Εθνική νομολογία

Ισπανία

Στην Ισπανία η νομολογία δεν θεωρείται πηγή δικαίου, δεδομένου ότι βάσει του άρθρου 1 παράγραφος 1 του ισπανικού αστικού κώδικα (Código Civil) πηγές δικαίου είναι ο νόμος, το έθιμο και οι γενικές αρχές του δικαίου (άρθρο 1 παράγραφος 1 του ισπανικού αστικού κώδικα). Ωστόσο, το άρθρο 1 παράγραφος 6 του ισπανικού αστικού κώδικα ορίζει ότι η νομολογία «συμπληρώνει την έννομη τάξη με τη νομική θεωρία η οποία έχει παγιωθεί σε βάθος χρόνου από το Ανώτατο Δικαστήριο (Tribunal Supremo) κατά την ερμηνεία και την εφαρμογή του νόμου, του εθίμου και των γενικών αρχών του δικαίου». Περαιτέρω, το δικαίωμα πρόσβασης στις δημόσιες πληροφορίες αναγνωρίζεται ρητά στο άρθρο 105 στοιχείο β) του ισπανικού συντάγματος (Constitución Española).

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Ισπανία

Πρόσβαση στη νομολογία

Το άρθρο 560 παράγραφος 1 σημείο 10 του οργανικού νόμου για τη δικαστική εξουσία (Ley Orgánica del Poder Judicial) θεσπίζει την ακόλουθη ως μία από τις εξουσίες του Γενικού Δικαστικού Συμβουλίου (Consejo General del Poder Judicial): «η επίσημη δημοσίευση των δικαστικών και άλλων αποφάσεων που εκδίδονται από το Ανώτατο Δικαστήριο και τα άλλα δικαστικά όργανα.

Για τον σκοπό αυτόν, το Γενικό Δικαστικό Συμβούλιο, κατόπιν έκθεσης των αρμόδιων αρχών, θεσπίζει κανόνες σχετικά με την κατάρτιση, τη συλλογή, την επεξεργασία, τη διάδοση και την πιστοποίηση των ηλεκτρονικών συλλογών των δικαστικών αποφάσεων, προκειμένου να διασφαλίζεται η πρόσβαση σε αυτές, η ακεραιότητα και η γνησιότητά τους, καθώς και η συμμόρφωσή τους με τη νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.»

Παρομοίως, το άρθρο 560 παράγραφος 1 σημείο 16 στοιχείο ε) του οργανικού νόμου για τη δικαστική εξουσία απονέμει στο Γενικό Δικαστικό Συμβούλιο τη ρυθμιστική εξουσία να δημοσιεύει και να επαναχρησιμοποιεί τις δικαστικές αποφάσεις αυστηρά στο πλαίσιο της εφαρμογής των διατάξεων του οργανικού νόμου για τη δικαστική εξουσία.

Για να διασφαλίσει τη συμμόρφωση με τον νόμο, το Γενικό Δικαστικό Συμβούλιο ίδρυσε το 1997 το Κέντρο Δικαστικής Τεκμηρίωσης (Centro de Documentación Judicial – CENDOJ), με έδρα το Σαν Σεμπαστιάν. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 619 του οργανικού νόμου για τη δικαστική εξουσία, ο εν λόγω τεχνικός οργανισμός, ο οποίος λειτουργεί στο πλαίσιο του Γενικού Δικαστικού Συμβουλίου, είναι αρμόδιος για την επιλογή, τη διαχείριση, την επεξεργασία, τη διάδοση και τη δημοσίευση νομικών πληροφοριών σχετικά με τη νομοθεσία, τη νομολογία και τη νομική θεωρία.

Αυτή η νέα δημόσια υπηρεσία για την παροχή πρόσβασης στη νομολογία που παράγεται από τα διάφορα δικαστικά όργανα υπό τις βέλτιστες τεχνικές συνθήκες, με ειδική προστασία των ατόμων όσον αφορά την επεξεργασία των αυτοματοποιημένων δεδομένων και με τη θέσπιση κατάλληλων μηχανισμών για την προαγωγή της προσβασιμότητας, της διαλειτουργικότητας, της ποιότητας και της επαναχρησιμοποίησης των πληροφοριών που δημοσιεύονται, οργανώνεται με βάση τις νομικές επιταγές που περιέχονται στον οργανικό νόμο 6/1985 της 1ης Ιουλίου 1985 για τη δικαστική εξουσία, στον νόμο 19/2013 της 9ης Δεκεμβρίου 2013 για τη διαφάνεια, την πρόσβαση σε δημόσιες πληροφορίες και τη χρηστή διακυβέρνηση, στον κανονισμό 1/1997 για το Κέντρο Δικαστικής Τεκμηρίωσης και στον νόμο 18/2015 της 9ης Ιουλίου 2015 για την τροποποίηση του νόμου 37/2007 της 16ης Νοεμβρίου 2007 σχετικά με την επαναχρησιμοποίηση πληροφοριών του δημόσιου τομέα και για τη μεταφορά της οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, στο εθνικό δίκαιο.

Προς τον σκοπό της συμμόρφωσής του με τις διατάξεις των ανωτέρω πράξεων, το Κέντρο Δικαστικής Τεκμηρίωσης εφαρμόζει ένα σύστημα για τη διάδοση των δικαστικών και άλλων αποφάσεων μέσω της επίσημης δημοσίευσης των δικαστικών και άλλων αποφάσεων του Ανώτατου Δικαστηρίου και άλλων δικαστικών οργάνων. Το σύστημα αυτό α) είναι διαθέσιμο στο ευρύ κοινό μέσω μιας διαδικτυακής μηχανής αναζήτησης, η οποία είναι διαθέσιμη σε όλους και δωρεάν, μετά την αφαίρεση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα· β) προσφέρει, εντός ενός περιβάλλοντος στο οποίο έχουν πρόσβαση μόνο οι δικαστικές αρχές, πρόσθετες λειτουργίες [συνδέσμους προς εθνική και ξένη νομολογία και νομοθεσία, καθώς και προς τις αποφάσεις του Συνταγματικού Δικαστηρίου (Tribunal Constitucional)] στο πλαίσιο των λειτουργιών που είναι συμφυείς στο Γενικό Δικαστικό Συμβούλιο ως το όργανο διακυβέρνησης των δικαστών και των δικαστηρίων της Ισπανίας· γ) καθιστά δυνατή τη διεθνή διάδοση των αποφάσεων των ισπανικών δικαστηρίων που δημοσιεύονται από το CENDOJ μέσω του ιστοτόπου www.poderjudicial.es, με στόχο την προώθηση της αμοιβαίας γνώσης της έννομης τάξης και της νομολογίας των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα συμπεράσματα του Συμβουλίου (2011/C 127/01) σχετικά με την «πύλη της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης», και μέσω του Ιβηροαμερικανικού Δικτύου Δικαστικών Πληροφοριών και Τεκμηρίωσης (Red Iberoamericana de Información y Documentación Judicial – Iberius), καθώς και την παροχή πληροφοριών στους διάφορους περαιτέρω χρήστες και σε άλλους χρήστες που δεν αποτελούν «περαιτέρω χρήστες» κατά την έννοια των προαναφερόμενων νομοθετικών διατάξεων.

Στη βάση δεδομένων του CENDOJ θα πρέπει επίσης να προστεθεί η βάση δεδομένων του Συνταγματικού Δικαστηρίου, η οποία περιέχει πληροφορίες σχετικά με αποφάσεις που εκδίδονται από το εν λόγω ανώτατο δικαστήριο.

Υπάρχουν επίσης ιδιωτικές βάσεις δεδομένων, στις οποίες η πρόσβαση παρέχεται επί πληρωμή.

Παρουσίαση της νομολογίας

Όσον αφορά τη νομολογία του Ανώτατου Δικαστηρίου, το CENDOJ έχει δημιουργήσει μια τεχνολογική πλατφόρμα δομημένη με τη μορφή συστήματος πλοήγησης με καρτέλες.

Όταν πραγματοποιείται αναζήτηση στην πλατφόρμα, ανοίγει μια καρτέλα με τίτλο «RESULTADOS» [αποτελέσματα] (η οποία απαριθμεί τα αποτελέσματα της αναζήτησης) και μια άλλη με τίτλο «BÚSQUEDA» [αναζήτηση] (η οποία επιτρέπει την επιστροφή στη φόρμα αναζήτησης ανά πάσα στιγμή).

Η μηχανή αναζήτησης παρέχει γρήγορη και ασφαλή πρόσβαση σε όλες τις δικαστικές αποφάσεις που έχει εκδώσει το Ανώτατο Δικαστήριο. Η αναζήτηση αποφάσεων μπορεί να πραγματοποιηθεί με χρήση πεδίων επιλογής τα οποία προσδιορίζουν ή κατηγοριοποιούν τις αποφάσεις και/ή μέσω πεδίων ελεύθερου κειμένου.

Επιπλέον, παρέχεται η δυνατότητα απευθείας μετάβασης στις 50 πιο πρόσφατες αποφάσεις για κάθε τομέα δικαιοδοσίας, κάνοντας κλικ στα κουμπιά που εμφανίζονται στο κάτω μέρος της οθόνης. Με τον τρόπο αυτόν, παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης στις πλέον πρόσφατες αποφάσεις που έχουν εκδοθεί και ενσωματωθεί στη βάση δεδομένων που αποτελεί τη βάση της νομολογίας.

Το σύστημα περιλαμβάνει επίσης ένα σύννεφο ετικετών με τα πιο δημοφιλή θέματα αναζήτησης. Με κλικ σε κάποια από τις ετικέτες αυτές εμφανίζονται αποφάσεις σχετικές με το συγκεκριμένο θέμα.

Αναζήτηση με βάση τα πεδία επιλογής

Κάποια από τα πεδία πληροφοριών για τις αποφάσεις μπορεί να περιορίζονται μέσω προκαθορισμένων δυνατών επιλογών. Για παράδειγμα:

 • Το πλαίσιο «Jurisdicción» (Δικαστήριο) περιλαμβάνει μια επιλογή τομέων δικαίου: αστικό, ποινικό, διοικητικό, εργατικό και στρατιωτικό.
 • Το πλαίσιο «Tipo de Resolución» (Είδος απόφασης) επιτρέπει επιλογή μεταξύ δικαστικής απόφασης, διάταξης ή συμφωνίας του Ανώτατου Δικαστηρίου.
 • Ημερομηνία απόφασης: το κουμπί «Calendario» (Ημερολόγιο) επιτρέπει τον περιορισμό της αναζήτησης με την εισαγωγή ημερομηνιών.
 • Γλώσσα: αναπτυσσόμενη λίστα που επιτρέπει την επιλογή της γλώσσας των αποφάσεων που αναζητούνται.

Αναζήτηση με χρήση των πεδίων ελεύθερου κειμένου

Εκτός από τα πεδία επιλογής, υπάρχουν και άλλα πεδία για την αναζήτηση αποφάσεων, τα οποία δεν περιορίζονται μέσω προκαθορισμένων δυνατών επιλογών, αλλά μπορούν να συμπληρωθούν με οποιαδήποτε σειρά κειμένου, για την πραγματοποίηση ελεύθερης αναζήτησης.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μετά την πραγματοποίηση αναζήτησης, τα αποτελέσματα παρουσιάζονται, από προεπιλογή, με 10 αποτελέσματα ανά σελίδα.

Τα αποτελέσματα εμφανίζονται ως εξής:

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΟΡΟΙ – το σύστημα εμφανίζει αυτόματα όρους σχετικούς με την αναζήτηση που πραγματοποιήθηκε, αλλά μόνο εντός του περιβάλλοντος περιορισμένης πρόσβασης.

ΤΙΤΛΟΣ – εδώ εμφανίζεται ο αριθμός των ανακτηθεισών αποφάσεων στο επίσημο ισπανικό αποθετήριο νομολογίας (Repositorio Oficial de Jurisprudencia – ROJ) και το αναγνωριστικό ευρωπαϊκής νομολογίας (ECLI).

ΥΠΟΤΙΤΛΟΙ – εδώ εμφανίζονται τα ακόλουθα πεδία πληροφοριών:

 • Όργανο: για παράδειγμα, Ανώτατο Δικαστήριο.
 • Δήμος: για παράδειγμα, Μαδρίτη -- Τομέας: 1
 • Εισηγητής: για παράδειγμα, όνομα ... επώνυμο/-α ...
 • Αριθμός εισαγωγικού δικογράφου: για παράδειγμα, 88/2007 -- Ημερομηνία: 26/06/2008
 • Είδος απόφασης: για παράδειγμα, δικαστική απόφαση
 • Όργανο, σε αλφαβητική σειρά

Τέλος, κάνοντας κλικ στον τίτλο του επιθυμητού αποτελέσματος, ανοίγει νέα σελίδα στην οποία φαίνεται ολόκληρο το περιεχόμενο του ανακτηθέντος εγγράφου. Αυτό το έγγραφο είναι προσβάσιμο στο κοινό σε μορφή PDF.

Μορφότυπος

Στις βάσεις δεδομένων, οι αποφάσεις είναι συνήθως διαθέσιμες σε μορφή PDF (στο κοινό) και σε μορφές RTF και HTML (στο περιβάλλον στο οποίο έχουν πρόσβαση μόνο οι δικαστικές αρχές).

Διαθέσιμες αποφάσεις και διατάξεις

 • Ανώτατο Δικαστήριο

Ανώτατο Δικαστήριο: η νομολογία του Ανώτατου Δικαστηρίου δημοσιεύεται πλήρως, ελεύθερα και δωρεάν, στο διαδίκτυο, προς ενημέρωση του κοινού. Δημοσιεύονται τα πλήρη κείμενα, έπειτα από απαλοιφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (ανωνυμοποιημένα) και συνοδευόμενα από μια αποτελεσματική μηχανή αναζήτησης που επιτρέπει αναζήτηση στο πλήρες κείμενο των αποφάσεων. Η πρόσβαση στην εν λόγω βάση δεδομένων είναι δυνατή μέσω της λειτουργίας αναζήτησης αποφάσεων του Ανώτατου Δικαστηρίου στο CENDOJ.

 • Άλλα δικαστήρια

Εκτός από τις αποφάσεις και τις συμφωνίες του Ανώτατου Δικαστηρίου, η βάση δεδομένων του CENDOJ παρέχει επίσης στο κοινό δωρεάν πρόσβαση στις αποφάσεις που εκδίδουν το ισπανικό Ανώτερο Ειδικό Δικαστήριο (Audiencia Nacional), τα ανώτερα δικαστήρια των αυτόνομων κοινοτήτων (Tribunales Superiores de Justicia) και τα επαρχιακά δικαστήρια (Audiencias Provinciales), καθώς και σε μια σειρά διατάξεων που εκδίδονται από τα εν λόγω πολυμελή δικαστήρια και αποφάσεων και διατάξεων που εκδίδονται από το Κεντρικό Στρατιωτικό Δικαστήριο (Tribunal Militar Central), τα περιφερειακά στρατιωτικά δικαστήρια (Tribunales Militares Territoriales) και τα μονομελή δικαστήρια.

Άλλες διαδικασίες

Υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες ...

 • σχετικά με τα εισαγωγικά δικόγραφα;
 • σχετικά με το αν έχει επιλυθεί η υπόθεση;
 • σχετικά με την έκβαση των δικών;
 • σχετικά με το αν η απόφαση είναι αμετάκλητη;
 • σχετικά με άλλες διαδικασίες;

Οι πληροφορίες που είναι διαθέσιμες για το κοινό περιέχουν το πλήρες κείμενο των αποφάσεων χωρίς πρόσθετα στοιχεία, αν και, σε πολλές περιπτώσεις, η ίδια η απόφαση περιέχει πληροφορίες σχετικά με το αν είναι τελική (αμετάκλητη) ή όχι. Επιπλέον, οι εν λόγω αποφάσεις περιλαμβάνουν επίσης τις τυχόν διατυπωθείσες γνώμες μειοψηφίας. Αντίθετα, η βάση δεδομένων που παρέχεται στο περιβάλλον που προορίζεται αποκλειστικά για τις δικαστικές αρχές (βάση δεδομένων CENDOJ) περιλαμβάνει επιπλέον συνδέσμους που συνδέουν την προσβληθείσα απόφαση με εκείνη του Ανώτερου Δικαστηρίου (Tribunal Superior), περιλήψεις, ερμηνεία της απόφασης, παραπομπές σε νομολογία ίδια ή αντίθετη· τη νομολογία στην οποία η απόφαση περιλαμβάνει παραπομπή ή την οποία εφαρμόζει ή ερμηνεύει· περιγραφή της απόφασης: εφαρμόζει γενικές έννοιες, ακολουθεί πάγια νομολογία ή δημιουργεί νέα· και κατηγοριοποίηση της απόφασης σύμφωνα με τους όρους που χρησιμοποιούνται στο νομικό γλωσσάριο του CENDOJ.

Κανόνες δημοσίευσης

Υπάρχουν δεσμευτικοί κανόνες για τη δημοσίευση νομολογίας σε εθνικό επίπεδο ή ανάλογα με το είδος του δικαστηρίου;

Αυτοί ορίζονται στο άρθρο 560 παράγραφος 1 σημείο 10 του οργανικού νόμου για τη δικαστική εξουσία, στο οποίο ορίζεται ότι το Γενικό Δικαστικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για τα θέματα της επίσημης δημοσίευσης των δικαστικών και άλλων αποφάσεων που εκδίδονται από το Ανώτατο Δικαστήριο και άλλα δικαστικά όργανα.

Υπάρχουν επίσης κανόνες δημοσίευσης στον κανονισμό για τη δημιουργία του Κέντρου Δικαστικής Τεκμηρίωσης.

Δημοσιεύεται το σύνολο της απόφασης ή μόνο μια επιλογή του κειμένου; Στη δεύτερη περίπτωση, ποια κριτήρια εφαρμόζονται;

Οι αποφάσεις δημοσιεύονται στο σύνολό τους, όχι ως αποσπάσματα, ενώ όλες οι αποφάσεις που εκδίδονται από πολυμελή δικαστήρια και μια επιλογή εκείνων που εκδίδονται από μονομελή δικαστήρια δημοσιεύονται υπό τους όρους που εξηγούνται ανωτέρω.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Μηχανή αναζήτησης νομολογίας του Κέντρου Δικαστικής Τεκμηρίωσης:

http://www.poderjudicial.es/search/indexAN.jsp

Τελευταία επικαιροποίηση: 29/06/2022

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.