Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση ισπανικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Swipe to change

Εθνική νομολογία

Ισπανία

Στην Ισπανία η νομολογία δεν θεωρείται πηγή δικαίου, δεδομένου ότι βάσει της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του Αστικού Κώδικα πηγές δικαίου είναι ο νόμος, το έθιμο και οι γενικές αρχές του δικαίου (άρθρο 1.1 ΑΚ). Παρά ταύτα, στην παράγραφο 6 του άρθρου 1 του Αστικού Κώδικα ορίζεται ότι η νομολογία «λειτουργεί επικουρικά στην έννομη τάξη με το νομικό δόγμα το οποίο, κατ’ επανάληψη, παγιώνει το Ανώτατο Δικαστήριο (Tribunal Supremo) κατά την ερμηνεία και την εφαρμογή του νόμου, του εθίμου και των γενικών αρχών του δικαίου».

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Ισπανία
Δεν υπάρχει επίσημη μετάφραση στη γλώσσα που επιλέξατε.
Εδώ μπορείτε να βρείτε αυτόματη μετάφραση αυτού του περιεχομένου. Λάβετε υπόψη σας ότι η αυτόματη μετάφραση παρέχει μόνο το γενικό του νόημα. Ο ιδιοκτήτης της σελίδας αυτής δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για την ποιότητα αυτής της μετάφρασης, που έγινε από μηχανή.

Πρόσβαση στη νομολογία

Σύμφωνα με το άρθρο 560.1.10 του οργανικού νόμου για τη δικαστική εξουσία, στις αρμοδιότητες του Γενικού Δικαστικού Συμβουλίου (Consejo General del Poder Judicial) συγκαταλέγεται «η επίσημη δημοσίευση των αποφάσεων του Ανώτατου Δικαστηρίου και των λοιπών δικαστικών οργάνων».

Προς το σκοπό αυτό, «το Γενικό Δικαστικό Συμβούλιο, κατόπιν συστάσεων των αρμόδιων διοικητικών αρχών, ρυθμίζει τον τρόπο κατάρτισης των ηλεκτρονικών βιβλίων αποφάσεων, καθώς και τον τρόπο συλλογής, επεξεργασίας, διάδοσης και πιστοποίησης των αποφάσεων, με γνώμονα την ακεραιότητα, τη γνησιότητα και την προσπελασιμότητά τους, καθώς και τη διασφάλιση της τήρησης της νομοθεσίας περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων».

Για την εφαρμογή των εν λόγω διατάξεων, το Γενικό Δικαστικό Συμβούλιο σύστησε το έτος 1997 το Κέντρο Δικαστικής Τεκμηρίωσης (CENDOJ), με έδρα το Σαν Σεμπαστιάν.

Αυτή η νέα δημόσια υπηρεσία πρόσβασης στη νομολογία που παράγεται από τα διάφορα δικαστικά όργανα με τους βέλτιστους δυνατούς τεχνικούς όρους και με ιδιαίτερη προστασία του ατόμου από την αυτόματη επεξεργασία δεδομένων διαρθρώθηκε με βάση εντολές και υποδείξεις που προέρχονται από διάφορα σχέδια, πολιτικές προγραμματικές δηλώσεις και κανονιστικές διατάξεις διαφόρων αρχών.

Πέραν της βάσης δεδομένων του CENDOJ, υπάρχει και η βάση της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, η οποία περιέχει πληροφορίες σχετικά με τη συνταγματική νομολογία.

Επίσης υπάρχουν ιδιωτικές βάσεις δεδομένων, η πρόσβαση στις οποίες παρέχεται επί πληρωμή.

Παρουσίαση των αποφάσεων

Όσον αφορά τη νομολογία του Ανώτατου Δικαστηρίου, το CENDOJ δημιούργησε μια τεχνολογική πλατφόρμα η οποία βασίζεται σε ένα σύστημα πλοήγησης με καρτέλες.

Κάθε φορά που αποστέλλεται ένα αίτημα για αναζήτηση, ανοίγει μια καρτέλα με την ένδειξη ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (στην οποία εμφανίζονται τα αποτελέσματα της αναζήτησης) και άλλη καρτέλα με την ένδειξη ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ (η οποία παρέχει ανά πάσα στιγμή πρόσβαση στη φόρμα αναζήτησης).

Η μηχανή αναζήτησης δίνει τη δυνατότητα ταχείας και ασφαλούς πρόσβασης σε όλες τις αποφάσεις του Ανώτατου Δικαστηρίου. Η αναζήτηση αποφάσεων μπορεί να γίνει με βάση πεδία επιλογής, με τα οποία εντοπίζονται ή ταξινομούνται οι εν λόγω αποφάσεις, ή/και με βάση πεδίο ελεύθερου κειμένου.

Επίσης, ο χρήστης έχει απευθείας πρόσβαση στις τελευταίες 50 αποφάσεις κάθε δικαστηρίου, πατώντας τα κουμπιά που εμφανίζονται στο κάτω μέρος της οθόνης. Με τον τρόπο αυτό, έχει πρόσβαση στις πιο πρόσφατες αποφάσεις που υποβλήθηκαν και ενσωματώθηκαν στη νομολογιακή βάση δεδομένων.

Αναζήτηση με βάση πεδία επιλογής

Ορισμένα πεδία πληροφοριών των αποφάσεων δέχονται περισσότερες της μίας πιθανές τιμές. Π.χ.:

 • Πλαίσιο «Δικαιοδοσία»: επιλογή πεδίου ενδιαφέροντος: αστική, ποινική, διοικητική, εργατική, στρατιωτική.
 • Πλαίσιο «Είδος απόφασης»: επιτρέπει στον χρήστη να επιλέξει μεταξύ αποφάσεων, διαταγών ή συμφωνιών του Ανώτατου Δικαστηρίου
 • Ημερομηνία απόφασης: από το πλήκτρο «Ημερολόγιο» ο χρήστης ορίζει το χρονικό πλαίσιο της αναζήτησης
 • Γλώσσα: αναδιπλούμενο μενού που επιτρέπει στον χρήστη να επιλέξει τη γλώσσα των αποφάσεων που επιθυμεί να ανακτήσει.

Αναζήτηση με βάση πεδίο ελεύθερου κειμένου

Πέραν των πεδίων επιλογής, οι αποφάσεις περιέχουν και άλλα πεδία στα οποία δεν έχουν αποδοθεί συγκεκριμένες τιμές, αλλά επιδέχονται οποιαδήποτε ακολουθία κειμένου, παρέχοντας τη δυνατότητα ελεύθερης αναζήτησης.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Κάθε φορά που αποστέλλεται ένα αίτημα για αναζήτηση, έχει προκαθοριστεί ώστε τα αποτελέσματα να εμφανίζονται σελιδοποιημένα ανά δέκα.

Τα αποτελέσματα εμφανίζονται με την ακόλουθη μορφή:

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΟΡΟΙ, αυτόματα το σύστημα προτείνει όρους που συνδέονται με την εκάστοτε αναζήτηση.

ΤΙΤΛΟΣ, εμφανίζεται ο αριθμός μητρώου της ανακτηθείσας νομολογίας.

ΥΠΟΤΙΤΛΟΙ, εμφανίζονται οι ακόλουθες πληροφορίες:

 • Όργανο: π.χ. Ανώτατο Δικαστήριο, Στρατιωτικό Τμήμα
 • Δήμος: π.χ. Μαδρίτη -- Τομέας: 1
 • Εισηγητής: π.χ. ANGEL JUANES PECES
 • Αριθμός προσφυγής: π.χ. 88/2007 -- Ημερομηνία: 26/06/2008
 • Είδος απόφασης: π.χ. απόφαση Ανώτατου Δικαστηρίου
 • Όργανο, αλφαβητική κατάταξη

Τέλος, πατώντας στον τίτλο του επιθυμητού αποτελέσματος, ανοίγει νέα σελίδα στην οποία εμφανίζεται το πλήρες περιεχόμενου του ανακτηθέντος εγγράφου. Το έγγραφο ανοίγει σε μορφότυπο PDF.

Μορφότυποι

Στις βάσεις δεδομένων οι αποφάσεις είναι διαθέσιμες συνήθως σε μορφότυπο PDF, RTM και HTML.

Διαθέσιμες αποφάσεις και διαταγές

 • Ανώτατο Δικαστήριο

Το σύνολο της νομολογίας του Ανώτατου Δικαστηρίου δημοσιεύεται στο διαδίκτυο. Η πρόσβαση είναι ελεύθερη και δωρεάν. Δημοσιεύονται τα πλήρη κείμενα, αφού έχουν απαλειφθεί τα προσωπικά δεδομένα, ενώ υπάρχει και μια αποτελεσματική μηχανή αναζήτησης στο κείμενο του συνόλου των αποφάσεων. Η συγκεκριμένη βάση δεδομένων είναι προσπελάσιμη από το CENDOJ του Ανώτατου Δικαστηρίου.

 • Άλλα δικαστήρια

Η βάση δεδομένων του CENDOJ θέτει στη διάθεση του κοινού δωρεάν τις διαταγές και τις αποφάσεις του Εθνικού Δικαστηρίου (Audiencia Nacional), των Ανώτερων Δικαστηρίων (Tribunales Superiores de Justicia) και των Εφετείων (Audiencias Provinciales).

Περαιτέρω διαδικασίες

Παρέχονται πληροφορίες

 • σχετικά με την άσκηση έφεσης;
 • σχετικά με τυχόν εκκρεμοδικία;
 • σχετικά με το αποτέλεσμα της έφεσης;
 • σχετικά με το αμετάκλητο της απόφασης;
 • σχετικά με περαιτέρω διαδικασίες ενώπιον άλλων δικαστηρίων;

Όχι. Δεν διατίθενται άλλες πληροφορίες πέραν του πλήρους κειμένου των αποφάσεων. Πληροφορίες σχετικά με τη συνέχεια της διαδικασίας παρέχονται από την ίδια την απόφαση, όχι από τη βάση δεδομένων.

Κανόνες δημοσίευσης

Υπάρχουν δεσμευτικοί κανόνες σχετικά με τη δημοσίευση της νομολογίας σε εθνικό επίπεδο ή ανάλογα με το είδος του δικαστηρίου;

Σύμφωνα με το άρθρο 107 του οργανικού νόμου για τη δικαστική εξουσία, αρμόδιο για την επίσημη δημοσίευση των αποφάσεων του Ανώτατου Δικαστηρίου και των λοιπών δικαστικών οργάνων είναι το Γενικό Δικαστικό Συμβούλιο.

Κανόνες δημοσίευσης περιέχονται και στο κανονιστικό διάταγμα περί ίδρυσης του Κέντρου Δικαστικής Τεκμηρίωσης.

Δημοσιεύεται η πλήρης απόφαση ή μόνον επιλεγμένο μέρος αυτής; Εάν γίνεται επιλογή, ποια κριτήρια εφαρμόζονται;

Δημοσιεύεται το πλήρες κείμενο των αποφάσεων.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Μηχανή αναζήτησης νομολογίας του Κέντρου Δικαστικής Τεκμηρίωσης

Τελευταία επικαιροποίηση: 12/06/2020

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.