Εθνική νομολογία

Μάλτα

Η παρούσα σελίδα παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη νομολογία της Μάλτας.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Μάλτα

Νομολογία

Παρουσίαση των αποφάσεων / Τίτλοι

Παρότι οι λέξεις-κλειδιά δεν εμφανίζονται ως τίτλος στη νομολογία, υπάρχει μια λειτουργία στην εφαρμογή των εθνικών αποφάσεων (τμήμα του συστήματος Διαχείρισης Νομικών Υποθέσεων που χρησιμοποιείται στα δικαστήρια), βάσει της οποίας ορισμένες αποφάσεις που θεωρούνται ότι παρουσιάζουν ενδιαφέρουν ευρετηριάζονται. Για παράδειγμα, ένα σύνολο από λέξεις-κλειδιά μαζί με τη σύνοψη της απόφασης συνδέονται με το μητρώο.

Ένα συγκεκριμένο υπόδειγμα χρησιμοποιείται για όλες τις δικαστικές αποφάσεις, το οποίο περιλαμβάνει το εθνικό έμβλημα, το όνομα του δικαστηρίου, την ημερομηνία της συνεδρίασης, τον αριθμό αναφοράς της υπόθεσης, τους διαδίκους (Α κατά Β), και ακολουθεί το καθεαυτό κείμενο της δικαστικής απόφασης. Η γραμματοσειρά, η κεφαλίδα και το υποσέλιδο καθορίζονται επίσης στο υπόδειγμα.

Μορφότυποι

Η νομολογία είναι διαθέσιμη σε μορφή PDF.

Περαιτέρω διαδικασίες

Ανώτατα δικαστήρια

Άλλα δικαστήρια

Υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες:

  • όσον αφορά τις εφέσεις;

Ναι

Ναι

  • όσον αφορά το κατά πόσον μια υπόθεση εκκρεμεί ακόμη;

Ναι

Ναι

  • όσον αφορά το αποτέλεσμα των εφέσεων;

Ναι

Ναι

  • όσον αφορά το αμετάκλητο της απόφασης;

Ναι

Ναι

  • όσον αφορά περαιτέρω διαδικασίες ενώπιον

  - άλλου εθνικού δικαστηρίου (συνταγματικό δικαστήριο …);

  - του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων;

  - του Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων;

Ναι

Όχι

Όχι

Ναι

Όχι

Όχι


Κανόνες δημοσίευσης

σε εθνικό επίπεδο;

σε επίπεδο δικαστηρίων;

Υπάρχουν δεσμευτικοί κανόνες όσον αφορά τη δημοσίευση της νομολογίας

Ναι

Ναι


Οι ισχύοντες κανόνες ορίζουν ότι η απόφαση πρέπει να δημοσιοποιηθεί χωρίς να αναφέρουν το μέσο που πρέπει να χρησιμοποιηθεί για τη δημοσίευση.

Στη Μάλτα δημοσιεύεται το σύνολο της νομολογίας.

Όλες οι αποφάσεις του οικογενειακού δικαστηρίου ανωνυμοποιούνται. Επιπλέον, εάν ο προεδρεύων δικαστής διατάξει τη μη δημοσίευση του ονόματος οποιουδήποτε εκ των διαδίκων που εμπλέκονται ή κατηγορούνται σε μια υπόθεση, η απόφαση ανωνυμοποιείται και στην περίπτωση αυτή.

Τελευταία επικαιροποίηση: 04/05/2021

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.