Εθνική νομολογία

Σουηδία

Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται ανασκόπηση της σουηδικής νομολογίας και περιγράφονται οι σχετικές βάσεις δεδομένων νομολογίας.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Σουηδία

Δημοσίευση της νομολογίας σε δικτυακό τόπο

Παρουσίαση των αποφάσεων / Τίτλοι

Ανώτατα δικαστήρια

Άλλα δικαστήρια

Η νομολογία παρουσιάζεται με τίτλους

Ναι

Ναι


Οι τίτλοι έχουν τη μορφή μιας ή περισσότερων προτάσεων και περιγράφουν τα βασικά σημεία της υπόθεσης.

Παράδειγμα τίτλου (ων)

«Ζήτημα που αφορά τους αγοραστές ακινήτου· ελαττώματα του ακινήτου που διαπιστώθηκαν ή έπρεπε να διαπιστωθούν μέσα σε εύλογο χρόνο».

Μορφότυποι

Η νομολογία διατίθεται σε μορφότυπο HTML.

Περαιτέρω διαδικασίες

Ανώτατα δικαστήρια

Άλλα δικαστήρια

Δίδονται πληροφορίες

για τα ένδικα μέσα;

Όχι

Όχι

για το αν η υπόθεση εκκρεμεί;

Όχι

Όχι

για το αποτέλεσμα των ενδίκων μέσων;

Όχι

Όχι

για το αμετάκλητο της απόφασης;

Όχι

Όχι

για περαιτέρω διαδικασίες ενώπιον 

    άλλου εθνικού δικαστηρίου (Συνταγματικό Δικαστήριο…);

    του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων;

    του Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων;

Όχι

Όχι


Το σύστημα περιέχει μόνον αποφάσεις που έχουν αποκτήσει ισχύ δεδικασμένου.

Κανόνες δημοσίευσης

σε εθνικό επίπεδο;

σε επίπεδο δικαστηρίων;

Υπάρχουν δεσμευτικοί κανόνες για τη δημοσίευση της νομολογίας;

Ναι

Ναι


Με διάταγμα της κυβέρνησης ρυθμίζεται, μεταξύ άλλων, ο τρόπος δημοσίευσης προσωπικών δεδομένων στη βάση δεδομένων νομολογίας.

Ανώτατα δικαστήρια

Άλλα δικαστήρια

Δημοσιεύεται όλη η νομολογία ή μόνον επιλογή;

μόνον επιλογή

μόνον επιλογή


Το ίδιο διάταγμα προβλέπει ότι το δικαστήριο είναι εκείνο που αποφασίζει ποιες αποφάσεις πρέπει να θεωρηθεί ότι περιέχουν κατευθυντήριες γραμμές και χρειάζεται να δημοσιευθούν στη βάση δεδομένων.

Ανώτατα δικαστήρια

Άλλα δικαστήρια

Οι δικαστικές αποφάσεις δημοσιεύονται στο διαδίκτυο ανώνυμα;

Ναι

Ναι

Αν ναι,

όλες οι αποφάσεις;

Ναι

Ναι


Τελευταία επικαιροποίηση: 05/12/2023

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.