Εθνική νομολογία

Κάτω Χώρες

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Κάτω Χώρες

Δημοσίευση της νομολογίας σε δικτυακό τόπο

Από τις 9 Δεκεμβρίου 1999, η νομολογία των πρωτοδικείων (rechtbanken), εφετείων (gerechtshoven), του Hoge Raad der Nederlanden (Ανώτατου Δικαστηρίου των Κάτω Χωρών), του Afdeling Bestuursrechtspraak van Raad van State (τμήματος διοικητικών διαφορών του Συμβουλίου της Επικρατείας), του Centrale Raad van Beroep (εφετείου αρμόδιου για υποθέσεις κοινωνικής ασφάλισης και δημοσιοϋπαλληλικές υποθέσεις) και του College van Beroep voor de bedrijfsleven (διοικητικού εφετείου αρμόδιου για οικονομικές υποθέσεις) δημοσιεύεται στο διαδίκτυο. Οι αποφάσεις μπορούν να αναζητηθούν στη βάση δεδομένων νομολογίας rechtspraak.nl με βάση το κείμενο, τον αριθμό της υπόθεσης, την ημερομηνία της απόφασης ή της δημοσίευσης, το δικαστήριο, τον (υπο-)τομέα δικαίου, το ECLI ή τα στοιχεία της δημοσίευσης.

Παρουσίαση των αποφάσεων / Τίτλος

Ο τίτλος είναι «ενδεικτικός του περιεχομένου» και ενδέχεται να περιλαμβάνει επικεφαλίδα (μονοπερίοδη), σύντομη ή μακροσκελή περίληψη, κάποιες λέξεις κλειδιά, μία παράγραφο στην οποία συνοψίζεται ο τομέας δικαίου τον οποίο αφορά η υπόθεση ή αυτούσια παράθεση των πιο σημαντικών τμημάτων του διατακτικού της απόφασης.

Παράδειγμα τίτλου/τίτλων

Δίκαιο μισθώσεων· ακύρωση μισθωτήριου συμβολαίου ενοικίασης χώρου γραφείων [Huurrecht; ontbinding van huurovereenkomst kantoorruimte (artikel 81 RO)].

Μορφότυποι

Οι αποφάσεις δημοσιεύονται στον δικτυακό τόποrechtspraak.nl σε μορφότυπο HTML. Για τους επαγγελματίες (περαιτέρω) χρήστες, τα δεδομένα είναι επίσης διαθέσιμα σε μορφότυπο RDF.

Δικαστήρια

Οι αποφάσεις όλων των δικαστηρίων είναι διαθέσιμες στον δικτυακό τόπο μέσω της zoeken van uitspraken (αναζήτησης αποφάσεων). Τα εν λόγω δικαστήρια είναι τα ακόλουθα:

  • του Hoge Raad der Nederlanden (Ανώτατου Δικαστηρίου των Κάτω Χωρών)
  • του Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (τμήματος διοικητικών διαφορών του Συμβουλίου της Επικρατείας)
  • του Centrale Raad van Beroep (εφετείου αρμόδιου για υποθέσεις κοινωνικής ασφάλισης και δημοσιοϋπαλληλικές υποθέσεις)
  • του College van Beroep voor het bedrijfsleven (διοικητικού εφετείου αρμόδιου για οικονομικές υποθέσεις)
  • τεσσάρων εφετείων (gerechtshoven)
  • έντεκα πρωτοδικείων (rechtbanken)

Περαιτέρω διαδικασίες


Ανώτερα δικαστήρια

Λοιπά δικαστήρια

Παρέχονται πληροφορίες

— σχετικά με την άσκηση έφεσης;

Ναι

Ναι

— σχετικά με τυχόν εκκρεμοδικία;

Όχι

Όχι

— σχετικά με το αποτέλεσμα της έφεσης;

Ναι

Ναι

— σχετικά με το αμετάκλητο της απόφασης;

Όχι

Όχι

— σχετικά με περαιτέρω διαδικασίες ενώπιον

— άλλου εθνικού δικαστηρίου (π.χ. συνταγματικό δικαστήριο);

— του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης;

— του Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου;

Ναι

Όχι

Όχι

Ναι

Όχι

Όχι

Κανόνες δημοσίευσης

Τα δικαστήρια ανέπτυξαν δύο κατευθυντήριες γραμμές όσον αφορά τη δημοσίευση της νομολογίας: σχετικά με την ανωνυμία (απαλοιφή προσωπικών δεδομένων) και σχετικά με την επιλεκτικότητα.

Κατευθυντήριες γραμμές για την ανωνυμοποίηση στον δικτυακό τόπο Rechtspraak.nl

Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές για την ανωνυμοποίηση, οι δικαστικές αποφάσεις που δημοσιεύονται πρέπει να ανωνυμοποιούνται. Αυτό σημαίνει ότι οι δικαστικές αποφάσεις δεν πρέπει να περιέχουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των προσώπων τα οποία δεν εμπλέκονται επαγγελματικά στην υπόθεση.

Οι κατευθυντήριες γραμμές βασίζονται στη σύσταση R (95) 11 του Συμβουλίου της Ευρώπης, με τίτλο «Περί επιλογής, επεξεργασίας, παρουσίασης και αρχειοθέτησης δικαστικών αποφάσεων σε συστήματα ανάκτησης νομικών δεδομένων», με την οποία προτείνεται τα δικαστήρια των ανώτατων βαθμίδων να δημοσιεύουν όλες τις αποφάσεις τους, με εξαίρεση τις υποθέσεις που στερούνται σαφώς νομικού ή κοινωνικού ενδιαφέροντος, ενώ τα λοιπά δικαστήρια να δημοσιεύουν μόνον τις αποφάσεις εκείνες που παρουσιάζουν σαφές νομικό ή κοινωνικό ενδιαφέρον. Οι κατευθυντήριες γραμμές των Κάτω Χωρών διευκρινίζουν περαιτέρω τις έννοιες αυτές.

Τελευταία επικαιροποίηση: 13/05/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.