Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση πολωνικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Swipe to change

Εθνική νομολογία

Πολωνία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Πολωνία
Δεν υπάρχει επίσημη μετάφραση στη γλώσσα που επιλέξατε.
Εδώ μπορείτε να βρείτε αυτόματη μετάφραση αυτού του περιεχομένου. Λάβετε υπόψη σας ότι η αυτόματη μετάφραση παρέχει μόνο το γενικό του νόημα. Ο ιδιοκτήτης της σελίδας αυτής δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για την ποιότητα αυτής της μετάφρασης, που έγινε από μηχανή.

Δημοσίευση της νομολογίας σε δικτυακό τόπο

Παρουσίαση των αποφάσεων / Τίτλοι

Ανώτατα δικαστήρια

Άλλα δικαστήρια

Παρουσίαση της νομολογίας με τίτλους

 • Συνταγματικό Δικαστήριο (Trybunał Konstytucyjny)
 • Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο (Naczelny Sąd Administracyjny)
 • Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο (Sąd Najwyższy) (αποφάσεις τεσσάρων τμημάτων):
  • τμήμα ποινικού δικαίου,
  • τμήμα αστικού δικαίου,
  • τμήμα εργατικού δικαίου, δικαίου κοινωνικής ασφάλισης και δημόσιων υποθέσεων
  • στρατιωτικό τμήμα

Όχι


Παράδειγμα τίτλου (ων)

Συνταγματικό Δικαστήριο – Κοινοτική επιδότηση των δραστηριοτήτων μη δημόσιου παιδικού σταθμού.

Επεξήγηση

Ημερομηνία εκδόσεως 18.12.2008, αριθμός K 19/07

Τύπος αποφάσεως (δικαστική/διοικητική απόφαση/...), ημερομηνία και αριθμός υποθέσεως.

Κοινοτική επιδότηση των δραστηριοτήτων μη δημόσιου παιδικού σταθμού.

Τίτλος

Z.U. 2008 / 10A / 182

Δημοσιεύτηκε στην επίσημη συλλογή νομολογίας του Συνταγματικού Δικαστηρίου που εκδίδεται από τη Γραμματεία του Δικαστηρίου

Dz. U. 2008.235.1618 της 30.12.2008

Δημοσιεύτηκε στην επίσημη εφημερίδα

Σύνδεσμοι προς την απόφαση σε μορφότυπο MS WORD και PDF


Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο

07.04.2009

Η απόφαση είναι αμετάκλητη

Ημερομηνία λήψης

10.09.2007

Όνομα του δικαστηρίου

Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο (Naczelny Sąd Administracyjny)

Ονόματα των δικαστών

Janusz Zubrzycki

Marek Kołaczek

Tomasz Kolanowski

Σύμβολο με περιγραφή:

6110 ΦΠΑ

Λέξεις κλειδιά:

Φορολογική δικονομία

ΦΠΑ

Άλλες σχετικές υποθέσεις:

I SA/Lu 454/05 - Wyrok WSA w Lublinie z 2007-05-09
I FZ 201/06 - Postanowienie NSA z 2006-07-17

Κατά:

Διευθυντή της φορολογικής υπηρεσίας

Περιεχόμενο:

Η αναιρεσιβαλλόμενη απόφαση αναιρέθηκε και η υπόθεση διαβιβάστηκε στο τοπικό διοικητικό δικαστήριο για επανεκδίκαση

Παραπομπές στο νόμο:

Dz.U. 2005 nr 8 poz 60 άρθρο 70 παράγραφος 1, άρθρο 108 παράγραφος 2 σημείο 2 στοιχείο a, άρθρο 116 παράγραφος 1, άρθρο 118 παράγραφος 1, άρθρο 127, άρθρο 151, άρθρο 152, άρθρο 187, άρθρο 188, άρθρο 191
Νόμος της 29ης Αυγούστου 1997 περί φορολογικής δικονομίας (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa)

Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 άρθρο 141 παράγραφος 4, άρθρο 145 παράγραφος 1 σημείο 1 στοιχείο a, άρθρο 151
Νόμος της 30ής Αυγούστου 2002 περί της διαδικασίας ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων (ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi).

Dz.U. 1934 nr 93 poz 836 άρθρο 1, άρθρο 2, άρθρο 4, άρθρο 20.
Κανονισμός του Προέδρου της Δημοκρατίας της Πολωνίας της 24ης Οκτωβρίου 1934 περί των σταδίων της διαδικασίας (rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. Prawo o postępowaniu układowem). Διαδικασία του νόμου περί εταιρικής ανάκτησης.


Μορφότυποι

 • Συνταγματικό Δικαστήριο (Trybunał Konstytucyjny) – DOC, PDF
 • Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο (Naczelny Sąd Administracyjny) – HTML
 • Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο (Sąd Najwyższy) – PDF
 • Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο – HTML

Περαιτέρω διαδικασίες

Ανώτατα Δικαστήρια

Άλλα δικαστήρια

– Δίδονται πληροφορίες για τα ένδικα μέσα;

Ναι, από το Συνταγματικό Δικαστήριο.

Όλες οι αποφάσεις των ανώτατων δικαστηρίων εκδίδονται κατόπιν άσκησης ενδίκων μέσων.

Δεν δημοσιεύονται στοιχεία

– Εκκρεμεί η υπόθεση;

Ναι, στο Συνταγματικό Δικαστήριο.

Θα ασκηθεί αναίρεση στο Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο ανάλογα με το περιεχόμενο της απόφασης.

Δεν δημοσιεύονται στοιχεία

– Αποτέλεσμα των ενδίκων μέσων

Ναι

Δεν δημοσιεύονται στοιχεία

– Είναι η απόφαση αμετάκλητη;

Ναι, αν πρόκειται για απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου.

Ναι, αν η υπόθεση κρίθηκε από το Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο.

Κρίνεται ανάλογα με το περιεχόμενο της δικαστικής απόφασης.

Δεν δημοσιεύονται στοιχεία

Έχει προηγηθεί διαδικασία ενώπιον άλλου εθνικού δικαστηρίου:

– Συνταγματικού Δικαστηρίου;

– Αλλοδαπού δικαστηρίου:

– Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων;

– Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων;

Όχι

Δεν δημοσιεύονται στοιχεία


Οι αποφάσεις ορισμένων επαρχιακών διοικητικών δικαστηρίων (πρωτοβάθμιων), καθώς και οι αποφάσεις του Ανώτατου Διοικητικού Δικαστηρίου (σε δεύτερο βαθμό) δημοσιεύονται στο δικτυακό τόπο. Υπάρχει επίσης σύνδεσμος μεταξύ των σχετικών αποφάσεων.

Κανόνες δημοσίευσης

Στην Πολωνία προβλέπονται δεσμευτικοί κανόνες για τη δημοσίευση της νομολογίας, οι οποίοι ισχύουν για:

 • το Συνταγματικό Δικαστήριο (Trybunał Konstytucyjny), του οποίου δημοσιεύεται όλη η νομολογία
 • το Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο (Naczelny Sąd Administracyjny), του οποίου δημοσιεύεται όλη η νομολογία
 • το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο (Sąd Najwyższy), του οποίου δημοσιεύεται μόνον επιλεγμένη νομολογία

Οι υποχρεώσεις του Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου (Sąd Najwyższy) όσον αφορά τη δημοσίευση προβλέπονται από το άρθρο 7 του νόμου περί του Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου της 23ης Νοεμβρίου 2002 (ustawa z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym). Σύμφωνα με το βιβλίο οδηγιών του Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου, αρμόδιοι για την υπηρεσία δημοσιεύσεων είναι ο εκπρόσωπος Τύπου και οι βοηθοί των δικαστών.

Η δημοσίευση της νομολογίας του Συνταγματικού Δικαστηρίου (Trybunał Konstytucyjny) προβλέπεται από το άρθρο 190 του πολωνικού Συντάγματος.

Το πλήρες κείμενο των δικαστικών αποφάσεων δημοσιεύεται στο δικτυακό τόπο μόλις οι δικαστές υπογράψουν το σκεπτικό.

Το άρθρο 42 του νόμου περί της οργάνωσης των διοικητικών δικαστηρίων (Prawo o ustroju sądów administracyjnych) επιβάλλει επίσης υποχρέωση δημοσίευσης στον Πρόεδρο του Ανώτατου Διοικητικού Δικαστηρίου (Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego). Λεπτομερέστεροι κανόνες θεσπίζονται με διάταξη του Προέδρου του Ανώτατου Διοικητικού Δικαστηρίου, ενώ απαιτείται επίσης η δημιουργία κεντρικής βάσης δεδομένων δικαστικών αποφάσεων και πληροφοριών για τις υποθέσεις που εκκρεμούν ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων και η παροχή πρόσβασης στις αποφάσεις αυτές από την ιστοθέση.

Τελευταία επικαιροποίηση: 10/12/2012

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.