Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση σλοβακικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Swipe to change

Εθνική νομολογία

Σλοβακία

Η παρούσα σελίδα παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη νομολογία της Σλοβακίας.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Σλοβακία

Δημοσίευση της νομολογίας σε δικτυακό τόπο

Νομολογία τακτικών δικαστηρίων

Η νομολογία όλων των δικαστηρίων του συστήματος απονομής της δικαιοσύνης της Σλοβακίας παρέχεται, στα σλοβακικά, από την επιγραμμική νομική βάση δεδομένων JASPI.

Νομολογία Ανώτατου Δικαστηρίου

Η νομολογία του Ανώτατου Δικαστηρίου παρέχεται, στα σλοβακικά, από τον δικτυακό τόπο του Ανώτατου Δικαστηρίου.

Μορφότυποι

Η νομολογία των τακτικών δικαστικών είναι διαθέσιμη σε μορφότυπο html, ενώ η νομολογία του Ανώτατου Δικαστηρίου είναι διαθέσιμη σε μορφότυπο pdf.

Περαιτέρω διαδικασίες

Διατίθενται πληροφορίες:

  • σχετικά με την έκβαση των ενδίκων μέσων
  • σχετικά με το αμετάκλητο της απόφασης.

Κανόνες δημοσίευσης

Οι δικαστικές αποφάσεις στη Σλοβακία δεν έχουν γενική νομικά δεσμευτική ισχύ. Δεν αποτελούν πηγή δικαίου. Ωστόσο, οι αποφάσεις των δικαστηρίων ακολουθούν τις αποφάσεις του Ανώτατου Δικαστηρίου της Σλοβακίας, οι οποίες αποτελούν de facto πηγή δικαίου.

Τελευταία επικαιροποίηση: 27/02/2023

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.