ανάπτυξη της νομολογίας.

Η νομολογία του Ανώτατου Δικαστηρίου μπορεί να επιλεγεί ανά δικαστικό όργανο, είδος υπόθεσης, τομέα, υποτομέα, νομικές αρχές, ουσία της υπόθεσης (επιχειρήματα) και λέξεις-κλειδιά στο κείμενο.

Η βάση δεδομένων νομολογίας του Ανώτατου Δικαστηρίου είναι προσβάσιμη μέσω της διαδικτυακής πύλης ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Ανώτατου Δικαστηρίου και της αρχικής σελίδας του Ανώτατου Δικαστηρίου.

Επιπλέον, έγκυρες αποφάσεις που εκδίδονται σε δημόσια συνεδρίαση μπορούν να δημοσιεύονται στη διαδικτυακή πύλη για θέματα δημόσιου συμφέροντος (δηλαδή αποφάσεις που δημοσιεύονται για σκοπούς αγωγής του πολίτη ή για νομικούς εκπαιδευτικούς σκοπούς), όπως και άλλες αποφάσεις που εκδίδονται σε δημόσια συνεδρίαση κατά τη διακριτική ευχέρεια του οικείου δικαστηρίου.

Παρουσίαση αποφάσεων / τίτλοι

Μορφότυποι

Οι αποφάσεις στη βάση δεδομένων νομολογίας της διαδικτυακής πύλης των εθνικών δικαστηρίων είναι διαθέσιμες σε μορφότυπο HTML.

Οι αποφάσεις που δημοσιεύονται στη διαδικτυακή πύλη των εθνικών δικαστηρίων είναι διαθέσιμες σε μορφότυπο PDF.

Σχετικά δικαστήρια

Ανώτατο Δικαστήριο

Οι αποφάσεις του Ανώτατου Δικαστηρίου είναι διαθέσιμες στη βάση δεδομένων νομολογίας του ιστοτόπου του Ανώτατου Δικαστηρίου και στον ιστότοπο της διαδικτυακής πύλης των εθνικών δικαστηρίων.

Τακτικά δικαστήρια

Οι αποφάσεις των τακτικών δικαστηρίων είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο της διαδικτυακής πύλης των εθνικών δικαστηρίων.

Διαδικασίες παρακολούθησης

Πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες παρακολούθησης διατίθενται στη διαδικτυακή πύλη των εθνικών δικαστηρίων, με χρήση της επιλογής Πρόοδος των διαδικασιών (Tiesvedības gaita) στην ενότητα Ηλεκτρονικές υπηρεσίες ή μέσω της ενότητας που είναι διαθέσιμη στους εξουσιοδοτημένους χρήστες της διαδικτυακής πύλης Οι υποθέσεις μου (Manas lietas).

Οι μη εξουσιοδοτημένοι χρήστες μπορούν να έχουν πρόσβαση σε γενικές πληροφορίες σχετικά με την πρόοδο της υπόθεσης στην ενότητα Πρόοδος της διαδικασίας εισάγοντας τον αριθμό της υπόθεσης ή της κλήσης.

Στην ενότητα Οι υποθέσεις μου, οι εξουσιοδοτημένοι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να βλέπουν τα στοιχεία και τον φάκελο των υποθέσεων στις οποίες είναι διάδικοι (συμπεριλαμβανομένων των αποφάσεων και των ηχογραφήσεων των ακροάσεων της υπόθεσης).

Η άδεια χρήσης της διαδικτυακής πύλης των εθνικών δικαστηρίων χορηγείται με βάση:

  • δελτίο ταυτότητας,
  • ηλεκτρονική υπογραφή,
  • ηλεκτρονική υπογραφή μέσω κινητής συσκευής,
  • eIDAS.

Κανόνες δημοσίευσης

Έκδοση

Εάν η υπόθεση εκδικαστεί σε δημόσια συνεδρίαση, η δικαστική απόφαση (που περιλαμβάνει εισαγωγή, ιστορικό, σκεπτικό και διατακτικό) καθίσταται γενικά προσβάσιμη από την ημερομηνία δημοσίευσής της.

Εάν δεν δημοσιευτεί απόφαση στο ακροατήριο (για παράδειγμα, εάν η υπόθεση εκδικάζεται μόνον βάσει γραπτής διαδικασίας), πρόσβαση στην απόφαση θεωρείται γενικά ότι παρέχεται με αφετηρία την ημερομηνία παραλαβής της απόφασης.

Εάν η υπόθεση εκδικασθεί κεκλεισμένων των θυρών και εάν η εισαγωγή και το διατακτικό της απόφασης του δικαστηρίου αναγνωσθούν σε δημόσια συνεδρίαση, τα συγκεκριμένα μέρη της εν λόγω απόφασης του δικαστηρίου θεωρούνται γενικά πληροφορίες στις οποίες παρέχεται πρόσβαση και μπορούν να δημοσιευθούν.

Προσβασιμότητα

Η προσβασιμότητα των δικαστικών αποφάσεων διέπεται από τον νόμο για το δικαστικό σώμα και τον κανονισμό αριθ. 123 του υπουργικού συμβουλίου, της 10ης Φεβρουαρίου 2009, σχετικά με τους κανόνες για τη δημοσίευση δικαστικών πληροφοριών σε ιστότοπο και την επεξεργασία των δικαστικών αποφάσεων πριν από την έκδοσή τους (εφεξής «κανονισμός αριθ. 123 του υπουργικού συμβουλίου»).

Ο κανονισμός αριθ. 123 του υπουργικού συμβουλίου ορίζει ότι, κατά την προετοιμασία απόφασης για δημοσίευση, ορισμένα δεδομένα που επιτρέπουν την ταυτοποίηση φυσικών προσώπων διαγράφονται και αντικαθίστανται από κατάλληλη ένδειξη:

  • το όνομα και το επώνυμο του προσώπου αντικαθίσταται από κεφαλαίο γράμμα που επιλέγεται ελεύθερα από το λετονικό αλφάβητο (το γράμμα που επιλέγεται για την αντικατάσταση του ονόματος και του επωνύμου επιλέγεται έτσι ώστε τα πρόσωπα που αναφέρονται στην απόφαση να μπορούν να διακρίνονται μεταξύ τους)·
  • ο αριθμός ταυτότητας του προσώπου αντικαθίσταται από τις λέξεις «αριθμός ταυτότητας»·
  • η διεύθυνση κατοικίας του προσώπου αντικαθίσταται από τις λέξεις «τόπος κατοικίας»·
  • η διεύθυνση ακίνητης περιουσίας του προσώπου αντικαθίσταται από τη λέξη «διεύθυνση»·
  • ο αριθμός αναφοράς κάθε ακίνητης περιουσίας στο κτηματολόγιο αντικαθίσταται από τις λέξεις «κτηματολογικά στοιχεία»·
  • και ο αριθμός κυκλοφορίας οχήματος αντικαθίσταται από τις λέξεις «αριθμός κυκλοφορίας».

Κατά την κατάρτιση της απόφασης για δημοσίευση ή έκδοση, τα στοιχεία των δικαστών, των εισαγγελέων, των πιστοποιημένων δικηγόρων, των πιστοποιημένων συμβολαιογράφων, των διαχειριστών αφερεγγυότητας, των προεδρευόντων δικαστών και των πιστοποιημένων δικαστικών επιμελητών δεν διαγράφονται ούτε απαλείφονται.

Τελευταία επικαιροποίηση: 25/06/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.