Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση ολλανδικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Swipe to change

Εθνική νομολογία

Κάτω Χώρες

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Κάτω Χώρες

Δημοσίευση της νομολογίας σε δικτυακό τόπο

Παρουσίαση των αποφάσεων / Τίτλοι

Ο τίτλος είναι «ενδεικτικός του περιεχομένου» και ενδέχεται να περιλαμβάνει επικεφαλίδα (μονοπερίοδη), σύντομη ή μακροσκελή περίληψη, κάποιες λέξεις κλειδιά, μία παράγραφο στην οποία συνοψίζεται ο νόμος τον οποίο αφορά η υπόθεση ή αυτούσια παράθεση του πιο σημαντικού dictum της απόφασης.

Παράδειγμα τίτλου

Νόμος περί μισθώσεων: ακύρωση μισθωτήριου συμβολαίου ενοικίασης χώρου γραφείων (Huurrecht; ontbinding van huurovereenkomst kantoorruimte (81 RO).

Μορφότυποι

Η νομολογία διατίθεται στον δικτυακό τόπο σε μορφότυπο HTML. Οι επαγγελματίες χρήστες έχουν τη δυνατότητα να τη μεταφορτώσουν σε μορφότυπο XML.

Δικαστήρια

Οι αποφάσεις όλων των δικαστηρίων διατίθενται στον δικτυακό τόπο Αναζήτηση αποφάσεων δικαστηρίων και του Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου των Κάτω Χωρών. Τα εν λόγω δικαστήρια είναι τα εξής:

  • Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο (Hoge Raad der Nederlanden)
  • Τμήμα Διοικητικής Δικαιοδοσίας του Συμβουλίου της Επικρατείας (Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State)
  • Κεντρικό Εφετείο (Centrale Raad van Beroep)
  • Εφετείο Εμπορικών και Βιομηχανικών Υποθέσεων (College van Beroep voor het bedrijfsleven)
  • Τέσσερα εφετεία (Gerechtshoven)
  • 11 πρωτοδικεία (Rechtbanken)

Περαιτέρω διαδικασίες

Ανώτατα Δικαστήρια

Λοιπά δικαστήρια

Παρέχονται πληροφορίες

– σχετικά με την άσκηση έφεσης;

Όχι

Όχι

– σχετικά με τυχόν εκκρεμοδικία;

Όχι

Όχι

– σχετικά με το αποτέλεσμα της έφεσης;

Όχι

Όχι

– σχετικά με το αμετάκλητο της απόφασης;

Όχι

Όχι

– σχετικά με περαιτέρω διαδικασίες ενώπιον

– άλλου εθνικού δικαστηρίου (π.χ. Συνταγματικό Δικαστήριο);

– του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων;

– του Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων;

Όχι

Όχι


Κανόνες δημοσίευσης

Τα δικαστήρια ανέπτυξαν με δική τους πρωτοβουλία δύο κατευθυντήριες γραμμές όσον αφορά τη δημοσίευση της νομολογίας. Η πρώτη αφορά την ανωνυμία (απαλοιφή προσωπικών δεδομένων) και η δεύτερη την επιλεκτικότητα, βασίζονται δε στη σύσταση 11 (1995) του Συμβουλίου της Ευρώπης «Περί επιλογής, επεξεργασίας, παρουσίασης και αρχειοθέτησης δικαστικών αποφάσεων σε συστήματα ανάκτησης νομικών δεδομένων», με την οποία προτείνεται τα δικαστήρια των ανώτατων βαθμίδων να δημοσιεύουν όλες τις αποφάσεις τους, με εξαίρεση υποθέσεις που στερούνται σαφώς νομικού ή κοινωνικού ενδιαφέροντος, ενώ τα λοιπά δικαστήρια να δημοσιεύουν μόνον τις αποφάσεις εκείνες που παρουσιάζουν σαφές νομικό ή κοινωνικό ενδιαφέρον.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Αναζήτηση αποφάσεων δικαστηρίων και του Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου των Κάτω Χωρών

Τελευταία επικαιροποίηση: 09/02/2016

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.