Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες: σλοβενικά
Swipe to change

Εθνική νομολογία

Σλοβενία

Στη κεφάλαιο αυτό μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για τη σλοβενική νομολογία.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Σλοβενία

Δημοσίευση της νομολογίας σε δικτυακό τόπο

Παρουσίαση των αποφάσεων / Τίτλοι

Τοπλήρες κείμενο των αποφάσεων του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, των τεσσάρων εφετείων γενικής δικαιοδοσίας, του Ανώτερου Εργατοδικείου και Δικαστηρίου Κοινωνικών Ασφαλίσεων και του Διοικητικού Δικαστηρίου της Δημοκρατίας της Σλοβενίας διατίθενται δωρεάν στα σλοβενικά στον δικτυακό τόπο της Σλοβενικής Δικαιοσύνης. Τα ονόματα των διαδίκων δεν εμφανίζονται (οι αποφάσεις καθίστανται ανώνυμες πριν τη δημοσίευση). Εκτός από το πρωτότυπο κείμενο και λέξεις-κλειδιά, δημοσιεύονται συνοπτικές πληροφορίες για τη νομική βάση της απόφασης και περίληψη. Οι λέξεις-κλειδιά βοηθούν τον χρήστη να εντοπίσει την εφαρμοστέα νομοθεσία και τον κλάδο δικαίου που αφορά η απόφαση, ενώ η περίληψη προσπαθεί να αποδώσει την ουσία της νομικής συλλογιστικής του δικαστηρίου με 10 έως 100 λέξεις.

Επίσης, επιλογή από τις σημαντικότερες αποφάσεις του Ανωτάτου Δικαστηρίου είναι διαθέσιμη στα αγγλικά, στον δικτυακό τόπο αποφάσεις Ανώτατου Δικαστηρίου.

Επιπλέον, η πρόσβαση στις αποφάσεις που αφορούν χρηματική αποζημίωση για μη υλική (μη χρηματική) ζημία σε αστικές υποθέσεις («denarna odškodnina za nepremoženjsko škodo») είναι δυνατή με τη χρησιμοποίηση ειδικής μηχανής αναζήτησης που βοηθά το χρήστη να αναζητήσει συναφή νομολογία με βάση τον τύπο της ζημίας και τη χρονολογία του γεγονότος.

Μια νέα δοκιμαστική μορφή της αναβαθμισμένης μηχανής αναζήτησης της νομολογίας δημοσιεύεται στον δικτυακό τόπο https://www.sodnapraksa.si/

Από την 8η Φεβρουαρίου 2013, θα είναι διαθέσιμη στον δικτυακό τόπο http://www.sodnapraksa.si/.

Επίσης, ο δικτυακός τόπος του Συνταγματικού Δικαστηρίου της Δημοκρατίας της Σλοβενίας επιτρέπει την πρόσβαση σε όλες τις δημοσιευμένες αποφάσεις του Συνταγματικού Δικαστηρίου. Παρέχεται δωρεάν πρόσβαση στο πλήρες κείμενο των απόψεων της πλειοψηφίας και των διαφορετικών (αντίθετων ή μη) απόψεων, καθώς και σε λέξεις-κλειδιά, σύντομες πληροφορίες για τη νομική βάση της απόφασης και περίληψη. Επιλεγμένες σημαντικές αποφάσεις μεταφράζονται στα αγγλικά. Όλες οι αποφάσεις ουσίας του Συνταγματικού Δικαστηρίου που λαμβάνονται κατά πλειοψηφία δημοσιεύονται επίσης στα σλοβενικά στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, χωρίς τη μειοψηφούσα άποψη.

Παραδείγματα τίτλων

Παράδειγμα 1: Απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου της Δημοκρατίας της Σλοβενίας

(μετάφραση από το σλοβενικό κείμενο)

Αριθ. εγγράφου VS1011121

Αριθ. εγγράφου: απόφαση I Up 44/2009

Τμήμα: Διοικητικού δικαίου

Δικάσιμος: 12 Μαρτίου 2009

Κλάδος δικαίου: ΔΙΚΑΙΟ ΘΕΩΡΗΣΕΩΝ, ΑΣΥΛΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ – (ZUP–Γενικός Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας)

Λέξεις-κλειδιά: άσυλο – ακρόαση – διεθνής προστασία – επανειλημμένη αίτηση – ανήλικος αιτών άσυλο – δικονομική ικανότητα του ανηλίκου

Νομική βάση: Νόμος περί διεθνούς προστασίας (ZMZ): άρθρα 42, 42/2, 42/3, 56, 119 Γενικός κώδικας διοικητικής δικονομίας(ZUP): άρθρα 46, 237, 237/1-3 Νόμος περί γάμου και οικογενειακών σχέσεων (ZZZDR): άρθρα 107, 108 Νόμος περί πολιτικής δικονομίας (ZPP): άρθρο 409 Νόμος περί διοικητικών διαφορών (ZUS-1): άρθρα 27, 27/3, 64, 64/1-3, 77.

Περίληψη: Ο ανήλικος ηλικίας κάτω των 15 ετών δεν έχει δικαιοπρακτική ικανότητα συνεπώς, η διοικητική αρχή δεν παραβίασε διαδικαστικούς κανόνες αρνούμενη να του επιτρέψει να προβεί σε δήλωση σχετικά με τα γεγονότα και τις περιστάσεις που αποτελούν τη βάση για την απόφαση της διοικητικής αρχής.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2: Απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου της Δημοκρατίας της Σλοβενίας. Αριθμός υπόθεσης: U-I-425/06

(διατίθεται σε αυτόν τον δικτυακό τόπο)

Σημείωση: στην αγγλική μετάφραση του δημοσιευμένου εγγράφου παραλείπονται ενίοτε ορισμένα από τα στοιχεία που περιέχονται στο σλοβενικό κείμενο, πάντα όμως υπάρχει τουλάχιστον η περίληψη της απόφασης.

Προσβαλλόμενη πράξη: νόμος περί καταχωρήσεως των συμφώνων συμβίωσης ατόμων του ίδιου φύλου (Επίσημη Εφημερίδα, αριθ. 65/05) (ZRIPS), άρθρο 22.

Εφαρμοστέες διατάξεις: το άρθρο 22 του νόμου περί καταχωρήσεως των συμφώνων συμβίωσης ατόμων του ίδιου φύλου (Επίσημη Εφημερίδα, αριθ. 65/05) δεν συνάδει με το Σύνταγμα. Η Εθνοσυνέλευση υποχρεούται να εξαλείψει τη διαπιστωθείσα ασυμβατότητα εντός έξι μηνών από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας της Σλοβενίας. Μέχρις ότου εξαλειφθεί η διαπιστωθείσα ασυμβατότητα, ισχύουν για την κληρονομική διαδοχή μεταξύ των καταχωρημένων συντρόφων του ίδιου φύλου οι ίδιοι κανόνες που ισχύουν για την κληρονομική διαδοχή μεταξύ συζύγων σύμφωνα με το νόμο περί κληρονομιών (Επίσημη Εφημερίδα αριθ. 15/76 και 23/78 και Επίσημη Εφημερίδα αριθ. 67/01).

Περίληψη: Από την άποψη του δικαιώματος κληρονομικής διαδοχής μετά το θάνατο του συντρόφου (άρθρο 22 του νόμου περί καταχωρήσεως των συμφώνων συμβίωσης ατόμων του ίδιου φύλου), η θέση των καταχωρημένων συντρόφων του ίδιου φύλου είναι, από κάθε ουσιώδη πραγματική και νομική άποψη, ανάλογη με τη θέση των συζύγων. Συνεπώς, οι διαφορές στις ρυθμίσεις περί κληρονομικής διαδοχής μεταξύ συζύγων και μεταξύ καταχωρημένων συντρόφων του ίδιου φύλου δεν βασίζονται σε αντικειμενικές, μη προσωπικές περιστάσεις, αλλά στον γενετήσιο προσανατολισμό. Ο γενετήσιος προσανατολισμός είναι ένα από τα χαρακτηριστικά του προσώπου που απαριθμούνται στην πρώτη παράγραφο του άρθρου 14 του Συντάγματος. Λόγω του ότι δεν υπάρχει κανένας συνταγματικά παραδεκτός λόγος για τη διαφοροποίηση αυτή, η προσβαλλόμενη νομοθετική πράξη δεν συνάδει με την πρώτη παράγραφο του άρθρου 14 του Συντάγματος.

Θησαυρός: 1.5.51.1.15.1 Συνταγματική δικαιοσύνη – Αποφάσεις – Είδη αποφάσεων του Συνταγματικού Δικαστηρίου – Διαδικασία αναθεώρησης in abstracto – Κρίση περί ασυμβατότητας νομοθετικής πράξης με το Σύνταγμα. 1.5.51.1.16 – Συνταγματική δικαιοσύνη – Αποφάσεις – Είδη αποφάσεων του Συνταγματικού Δικαστηρίου – Διαδικασία αναθεώρησης in abstracto – Πρόσκληση προς τον νομοθέτη να προσαρμόσει νομοθετική πράξη με το Σύνταγμα. 5.2.2.1 – Θεμελιώδη δικαιώματα – Ισότητα (14.2) – Κριτήρια διακρίσεων (14.1) – Φύλο.

Νομική βάση: άρθρα 14.1, 14.2 του Συντάγματος της Σλοβενικής Δημοκρατίας Σύμβαση για την προάσπιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών : άρθρο 14 νόμος περί του Συνταγματικού Δικαστηρίου (ZUstS): άρθρα 40.2, 48.

Μορφότυποι

Η νομολογία του Ανώτατου Δικαστηρίου και των υπόλοιπων τακτικών και ειδικών δικαστηρίων δημοσιεύεται σε μορφότυπο HTML. Η νομολογία του Συνταγματικού Δικαστηρίου της Δημοκρατίας της Σλοβενίας δημοσιεύεται πάντα σε μορφότυπο HTML και, μερικές φορές, σε μορφότυπο PDF.

Περαιτέρω διαδικασίες

Όσον αφορά τις δικαστικές αποφάσεις, δεν δημοσιεύονται πληροφορίες για το αν η υπόθεση εκκρεμεί, αν η απόφαση είναι αμετάκλητη ή αν θα ακολουθήσουν και άλλες διαδικασίες.

Ωστόσο, στον δικτυακό τόπο του Συνταγματικού Δικαστηρίου δημοσιεύονται βασικές πληροφορίες για τις εκκρεμείς υποθέσεις – όπως ο αριθμός εγγράφου και η ημερομηνία κατάθεσης. Επίσης, κάθε εβδομάδα δημοσιεύεται το πρόγραμμα συνεδριάσεων κάθε εβδομάδας – στο οποίο αναγράφονται οι υποθέσεις που θα συζητηθούν κατά τις τακτικές συνεδριάσεις της ολομέλειας κάθε Πέμπτη.

Κανόνες δημοσίευσης

Τα δικαστήρια επιλέγουν τη νομολογία που θα δημοσιευθεί. Το βασικό κριτήριο είναι η σημασία της υπόθεσης για την ανάπτυξη της νομολογίας των κατώτερων δικαστηρίων. Οι αποφάσεις που έχουν ενδιαφέρον για το ευρύ κοινό συνήθως δημοσιοποιούνται με δελτίο Τύπου.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Νομολογία Συνταγματικού Δικαστηρίου, Νομολογία

Τελευταία επικαιροποίηση: 05/12/2016

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.