Εθνική νομολογία

Πορτογαλία

Στην παρούσα σελίδα παρέχονται πληροφορίες σχετικά με την πορτογαλική νομολογία.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Πορτογαλία

Στην Πορτογαλία, το δικαίωμα σε νομικές πληροφορίες αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα των πολιτών, το οποίο κατοχυρώνεται ρητά στο άρθρο 20 παράγραφος 2 του Συντάγματος της Πορτογαλικής Δημοκρατίας, και καθορίζεται περαιτέρω στον νόμο αριθ. 34/2004, της 29ης Ιουλίου 2004, όπως τροποποιήθηκε, ο οποίος προβλέπει το καθεστώς πρόσβασης στη δικαιοσύνη και στα δικαστήρια.

Σύμφωνα με το άρθρο 4 του νόμου αυτού, είναι καθήκον της κυβέρνησης να λάβει μέτρα για τη γνωστοποίηση στο κοινό του νόμου και της έννομης τάξης, και το υπουργείο Δικαιοσύνης είναι αρμόδιο για την παροχή νομικών πληροφοριών, είτε μέσω δημοσιεύσεων είτε με κάθε άλλη μορφή επικοινωνίας, με σκοπό τη διασφάλιση της καλύτερης άσκησης των δικαιωμάτων και της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων που προβλέπονται από τον νόμο.

Η δημοσιότητα των δικαστικών αποφάσεων αποτελεί διεθνή αρχή που κατοχυρώνεται στο άρθρο 10 της Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και στο άρθρο 6 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Η αρχή αυτή διατυπώνεται καταρχάς στο άρθρο 206 του πορτογαλικού Συντάγματος (και σε σχέση με τις ακροαματικές διαδικασίες) και σε διάφορους νόμους που διέπουν διαφορετικές δικαιοδοσίες, και συγκεκριμένα:

 • στα άρθρα 163 και 606 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας
 • στο άρθρο 86 παράγραφος 1, στο άρθρο 87 και στο άρθρο 321 παράγραφος 3 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας
 • στα άρθρα 3 και 115 του νόμου που διέπει την οργάνωση, τη λειτουργία και τη διαδικασία του Συνταγματικού Δικαστηρίου
 • στο άρθρο 30 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας

Ως εκ τούτου, το υπουργείο Δικαιοσύνης διασφαλίζει την τήρηση σειράς βάσεων δεδομένων νομικής τεκμηρίωσης, οι οποίες είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση http://www.dgsi.pt/. Επιπλέον, δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα και μπορούν να αναζητηθούν στη διεύθυνση https://dre.pt/:

 • αποφάσεις και δηλώσεις του Συνταγματικού Δικαστηρίου σχετικά με την κήρυξη οποιουδήποτε νόμου αντισυνταγματικού ή παράνομου ή σχετικά με την επιβεβαίωση της αντισυνταγματικότητα λόγω παράλειψης·
 • αποφάσεις για την τυποποίηση της νομολογίας του Ανώτατου Δικαστηρίου και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, και αποφάσεις του Ανώτατου Διοικητικού Δικαστηρίου στις οποίες η νομοθεσία παρέχει γενική δεσμευτική ισχύ
 • αποφάσεις άλλων δικαστηρίων στις οποίες ο νόμος αποδίδει καθολική δεσμευτική ισχύ

Παρουσίαση των αποφάσεων / Τίτλοι

Η καταχώριση στον http://www.dgsi.pt/ επιτρέπει την πρόσβαση σε σύνολο βάσεων δεδομένων νομολογίας και βιβλιογραφικών αναφορών ορισμένων βιβλιοθηκών του υπουργείου Δικαιοσύνης.

Κατά την είσοδο σε οποιαδήποτε απ’ αυτές τις βάσεις εμφανίζονται τα πλέον πρόσφατα έγγραφα που καταχωρίστηκαν και γραμμή πλοήγησης που παρέχει πρόσβαση στα διάφορα είδη αναζήτησης που επιτρέπονται (ελεύθερη αναζήτηση, αναζήτηση με όρους, με βάση το πεδίο και την περιγραφή).

Η αρχική σελίδα και η σελίδα των αποτελεσμάτων εμφανίζουν τα έγγραφα ανά τίτλο, με τις ακόλουθες πληροφορίες:

 • Αριθμός υπόθεσης
 • Ημερομηνία συζήτησης
 • Εισηγητής
 • Περιγραφή

Παραδείγματα τίτλων

Αποφάσεις Ανώτατου Δικαστηρίου

ΣΥΖΗΤΗΣΗ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

25-03-2009

08S2592

BRAVO SERRA

ΛΗΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Μορφότυποι

Με την επιφύλαξη των κανόνων προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, το πλήρες κείμενο της απόφασης διατίθεται σε μορφότυπο html.

Δικαστήρια

Οι βάσεις δεδομένων που είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση http://www.dgsi.pt/ περιέχουν νομολογία από τα ακόλουθα δικαστήρια / δικαιοδοτικά όργανα:

 • Ανώτατο Δικαστήριο
 • Εφετεία (Κοΐμπρα, Έβορα, Λισαβόνα, Πόρτο και Γκιμαράες)
 • Συνταγματικό Δικαστήριο
 • Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο
 • Κεντρικά διοικητικά δικαστήρια (Βορρά και Νότου)
 • Δικαστήριο συγκρούσεων δικαιοδοσίας
 • Γνωμοδοτήσεις της εισαγγελίας
 • Ειρηνοδικεία

Άλλες διαδικασίες

Στην Πορτογαλία, διατίθενται πληροφορίες για διάφορες διαδικασίες, όπως φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί.

Διατίθενται πληροφορίες σχετικά με τα ακόλουθα:

Ανώτατα Δικαστήρια

Άλλα δικαστήρια

Τα ένδικα μέσα;

Ναι

Ναι

Το κατά πόσον μια υπόθεση εκκρεμεί;

Όχι

Όχι

Την έκβαση των ένδικων μέσων;

Ναι

Ναι

Το αμετάκλητο της απόφασης;

Όχι

Όχι

Άλλες διαδικασίες

– ενώπιον άλλου εθνικού δικαστηρίου (Συνταγματικό Δικαστήριο…);

– ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης;

– ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων;

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Κανόνες δημοσίευσης

Σε εθνικό επίπεδο δεν υπάρχουν δεσμευτικοί κανόνες για τη δημοσίευση της νομολογίας. Ωστόσο, υπάρχουν δεσμευτικοί κανόνες σχετικά με τη δημοσίευση από τα δικαστήρια.

Στην Πορτογαλία δημοσιεύεται μόνο επιλεγμένο μέρος της νομολογίας. Τα κριτήρια επιλογής είναι η σημασία και η συνάφεια.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Βάση δεδομένων νομικών εγγράφων

Τελευταία επικαιροποίηση: 29/01/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.