Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση πορτογαλικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Swipe to change

Εθνική νομολογία

Πορτογαλία

Η παρούσα σελίδα παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη νομολογία της Πορτογαλίας.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Πορτογαλία
Δεν υπάρχει επίσημη μετάφραση στη γλώσσα που επιλέξατε.
Εδώ μπορείτε να βρείτε αυτόματη μετάφραση αυτού του περιεχομένου. Λάβετε υπόψη σας ότι η αυτόματη μετάφραση παρέχει μόνο το γενικό του νόημα. Ο ιδιοκτήτης της σελίδας αυτής δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για την ποιότητα αυτής της μετάφρασης, που έγινε από μηχανή.

Στην Πορτογαλία, το δικαίωμα ενημέρωσης για το δικαστικό σύστημα είναι θεμελιώδες δικαίωμα των πολιτών που προβλέπεται ρητά στο άρθρο 20 παράγραφος 2 του Συντάγματος της Πορτογαλίας και εφαρμόζεται από το νόμο αριθ. 34/2004 της 29ης Ιουλίου 2004, όπως τροποποιήθηκε από το νόμο αριθ. 47/2007 της 28ης Αυγούστου 2007, σχετικά με τους κανόνες πρόσβασης στη δικαιοσύνη και στα δικαστήρια.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του εν λόγω νόμου, αποτελεί καθήκον της κυβέρνησης να λαμβάνει μέτρα ώστε να γίνει γνωστή η νομοθεσία και η οργάνωση της δικαιοσύνης, ενώ το Υπουργείο Δικαιοσύνης είναι υπεύθυνο για την παροχή νομικής ενημέρωσης, είτε μέσω δημοσιεύσεων είτε με οποιαδήποτε άλλη μορφή επικοινωνίας, με σκοπό να διασφαλιστεί η καλύτερη δυνατή άσκηση των δικαιωμάτων και η εκπλήρωση των υποχρεώσεων που ορίζονται στο νόμο.

Η δημοσίευση των δικαστικών αποφάσεων αποτελεί διεθνή αρχή που διατυπώνεται τόσο στο άρθρο 10 της Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου όσο και στο άρθρο 6 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα δικαιώματα του ανθρώπου. Η εν λόγω αρχή ορίζεται πρώτα στο άρθρο 206 του Συντάγματος (επίσης σε σχέση με τις συνεδριάσεις του δικαστηρίου) και σε διάφορους νόμους που διέπουν διαφορετικές δικαιοδοσίες, και συγκεκριμένα:

 • στα άρθρα 167 και 656 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας
 • στα άρθρα 86 παράγραφος 1, 87 και 321 παράγραφος 3 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας
 • στα άρθρα 3 και 115 του νόμου που διέπει την οργάνωση, τη λειτουργία και τη διαδικασία του Συνταγματικού Δικαστηρίου.
 • στο άρθρο 30 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας

Το Υπουργείο διαχειρίζεται μια σειρά βάσεων δεδομένων νομικών εγγράφων που διατίθενται στον δικτυακό τόπο http://www.dgsi.pt/. Δημοσιεύονται επίσης στην Επίσημη Εφημερίδα και διατίθενται στον δικτυακό τόπο https://dre.pt/:

 • οι αποφάσεις και τα σκεπτικά του Συνταγματικού Δικαστηρίου σχετικά με τον αντισυνταγματικό ή παράνομο χαρακτήρα μιας νομοθετικής πράξης ή τον αντισυνταγματικό χαρακτήρα μιας παράλειψης
 • οι αποφάσεις του Ανωτάτου Δικαστηρίου και του Ελεγκτικού Συνεδρίου για την εναρμόνιση της νομολογίας και οι αποφάσεις του Ανώτατου Διοικητικού Δικαστηρίου που με βάση το νόμο είναι γενικά δεσμευτικές
 • οι αποφάσεις άλλων δικαστηρίων που είναι γενικά δεσμευτικές.

Παρουσίαση των αποφάσεων / Τίτλοι

Ο δικτυακός τόπος http://www.dgsi.pt/ παρέχει πρόσβαση σε ένα σύνολο βάσεων δεδομένων νομολογίας, καθώς και στις βιβλιογραφικές αναφορές του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Με επισκέψεις σε οποιαδήποτε από αυτές τις βάσεις, βλέπετε τα πιο πρόσφατα καταχωρισμένα έγγραφα και μια γραμμή πλοήγησης που παρέχει πρόσβαση σε διάφορες μορφές επιτρεπτής αναζήτησης (ελεύθερη αναζήτηση ανά όρο, ανά τομέα, ανά περιγραφή).

Η αρχική σελίδα ή σελίδα αποτελεσμάτων δείχνει έγγραφα με βάση τον τίτλο, το περιεχόμενο και τις ακόλουθες πληροφορίες:

 • Αριθμός αναφοράς της υπόθεσης
 • Ημερομηνία της υπόθεσης
 • Εισηγητής δικαστής της υπόθεσης
 • Περιγραφή.

Παράδειγμα τίτλου/ων

Αποφάσεις του Ανώτατου Δικαστηρίου

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΔΙΚΑΣΤΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

25-03-2009

08S2592

BRAVO SERRA

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Μορφότυποι

Το πλήρες κείμενο της απόφασης διατίθεται (υποκείμενο στους κανόνες περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα) σε μορφότυπο html.

Δικαστήρια

Οι βάσεις δεδομένων που διατίθενται στον δικτυακό τόπο http://www.dgsi.pt/ περιέχουν νομολογία των ακόλουθων δικαστηρίων/οντοτήτων:

 • Ανώτατο Δικαστήριο
 • Εφετεία (Coimbra, Évora, Λισαβόνα, Πόρτο και Guimarães)
 • Συνταγματικό Δικαστήριο
 • Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο
 • Κεντρικά διοικητικά δικαστήρια (Βορρά και Νότου)
 • Δικαστήριο συγκρούσεων δικαιοδοσίας
 • Συμπεράσματα της Εισαγγελίας
 • Ειρηνοδικεία

Άλλες διαδικασίες

Στην Πορτογαλία διατίθενται πληροφορίες σχετικά με μια σειρά διαδικασιών όπως υποδεικνύεται στον παρακάτω πίνακα.

Διατίθενται πληροφορίες

Σχετικά:

Ανώτατο Δικαστήριο

Άλλα δικαστήρια

με ένδικα μέσα;

Ναι

Ναι

με το εάν εκκρεμεί μια υπόθεση;

Όχι

Όχι

με τα αποτελέσματα των ένδικων μέσων;

Ναι

Ναι

με το ανέκκλητο αποφάσεων;

Όχι

Όχι

Άλλες διαδικασίες

-ενώπιον άλλου εγχώριου δικαστηρίου (Συνταγματικό Δικαστήριο κλπ);

-ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου;

-ενώπιον του Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων;

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Κανόνες δημοσίευσης

Δεν υπάρχουν δεσμευτικοί κανόνες για τη δημοσίευση νομολογίας σε εθνικό επίπεδο.

Παρόλα αυτά, στην Πορτογαλία υπάρχουν δεσμευτικοί κανόνες για τη δημοσίευση νομολογίας σε επίπεδο δικαστηρίων.

Στην Πορτογαλία δημοσιεύονται μόνον επιλεγμένα αποσπάσματα της νομολογίας, με κριτήρια τη σπουδαιότητα και τη συνάφειά τους.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Βάση δεδομένων νομικών-διαδικαστικών εγγράφων

Τελευταία επικαιροποίηση: 13/09/2020

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.